آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 298785

Medical Assistant I. W. for the field of visceral surgery.

Assistenzarzt i.W. für das Fachgebiet Viszeralchirurgie .

We are looking for our Department of General and Visceral Surgery immediately above-mentioned position. * Range of medical services in the areas of general surgery and digestive surgery * obtaining the Specialist title visceral surgery and after the current training facilities, the common trunk training over two years - The house has 250 beds and day hospital places in the areas of surgery, internal medicine, geriatrics, intensive care and Psychosomatics and psychotherapy. As an applicant (m / w / d) we want a committed and cooperative personality with license to practice medicine / health care professional. Diakoniewerk hall * Hall * Regular Employment * Full-time - The city of Halle (Saale) belongs to Leipzig and nine other cities in Saxony-Anhalt, Saxony and Thuringia to the metropolitan region of central Germany, the main economic center of the new states.

Wir suchen für unsere Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie ab sofort oben angeführte Position. * medizinisches Leistungsspektrum in den Bereichen Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie * Erlangung der Facharztbezeichnung Viszeralchirurgie und nach den aktuellen Weiterbildungseinrichtungen die Common-Trunk-Ausbildung über zwei Jahre - Das Haus verfügt über 250 Betten und tagesklinische Plätze auf den Gebieten Chirurgie, Innere Medizin, Geriatrie, Intensivmedizin sowie Psychosomatik und Psychotherapie. Als Bewerber (m/w/d) wünschen wir uns eine engagierte und kooperative Persönlichkeit mit Approbation als Arzt/Ärztin. Diakoniewerk Halle * Halle * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Stadt Halle (Saale) gehört mit Leipzig sowie neun weiteren Städten in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zur Metropolregion Mitteldeutschland, dem wichtigsten Wirtschaftszentrum der neuen Bundesländer.

شرکت در شهر Halle آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 705773

Senior physician in internal medicine and cardiology.

Oberarzt Innere Medizin und Kardiologie .

Oberarzt (m / w / d) internal medicine and cardiology for the Caspar Heinrich clinic Bad Driburg * A wide training of Internal Medicine with Cardiology * training authorization of 18 months in internal medicine and cardiology, 24 Months base training Internal Medicine, 36 months Physical and rehabilitation medicine, 12 months in orthopedics and trauma surgery and 12 months in the territory of social medicine * Initial experience in a senior physician function * support the team in inpatient care across the spectrum of internal medicine * monitoring of patient care and diagnostic measures the interns * recognition as a specialist cardiology * Sound knowledge of non-invasive cardiology (especially Stressecho-, Schluckechokardiographie, pacemaker controls)

Oberarzt (m/w/d) Innere Medizin und Kardiologie für die Caspar Heinrich Klinik Bad Driburg * Eine breit gefächerte Ausbildung für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie * Weiterbildungsermächtigung von 18 Monaten in der Inneren Medizin und Kardiologie, 24 Monate Basisweiterbildung Innere Medizin, 36 Monate Physikalische und Rehabilitative Medizin, 12 Monate in der Orthopädie und Unfallchirurgie und 12 Monate im Gebiet Sozialmedizin * Erste Erfahrungen in einer Oberarzt-Funktion * Unterstützung der Teams bei der stationären Patientenbetreuung im gesamten Spektrum der Inneren Medizin * Überwachung der Patientenversorgung und der diagnostischen Maßnahmen durch die Assistenzärzte * Anerkennung als Facharzt der Kardiologie * Fundierte Kenntnisse in der nicht-invasiven Kardiologie (insbesondere Stressecho-, Schluckechokardiographie, Schrittmacherkontrollen)

شرکت در شهر Bad Driburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 626340

Honorary Doctor of Internal Medicine Berlin / Hamburg.

Honorararzt für Innere Medizin Berlin/Hamburg.

Honorary doctor of internal medicine (m / w / d) you want to work as independent as a resident doctor, can not but be limited by health insurance companies and budget? * Work in a respectful Medical team with exclusively medical tasks - * Fixed ias PREVENT GmbH * Berlin / Hamburg employment * Full-time - from now on, indefinitely, at the Berlin / Hamburg - People care preventively you want? The ias PREVENT, with more than 35 years experience one of the pioneers of health care in Germany. Around 8,000 people per year use the individual check-ups at our seven locations throughout Germany. On our growth we are looking for long-term cooperation. * Individual renowned companies * conduct comprehensive check-ups in exclusively designed, centrally located premises

Honorararzt für Innere Medizin (m/w/d) Sie wollen so unabhängig arbeiten wie ein niedergelassener Arzt, sich aber nicht durch Krankenkassen und Budgets einschränken lassen? * Arbeit in einem wertschätzenden Ärzteteam mit ausschließlich medizinischen Aufgaben - ias PREVENT GmbH * Berlin/Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - ab sofort, unbefristet, an den Standorten Berlin/Hamburg - Sie möchten Menschen präventiv betreuen? Die ias PREVENT ist mit mehr als 35 Jahren Erfahrung einer der Pioniere der Gesundheitsvorsorge in Deutschland. Rund 8.000 Menschen nutzen jährlich die individuellen Check-ups an unseren 7 bundesweiten Standorten. Auf unserem Wachstumskurs suchen wir Sie für eine langfristige Zusammenarbeit. * Individuelle namhafter Unternehmen * Durchführung umfassender Check-ups in exklusiv gestalteten, zentral gelegenen Räumlichkeiten

شرکت در شهر Berlin/Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 200279

Health / Social services in child and youth medical service.

Arzt/Ärztin im Kinder und Jugendärztlichen Dienst .

Then apply the Potsdam-Mittelmark as a physician / doctor at the Children and Youth Medical Service (m / w / d). * Counseling children, adolescents and parents and interdisciplinary collaboration with day care centers, schools, resident doctors, therapists, early intervention centers and other specialist services * a license to practice medicine / health care professional, preferably as Specialist / Specialist for Pediatric and Adolescent Medicine or professional experience in the field of children - and Adolescent medicine - Potsdam-Mittelmark personnel administration * Bad Belzig * Regular employment * full-time - your future in Potsdam-Mittelmark - looking for a new challenge without shift and weekend services, with flexible working hours and high work-life balance?

Dann bewerben Sie sich beim Landkreis Potsdam-Mittelmark als Arzt/Ärztin im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst (m/w/d). * Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Schulen, niedergelassenen Ärzten, Therapeuten, Frühförderstellen und anderen Fachdiensten * eine Approbation als Arzt/Ärztin, vorzugsweise als Facharzt/Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin oder Berufserfahrung auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin - Landkreis Potsdam-Mittelmark Personalverwaltung * Bad Belzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Ihre Zukunft beim Landkreis Potsdam-Mittelmark - Sie suchen eine neue Herausforderung ohne Schicht- und Wochenenddienste, mit flexiblen Arbeitszeiten und einer hohen Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

شرکت در شهر Bad Belzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 657405

Medical Science Manager.

Medical Science Manager .

In the Unit Medical Affairs, the substantive control of medical and scientific research on your core responsibilities is. * The Units of Product Management and Marketing Medical advise medical and scientific as part of new product strategies. medi GmbH & Co. KG * Bayreuth * Regular Employment * Full-time - Around 2,700 people worldwide develop meditate every day innovative solutions for better quality of life - of Bayreuth in the world. The vision: users and patients maximum therapeutic success in the medical field and a unique body sensation in the sport and to allow fashion segment. we want inspired by the joy of challenge put our products and concepts standards - scientifically sound and in high-tech level. median: Ambitious maker with heart

In der Unit Medical Affairs gehört die inhaltliche Steuerung der medizinisch-wissenschaftlichen Forschung zu Ihren Kernaufgaben. * Die Units Produktmanagement und Marketing Medical beraten Sie im Rahmen neuer Produktstrategien medizinisch-wissenschaftlich. medi GmbH & Co. KG * Bayreuth * Feste Anstellung * Vollzeit - Rund 2.700 medi Mitarbeiter weltweit entwickeln jeden Tag innovative Lösungen für mehr Lebensqualität – von Bayreuth in die Welt. Die Vision: Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich und ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment zu ermöglichen. Angespornt durch die Freude an der Herausforderung wollen wir mit unseren Produkten und Konzepten Maßstäbe setzen - wissenschaftlich fundiert und auf Hightech-Niveau. medianer: Ambitionierter Macher mit Herz

شرکت در شهر Bayreuth آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 263034

* Specialist Radiologist.

Fachärztin*Facharzt für Radiologie .

• Specialist * radiology specialist with broad experience in MRI and experience in organizing and conducting studies * Berlin * Temporary contract * Full-time - The Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC) Berlin-Buch, one from the government and the state of Berlin supported research center, leading population-based and patient-epidemiological studies, including in conjunction with other research institutions NAKO Health study of 200,000 study participants from different regions of Germany. The multicenter study Health National Cohort (short: NAKO) is a long-term population study (duration 20 to 30 years). It is organized by a network of German research institutions consisting of the Helmholtz Association, the universities and the Leibniz Association and carried out.

• Fachärztin*Facharzt für Radiologie mit breiter Erfahrung in der MRT sowie Erfahrung in der Organisation und Durchführung von Studien * Berlin * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Das MAX-DELBRÜCK-CENTRUM FÜR MOLEKULARE MEDIZIN (MDC) Berlin-Buch, ein vom Bund und vom Land Berlin getragenes Forschungszentrum, führt populations- und patientenbasierte epidemiologische Studien durch, unter anderem im Verbund mit anderen Forschungseinrichtungen die NAKO Gesundheitsstudie mit 200.000 Studienteilnehmern aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Die multizentrische Gesundheitsstudie Nationale Kohorte (kurz: NAKO) ist eine Langzeit-Bevölkerungsstudie (Dauer 20-30 Jahre). Sie wird von einem Netzwerk deutscher Forschungseinrichtungen, bestehend aus der Helmholtz-Gemeinschaft, den Universitäten und der Leibniz-Gemeinschaft, organisiert und durchgeführt.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 521689

Head of medical controlling.

Bereichsleitung Medizincontrolling.

Level Consulting AG * Region Bern * Regular Employment * Full-time - The Lindenhof Group NV is one of the leading private hospitals in Switzerland and is supported by a foundation. At the three locations Engeried, Lindenhof and Sonnenhof have around 2,500 employees and voucher doctors / GPs thanks modernster treatments and a future-oriented infrastructure optimal health care. To optimize the process, structure and outcome quality of medical services and develop, we are looking for a committed person (m / f / d) for the newly created function as addition to the construction of the Faculty of Medicine Controlling you for the review and control of the medical service processes in hospital responsible - They are the interface between service providers in the hospital and the management.

Level Consulting AG * Region Bern * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Lindenhofgruppe AG gehört zu den führenden Privatspitälern der Schweiz und wird von einer Stiftung getragen. An den drei Standorten Engeried, Lindenhof und Sonnenhof bieten rund 2500 Mitarbeitende und Belegärztinnen/-ärzte dank modernster Behandlungsmethoden und einer zukunftsgerichteten Infrastruktur eine optimale Gesundheitsversorgung. Um die Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität medizinischer Leistungen zu optimieren und weiterzuentwickeln, suchen wir eine engagierte Persönlichkeit (w/m/d) für die neugeschaffene Funktion als Nebst dem Aufbau des Fachbereichs Medizincontrolling sind Sie für die Überprüfung und Steuerung der medizinischen Leistungserstellungsprozesse im Spital verantwortlich – Sie bilden die Schnittstelle zwischen den Leistungserbringern im Spital und dem Management.

شرکت در شهر Region Bern آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 940126

Doctor in training vascular surgery.

Arzt in Weiterbildung Gefäßchirurgie.

We are looking for when full-time doctor in training (m / f / d) Vascular Surgery * You are a motivated and dedicated doctor who aspires to training as a specialist in vascular surgery or has already acquired the specialist * With 800 operations a year and a high arterial portion is the entire spectrum of vascular surgery covered * 36 months training authorization in the area vascular surgery and 24 months Common trunk - the Catholic hospitals in the Märkischer Kreis consist of the hospital operations St. Elisabeth hospital Iserlohn and St. Vincent hospital Menden with the disciplines of surgery, internal medicine, Anesthesiology, Urology with a total of 449 planned beds.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Arzt in Weiterbildung (m/w/d) Gefäßchirurgie * Sie sind ein motivierter und engagierter Arzt, der die Weiterbildung zum Facharzt für Gefäßchirurgie anstrebt oder bereits den Facharzt erworben hat * Mit 800 Operationen im Jahr und einem hohen arteriellen Anteil wird das ganze Spektrum der Gefäßchirurgie abgedeckt * 36 Monate Weiterbildungsbefugnis im Gebiet Gefäßchirurgie sowie 24 Monate Common Trunk - Die Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis bestehen aus den Krankenhausbetriebsstätten St. Elisabeth Hospital Iserlohn und St. Vincenz Krankenhaus Menden mit den Disziplinen Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesie, Urologie und Kinderurologie mit insgesamt 449 Planbetten.

شرکت در شهر Iserlohn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 644499

Specialist in general medicine, and internal medicine orthopedics.

Facharzt für Allgemeinmedizin, Innere Medizin bzw. Orthopädie .

We are looking for our head office in Oldenburg a specialist in general medicine, internal medicine and orthopedics (m / w / d) - also part-time - * have a Board certification in field general medicine, internal medicine or orthopedic German Pension Insurance Oldenburg-Bremen * Oldenburg * * Regular employment part-time, full-time - last time as a doctor and as a person! Living and working in Oldenburg is the benefits of a vibrant city and the opportunity to escape the hustle and bustle in the shortest time to connect with each other. They are the friendly neighbors and proximity to the North Sea and to Bremen, which make life in Oldenburg so worth living. We are a regional carrier statutory pension insurance. About 1,000 people sit to ensure that our are looked after well over 850,000 members and pensioners.

Wir suchen für unsere Hauptverwaltung in Oldenburg einen Facharzt für Allgemeinmedizin, Innere Medizin bzw. Orthopädie (m/w/d) - gerne auch in Teilzeit - * verfügen über eine Facharztanerkennung im Fachgebiet Allgemeinmedizin, Innere Medizin oder Orthopädie Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen * Oldenburg * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Endlich mehr Zeit als Arzt und als Mensch! Leben und arbeiten in Oldenburg heißt die Vorzüge einer lebendigen Stadt und die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit dem Trubel entfliehen zu können, miteinander zu verbinden. Es sind die netten Nachbarn und die Nähe zur Nordsee bzw. nach Bremen, die das Leben in Oldenburg so lebenswert machen. Wir sind ein Regionalträger der gesetzlichen Rentenversicherung. Über 1.000 Mitarbeiter setzen sich dafür ein, dass unsere über 850.000 Versicherten und Rentner gut betreut werden.

شرکت در شهر Oldenburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir