آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 199451

Clerk project, quality and resource management in operations of the Radiological Situation Center of the Federation (residual maturity) in the Department of Radiological Emergency Response (RN).

Sachbearbeiter Projekt , Qualitäts und Ressourcenmanagement im operativen Betrieb des Radiologischen Lagezentrums des Bundes (RLZ) in der Abteilung Radiologischer Notfallschutz (RN).

"Project, quality and resource management in operations of the Radiological Situation Center of the Federation (residual maturity)" You are responsible for quality management in operations of the residual maturity and ensure that standards compliance is met to DIN EN 9001 * You should through hands-on experience in the field of quality management, project management and budget and procurement in the administration have. (Please attach relevant to their experiences show) Apply now to the Federal Office for Radiation Protection Officer (m / f / d) BfS in the establishment and operation of the BMU supported the Radiological Situation Center of the Federation (residual maturity). You accompany the part of the administrative organization-related and dv-technical projects in the residual maturity and coordinate the implementation of the provisions of the project participants

„Projekt-, Qualitäts- und Ressourcenmanagement im operativen Betrieb des Radiologischen Lagezentrums des Bundes (RLZ)“ * Sie sind zuständig für das Qualitätsmanagement im operativen Betrieb des RLZ und stellen sicher, dass die Normen-Konformität zur DIN EN 9001 erfüllt ist * Sie sollten über praxisbezogene Erfahrungen im Bereich des Qualitätsmanagements, des Projektmanagements und des Haushalts- und Beschaffungswesens in der Verwaltung verfügen. (Bitte legen Sie entsprechende die Ihre Erfahrungen belegen ) Bewerben Sie sich beim Bundesamt für Strahlenschutz als Sachbearbeiter (m/w/d) Das BfS unterstützt das BMU bei der Einrichtung und dem Betrieb des Radiologischen Lagezentrums des Bundes (RLZ). * Sie begleiten seitens der Verwaltung organisationsbezogene und dv-technische Projekte im RLZ und koordinieren die Umsetzung der Festlegungen mit den Projektbeteiligten

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 427015

People support a student ROOF.

People Support Werkstudent DACH .

Student jobs, working student as people support a student DACH (m / f / d) do you work primarily because to coordinate our learning and development training. Hello Fresh Germany SE & Co. KG * Berlin * Part-time - we are hungry for more at Hello Fresh. Because: "We want to change the way people eat, forever". Our chef boxes we make the everyday life of our customers are already in 12 countries on three continents easier. And every week anew. Our recipe for success? A team full of smart team player, entrepreneurial spirit and of course ... good taste. As one of the top 10 employers in the Glassdoor ranking we continue to grow. And as needs our Hello Fresh DACH team's top talent as you, the progress and good food just as much as we do. You will proactively manage our e-learning platform and advance decisively in this area to the digitization of processes.

Studentenjobs, Werkstudent Als People Support Werkstudent DACH (w/m/d) arbeitest Du in erster Linie daran unsere Learning & Development Trainings zu koordinieren. HelloFresh Deutschland SE & Co. KG * Berlin * Teilzeit - Wir bei HelloFresh sind hungrig nach mehr. Denn: “We want to change the way people eat, forever”. Mit unseren Kochboxen machen wir den Alltag unserer Kunden bereits in 12 Ländern auf 3 Kontinenten leichter. Und das jede Woche aufs Neue. Unser Erfolgsrezept? Ein Team voller smarter Team Player, unternehmerischer Mut und natürlich… guter Geschmack. Als einer der Top 10 Arbeitgeber im Glassdoor Ranking wachsen wir immer weiter. Und dazu braucht unser HelloFresh DACH Team Top-Talente wie Dich, die Fortschritt und gutes Essen genauso lieben wie wir. Du wirst unsere E-Learning Plattform proaktiv verwalten und an die Digitalisierung der Prozesse in diesem Bereich maßgeblich vorantreiben.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 811731

Influencer Marketing Manager DACH.

Influencer Marketing Manager DACH .

You are * you behind asking one existing structures and processes and bring new ideas on how we can improve our Influencer Marketing of strategic and conceptual lead in Influencer Marketing * you play Influencer Marketing as a performance channel ahead and wear to the fact that we continue growing can record new customer figures you * decide on tools, platforms and reporting that we use for our Influencer marketing * you bring at least 2 years experience in influencer marketing with - either an advertiser or an agency / platform * you've already experience with measurable acquisition of new customers in Influencer marketing * you identify and looking from right influencers with whom we want to work together in the future * you are negotiating and pflegst (long-term) cooperation with our influencers

Du bist der strategische und konzeptionelle Lead im Influencer Marketing * Du hinterfragst bestehende Strukturen und Prozesse und bringst neue Ideen ein, wie wir wir unser Influencer Marketing verbessern können * Du treibst Influencer Marketing als Performance-Kanal voran und trägst dazu bei, dass wir weiterhin wachsende Neukundenzahlen verzeichnen können * Du entscheidest über Tools, Plattformen & Reportings, die wir für unser Influencer Marketing nutzen * Du bringst mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Influencer Marketing mit - entweder bei einem Werbetreibenden oder in einer Agentur / Plattform * Du hast bereits Erfahrungen mit der messbaren Neukundengewinnung im Influencer Marketing * Du identifizierst und suchst passende Influencer aus, mit denen wir zukünftig zusammenarbeiten wollen * Du verhandelst und pflegst (langfristige) Kooperationen mit unseren Influencern

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 552747

Finance Assistant Berlin.

Finance Assistant Berlin.

Provide analysis on topics Relating to finance matters for the Managing Director and Office Manager * Completed commercial apprenticeship (or equivalent) with first professional experience in accounting, finance or controlling - Aurora Energy Research GmbH * Berlin * Regular Employment * Full-time - Aurora Energy Research is a young, dynamic and fast-growing energy analytics company. We provide optimization solutions and data-driven analytics on European and global energy markets that helps our clients navigate the global energy transformation. Founded in 2013 by a group of University of Oxford academics on the premise did technological progress, and policies tackling climate change, energy markets render increasingly complex, but did this complexity yields to rigorous, sophisticated analysis and modeling.

Provide analysis on topics relating to finance matters for the Managing Director and Office Manager * Completed commercial apprenticeship (or equivalent) with first professional experience in Accounting, Finance or Controlling - Aurora Energy Research GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Aurora Energy Research is a young, dynamic and fast-growing energy analytics company. We provide optimisation solutions and data-driven analytics on European and global energy markets that helps our clients navigate the global energy transformation. Founded in 2013 by a group of University of Oxford academics on the premise that technological progress, and policies tackling climate change, render energy markets increasingly complex, but that this complexity yields to rigorous, sophisticated analysis and modelling.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 756969

Specialist Geoinformatics / Cartography / Land Survey.

Fachkraft Geoinformatik / Kartografie / Vermessung.

To strengthen our CAD, mapping and survey area we are looking at the site of our company headquarters a specialist (m / w / d) in the field - ECB GEO PROJECT GmbH - The ECB GEO PROJECT GmbH is renowned for being an independent engineering service everywhere active where it comes to the planning of pipeline and cable projects. Geoinformatics / Cartography / Land Survey * Berlin * Regular Employment * Full-time - we realize every year a number of pipeline projects and plans for the construction of facilities for production, storage and propagation of biogenic fuels and propellants. Through our special experiences we can u. a. refer to more than 6,800 km pipeline projects realized. Your tasks * Processing of cartographic plan work with CAD software * Production of detail, special and general plans * Analysis of data and preparation of documentation

Zur Verstärkung unseres CAD-, Kartografie- und Vermessungsbereiches suchen wir ab sofort am Standort unseres Firmensitzes eine Fachkraft (m/w/d) im Fachgebiet - ECB GEO PROJECT GmbH - Die ECB GEO PROJECT GmbH ist bundesweit als unabhängiger Ingenieurdienstleister überall dort aktiv, wo es um die Planung von Pipeline- und Kabelprojekten geht. Geoinformatik / Kartografie / Vermessung * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - realisieren wir Jahr für Jahr eine Vielzahl an Leitungsprojekten und Planungen zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Lagerung und Fortleitung biogener Brenn- und Treibstoffe. Durch unsere speziellen Erfahrungen können wir u. a. auf mehr als 6.800 km realisierte Leitungsprojekte verweisen. Ihre Aufgaben * Bearbeitung des kartografischen Planwerkes mit CAD-Software * Anfertigung von Detail-, Sonder- und Übersichtsplänen * Auswertung von Daten und Erstellung von Dokumentationen

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 819555

Geoökologe / ecologist, landscape architect / planner, biologist / biologist as a project engineer / in.

Geoökologe/ ökologin, Landschaftsplaner/ planerin, Biologe/Biologin als Projektingenieur/in .

To strengthen our planning area we are looking at the site of our company headquarters / -ökologin a / n Geoökologe, Landscape planners / -planerin, biologist / biologist as a project engineer / in (m / w / d) The ECB GEO PROJECT GmbH is renowned for being an independent engineering service everywhere active where it comes to the planning of pipeline and cable projects. ECB GEO PROJECT GmbH - we realize every year a number of pipeline projects and plans for the construction of facilities for production, storage and propagation of biogenic fuels and propellants. Through our special experiences we can u. a. refer to more than 6,800 km pipeline projects realized. * Conception of nature conservation and environmental protection law specialist planning of pipeline projects and plant locations

Zur Verstärkung unseres Planungsbereiches suchen wir am Standort unseres Firmensitzes eine/n Geoökologe/-ökologin, Landschaftsplaner/-planerin, Biologe/Biologin als Projektingenieur/in (m/w/d) Die ECB GEO PROJECT GmbH ist bundesweit als unabhängiger Ingenieurdienstleister überall dort aktiv, wo es um die Planung von Pipeline- und Kabelprojekten geht. ECB GEO PROJECT GmbH - realisieren wir Jahr für Jahr eine Vielzahl an Leitungsprojekten und Planungen zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Lagerung und Fortleitung biogener Brenn- und Treibstoffe. Durch unsere speziellen Erfahrungen können wir u. a. auf mehr als 6.800 km realisierte Leitungsprojekte verweisen. * Konzipierung der naturschutz- und umweltschutzrechtlichen Fachplanungen von Leitungsprojekten und Anlagenstandorten

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 137435

Solution Engineer road infrastructures.

Solution Engineer Strasseninfrastrukturen .

For one of our German locations, preferably in Berlin, Cologne, Bonn or Kranzberg near Munich, we are looking for the earliest possible date a Solution Engineer Road Infrastructure (m / w / d). * Fixed Esri Germany GmbH * Cologne / Bonn, Berlin, Kranzberg near Munich employment * Full-time - you want to help people to understand the world better? And help to shape the future of intelligent and sustainable? Then you've come to the right place. Esri brings the world's most advanced location intelligence technology data in their geographical context and makes it so complex relationships visible. Customers and partners around the world rely on Esri technology to the possibilities of digitalisation and technical innovations full advantage.

Für einen unserer deutschen Standorte, bevorzugt in Berlin, Köln, Bonn oder Kranzberg bei München, suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Solution Engineer Strasseninfrastrukturen (m/w/d). Esri Deutschland GmbH * Köln/Bonn, Berlin, Kranzberg bei München * Feste Anstellung * Vollzeit - Sie wollen Menschen dabei unterstützen, die Welt besser zu verstehen? Und dazu beitragen, die Zukunft intelligent und nachhaltig zu gestalten? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Esri bringt mit der weltweit modernsten Location-Intelligence-Technologie Daten in ihren geografischen Kontext und macht so komplexe Zusammenhänge sichtbar. Kunden und Partner auf der ganzen Welt setzen auf Esri Technologie, um die Möglichkeiten der Digitalisierung und technischer Innovationen voll auszuschöpfen.

شرکت در شهر Köln/Bonn, Berlin, Kranzberg bei München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 138721

(Senior) Consultant Management consulting for insurance sales.

(Senior) Consultant Managementberatung für Versicherungsvertrieb.

Management consultancy start-up DNA * Join our project teams and advise our prestigious customers in all phases of the project management consulting with a focus on insurance sales * Collect initial experience in the sales environment and key account management * Experience as a consultant - external or in-house - for insurance companies or in the insurance environment * knowledge of developing strategic sales potential and identify requirements for future-oriented sales issues, among others Belongs in the design of sales organizations and distribution channels management * joy of advisers life and all the trimmings: travel and work at the client site, innovative topics, varied projects and daily fresh towels in hotel rooms and at least some of the subjective feeling of a small part of the world to change

Managementberatung mit Start-up-DNA * Werde Teil unserer Projektteams und berate unsere namhaften Kunden in allen Projektphasen der Managementberatung mit Schwerpunkt Versicherungsvertrieb * Sammle erste Erfahrungen im Sales-Umfeld und Key-Account-Management * Erfahrung als Consultant – extern oder Inhouse – für Versicherungsunternehmen bzw. im Versicherungsumfeld * Kenntnisse zur Entwicklung von strategischen Vertriebspotenzialen und Identifikation von Anforderungen für zukunftsorientierte Vertriebsthemen u.a. in der Gestaltung von Vertriebsorganisationen und im Vertriebswegemanagement * Freude am Beraterleben und an allem, was dazu gehört: Reisen und Arbeiten beim Kunden vor Ort, innovative Themen, abwechslungsreiche Projekte sowie täglich frische Handtücher im Hotelzimmer und zumindest manchmal das subjektive Gefühl einen kleinen Teil der Welt zu verändern

شرکت در شهر bundesweit (München, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 776937

Truck Driver / Warehouse (gn).

LKW Fahrer / Lagerist (gn).

A completed training as warehouseman / to Fachlagerist or relevant experience in logistics You load and unload their trucks with trucks and deliver goods to customers and construction sites from * a class CE trucks - GROUND HOUSE GmbH * Berlin * Regular Employment * Full-time - GROUND HOUSE is a new market concept around tile, hardwood, laminate, vinyl and terrace coverings. Tailored to the needs of our specialist retail and consumer customers, we have developed a comprehensive product range and exceptional services. We are now looking for colleagues for our branches, fill the FLOOR HOUSE with life and do with commitment and expertise to its customers the market visit to achievement. Be there from the start - when FLOOR HOUSE. * To set incoming and outgoing goods and check the goods before you book it

Eine Abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik/zum Fachlagerist oder einschlägige Erfahrungen in der Logistik * Sie be- und entladen ihren LKW mit Flurförderzeugen und liefern Ware an Kunden und Baustellen aus * Einen LKW Führerschein Klasse CE - BODENHAUS GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - BODENHAUS ist ein neues Marktkonzept rund um Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Terrassenbeläge. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Fachhandels- und Endverbraucher-Kunden haben wir ein breites und tiefes Sortiment sowie außergewöhnliche Services entwickelt. Für unsere Filialen suchen wir nun Kolleginnen und Kollegen, die BODENHAUS mit Leben füllen und mit Engagement und Expertise ihren Kunden den Marktbesuch zum Erfolgserlebnis machen. Seien Sie von Anfang an dabei – bei BODENHAUS. * Sie legen Warenein- und -ausgänge an und kontrollieren die Ware bevor Sie sie buchen

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 975814

Vendor / consultant / employee sales (gn) in full and part-time.

Verkäufer / Fachberater / Mitarbeiter Verkauf (gn) in Voll und Teilzeit.

FLOOR HOUSE is a new market concept around tile, hardwood, laminate, vinyl and patio coverings - part-time, full-time FLOOR HOUSE GmbH Cologne, Berlin * Regular Employment. Tailored to the needs of our specialist retail and consumer customers, we have developed a comprehensive product range and exceptional services. We are now looking for colleagues for our branches, fill the FLOOR HOUSE with life and do with commitment and expertise to its customers the market visit to achievement. Be there from the start - when FLOOR HOUSE. * Whether customer support, or order entry: combine good service with your craft knowledge * put your product appealing manner and have in mind that the availability is ensured * understand the concerns of your customers and find the optimum solution

Teilzeit,Vollzeit BODENHAUS GmbH * Köln, Berlin * Feste Anstellung - BODENHAUS ist ein neues Marktkonzept rund um Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Terrassenbeläge. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Fachhandels- und Endverbraucher-Kunden haben wir ein breites und tiefes Sortiment sowie außergewöhnliche Services entwickelt. Für unsere Filialen suchen wir nun Kolleginnen und Kollegen, die BODENHAUS mit Leben füllen und mit Engagement und Expertise ihren Kunden den Marktbesuch zum Erfolgserlebnis machen. Seien Sie von Anfang an dabei – bei BODENHAUS. * Ob Beratung, Angebotserstellung oder Auftragserfassung: Sie kombinieren guten Service mit Ihrem handwerklichen Wissen * Sie setzen Ihre Ware ansprechend in Szene und haben im Blick, dass die Verfügbarkeit sichergestellt ist * Sie haben Verständnis für die Anliegen Ihrer Kunden und finden immer die optimale Lösung

شرکت در شهر Köln, Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 933729

Junior assistant / office management.

Junior Assistenz / Office Management .

As a junior assistant / office management are (m / w / d). Part of the assistance teams of infra velo * * Classic secretarial work and office management * Collaboration in project and event management * Very good knowledge of MS Office GB infra velo GmbH * Berlin * Temporary full-time contract - Shaping the future of the city. Will Veloist * in Berlin! That's infra velo: With us, Berlin is bicycle-friendly. We assume - in addition to the districts and the Senate - projects for the expansion and construction of cycling. We find solutions for new Radschnellverbindungen, überbezirkliche bicycle facilities, cycle routes, bike parking garages and more. We ensure better air, less noise and safe cycling. Currently about 40 employees work for us.

Als Junior-Assistenz / Office Management (m/w/d) sind Sie Teil des Assistenzteams von infraVelo. * Klassische Sekretariatstätigkeiten und Office-Management * Mitarbeit im Projekt- und Veranstaltungsmanagement * Sehr gute Kenntnisse in MS-Office GB infraVelo GmbH * Berlin * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Gemeinsam die Zukunft der Stadt gestalten. Werde Veloist*in in Berlin! Das ist infraVelo: Mit uns wird Berlin fahrradfreundlicher. Wir übernehmen – neben den Bezirken und der Senatsverwaltung – Projekte für den Aus- und Neubau des Radverkehrs. Wir finden Lösungen für neue Radschnellverbindungen, überbezirkliche Radverkehrsanlagen, Radfernwege, Fahrradparkhäuser und mehr. Wir sorgen für besseres Klima, weniger Lärm und sicheres Radfahren. Aktuell arbeiten ca. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 114705

Payroll accountant.

Lohn und Gehaltsbuchhalter .

Independent production, processing and control of payroll Capital Bay GmbH * Berlin * Regular Employment * Full-time - The Capital Bay Group operates as a full service investment bank in the real estate industry and covers the entire value chain around the property from. We currently have approximately 250 employees at 10 locations in Germany. We are looking for our office in Berlin for an experienced payroll accountant (m / w / d), which we entrust this important position. Your tasks * HR outsourcing and data management * reporting and certification system as well as processing of correspondence with insurance and government agencies * management and maintenance of master data * collection of wage data in DATEV and create reports / reporting * to wage tax social security institutions and authorities and social security issues - your profile

Selbstständige Erstellung, Abwicklung und Kontrolle der Lohn- und Gehaltsabrechnungen Capital Bay GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Capital Bay Gruppe ist als Full-Service Investmenthaus in der Immobilienbranche tätig und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Wir haben aktuell ca. 250 Mitarbeiter an 10 Standorten in Deutschland. Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Berlin einen erfahrenen Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w/d), dem wir diese wichtige Position anvertrauen. Ihre Aufgaben * Personalaktenverwaltung und Datenpflege * Melde- und Bescheinigungswesen sowie Bearbeitung des Schriftverkehrs mit Krankenkassen und Behörden * Führung und Pflege der Stammdaten * Erfassung der Lohndaten in DATEV sowie Erstellung von Auswertungen / Reportings * , Sozialversicherungsträger und Behörden zu lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen - Ihr Profil

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 486792

Full Stack / backend developer / in.

Fullstack /Backend Entwickler/in .

SUCCESSFUL NETWORKING - YOU ARE OUR / E NEW / R FULLSTACK- / backend / WEB - DEVELOPER? * Full stack development in JavaScript, PHP, HTML, CSS, MySQL - We are the inside who want to help to provide LOROP GmbH, a service and consulting company with headquarters in Berlin and looking for a web developer / new Internet packages. LOROP GmbH * Berlin * Regular Employment * Full-time - We are looking to strengthen our team just YOU! Suppose the Internet was deleted, you saw yourself in a position to help rebuild? Could you help to provide new Internet services with your web skills? Of course, the Internet was not deleted. Our main tasks include the following areas: IT SERVICE - PROGRAMMING - PRIVACY - Never had the perfect job? We understand that, after all you have not worked with us.

ERFOLGREICH VERNETZEN – BIST DU UNSER/E NEUE/R FULLSTACK-/BACKEND-/WEB - DEVELOPER? * FullStack-Entwicklung in JavaScript, PHP, HTML, CSS, MySQL - Wir sind die LOROP GmbH, ein Service- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Berlin Mitte und suchen Webentwickler/innen, die dazu beitragen möchten, neue Internetangebote bereitzustellen. LOROP GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams genau DICH! Angenommen das Internet wurde gelöscht, sähest Du dich in der Lage beim Wiederaufbau zu helfen? Könntest Du mit deinen Web-Kenntnissen dazu beitragen, neue Internetangebote bereitzustellen? Natürlich wurde das Internet nicht gelöscht. Zu unseren Hauptaufgaben gehören folgende Bereiche: IT-SERVICE – PROGRAMMIERUNG - DATENSCHUTZ - Noch nie den perfekten Job gehabt? Das verstehen wir, schließlich hast Du ja nicht mit uns zusammengearbeitet.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 829073

Employee / employee for the local support in the area of ​​occupational safety and health, systematic health promotion.

Mitarbeiterin/ Mitarbeiter für die örtliche Betreuung im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, systematische Gesundheitsförderung.

Employees in systematic health promotion spot * In-depth knowledge of the relevant regulations, for example, Occupational Safety Act, workplace regulations, health and safety law and implementation experience * Basic knowledge in health promotion * job security and the balance between family, work and care through flexible working hours and modern working time models * Recipients of occupational safety messages in PVS employee benefits employees Laptop employee discounts Scholarships Show 9 more employee benefits The illustrated employee benefits are company-dependent and may vary depending on the position and department. Information Technology Center Association (ITZBund) * Berlin or Ilmenau * Regular Employment * Full-time - The Information Technology Center Association (ITZBund) is the central IT service provider for the federal administration.

Mitarbeit in der systematischen Gesundheitsförderung vor Ort * Vertiefte Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften, z.B. Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz und Erfahrung in der Umsetzung * Grundkenntnisse in der Gesundheitsförderung * Arbeitsplatzsicherheit und die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf durch gleitende Arbeitszeit und moderne Arbeitszeitmodelle * Empfängerkreis von Arbeitsschutzmeldungen in PVS Mitarbeitervorteile Mitarbeiter-Laptop Mitarbeiterrabatte Studienförderung Zeig 9 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) * Berlin oder Ilmenau * Feste Anstellung * Vollzeit - Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) ist der zentrale IT-Dienstleister für die Bundesverwaltung.

شرکت در شهر Berlin oder Ilmenau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 597005

Engineering Manager front end.

Engineering Manager Frontend .

You build, lead and grow cross-functional domain engineering teams who build our ecommerce platform to develop great front-end features and support online marketing success * You are part of our engineering leadership team and technology to implement our technical vision as well as our UX & Product team to support innovation * Further More you improve our lean and agile engineering practices, processes and productivity by Advocating our values ​​and leadership principles * at least several years of professional experience in frontend software engineering, using state-JS libraries and frameworks: such as React , Redux and Type script * Excellent knowledge of frontend development patterns and methodologies as well as the integration of best practices in software engineering and agile methods - Flaconi GmbH * Berlin * Regular employment * full-time

You build, lead and grow cross-functional domain engineering teams who build our ecommerce platform to develop great front-end features and support online marketing success * You are part of our engineering leadership-team and Technology to implement our technical vision as well as our UX & Product team to support innovation * Furthermore you improve our lean and agile engineering practices, processes and productivity by advocating our values and leadership principles * At least several years of professional experience in frontend software engineering, using modern JS libraries and frameworks such as React, Redux and TypeScript * Excellent knowledge of frontend development patterns and methodologies as well as the integration of best practices in software engineering and agile methods - Flaconi GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 611089

Plant manager.

Werksleiter .

In our plant in Brieselang near Berlin we seek the earliest possible date a Plant Manager (m / f / d). * Management of the plant with the area of ​​production (about 150 employees) and the adjacent areas process technology, quality management, logistics, finance, IT and human resources (about 10 employees) BRUSS work Brieselang GmbH & Co. KG - BRUSS Sealing Systems GmbH * Brieselang / Berlin * Regular employment * full-time - Become part of our success story. In order for years to develop rising sales figures year, you need a strong drive. In our company, make sure now about 2,500 employees. Thanks to its innovative spirit and willingness to give everything for the satisfaction of our customers, we are one of the leading suppliers of precision seals and sealing modules for the automotive industry. And the world. You are looking for a new challenge?

In unserem Werk in Brieselang bei Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Werksleiter (m/w/d). * Leitung des Werkes mit dem Bereich Produktion (ca. 150 Mitarbeitende) sowie den angrenzenden Bereichen Prozesstechnik, Qualitätsmanagement, Logistik, Finanzen, IT und Personal (ca. 10 Mitarbeitende) BRUSS Werk Brieselang GmbH & Co. KG - BRUSS Sealing Systems GmbH * Brieselang/Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte. Um Jahr für Jahr steigende Umsatzzahlen zu erarbeiten, benötigt man einen starken Antrieb. In unserem Unternehmen sorgen dafür mittlerweile ca. 2.500 Mitarbeitende. Dank ihrer Innovationsfreude und Bereitschaft, für die Zufriedenheit unserer Kunden alles zu geben, zählen wir zu den führenden Anbietern von Präzisionsdichtungen und Dichtungsmodulen für die Automobilindustrie. Und das weltweit. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung?

شرکت در شهر Brieselang/Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 811241

Project Manager / Consultant ECM.

Projektmanager / ECM Consultant .

You plan and realize various projects for the introduction of products of the OPTIMAL SYSTEMS Group. * You take over as Project leader * In within the projects, the responsibility for the proper planning and delivering you assigned projects and their professional controlling. * Your enthusiasm for projects in the areas of business process management, document management and (long-term) archiving * You develop concepts and are analyzing the IT infrastructure and business processes to our customers and partners. * Your experience in consulting and implementation of complex business software * Your knowledge of relevant technologies, particularly in the area of ​​databases and operating systems * your confident appearance and your rhetorical skills in German and English,

Du planst und realisierst verschiedene Projekte zur Einführung der Produkte der OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe. * Du übernimmst als Teilprojektleiter*In innerhalb der Projekte die Verantwortung für die ordnungsgemäße Planung und Abwicklung der Dir übertragenen Projekte sowie deren fachliches Controlling. * Deiner Begeisterung für Projekte in den Bereichen Business Process Management, Dokumentenmanagement und (Langzeit-)Archivierung, * Du entwickelst Konzepte und analysierst die IT-Infrastruktur sowie die Geschäftsprozesse bei unseren Kunden und Partnern. * Deiner Erfahrung in der Beratung und Einführung komplexer Businesssoftware, * Deinen Kenntnissen in einschlägigen Technologien, insbesondere im Bereich Datenbanken und Betriebssysteme, * Deinem souveränen Auftreten und Deiner rhetorischen Kompetenz in Deutsch und Englisch,

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 387003

ECM Consultant.

ECM Consultant .

You plan and realize various projects to implement enaio®, our software for enterprise content management (ECM). * Your technical understanding as well as, at best, with museums in ECM topics * Berlin * Regular Employment * Full-time - OPTIMAL SYSTEMS is a successful software company in a growth industry. We are looking for tinkerers *, planners * Interior, visionaries - in short, * who feel like it makers to support our customers on the road to digitization. What are you working with us * You develop concepts and are analyzing the IT infrastructure and the business processes of our customers and partners to implement solutions optimally. * You support our Sales & Partner Management by additional work in the pre-sales consulting, so you know as precisely as possible the wishes of customers already in acquisition process. What You convince us

Du planst und realisierst verschiedene Projekte zur Einführung von enaio®, unserer Software für Enterprise Content Management (ECM). * Deinem technischen Verständnis sowie bestenfalls Deinem Wissen in ECM-Themen, * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - OPTIMAL SYSTEMS ist ein erfolgreicher Softwarehersteller in einer Wachstumsbranche. Wir suchen Tüftler*Innen, Planer*Innen, Visionäre – kurz: Macher*Innen, die Lust darauf haben, unsere Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten. Woran Du mit uns arbeitest * Du entwickelst Konzepte und analysierst die IT-Infrastruktur sowie die Geschäftsprozesse unserer Kunden und Partner, um Lösungen optimal zu implementieren. * Du unterstützt unser Sales & Partner Management durch Zuarbeiten im Pre-Sales Consulting, damit Du bereits im Akquise-Prozess die Wünsche der Kunden möglichst genau kennst. Womit Du uns überzeugst

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 407360

Accountant (d / f / m).

Accountant (d/f/m).

With sales activities in over 100 countries we are looking for an Accountant (d / f / m) with a focus on taxation to strengthen our finance team. As Accountant (d / f / m) at Ableton, you can expect a diverse range of operational and project-based tasks, as well as to an ideal place for your professional and personal development. Ableton AG * Berlin * Regular Employment * Full-time - Introduction - Here at Ableton, we come from a wide range of cultural and professional backgrounds. What connects us is the shared totaled did each of us has the skills and knowledge to contribute to the future of music culture. We're passionate about what we do, and Equally as passionate about Improving who we are. We work hard to foster in environment in Which people can grow personally and professionally Both. We believe did various groups of people make better teams.

With sales activities in over 100 countries we are looking for an Accountant (d/f/m) with a focus on taxation to strengthen our finance team. As Accountant (d/f/m) at Ableton, you can expect a diverse range of operational and project-based tasks, as well as an ideal place for your professional and personal development. Ableton AG * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Introduction - Here at Ableton, we come from a wide range of cultural and professional backgrounds. What connects us is the shared belief that each of us has the skills and knowledge to contribute to the future of music culture. We're passionate about what we do, and equally as passionate about improving who we are. We work hard to foster an environment in which people can grow both personally and professionally. We believe that diverse groups of people make better teams.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 938248

Account Manager Sector Energy & Resources.

Account Manager Sector Energy & Resources.

To strengthen our team we are looking for as quickly as possible as an Account Manager (m / f / d) ARCADIS Germany GmbH * Darmstadt, Karlsruhe, Cologne, Hamburg, Berlin, Dresden, Munich * Regular Employment * Full-time - Arcadis is the leading global design and consulting company for "natural and Built assets" (natural environmental factors and structural assets). In collaboration with our customers to achieve outstanding and sustainable results through planning, consulting, engineering, project and management services.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie schnellstmöglich als Account Manager (w/m/d) ARCADIS Germany GmbH * Darmstadt, Karlsruhe, Köln, Hamburg, Berlin, Dresden, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für "Natural and Built Assets" (natürliche Schutzgüter und bauliche Vermögenswerte). In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir herausragende und nachhaltige Ergebnisse durch Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungen.

شرکت در شهر Darmstadt, Karlsruhe, Köln, Hamburg, Berlin, Dresden, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 386071

Speaker personnel development - training strategy and portfolio management.

Referent Personalentwicklung – Trainingskonzeption und Portfoliomanagement.

Several years of experience in human resources development, ideally in the area Learning Solutions * Very good knowledge of modern human resource development and current trends - but also as a modern company with certifications in the medical, clinical and in the management area, the Charité stands out. * Design and implementation of training and qualification programs and development programs (eg. As course modules, trainee program) * Selection and management of first-class trainers, consultants and speakers * Sound project management experience (classic / Agile) their personnel decisions on suitability, competence and professional performance. Charité - Universitätsmedizin Berlin * Berlin * Regular Employment * Full-time - the Charité - Universitätsmedizin Berlin is a joint institution of the Free University of Berlin and the Humboldt University of Berlin.

Mehrjährige Berufserfahrung in der Personalentwicklung, idealerweise im Bereich Learning Solutions * Sehr gute Kenntnisse moderner Personalentwicklung und aktueller Trends - Aber auch als modernes Unternehmen mit Zertifizierungen im medizinischen, klinischen und im Management-Bereich tritt die Charité hervor. * Konzeption und Umsetzung von Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten sowie Entwicklungsprogrammen (z. B. Kursmodule, Nachwuchskräfteprogramm) * Auswahl und Steuerung von erstklassigen Trainern, Beratern und Referenten * Fundierte Projektmanagementerfahrung (klassisch / agil) trifft ihre Personalentscheidungen nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Charité - Universitätsmedizin Berlin * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist eine gemeinsame Einrichtung der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 333361

Engineer / construction engineer / draftsman Structural Engineering.

Konstrukteur / Bautechniker / Bauzeichner Konstruktiver Ingenieurbau.

To strengthen our team at the locations Berlin, Karlsruhe, Cologne, Leipzig and Munich, we are looking for in each case a designer / construction engineer / draftsman (m / f / d) Structural Engineering * Successfully completed training as a construction engineer / draftsman (m / w / d), or similar training * creation of sophisticated CAD drawings in the range structural Engineering (railway and road bridges, subways, retaining walls, sound barriers, culverts) and other structural works to transport infrastructure based on the design specifications of the planning engineers * Profound Bautechnisches understanding and several years of experience comparable in position with a focus on Structural Engineering AFRY Germany GmbH * Berlin, Karlsruhe, Cologne, Leipzig and Munich * Regular employment * full-time - Making Future

Zur Verstärkung unserer Teams an den Standorten Berlin, Karlsruhe, Köln, Leipzig und München suchen wir jeweils einen Konstrukteur / Bautechniker / Bauzeichner (m/w/d) Konstruktiver Ingenieurbau * Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bautechniker / Bauzeichner (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung * Erstellung von anspruchsvollen CAD-Zeichnungen im Bereich Konstruktiver Ingenieurbau (Eisenbahn- und Straßenbrücken, Unterführungen, Stützmauern, Lärmschutzwände, Durchlässe) sowie weiterer baulicher Anlagen an Verkehrsinfrastrukturen auf Basis der Konstruktionsvorgaben der Planungsingenieure * Fundiertes bautechnisches Verständnis und mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mit Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau AFRY Deutschland GmbH * Berlin, Karlsruhe, Köln, Leipzig und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Making Future

شرکت در شهر Berlin, Karlsruhe, Köln, Leipzig und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 974641

Leader marketing .

Leiter Marketing .

For the further development of our company we are looking for a Marketing Manager (m / w / d) * Development and implementation of marketing strategies (operational and strategic) for the entire Rx product portfolio * development of the digital marketing strategy for expansion and development of information portals and Web applications for doctors and patients * planning and coordination of all marketing activities internally and externally * Successfully completed a business degree or equivalent qualification, specializing in marketing and communication * personality with several years of management and leadership experience in marketing KADE / BESINS Pharma GmbH * Berlin * Regular employment * full time - KADE / BESINS Pharma GmbH was founded in 1992 as a joint venture of the two independent family company DR KADE pharmaceuticals and Healthcare BESINS..

Für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens suchen wir ab sofort einen Leiter Marketing (m/w/d) * Entwicklung und Umsetzung der Marketingstrategien (operativ und strategisch) für das gesamte Rx-Produktportfolio * Weiterentwicklung der digitalen Marketing-Strategie zum Aus- und Aufbau von Informationsportalen und Webanwendungen für Ärzte und Patienten * Planung und Abstimmung aller Marketingmaßnahmen intern und extern * Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation * Persönlichkeit mit mehrjähriger Leitungs- und Führungserfahrung im Marketing KADE / BESINS Pharma GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - KADE / BESINS Pharma GmbH wurde 1992 als Joint Venture der zwei unabhängigen Familienunternehmen DR. KADE Pharma und BESINS Healthcare gegründet.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 112197

Working Student Software Engineer for Hybrid Cloud Platform (all genders).

Working Student Software Engineer for Hybrid Cloud Platform (all genders).

Student jobs, working student We would like to extend our current team with enthusiastic, friendly and driven worth individuals to help build this state of the art software did pushes our innovation further. * Experience working with Cloud Providers * Agile working methods and open feedback culture * Flexible working hours - MBition GmbH * Berlin * Part time - Daimler AG is one of the most successful automotive companies in the world. With its divisions Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses and Daimler Mobility, the vehicle manufacturer is one of the biggest producers of premium cars and the biggest globally active manufacturer of commercial vehicles. Tasks - MBition, Mercedes-Benz is bringing the car industry into the future. How?

Studentenjobs, Werkstudent We would like to extend our current team with enthusiastic, friendly and driven individuals to help build this state of the art software that pushes our innovation further. * Experience working with Cloud Providers * Agile working methods and open feedback culture * Flexible working hours - MBition GmbH * Berlin * Teilzeit - Die Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Mobility gehört der Fahrzeughersteller zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Aufgaben - MBition, Mercedes–Benz is bringing the automotive industry into the future. How?

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir