آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 647565

Consultant Corporate Finance.

Berater Corporate Finance .

To strengthen our team in Hamburg we are looking for when in permanent Employee (full-time) a / n Consultant Corporate Finance (w / m / d) OWL Corporate Capital GmbH - OWL Corporate Capital GmbH is a company specializing in corporate finance and communication in the capital market consulting firm, the medium-sized companies comprehensive advice and action-oriented in all financing and capital market issues and supported. * Hamburg * Regular Employment * Full-time - Your tasks * Responsible and varied work in the areas of financing, structuring and controlling * Creation of project-relevant documents such. As information memoranda, business plans, Teaser, corporate presentations, Q & As or Fact Sheets * care of shareholder and investor inquiries

Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Festanstellung (Vollzeit) eine/n Berater Corporate Finance (w/m/d) EULE Corporate Capital GmbH - EULE Corporate Capital GmbH ist eine auf Unternehmensfinanzierung und Kommunikation im Kapitalmarkt spezialisierte Beratungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in sämtlichen Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen umfassend und umsetzungsstark berät und begleitet. * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Ihre Aufgaben bei uns * Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Mitarbeit in den Bereichen Finanzierung, Strukturierung und Controlling * Erstellung projektrelevanter Dokumente wie z. B. Informationsmemoranden, Unternehmensplanungen, Teaser, Unternehmenspräsentationen, Q&As oder Fact Sheets * Betreuung von Aktionärs- und Investorenanfragen

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 783168

Manager for private clients.

Betreuer für Privatkunden .

To strengthen our team we are looking for when a supervisor for residential customers (w / m / d) in Velbert - The NATIONAL-BANK AG is one of Germany's leading group-free regional banks for discerning private and corporate customers as well as medium-sized institutional investors. is the final advising private clients on all aspects of the standardized retail banking. They take an active, continuous customer approach and the skilled needs assessment in counseling sessions and direct the customers automatically to the appropriate supervisor of another segment on. * Experience in retail business with around 600 employees, we support our customers at 17 locations in North Rhine-Westphalia.

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Betreuer für Privatkunden (w/m/d) in Velbert - Die NATIONAL-BANK AG ist eine der bundesweit führenden konzernfreien Regionalbanken für anspruchsvolle Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. ist die abschließende Beratung von Privatkunden in allen Fragen des standardisierten Privatkundengeschäfts. Sie übernehmen eine aktive, kontinuierliche Kundenansprache sowie die qualifizierte Bedarfsanalyse bei Beratungsgesprächen und leiten die Kunden selbständig auf den zuständigen Betreuer eines anderen Segments weiter. * Berufserfahrung im Privatkundengeschäft Mit rund 600 Mitarbeitern betreuen wir unsere Kunden an 17 Standorten in Nordrhein-Westfalen.

شرکت در شهر Velbert آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 926739

International Business Officer.

Sachbearbeiter Internationales Geschäft .

we are looking for our head office at the earliest possible date a clerk International Business (m / f / d) in Essen * food * Regular Employment * Full time - NATIONAL-BANK AG is one of Germany's leading group-free regional banks for discerning private and corporate customers as well as medium-sized institutional investors. With approximately 600 employees, we support our customers at 17 locations in North Rhine-Westphalia. Our local presence, the personal proximity to our customers and our region-specific know-how form the ideal basis for our customer only supported business model. As an independent financial institution, we advise independent of any understanding and product bonds. Is to develop our claim together with our tailor-made customer solutions. Your task - is the service-oriented in all aspects of international payments.

Für unsere Zentrale suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Sachbearbeiter Internationales Geschäft (w/m/d) in Essen * Essen * Feste Anstellung * Vollzeit - Die NATIONAL-BANK AG ist eine der bundesweit führenden konzernfreien Regionalbanken für anspruchsvolle Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. Mit rund 600 Mitarbeitern betreuen wir unsere Kunden an 17 Standorten in Nordrhein-Westfalen. Unsere Präsenz vor Ort, die persönliche Nähe zu unseren Kunden sowie unser regionen-spezifisches Know-how bilden die ideale Basis für unser ausschließlich kundengetragenes Geschäftsmodell. Als eigenständiges Geldinstitut beraten wir unabhängig von Absprachen und Produktbindungen. Es ist unser Anspruch, gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Ihre Aufgabe - ist die serviceorientierte in allen Fragen des Auslandszahlungsverkehrs.

شرکت در شهر Essen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 768820

RFP Specialist.

RfP Specialist .

we are looking for our dedicated team at the earliest possible date in Munich a / n RFP Specialist (m / w / d) * Maintenance and development of the RFP content as part of a holistic RFP process, in coordination with relevant departments and decision-making bodies - Golding Capital Partners GmbH Munich * * Regular employment * full-time - Golding Capital Partners is a leading independent asset manager for private equity, private debt and infrastructure in Europe with around 9 billion euros in assets under management. Our business partners are the focus of our corporate philosophy - for them we let everything stand and lie. We operate every day in an exciting and contrasting environment by global investors and international investment funds. around 110 employees currently work at the sites in Munich, Luxembourg, London, New York and Tokyo.

Für unser engagiertes Team suchen wir zum nächstmöglichen Termin am Standort München eine/n RfP Specialist (m/w/d) * Pflege und Weiterentwicklung der RfP-Inhalte im Rahmen eines gesamthaften RFP-Prozesses, auch in Abstimmung mit relevanten Fachabteilungen und Entscheidungsgremien - Golding Capital Partners GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Golding Capital Partners ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa mit rund 9 Milliarden Euro Assets under Management. Unsere Geschäftspartner stehen im Fokus unserer Unternehmensphilosophie - für sie lassen wir alles stehen und liegen. Wir agieren täglich in einem spannenden und kontrastreichen Umfeld von global agierenden Investoren und internationalen Beteiligungsfonds. An den Standorten München, Luxemburg, London, New York und Tokio arbeiten derzeit rund 110 Mitarbeiter.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 822412

Insurance specialist retirement.

Versicherungsspezialist Altersvorsorge.

also form an interface to our insurance partners * The creation of individual insurance products with the relevant consulting documentation do reliable and motivated * A training as an insurance salesman / woman with an additional qualification or a university degree in the field of insurance or an equivalent qualification * experience in insurance advice, especially in retirement - environmental Bank AG * Nuremberg * Regular employment * full-time - who we are - we are the bank of the green generation and are centrally located in the heart of Nuremberg. With now more than 200 employees, we have already financed around 23,000 environmental projects, from solar farm on organic agriculture to the wooden house.

bilden Sie außerdem eine Schnittstelle zu unseren Versicherungspartnern * Auch die Erstellung von individuellen Versicherungsangeboten mit der dazugehörigen Beratungsdokumentation erledigen Sie zuverlässig und motiviert * Eine Ausbildung als Versicherungskaufmann/-frau mit Zusatzqualifikation bzw. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Versicherungen oder eine vergleichbare Qualifikation * Erfahrungen in der Versicherungsberatung, insbesondere im Bereich Altersvorsorge - UmweltBank AG * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer wir sind - Wir sind die Bank der grünen Generation und sitzen zentral im Herzen Nürnbergs. Mit inzwischen mehr als 200 Mitarbeitern haben wir bereits rund 23.000 Umweltprojekte finanziert, vom Solarpark über ökologische Landwirtschaft bis zum Holzhaus.

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 366514

Clerk in the securities analysis.

Sachbearbeiter im Bereich Wertpapieranalyse .

The inverse GmbH, one of the largest broker support companies in the Federal Republic of Germany, is looking for a / n officer in the area of ​​securities analysis (m / f / d) for a permanent position for the back office. * Ideally If you already have knowledge in the field of securities analysis and proven experience in the analysis and optimization of investment processes. INVERS GmbH * Leipzig * Regular Employment * Full time - inverse GmbH sees itself not only as a broker pool, but as an intermediary between society, customers and brokers. Fair treatment is the basis of a long-term cooperation, this also applies to our employees. Your responsibilities with us * You are the interface between product providers, independent financial investment brokers and our department. * You aquire market analyzes, analyzes of various macroeconomic issues.

Die Invers GmbH, eines der größten Maklerbetreuungsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland, sucht für den Innendienst eine/n Sachbearbeiter im Bereich Wertpapieranalyse (w/m/d) in Festanstellung. * Idealerweise verfügst Du bereits über Kenntnisse im Bereich der Wertpapieranalyse und über nachweisbare Erfahrungen bei der Analyse und Optimierung von Wertpapierprozessen. INVERS GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Invers GmbH versteht sich nicht allein als Maklerpool, sondern als Mittler zwischen Gesellschaft, Kunde und Makler. Der faire Umgang ist die Basis einer langfristigen Zusammenarbeit, dies gilt auch für unsere Mitarbeiter. Deine Aufgaben bei uns * Du bist die Schnittstelle zwischen Produktgebern, freien Finanzanlagenvermittlern und unserer Fachabteilung. * Du erarbeitest Marktanalysen bzw. Analysen zu diversen makroökonomischen Themen.

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 583547

Process Management Lead.

Process Management Lead .

Enterprise level applications specifically use in Process Improvement transformations? German Bank AG (DKB) * Berlin * Regular Employment * Full-time - we are always moving from DKB and always looking for the best solution. In Germany, we already experienced more than 4.3 million customers and 4,150 are smart people to our team. Our thinking is digitally embossed, our philosophy is long lasting: We are #geldverbesserer - and has been for 30 years. As the largest donor to the energy transition or development loans for the domestic agriculture. By investing in everything man for life needs - for example, affordable housing, child care centers, nursing homes or hospitals. We have athletic goals: to shape the future of the bank. Therefore we are looking for people with ambition who want to take responsibility and have the courage to rethink once well known.

Enterprise Level Anwendungen gezielt in Process Improvement Transformationen einsetzen? Deutsche Kreditbank AG (DKB) * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir von der DKB sind immer in Bewegung und stets auf der Suche nach der besten Lösung. In Deutschland überzeugen wir bereits über 4,3 Millionen Kunden und zählen 4.150 kluge Köpfe zu unserem Team. Unser Denken ist digital geprägt, unsere Philosophie ist schon lange nachhaltig: Wir sind #geldverbesserer - und das seit 30 Jahren. Als größter Geldgeber der Energiewende oder mit Förderdarlehen für die heimische Landwirtschaft. Durch Investitionen in alles, was der Mensch zum Leben braucht - z.B. bezahlbaren Wohnraum, Kindertagesstätten, Pflegeheime oder Krankenhäuser. Wir haben sportliche Ziele: die Zukunft der Bank gestalten. Deshalb suchen wir Leute mit Ambitionen, die Verantwortung übernehmen wollen und den Mut haben, Altbekanntes zu überdenken.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 599180

Junior asset manager focusing rental.

Junior Asset Manager mit Schwerpunkt Vermietung.

To implement our leasing strategy we seek the earliest possible date a Junior Asset Manager (m / w / d) Aurelis is an asset manager and developer. Aurelis Real Estate GmbH Service Southern Region * Munich * Regular Employment * Full-time - for our tenants we transform old or vacant commercial property in modern, marketable real estate. A secure rental we realize new projects. Areas that we do not cultivate themselves, develop and sell us. Founded in 2002, we have continued to develop our strategy with a view of the market and demand. For many years we provide corporate real estate nationwide a new face. We see ourselves as problem solvers who finds the right concept for complex requirements in the dialogue. focusing Rental - for our regional office in Munich South

Zur Umsetzung unserer Vermietungsstrategie suchen wir zum nächst möglichen Termin einen Junior Asset Manager (m/w/d) Aurelis ist Asset Manager und Projektentwickler. Aurelis Real Estate Service GmbH Region Süd * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Für unsere Mieter verwandeln wir ältere oder leer stehende Gewerbeobjekte in moderne, marktgängige Immobilien. Bei gesicherter Vermietung verwirklichen wir Neubauprojekte. Flächen, die wir nicht selbst bebauen, erschließen und veräußern wir. Gegründet im Jahr 2002, haben wir unsere Strategie mit Blick auf Markt und Nachfrage immer weiterentwickelt. Seit vielen Jahren verleihen wir Unternehmensimmobilien bundesweit ein neues Gesicht. Dabei verstehen wir uns als Problemlöser, der auch bei komplexen Anforderungen im Dialog das richtige Konzept findet. mit Schwerpunkt Vermietung - für unser Regionalbüro Süd in München

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 854925

Asset manager focusing rental.

Asset Manager mit Schwerpunkt Vermietung.

Aurelis is an asset manager and developer. To implement our leasing strategy we seek the earliest possible date an Asset Manager (m / w / d) Aurelis Real Estate GmbH Southern Region * Munich * Regular Employment * Full-time - for our tenants we transform old or vacant commercial property in modern, marketable properties , A secure rental we realize new projects. Areas that we do not cultivate themselves, develop and sell us. Founded in 2002, we have continued to develop our strategy with a view of the market and demand. For many years we provide corporate real estate nationwide a new face. We see ourselves as problem solvers who finds the right concept for complex requirements in the dialogue. focusing Rental - for our regional office in Munich South

Aurelis ist Asset Manager und Projektentwickler. Zur Umsetzung unserer Vermietungsstrategie suchen wir zum nächst möglichen Termin einen Asset Manager (m/w/d) Aurelis Real Estate Service GmbH Region Süd * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Für unsere Mieter verwandeln wir ältere oder leer stehende Gewerbeobjekte in moderne, marktgängige Immobilien. Bei gesicherter Vermietung verwirklichen wir Neubauprojekte. Flächen, die wir nicht selbst bebauen, erschließen und veräußern wir. Gegründet im Jahr 2002, haben wir unsere Strategie mit Blick auf Markt und Nachfrage immer weiterentwickelt. Seit vielen Jahren verleihen wir Unternehmensimmobilien bundesweit ein neues Gesicht. Dabei verstehen wir uns als Problemlöser, der auch bei komplexen Anforderungen im Dialog das richtige Konzept findet. mit Schwerpunkt Vermietung - für unser Regionalbüro Süd in München

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 844777

Employee Relationship Management asset managers, asset owners.

Mitarbeiter Relationship Management Asset Manager, Asset Owner .

Benefits for employees CACEIS * Employees International events such as CACEIS Day, Christmas or Health - These are, for example, asset managers, insurance companies, pension funds, banks and broker-dealers. Caceis Bank S.A., Germany Branch * Munich * Regular Employment * Full-time - who we are! CACEIS Bank, S.A., Germany Branch, is the German subsidiary of CACEIS Bank S.A., which is fully owned by the Crédit Agricole Group. For CACEIS, we have very specialized in services related to the settlement of securities transactions and material asset transactions. Consequently CACEIS is best known as a fund administrator, depositary and custodian and is one of Germany's largest institutes of its kind.

Ihre Vorteile als CACEIS Mitarbeiter * Mitarbeiterveranstaltungen wie International CACEIS Day, Weihnachtsfeier oder Gesundheitstag - Dies sind beispielsweise Asset Manager, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Banken oder Broker-Dealer. Caceis Bank S.A., Germany Branch * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer wir sind! Die CACEIS Bank, S.A., Germany Branch, ist die deutsche Niederlassung der CACEIS Bank S.A., welche vollständig zur Crédit Agricole Gruppe gehört. Bei CACEIS haben wir uns ganz auf die Dienstleistungen rund um die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen sowie Sachwerttransaktionen spezialisiert. Deshalb ist CACEIS vor allem als Fondsadministrator, Verwahrstelle und Custodian bekannt und zählt in Deutschland zu den größten Instituten dieser Art.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 930520

Real Estate Manager / Real estate business administrator.

Real Estate Manager / Immobilienfachwirt .

You know this about a college degree, ideally as a real estate business administrator (m / w / d) and / or a successful vocational training to the Property Kaufmann (m / w / d). * You are the key person for all real-estate matters * You accompany the expansion strategy of our customers through the search for suitable properties, according to a market plan. * You bring professional experience in expansion and real estate industry and have a strong technical and commercial understanding - Kelly Services GmbH * Hamburg * Regular Employment * Full-time - Kelly Services, Inc. with tradition since 1946! Our mission: "Connecting people to jobs in ways did enrich Their Lives". Whether in the life sciences or engineering, whether in finance or office, IT or industrial: We provide the expertise needed - and move with the times.

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium idealerweise als Immobilienfachwirt (m/w/d) und/oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Immobilienkaufmann (m/w/d). * Du bist die zentrale Person für alle bundesweiten Immobilienangelegenheiten * Du begleitest die Expansionsstrategie unseres Kunden durch die Suche nach passenden Immobilien gemäß eines Marktplans. * Du bringst Berufserfahrung im Bereich Expansion und Immobilienwirtschaft mit und hast ein ausgeprägtes technisches und kaufmännisches Verständnis - Kelly Services GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Kelly Services, Inc. mit Tradition seit 1946! Unsere Mission: „Connecting people to jobs in ways that enrich their lives“. Ob im Bereich Life Sciences oder Ingenieurwesen, ob im Finance oder Office, IT oder Industrie: Wir vermitteln die benötigte Fachkompetenz - und gehen mit der Zeit.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 992486

Sales staff .

Vertriebsmitarbeiter .

Communication strong, customer-oriented people we have in our successful LVM insurance agencies in the districts of Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz and Elbe-Elster very good prospects as a sales person (m / f / d). We are looking for motivated employees who want to develop themselves and their team. * Independent scheduling and perceiving the consequential sales-oriented events - more employee benefits employee discounts Employees benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. LVM Insurance * counties Teltow-Flaming, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz and Elbe-Elster * Regular Employment * Full-time - Growing together: career with the LVM - LVM Insurance - About 3.6 million customers with more than 12.3 million contracts trust the LVM insurance.

Kommunikationsstarken, kundenorientierten Persönlichkeiten bieten wir in unseren erfolgreichen LVM-Versicherungsagenturen in den Landkreisen Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster sehr gute Perspektiven als Vertriebsmitarbeiter (m/w/d). Wir suchen motivierte Mitarbeiter, die sich und ihr Team weiter entwickeln wollen. * selbstständige Terminierung und Wahrnehmen der daraus entstandenen vertriebsorientierten Termine - mehr mitarbeitervorteile Mitarbeiterrabatte Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. LVM Versicherung * Landkreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster * Feste Anstellung * Vollzeit - Zusammen wachsen: Karriere mit der LVM - Die LVM Versicherung - Über 3,6 Millionen Kunden mit über 12,3 Millionen Verträgen vertrauen der LVM Versicherung.

شرکت در شهر Landkreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 332046

Social insurance employee BKK.

Sozialversicherungsfachangestellter BKK.

Training to / from the Social Security clerk, specializing in health insurance - Daimler AG * Dusseldorf * Temporary contract * Full-time - Daimler AG is one of the most successful automotive companies in the world. With its divisions Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses and Daimler Mobility, the vehicle manufacturer is one of the biggest producers of premium cars and the biggest globally active manufacturer of commercial vehicles. Tasks - We l (i) provide service. They also? 99 percent of our policyholders are satisfied with us. To maintain this, we need you. If you engage customers through performance and service, fit perfectly into our team. We stand for simple, non-bureaucratic care with many extras as standard. As a purely business-related BKK we're getting close to our customers.

Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten , Fachrichtung Krankenversicherung - Daimler AG * Düsseldorf * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Mobility gehört der Fahrzeughersteller zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Aufgaben - Wir l(i)eben Service. Sie auch? 99 Prozent unserer Versicherten sind mit uns zufrieden. Damit das so bleibt, brauchen wir Sie. Wenn Sie Kunden durch Leistungen und Service begeistern, passen Sie perfekt in unser Team. Wir stehen für unkomplizierte, unbürokratische Betreuung mit vielen Extras serienmäßig. Als rein unternehmensbezogene BKK sind wir ganz nah dran an unseren Kunden.

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 626270

Sales staff .

Vertriebsmitarbeiter .

LVM Insurance Agencies in Berlin very good prospects as a sales person (m / f / d). We are looking for motivated employees who want to develop themselves and their team. * Independent scheduling and perceiving the consequential sales oriented Events Staff benefits employee discounts See 12 more employees benefits The employee benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. LVM Insurance * Berlin * Regular Employment * Full-time - Growing together: career with the LVM - LVM Insurance - About 3.6 million customers with more than 12.3 million contracts LVM trust insurance. We are more than 3.8 billion euros premium income and investment of over 20 billion euros of the 20 leading insurance groups in Germany.

LVM-Versicherungsagenturen in Berlin sehr gute Perspektiven als Vertriebsmitarbeiter (m/w/d). Wir suchen motivierte Mitarbeiter, die sich und ihr Team weiter entwickeln wollen. * selbstständige Terminierung und Wahrnehmen der daraus entstandenen vertriebsorientierten Termine Mitarbeitervorteile Mitarbeiterrabatte Zeig 12 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. LVM Versicherung * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Zusammen wachsen: Karriere mit der LVM - Die LVM Versicherung - Über 3,6 Millionen Kunden mit über 12,3 Millionen Verträgen vertrauen der LVM Versicherung. Wir gehören mit über 3,8 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 20 Milliarden Euro zu den 20 führenden Versicherungsgruppen in Deutschland.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 907005

Commercial Property Manager Commercial focus.

Kaufmännischer Property Manager Schwerpunkt Gewerbe.

As Property Manager * You are the central contact * for our tenants and feel responsible for their satisfaction. * Several years of professional experience as a Property Manager * Commercial Real Estate - If you then find even flat hierarchies and short decision-making attractive, as Senior Investment Manager * Real Estate - HANSAINVEST Real Assets GmbH * Hamburg * Regular Employment * Full-time - Create realities with us - be part of the team HANSAINVEST Real assets GmbH! HANSAINVEST Real Assets, a subsidiary of Signal Iduna group provides a variety of services related to real estate and infrastructure issues. Our internationally established specialist teams manage office, retail, hotel, logistics and residential real estate with real estate assets of more than 5.4 billion euros.

Als Property Manager* sind Sie der zentrale Ansprechpartner* für unsere Mieter und fühlen sich für deren Zufriedenheit verantwortlich. * Mehrjährige Berufserfahrung als Property Manager * für Gewerbeimmobilien - Sollten Sie dann auch noch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege attraktiv finden, als Senior Investment Manager* Real Estate - HANSAINVEST Real Assets GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Schaffen Sie Realitäten mit uns – werden Sie Teil des Teams der HANSAINVEST Real Assets GmbH! Die HANSAINVEST Real Assets, ein Tochterunternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe, erbringt vielfältige Dienstleistungen rund um Immobilien- und Infrastrukturthemen. Unsere international aufgestellten Spezialistenteams managen Büro-, Einzelhandels-, Hotel-, Logistik- sowie Wohn-Immobilien mit einem Immobilienvermögen von mehr als 5,4 Milliarden Euro.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 302562

Telephone Account Manager Travel insurances initially limited to 2 years.

Telefonischer Kundenbetreuer Reiseversicherungen zunächst befristet auf 2 Jahre.

Processing of telephone and written requests from our business partners and customers - Alliance Partners Germany GmbH * Aschheim near Munich * Temporary contract * Full-time - about us - Allianz is the home for all who trust something - an ideal place to make career and active helping to further expand our global leadership position. Because we are there for all people - both for our 85 million residential and business customers and our 142,000 employees - we promote a culture of cooperation and overcoming limits. We accept challenges. Alliance Partners is the global market leader for B2B2C assistance and insurance solutions in the areas of assistance, health and life, automotive (car) and travel insurance. We take care of our customers, but also to our employees.

Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Anfragen unserer Geschäftspartner und Kunden - Allianz Partners Deutschland GmbH * Aschheim bei München * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Über uns - Allianz ist das Zuhause für alle, die sich etwas zutrauen – ein idealer Ort, um Karriere zu machen und aktiv mitzuhelfen, unsere globale Führungsposition weiter auszubauen. Weil wir für alle Menschen da sind – sowohl für unsere 85 Millionen Privat- und Geschäftskunden als auch unsere 142.000 Mitarbeiter – fördern wir eine Kultur der Zusammenarbeit und der Überwindung von Grenzen. Wir nehmen Herausforderungen an. Allianz Partners ist der weltweite B2B2C-Marktführer für Assistance- und Versicherungslösungen in den Bereichen Assistance, Gesundheit und Leben, Automotive (Kfz) und Reiseversicherungen. Wir kümmern uns um unsere Kunden, aber auch um unsere Mitarbeiter.

شرکت در شهر Aschheim bei München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 602571

Customer Services Financial Services Branch Dortmund.

Kundenberater Finanzdienstleistungen Filiale Dortmund.

For our branch in Dortmund, we seek the earliest possible date a / client advisor (m / w / d) financial services. * Consulting experience in selling financial services We do not understand * Responsible and needs-based selling of financial services to us as "typical bank": The estimated by our customers innovation and flexibility we internally very important. Their range is the foundation for our success: In our Germany's 18 branches direct customer contact takes place. Both new and existing customers in person or by phone to advise here. In the focus is always on developing a tailored to the needs of the customer solution. * Independent and objective personal and telephone advice to our private clients * Professional prospecting Credit Plus Bank AG * Dortmund * Regular Employment * Full-time

Für unsere Filiale in Dortmund suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n Kundenberater (m/w/d) Finanzdienstleistungen. * Verantwortungsvoller und bedarfsorientierter Verkauf von Finanzdienstleistungen * Beratungserfahrung im Verkauf von Finanzdienstleistungen Wir verstehen uns nicht als “typische Bank”: Die von unseren Kunden geschätzte Innovationskraft und Flexibilität ist uns auch intern sehr wichtig. Ihr Einsatzbereich ist das Fundament für unseren Erfolg: In unseren deutschlandweit 18 Filialen findet der direkte Kundenkontakt statt. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden werden hier persönlich oder telefonisch beraten. Im Zentrum steht immer die Entwicklung einer auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmten Lösung. * Selbständige und objektive persönliche und telefonische Beratung unserer Privatkunden * Professionelle Neukundenakquise Creditplus Bank AG * Dortmund * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 399267

Office employees.

Innendienstmitarbeiter .

We offer strong communication, customer-oriented people excellent prospects as an inside sales representative (m / f / d) in our successful - We are looking for who want to bring themselves and their team forward motivated employees. You are interested in an inside sales job in a future-oriented professional with diverse areas of responsibility. more employee benefits employee discounts Employees benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. LVM Insurance * Elbe-Elster * Regular Employment * Full-time - Growing together: career with the LVM - LVM Insurance - About 3.6 million customers with more than 12.3 million contracts trust the LVM insurance. We are more than 3.8 billion euros premium income and investment of over 20 billion euros of the 20 leading insurance groups in Germany.

Wir bieten kommunikationsstarken, kundenorientierten Persönlichkeiten sehr gute Perspektiven als Innendienstmitarbeiter (m/w/d ) in unseren erfolgreichen - Wir suchen motivierte Mitarbeiter, die sich und ihr Team nach vorne bringen wollen. * Sie haben Interesse an einer Innendiensttätigkeit in einem zukunftsorientierten Beruf mit vielseitigen Aufgabenfeldern. mehr mitarbeitervorteile Mitarbeiterrabatte Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. LVM Versicherung * Landkreis Elbe-Elster * Feste Anstellung * Vollzeit - Zusammen wachsen: Karriere mit der LVM - Die LVM Versicherung - Über 3,6 Millionen Kunden mit über 12,3 Millionen Verträgen vertrauen der LVM Versicherung. Wir gehören mit über 3,8 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 20 Milliarden Euro zu den 20 führenden Versicherungsgruppen in Deutschland.

شرکت در شهر Landkreis Elbe-Elster آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 378195

Clerk / in for the automotive claims settlement.

Sachbearbeiter/ in für die Kfz Schadenregulierung.

To strengthen our team we are looking for possible entry date a / n Sachbearbeiter / -in (m / w / d) for the automotive claims settlement * settlement of claims (active / passive) in the areas of hull and motor liability insurance * successfully completed training as an insurance salesman / woman, a law degree (eg Bachelor of Laws, Master of Laws or graduate lawyer) or other knowledge in the claims settlement Johannsen Lawyers * Hamburg * Regular employment * full-time - Johannsen Lawyers was founded in 1925 and is today one of the most traditional lawyer 'homes , With now four additional locations in Frankfurt, Berlin, Cologne and Munich Johannsen lawyers across Germany operates. As specialized lawyers we represent insurers and fleet companies in all areas of insurance and liability law.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Einstiegstermin eine/n Sachbearbeiter/-in (m/w/d) für die Kfz-Schadenregulierung * Schadenregulierung (aktiv/passiv) in den Bereichen Kasko- und Kfz-Haftpflichtversicherung * erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Versicherungskaufmann/-frau , einen juristischen Abschluss (z.B. Bachelor of Laws, Master of Laws oder Diplom-Jurist) oder sonstige Kenntnisse in der Schadenregulierung Johannsen Rechtsanwälte * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Johannsen Rechtsanwälte wurde 1925 gegründet und ist heute eines der traditionsreichsten Anwaltshäuser Hamburgs. Mit inzwischen 4 weiteren Standorten in Frankfurt am Main, Berlin, Köln und München ist Johannsen Rechtsanwälte deutschlandweit tätig. Als spezialisierte Anwälte vertreten wir Versicherer sowie Fuhrparkunternehmen in allen Bereichen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 278018

Agent Marktfolge active (balance analysis).

Sachbearbeiter Marktfolge Aktiv (Bilanzanalyse).

We are looking for our administrative headquarters in Trittau for when full-time an employee (m / f / d) Marktfolge Active - for case processing with Schweprunkt statement analysis * collection of balance sheets in agree21 and their evaluation and commentary - Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG * Trittau * Solid employment * full-time - Raiffeisenbank eG Südstormarn Mölln is a regionally active, modern and customer-oriented cooperative bank with total assets of 760 million euros. In our 10 offices of the focus is on people. This applies to our customers as well as for our 150 employees. Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG is a cooperative bank is a universal bank. It offers all financial services from one source.

Für unseren Verwaltungssitz in Trittau suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Mitarbeiter (m/w/d) Marktfolge Aktiv - für die Sachbearbeitung mit Schweprunkt Bilanzanalyse * Erfassung von Bilanzen in agree21 sowie deren Auswertung und Kommentierung - Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG * Trittau * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG ist eine regional tätige, moderne und kundenorientierte Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von 760 Millionen Euro. In unseren 10 Geschäftsstellen steht der Mensch im Mittelpunkt. Das gilt für unsere Kunden genauso wie für unsere 150 Mitarbeiter. Die Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG ist als Genossenschaftsbank eine Universalbank. Sie bietet alle Finanzdienstleistungen aus einer Hand.

شرکت در شهر Trittau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 301458

Agency successor stock acquisition as an insurance expert or insurance specialist.

Agenturnachfolger mit Bestandsübernahme als Versicherungskaufmann oder Versicherungsfachmann.

They are successful insurance salesman or insurance specialist, and for several years in the insurance field service. in Greater Bad Arolsen we have very good prospects for the future as the agency's successor (m / w / d) with stock acquisition. Insurance experts LVM Versicherung LVM Insurance About 3.6 million customers with more than 12.3 million contracts trust the LVM insurance. We are more than 3.8 billion euros premium income and investment of over 20 billion euros of the 20 leading insurance groups in Germany. We are looking for who want to bring themselves and their agency together with us forward committed entrepreneurs. The LVM insurance is a traditional as well as modern and innovative company with a high sense of responsibility to its customers, partners and employees.

Sie sind Versicherungskaufmann oder Versicherungsfachmann und seit mehreren Jahren erfolgreich im Versicherungsaußendienst tätig. im Großraum Bad Arolsen bieten wir sehr gute Zukunftschancen als Agenturnachfolger (m/w/d) mit Bestandsübernahme. Versicherungsfachleuten LVM Versicherung Die LVM Versicherung Über 3,6 Millionen Kunden mit über 12,3 Millionen Verträgen vertrauen der LVM Versicherung. Wir gehören mit über 3,8 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 20 Milliarden Euro zu den 20 führenden Versicherungsgruppen in Deutschland. Wir suchen engagierte Unternehmer, die sich und ihre Agentur gemeinsam mit uns nach vorne bringen wollen. Die LVM Versicherung ist ein traditionsreiches sowie modernes und innovatives Unternehmen mit hohem Verantwortungsbewusstsein für seine Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter.

شرکت در شهر Bad Arolsen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 808499

Trainee Program Cash transactions in the store Cologne (Bachelor).

Traineeprogramm Bargeldverkehr in der Filiale Köln (Bachelor).

The trainee program begins on 1 December 2020 and is limited to 12 months. With successful completion of the training program, we take you in a permanent employment in the public service with attractive employment conditions (eg. B. Free Job Ticket). During the trainee program, you will receive a gross monthly salary of 3,000, - €. * Entry level job / trainee In this program you are preparing to take over the following tasks in our Cologne branch before: taxes, together with your colleagues and supervise the cash section of the store. German Bundesbank * Cologne * Full-time - The German Federal Bank is one of the world's largest central banks in the public interest. Our tasks are monetary policy, banking supervision, financial stability, cash and cashless payments.

Das Traineeprogramm beginnt am 1. Dezember 2020 und ist auf 12 Monate befristet. Mit erfolgreichem Abschluss des Traineeprogramms übernehmen wir Sie in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst mit attraktiven Beschäftigungsbedingungen (z. B. kostenloses Jobticket). Während des Traineeprogramms erhalten Sie ein Bruttomonatsgehalt in Höhe von 3.000,- €. * Berufseinstieg/Trainee In diesem Programm bereiten Sie sich auf die Übernahme folgender Aufgaben in unserer Filiale Köln vor: Gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen steuern und beaufsichtigen Sie den Bargeldbereich der Filiale. Deutsche Bundesbank * Köln * Vollzeit - Die Deutsche Bundesbank arbeitet als eine der weltweit größten Zentralbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Aufgaben sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 458047

Civil / Architect / structural engineer as a technical expert.

Bauingenieur / Architekt / Hochbautechniker als Technischer Sachverständiger .

Professional qualification: Civil Engineering (m / h / d), Architect (f / m / d), a structural engineer (m / f / d) or equivalent qualification * Inspection and Assessment of cases of damage mainly in the field of building, content, and engineering insurance * assessment of risks in the property and technical lines of business * Technical support departments in damage Affairs * integration of external service providers and special experts * in-depth knowledge Bautechnisches * High degree of initiative - Württembergische Gemeinde-Versicherung aG * Stuttgart * Regular Employment * Full-time - as a successful and modern insurance group, we offer our customers attractive products and comprehensive customer service. Our people are our strength. Together and innovative, we shape the future. Certainly.

Berufsqualifikation: Bauingenieur (m/w/d), Architekt (m/w/d), Hochbautechniker (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation * Besichtigung und Begutachtung von Schadenfällen vorwiegend im Bereich Gebäude-, Inhalts-, und Technische Versicherungen * Beurteilung von Risiken in den Sach- und technischen Versicherungssparten * Technische Unterstützung der Fachbereiche in Schadenangelegenheiten * Einbindung externer Dienstleister und Sondersachverständigen * Fundiertes bautechnisches Fachwissen * Hohes Maß an Eigeninitiative - Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. * Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Als erfolgreiche und moderne Versicherungsgruppe bieten wir unseren Kunden attraktive Produkte und umfassenden Kundenservice. Unsere Mitarbeiter sind unsere Stärke. Gemeinsam und innovativ gestalten wir die Zukunft. Mit Sicherheit.

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 625073

Firmenkundenberater for the upper middle class.

Firmenkundenberater für den gehobenen Mittelstand.

As a corporate client advisor (m / w / d) for the upper middle class to represent the division corporate bank in the regional market and are primarily responsible for all customer-bank relationship and coordinating product specialists. Our diverse customer base ranging from freelancers, to small family to upscale corporate and commercial real estate customers. The corporate bank is an established player in the corporate business and the second largest corporate financiers in the market. * Several years of professional experience in the independent services to corporate customers * Identify entrepreneurial strategies and projects, including a needs-based advice to the customers at eye level * Use of the business potential in the market area through the acquisition of new customers as well as intensifying and expanding existing client relationships

Als Firmenkundenberater (m/w/d) für den gehobenen Mittelstand repräsentieren Sie den Geschäftsbereich Unternehmer Bank im regionalen Markt und sind dabei hauptverantwortlich für die Kunde-Bank-Beziehung und die Koordination sämtlicher Produktspezialisten. Unser vielfältiger Kundenstamm reicht von Freiberuflern über kleine Familienunternehmen bis hin zu gehobenen Firmen- und gewerblichen Immobilienkunden. Die Unternehmer Bank ist ein etablierter Player im Firmenkundengeschäft und zweitgrößter Unternehmensfinanzierer am Markt. * Mehrjährige Berufserfahrung in der selbstständigen Betreuung von Firmenkunden * Erkennen unternehmerischer Strategien und Vorhaben sowie eine bedürfnisgerechte Beratung des Kunden auf Augenhöhe * Nutzung des Geschäftspotentials im Marktgebiet durch Akquisition von Neukunden sowie Intensivierung und Ausbau bestehender Kundenverbindungen

شرکت در شهر Siegen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir