آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 481043

Clerk in the department 55 construction and property affairs.

Sachbearbeiters im Referat 55 Bau und Liegenschaftsangelegenheiten.

a clerk (m / f / d) in Section 55 "construction and property affairs" Thuringian Ministry of Economy, Science and Digital Ges * Erfurt * Regular Employment * Part-time, full-time -. In the Thuringian Ministry of Economy, Science and Digital Society (TMWWDG ) the function (A 11 ThürBesG / e 11 TV-L) is to be filled as soon as possible. The TMWWDG u. a. responsible for Thuringian economic policy, tourism, economic development, Digital Society, universities and research in Thuringia. As an employer, the public service, we offer a modern, digital and interesting job. Thanks to flexible working time models, the possibility of teleworking and workplace health management, our employees can make their daily work in cooperation with supervisors and work requirements individually.

eines Sachbearbeiters (m/w/d) im Referat 55 „Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten“ Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Ges. * Erfurt * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Funktion (A 11 ThürBesG/E 11 TV-L) zu besetzen. Das TMWWDG ist u. a. zuständig für Thüringer Wirtschaftspolitik, Tourismus, Wirtschaftsförderung, Digitale Gesellschaft, Hochschulen und Forschung in Thüringen. Als Arbeitgeber der öffentlichen Verwaltung bieten wir einen modernen, digitalen und interessanten Arbeitsplatz. Dank flexibler Arbeitszeitmodelle, der Möglichkeit zur Telearbeit und betrieblichem Gesundheitsmanagement können unsere Beschäftigten ihren Arbeitsalltag im Zusammenspiel mit Vorgesetzten und Arbeitsanforderungen individuell gestalten.

شرکت در شهر Erfurt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 511977

Project and team assistant.

Projekt und Teamassistenz .

at least two years of experience in project assistance * Support for project coordination and project management * documentation and reporting of project progress * Treatment of results and preparation of presentations, reports and project plans rehab vital Health Service GmbH * Hamburg * Regular Employment * Full-time - with over 110 member companies in more than 600 locations in Germany and external sales of around 1 billion euros we are one of the largest trade associations in the German market for medical aids. More than 10,000 employees work in several million medical supply stores and health establishments, workshops and accounting departments to annually Patientenversorgungen best and perform customer-oriented.

mindestens zwei Jahre Erfahrung im Bereich Projektassistenz * Unterstützung bei der Projektkoordination und im Projektmanagement * Dokumentation und Reporting des Projektverlaufs * Aufbereitung von Ergebnissen und Erstellung von Präsentationen, Protokollen und Projektplänen rehaVital Gesundheitsservice GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Mit über 110 Mitgliedsunternehmen an mehr als 600 Standorten in Deutschland und einem Außenumsatz von rund 1 Milliarde Euro sind wir eine der größten Verbundgruppen im deutschen Markt für medizinische Hilfsmittel. Über 10.000 MitarbeiterInnen arbeiten in Sanitätsfachgeschäften und Gesundheitsbetrieben, in Werkstätten und Abrechnungsabteilungen, um jährlich mehrere Millionen Patientenversorgungen bestmöglich und kundenorientiert durchzuführen.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 899114

Employees Internal management and controlling.

Mitarbeiter Interne Verwaltung und Controlling .

We are looking for the earliest possible date for our head office in Dreieich near Frankfurt an employee Internal Management and Controlling (m / w / d) Practical experience in the areas of controlling, accounting and administration are an advantage. We are engaged in several locations in Germany currently has 190 employees. Aim your responsible activity is the active participation in our internal management. They support our own Controlling as well as our accounting and personnel. Employee Benefits Employee Laptop employee discounts Show employee benefits 9 more employees benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. And Partners AG * Dreieich near Frankfurt * Regular Employment * Full-time

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Hauptstandort in Dreieich bei Frankfurt am Main einen Mitarbeiter Interne Verwaltung und Controlling (m/w/d) Praktische Erfahrungen in den Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Verwaltung sind von Vorteil. Wir beschäftigen an mehreren Standorten in Deutschland derzeit über 190 Mitarbeiter. Ziel Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit ist die aktive Mitarbeit in unserer internen Verwaltung. Sie unterstützen unser eigenes Controlling sowie unser Rechnungs- und Personalwesen. Mitarbeitervorteile Mitarbeiter-Laptop Mitarbeiterrabatte Zeig 9 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. Schüllermann und Partner AG * Dreieich bei Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Dreieich bei Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 772572

Speaker easements focus intersection management.

Referent Wegerecht Schwerpunkt Kreuzungsmanagement.

You are a speaker right of way (m / w / d) mainly responsible for the intersection management. Engfer Consulting * Würzburg, Stuttgart * Regular Employment * Full-time - you are part of the largest infrastructure project in Germany. As a driving force in the energy transition and transmission companies, our client has been instrumental in the reorganization of the energy system. One of the biggest tasks is to transport electricity from renewable energy from North to South. Your responsibilities You Own Project right of way in Würzburg and Stuttgart and closely with other sub-projects * The preparation and implementation of the procurement of all rights of way fall within your area of ​​responsibility (easements, Gestattungs- and Betretungsrechte)

Sie sind als Referent Wegerecht (m/w/d) schwerpunktmäßig zuständig für den Bereich Kreuzungsmanagement. Engfer Consulting * Würzburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Sie sind Teil des größten Infrastrukturprojektes Deutschlands. Als treibende Kraft in der Energiewende und Übertragungsnetzbetreiber ist unser Mandant maßgeblich an der Neugestaltung des Energiesystems beteiligt. Einer der größten Aufgaben ist es, den Strom aus erneuerbaren Energien von Nord nach Süd zu transportieren. Ihre Aufgaben * Sie arbeiten im Teilprojekt Wegerecht an den Standorten Würzburg und Stuttgart und eng mit anderen Teilprojekten zusammen * Die Vorbereitung und Durchführung der Beschaffung sämtlicher Wegerechte fallen in Ihren Zuständigkeitsbereich (Dienstbarkeiten, Gestattungs- und Betretungsrechte)

شرکت در شهر Würzburg, Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 825230

Clerk for billing / fault reporting.

Sachbearbeiter für die Rechnungsstellung / Störungsannahme .

We are looking to expand our team clerk for billing / fault assumption (m / w / d) for our headquarters in Waldesch. * Invoicing via the customer's own programs - Rundoor door automation GmbH & Co KG * Waldesch * Regular Employment * Full-time - Rundoor is your competent partner for all brands in the field of automatic doors, industrial doors and fire doors. We adapt the tasks, however, like your powers to, so you can use your skills optimally * reminders * mail processing * Archiving * master data maintenance * appointment * database maintenance * telephone failure analysis and troubleshooting * Order Processing * order routing * Documentation of work carried out * support and advice of our customers * Frequency Excessive telephone emergency service

Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams Sachbearbeiter für die Rechnungsstellung / Störungsannahme (m/w/d) für unsere Zentrale in Waldesch. * Rechnungsstellung auch über kundeneigene Programme - Rundoor Türautomatik GmbH & CoKG * Waldesch * Feste Anstellung * Vollzeit - Rundoor ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fabrikate im Bereich Automatiktüren, Industrietore und Brandschutztüren. Wir passen die Aufgaben jedoch gerne Deinen Kompetenzen an, sodass Du Deine Fähigkeiten optimal einsetzen kannst * Mahnwesen * Postbearbeitung * Archivierung * Stammdatenpflege * Terminvereinbarung * Pflege der Datenbank * telefonische Fehleranalyse und Störungsbeseitigung * Auftragsabwicklung * Auftragsweiterleitung * Dokumentation der durchgeführten Arbeiten * Betreuung und Beratung unserer Kunden * Turnusmäßiger telefonischer Notdienst

شرکت در شهر Waldesch آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 289634

WEG administrator Bielefeld.

WEG Verwalter Bielefeld.

We are looking for the DIM group of companies in Bielefeld at the earliest possible date a (n) WEG manager (m / w / d). * Personal responsibility holistic WEG administration. * Preparation, implementation and follow-up of the WEG meetings and advisory board meetings. * Creating business plans, budgets and administrator accounts. * Several years experience in the real estate industry, preferably in the WEG management. * Flat hierarchies and short decision paths. DIM Group * * Bielefeld Regular Employment * Full time - DIM German property management is an operating across Germany, Property Management company with headquarters in Berlin and is a specialist for the management of residential and commercial property and residential property. The DIM group is in the business areas property management, fund management, leasing and transaction business.

Wir suchen für die DIM-Unternehmensgruppe am Standort Bielefeld zum nächstmöglichen Termin eine(n) WEG-Verwalter (m/w/d). * Eigenverantwortliche ganzheitliche WEG-Verwaltung. * Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der WEG-Versammlungen und Beiratssitzungen. * Erstellen von Wirtschaftsplänen, Budgets und Verwalterabrechnungen. * Mehrere Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft, vorzugsweise in der WEG-Verwaltung. * Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. DIM Unternehmensgruppe * Bielefeld * Feste Anstellung * Vollzeit - Die DIM Deutsche Immobilien Management ist ein deutschlandweit tätiges Property Management Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und versteht sich als Spezialist für die Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und von Wohneigentum. Die DIM-Gruppe ist in den Geschäftsbereichen Property Management, Fondsmanagement, Vermietung und Transaktion tätig.

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 349845

Assistance in real estate management.

Assistenz im Immobilienmanagement.

Deutsche Annington Immobilien Gruppe Immobilientreuhand GmbH - Deutsche Annington Immobilien Gruppe is one of Germany's leading real estate companies. You bring preferably have some professional experience in the real estate industry with - We offer a permanent employment relationship at Germany's leading real estate companies. * * Troisdorf Regular Employment * Full-time - The company owns and manages nationwide 416,000 apartments and has responsibility for around one million people who are at Deutsche Annington Immobilien Gruppe home. With good and affordable housing and a customer-oriented service about living Deutsche Annington Immobilien Gruppe sets the stage for a successful and sustainable business development. Deutsche Annington Immobilien Gruppe has been listed since 2013 and belongs since September 2015 the DAX 30 companies. It is the first housing company, which was included in the index.

Vonovia Immobilien Treuhand GmbH - Vonovia ist eines von Deutschlands führenden Immobilienunternehmen. * Sie bringen vorzugsweise schon erste Berufserfahrung in der Immobilienbranche mit - Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei Deutschlands führendem Immobilienunternehmen. * Troisdorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Das Unternehmen besitzt und verwaltet bundesweit 416.000 Wohnungen und hat damit Verantwortung für rund eine Million Menschen, die bei Vonovia zuhause sind. Mit gutem und bezahlbarem Wohnraum und einem kundenorientierten Service rund ums Wohnen schafft Vonovia die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Vonovia ist seit 2013 börsennotiert und gehört seit September 2015 zu den DAX 30 Unternehmen. Es ist damit das erste Wohnungsunternehmen, das in den Index aufgenommen wurde.

شرکت در شهر Troisdorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 787805

Office clerk / businessman in the real estate industry.

Bürokauffrau/ kaufmann in der Immobilienbranche .

Completed training as Bürokaufmann (f / m / d), as a legal and notary's assistant / r and / or real estate for sale (m / h / d) Property Management Optima GmbH * Berlin * Regular Employment * Full Time - We are a nationwide-positioned real estate service companies with the claim to be part of our industry's leading companies. In addition to an excellent working atmosphere, we offer you an interesting job in a dynamic environment, a very good income and an attractive, modern and secure position. Our company is a medium-sized family and is characterized for years by above-average growth. You fit the bill if you take pleasure in having an autonomous, versatile work and enjoy working in a team with flat hierarchies.

Abgeschlossene Ausbildung als Bürokaufmann (m/w/d), als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r und/oder Immobilienkaufmann(m/w/d) Hausverwaltung Optima GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein bundesweit aufgestelltes Immobiliendienstleistungsunternehmen mit dem Anspruch, zu den führenden Unternehmen unserer Branche zu gehören. Neben einem hervorragenden Betriebsklima bieten wir Ihnen eine interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld, ein sehr gutes Einkommen und einen attraktiven, modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz. Unser Unternehmen ist ein mittelständischer Familienbetrieb und zeichnet sich seit Jahren durch ein überproportionales Wachstum aus. Sie passen zu uns, wenn Sie Freude an einer eigenverantwortlichen, vielseitigen Tätigkeit haben und gerne in einem Team mit flachen Hierarchien arbeiten.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 113294

Team Assistant.

Teamassistenz .

For our client we are looking for Team Assistant (m / w / d) You support the team and the supervisor for all administrative tasks - Lorenz Office GmbH & Co. KG * Nuremberg * Temporary Employment * Full-time - Come to Lorenz, the leading regional recruiter in the office area in the metropolitan area. Permanent, innovative projects, real opportunities for your career development, involved in prestigious client companies in the region. Nuremberg Metropolitan Region You coordinate the incoming and outgoing mail and are responsible for ordering office supplies * support you in all tasks within the department, on-demand or specific projects within the organization * support you in the creation and maintenance of projects and report Work Order back

Für unseren Kunden suchen wir Sie als Teamassistenz (m/w/d) * Sie unterstützen das Team und den Vorgesetzten bei allen anfallenden administrativen Aufgaben - Lorenz Office GmbH & Co. KG * Nürnberg * Arbeitnehmerüberlassung * Vollzeit - Kommen Sie zu Lorenz, dem führenden regionalen Personaldienstleister im Office-Bereich in der Metropolregion. Festanstellung, innovative Projekte, echte Chancen für Ihre berufliche Entwicklung, eingebunden in renommierte Kundenunternehmen der Region. Metropolregion Nürnberg * Sie koordinieren den Postein- und ausgang und sind für die Bestellung von Büromaterial verantwortlich * Sie unterstützen bei allen Aufgaben innerhalb der Abteilung, bedarfs- oder projektbezogen auch innerhalb der Organisation * Sie unterstützen bei der Anlage und Pflege von Projekten und melden Workorder zurück

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir