آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 926556

WEG administrator Bielefeld.

WEG Verwalter Bielefeld.

We are looking for the DIM group of companies in Bielefeld at the earliest possible date a (n) WEG manager (m / w / d). * Personal responsibility holistic WEG administration. * Preparation, implementation and follow-up of the WEG meetings and advisory board meetings. * Creating business plans, budgets and administrator accounts. * Several years experience in the real estate industry, preferably in the WEG management. * Flat hierarchies and short decision paths. DIM Group * * Bielefeld Regular Employment * Full time - DIM German property management is an operating across Germany, Property Management company with headquarters in Berlin and is a specialist for the management of residential and commercial property and residential property. The DIM group is in the business areas property management, fund management, leasing and transaction business.

Wir suchen für die DIM-Unternehmensgruppe am Standort Bielefeld zum nächstmöglichen Termin eine(n) WEG-Verwalter (m/w/d). * Eigenverantwortliche ganzheitliche WEG-Verwaltung. * Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der WEG-Versammlungen und Beiratssitzungen. * Erstellen von Wirtschaftsplänen, Budgets und Verwalterabrechnungen. * Mehrere Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft, vorzugsweise in der WEG-Verwaltung. * Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. DIM Unternehmensgruppe * Bielefeld * Feste Anstellung * Vollzeit - Die DIM Deutsche Immobilien Management ist ein deutschlandweit tätiges Property Management Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und versteht sich als Spezialist für die Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und von Wohneigentum. Die DIM-Gruppe ist in den Geschäftsbereichen Property Management, Fondsmanagement, Vermietung und Transaktion tätig.

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 379371

Deputy store managers / substitute in the food retail trade.

Stellvertretende Marktleitung / Substitut im Lebensmitteleinzelhandel.

Preparation and management of inventories - at work consulting GmbH * Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle, Celle * Regular Employment * Full time - at work consulting GmbH is a personnel and management consultancy with a focus on recruitment, recruiting, Executive & Direct Search, personnel development and communication. we are looking for full time for our prestigious customers in the food retail sector - for the locations Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle and Celle. * Determination by the product demand and execution of orders * monitoring or acceptance of goods deliveries * pricing and presentation of goods assortment * guide sales calls * processing of complaints * preparation and execution of billing operation

Vorbereitung und Leitung von Inventuren - at work consulting GmbH * Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle * Feste Anstellung * Vollzeit - Die at work consulting GmbH ist eine Personal- und Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Personalvermittlung, Recruiting, Executive & Direct Search, Personalentwicklung und Kommunikation. Für unseren renommierten Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel suchen wir ab sofort in Vollzeit - für die Standorte Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle und Celle. * Ermittlung vom Warenbedarf und Durchführung von Bestellungen * Überwachung bzw. Annahme von Warenlieferungen * Preisauszeichnung und Präsentation vom Warensortiment * Führung von Verkaufsgesprächen * Bearbeitung von Reklamationen * Vorbereitung und Durchführung der Betriebsabrechnung

شرکت در شهر Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 644763

Store manager / branch manager in the food retail trade.

Marktleiter / Filialleiter im Lebensmitteleinzelhandel.

Deputy store managers / Trainee (m / w / d) in the food retail trade - at work consulting GmbH * Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle, Celle * Regular Employment * Full time - at work consulting GmbH is a personnel and consulting company with a focus on recruitment, recruiting, Executive & Direct Search, personnel development and communication. we are looking for full time for our prestigious customers in the food retail sector - for the locations Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle and Celle. * Determination by the product demand and execution of orders * monitoring or acceptance of goods deliveries * pricing and presentation of goods assortment * guide sales calls * processing of complaints * preparation and management of inventories

Stellvertretende Marktleitung / Substitut (m/w/d) im Lebensmitteleinzelhandel - at work consulting GmbH * Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle * Feste Anstellung * Vollzeit - Die at work consulting GmbH ist eine Personal- und Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Personalvermittlung, Recruiting, Executive & Direct Search, Personalentwicklung und Kommunikation. Für unseren renommierten Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel suchen wir ab sofort in Vollzeit - für die Standorte Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle und Celle. * Ermittlung vom Warenbedarf und Durchführung von Bestellungen * Überwachung bzw. Annahme von Warenlieferungen * Preisauszeichnung und Präsentation vom Warensortiment * Führung von Verkaufsgesprächen * Bearbeitung von Reklamationen * Vorbereitung und Leitung von Inventuren

شرکت در شهر Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 628230

Sales employees in administrative services in the field of sealing technology.

Vertriebsmitarbeiter im Innendienst für den Bereich Dichtungstechnik.

To reinforce our corporate headquarters in Bielefeld we seek the earliest possible date a / n Sales office employees (m / w / d) Werthenbach Group is a leading trading company in the business fields of automotive parts, industrial technology, hydraulics and aerospace with more than 700 employees at 13 locations in Germany. for the "sealing technology" In our ever-growing group of companies, we rely on employees that combine team spirit with a high degree of initiative. Our business industry technology deals with the trade of products leading premium manufacturer in the fields of industrial maintenance and mass production. * Sales oriented personality with a convincing appearance and final strength employee benefits employee discounts See 5 more employee benefits

Zur Verstärkung in unserer Unternehmenszentrale in Bielefeld suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n Vertriebsmitarbeiter im Innendienst (m/w/d) Die Werthenbach-Gruppe ist ein führendes Handelsunternehmen in den Geschäftsbereichen Autoteile, Industrietechnik, Hydraulik und Aerospace mit mehr als 700 Mitarbeitern an 13 Standorten in Deutschland. für den Bereich „Dichtungstechnik“ In unserer stetig wachsenden Unternehmensgruppe setzen wir auf Mitarbeiter, die Teamgeist mit einem hohen Maß an Eigeninitiative verbinden. Unser Geschäftsbereich Industrietechnik befasst sich mit dem Handel von Produkten führender Premiumhersteller für die Bereiche der industriellen Instandhaltung und der Serienfertigung. * Vertriebsorientierte Persönlichkeit mit überzeugendem Auftreten und Abschlussstärke Mitarbeitervorteile Mitarbeiterrabatte Zeig 5 mehr mitarbeitervorteile

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 470492

SAP Vendor Invoice Management Consultants (VIM).

SAP Vendor Invoice Management Berater (VIM) .

You have experience as a SAP consultant or key user in the field VIM for SAP as well as in the design and implementation of VIM solutions. * You convince experience with well-founded SAP Vendor Invoice Management / VIM Open Text. Will inspire us pioneers in SAP consulting and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * Your job is the autonomous implementation of SAP VIM projects with our mid-market customers. * You konzipierst customized SAP VIM solutions based on modern ECM solution platforms. * From you business processes and IT infrastructures in the context of SAP are analyzed. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Cologne, Munich, and more * Regular Employment * Full-time - Rousing good!

Du hast Erfahrung als SAP Berater oder Key User im Bereich VIM für SAP sowie in der Konzeption und Implementierung von VIM Lösungen. * Du überzeugst mit fundierte SAP Vendor Invoice Management / VIM OpenText Erfahrung. Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Beratung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Deine Aufgabe ist die eigenverantwortliche Durchführung von SAP VIM Projekten bei unseren mittelständischen Kunden. * Du konzipierst kundenspezifische SAP VIM-Lösungen auf Basis moderner ECM Lösungs-Plattformen. * Von Dir werden Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen im Kontext von SAP analysiert. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, und weitere * Feste Anstellung * Vollzeit - Mitreißend gut!

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, und weitere آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 484597

SAP Architect data migration.

SAP Architekt Datenmigration .

Our SAP expertise that is inspiring! Will inspire us pioneers in SAP development and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * You are working for at least three years in the SAP data migration and know yourself with migration tools and methods such as LSMW and SAP Migration Cockpit Very good * You also convince through in-depth knowledge of ABAP development and SAP data models. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Cologne, Munich, Oldenburg, Pforzh * Regular Employment * Full-time - Rousing good! Performers and pioneers in the IT industry, watch out! Do you wish to take the next career step and be part of our highly qualified team with more than 8,000 specialists in 25 countries?

Unsere SAP-Expertise, die inspirierend wirkt! Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Entwicklung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Du bist seit mindestens drei Jahren in der SAP Datenmigration tätig und kennst Dich mit Migrationswerkzeugen und Methoden wie LSMW und SAP Migration Cockpitsehr gut aus * Du überzeugst außerdem durch fundiertes Wissen in der ABAP Entwicklung und der SAP Datenmodelle. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, Oldenburg, Pforzh * Feste Anstellung * Vollzeit - Mitreißend gut! Performer und Pioniere in der IT-Branche aufgepasst! Möchtest Du den nächsten Karriereschritt machen und Teil unseres hochqualifizierten Teams mit mehr als 8.000 Spezialisten in 25 Ländern sein?

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, Oldenburg, Pforzh آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 903597

SAP Process Consultant Integrated Business Planning.

SAP Prozessberater Integrated Business Planning .

Will inspire us pioneers in SAP consulting and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT Data Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * Your job is to carry out Integrated Business Planning projects with our customers with the SAP solution IBP. * In developing optimized business processes and organizational structures in dialogue with the customers your commitment is required. * Our consulting portfolio is extended by you to new and innovative SAP solutions. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Jena, Cologne, Munich ... and more * Regular Employment * Full-time - our team spirit, which acts intoxicating! Rousing good! Performers and pioneers in the IT industry, watch out!

Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Beratung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT Data Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Deine Aufgabe ist die Durchführung von Integrated-Business-Planning-Projekten bei unseren Kunden mit der SAP Lösung IBP. * Bei der Erarbeitung optimierter Geschäftsprozesse und Organisationsstrukturen im Dialog mit dem Kunden ist Dein Engagement gefragt. * Unser Beratungsportfolio wird von Dir um neue, innovative SAP-Lösungen erweitert. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Jena, Köln, München...und weitere * Feste Anstellung * Vollzeit - Unser Team-Spirit, der mitreißend wirkt! Mitreißend gut! Performer und Pioniere in der IT-Branche aufgepasst!

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Jena, Köln, München...und weitere آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 766692

SAP consultants GTS / customs and foreign trade.

SAP Berater GTS / Zoll und Außenhandel .

You have at least three years of SAP experience as a consultant or key user in the field GTS or SD focusing on foreign trade, alternatively five years of professional experience in the Export - / Import Clerical the key tasks ATLAS customs clearance, compliance management and preference determination. Will inspire us pioneer in professional SAP consulting and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * Your job is the autonomous implementation of SAP GTS projects in the area of ​​customs and foreign trade at our mid-market customers. * From you economically efficient processes are designed and modeled and technically implemented in the SAP system by means of customizing.

Du hast mindestens drei Jahre SAP Erfahrung als Berater oder Key User im Bereich GTS oder SD mit Schwerpunkt Außenhandel, alternativ fünf Jahre Berufserfahrung in der Export -/ Importsachbearbeitung mit den Aufgabenschwerpunkten Zollabwicklung ATLAS, Compliance Management und Präferenzkalkulation. Werde mit uns Vorreiter in der professionellen SAP-Beratung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA-Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Deine Aufgabe ist die eigenverantwortliche Durchführung von SAP GTS Projekten im Bereich Zoll und Außenhandel bei unseren mittelständischen Kunden. * Von Dir werden betriebswirtschaftlich effiziente Prozesse konzipiert und modelliert und im SAP System mittels Customizing technisch umgesetzt.

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Jena, Köln, München, und weitere آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 845708

Engineering / Master / Bachelor / Technician heating / plumbing.

Ingenieur / Master / Bachelor / Techniker Heizung / Sanitär.

To strengthen our team in Bielefeld we are looking for opportunity, an engineer / Master / Bachelor / Technician (m / f / d) As an engineering company we perform project planning and technical construction management by the trades heating, plumbing and air conditioning systems as well as electrical engineering. Heating / plumbing * Design and execution planning of heating and plumbing systems and systems in buildings, technical calculations with specialized IT programs, mass investigations and making of specifications - KMT CONSULT is one of the few independent engineering firms in the Federal Republic, in the planning and expert (Certified technical) skills of the entire building are united. KMT CONSULT GmbH * * Bielefeld Regular Employment * Full-time

Zur Verstärkung unseres Teams in Bielefeld suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Ingenieur / Master / Bachelor / Techniker (m/w/d) Als Ingenieurbüro führen wir Projektierungen und Fachbauleitungen der Gewerke Heizungs-, Sanitär- und Raumlufttechnik sowie Elektrotechnik durch. Heizung / Sanitär * Entwurfs- und Ausführungsplanung von Heizungs- und Sanitäranlagen und -systemen in Gebäuden, technische Berechnungen mit spezialisierten DV-Programmen, Massenermittlungen und Anfertigen von Leistungsverzeichnissen - KMT CONSULT ist eines von wenigen unabhängigen Ingenieurbüros in der Bundesrepublik, in dem planerische und sachverständige (ö.b.u.v.) Kompetenzen der gesamten Gebäudetechnik vereint sind. KMT CONSULT GmbH * Bielefeld * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 925284

Assistant / secretary Strategic Project Management / M & A.

Assistenz / Sekretärin Strategisches Projektmanagement / M&A.

Therefore we are looking for an assistant / secretary (m / f / d) Strategic Project Management / M & A to support for our area director of strategic project management / M & A we are looking for organization-strong assistant (m / f / d). * As Assistant (m / w / d) to the Head of the strategic project management, the focus of your responsibilities in the coordination of appointments and the event and travel planning. * Project management experience is a plus * (u health checks, flu vaccinations v m...) Occupational Health Management * Different department events (sporting events, Christmas parties, anniversary celebrations u v m...) Gauselmann Group * Espelkamp in the region Bielefeld * Regular Employment * Full-time - We are the industry leader! With approximately 300 MERCURY casinos we are the pioneers in the field of modern venues in Germany.

Daher suchen wir Sie als Assistenz / Sekretärin (m/w/d) Strategisches Projektmanagement / M&A Zur Unterstützung für unseren Bereichsleiter des strategischen Projektmanagements / M&A suchen wir Sie als organisationsstarke Assistenz (m/w/d). * Als Assistenz (m/w/d) des Bereichsleiters im strategischen Projektmanagement liegt der Fokus Ihrer Aufgaben in der Terminkoordination sowie der Veranstaltungs- und Reiseplanung. * Erfahrungen im Projektmanagement sind von Vorteil * Betriebliches Gesundheitsmanagement (Gesundheitschecks, Grippeschutzimpfungen u. v. m.) * Unterschiedliche Abteilungsevents (Sportveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeste u. v. m.) Gauselmann Group * Espelkamp in der Region Bielefeld * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind der Branchenprimus! Mit unseren rund 300 MERKUR Casinos sind wir der Vorreiter im Bereich der modernen Spielstätten in Deutschland.

شرکت در شهر Espelkamp in der Region Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 203550

Independent agency owner according to § 84 HGB insurance and finance.

Selbständiger Agenturinhaber nach § 84 HGB Versicherungen und Finanzen.

Expand our team as an independent contractor (m / w / d) an alliance Agency -HGB §84-. * You initiate an alliance Agency on their own and are responsible for the well versed in your care staff in the office and field service * Entrepreneurial you build a team and create within the agency a structure optimal processes ensured: orders that you bring the customer, wrap your employees themselves constantly from * you will support your agency in the business management * available as entrepreneurs help in site planning and the (digital) equipment for your agency Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG - Allianz office Osnabrück * Osnabrueck, Bielefeld, Lemgo Porta Westfalica Versmold, Menslage, Wallenhorst, Damme, frets, Bad * N / D - WE ARE 22,000. We are the sales of the alliance. Together. Individually. Successfully.

Erweitern Sie unser Team als selbstständiger Unternehmer (m/w/d) einer Allianz Agentur -HGB §84-. * Sie leiten eine Allianz Agentur in Eigenregie und sind verantwortlich für die Ihnen anvertrauten Mitarbeiter im Innen- und Außendienst * Unternehmerisch versiert bauen Sie ein Team auf und schaffen innerhalb der Agentur eine Struktur, die optimale Abläufe gewährleistet: Aufträge, die Sie vom Kunden mitbringen, wickeln Ihre Mitarbeiter selbstständig weiter ab * Sie werden bei der betriebswirtschaftlichen Führung Ihrer Agentur unterstützt * Sie erhalten als Unternehmer Hilfe bei der Standortplanung und der (digitalen) Ausstattung Ihrer Agentur Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG - Allianz Geschäftsstelle Osnabrück * Osnabrück, Bielefeld, Lemgo, Porta Westfalica, Versmold, Menslage, Wallenhorst, Damme, Bünde, Bad * N/D - WIR SIND 22.000. Wir sind der Vertrieb der Allianz. Gemeinsam. Individuell. Erfolgreich.

شرکت در شهر Osnabrück, Bielefeld, Lemgo, Porta Westfalica, Versmold, Menslage, Wallenhorst, Damme, Bünde, Bad آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 425092

Media Designer / Technical Writer.

Mediengestalter / Technischer Redakteur.

They are media designers with high technical affinity, have a degree of technical editor or technical training followed by training. At the site in Steinhagen near Bielefeld we are looking for a media designer / technical editor. In team "General Technical Sales Promotion" advise and support you, together with two colleagues, our offices and manufacturing plants in the development and preparation of technical marketing material. * To create our technical price catalogs and documentation. You develop from complex technical content appealing, application-oriented presentations. You bring min. 2 years experience in a similar activity, ideally for a manufacturer of technical products that require explanation with. You have a very good technical understanding.

Sie sind Mediengestalter mit hoher technischer Affinität, haben ein abgeschlossenes Studium zum technischen Redakteur oder eine technische Ausbildung mit anschließender Weiterbildung. Am Standort in Steinhagen bei Bielefeld suchen wir ab sofort einen Mediengestalter / Technischen Redakteur. Im Team „Allgemeine technische Verkaufsförderung“ beraten und unterstützen Sie, gemeinsam mit 2 Kolleginnen, unsere Niederlassungen und Produktionswerke bei der Entwicklung und Aufbereitung von technischem Marketingmaterial. * Sie erstellen unsere technischen Preiskataloge und Dokumentationen. * Sie entwickeln aus komplexen technischen Inhalten ansprechende, anwendungsorientierte Darstellungen. * Sie bringen mind. 2 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit, idealerweise bei einem Hersteller von erklärungsbedürftigen technischen Produkten mit. * Sie haben ein sehr gutes technisches Verständnis.

شرکت در شهر Steinhagen bei Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 660545

Working Student WordPress Web Developer.

Werkstudent WordPress Web Developer .

Student jobs, working student * You support us in the front-end and back-end development of our websites based on WordPress, PHP, SCSS, HTML5, JavaScript and Bootstrap 4 to feature requests successfully implement from the technical departments. * Ideally you have already worked with WordPress or another content management system and had experience with Bootstrap or version control systems like Git or SVN. least square AG * * Bielefeld part-time - Excellence in IT consulting. Excellence is our goal and we support you in achieving this! Work in the best IT consultancy in Germany. We specialize in custom software development and technology consulting in SAP and Salesforce environment. About 250 employees play in the Champions League IT consulting. From now on our site in Bielefeld - we offer you

Studentenjobs, Werkstudent * Du unterstützt uns bei der Frontend- und Backend-Entwicklung unserer Webseiten auf Basis von WordPress, PHP, SCSS, HTML5, JavaScript und Bootstrap 4 um Feature-Wünsche aus den Fachabteilungen erfolgreich umzusetzen. * Idealerweise hast du bereits mit WordPress oder einem anderen Content-Management-System gearbeitet und Erfahrungen mit Bootstrap oder Versionsverwaltungen wie Git oder SVN gemacht. mindsquare AG * Bielefeld * Teilzeit - Exzellenz im IT-Consulting. Höchstleistung ist unser Ziel und wir unterstützen dich dabei, dieses zu erreichen! Arbeite in der besten IT-Beratung Deutschlands. Wir haben uns auf die individuelle Softwareentwicklung und Technologieberatung im SAP und Salesforce Umfeld spezialisiert. Über 250 Mitarbeiter spielen mit in der Champions League der IT-Beratung. Ab sofort an unserem Standort in Bielefeld - Wir bieten dir

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 227224

Working Student web development.

Werkstudent Webentwicklung .

Student jobs, student trainee least square AG * * Bielefeld part-time - Excellence in IT consulting. Excellence is our goal and we support you in achieving this! Work in the best IT consultancy in Germany. We specialize in custom software development and technology consulting in SAP and Salesforce environment. About 250 employees play in the Champions League IT consulting. From now on our site in Bielefeld - we offer you * To you I have some exciting and challenging tasks, with a lot of responsibility and discretion. * We work agile after the Kanban principle and a ticket system to include features to implement change requests and bugs.

Studentenjobs, Werkstudent mindsquare AG * Bielefeld * Teilzeit - Exzellenz im IT-Consulting. Höchstleistung ist unser Ziel und wir unterstützen dich dabei, dieses zu erreichen! Arbeite in der besten IT-Beratung Deutschlands. Wir haben uns auf die individuelle Softwareentwicklung und Technologieberatung im SAP und Salesforce Umfeld spezialisiert. Über 250 Mitarbeiter spielen mit in der Champions League der IT-Beratung. Ab sofort an unserem Standort in Bielefeld - Wir bieten dir * Auf dich warten spannende und herausfordernde Aufgaben, mit viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum. * Wir arbeiten agil nach dem Kanban-Prinzip und einem Ticket-System um Features, Change Requests und Bugs umzusetzen.

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 261593

Junior Consultant SAP HCM.

Junior Berater SAP HCM .

Your task is the conceptual preparation and implementation of exciting SAP HCM and Sucess Factors implementation and support projects for our customers. * Your support is needed - when customizing and implementing customer-specific SAP HCM and Sucess Factors solutions. * You have a very good knowledge of business processes and bring may first experience in SAP HCM environment. Junior (m / f / d) - Our SAP competence, which is inspiring. Will inspire us pioneers in SAP consulting and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * With the help of our training program you work yourself into processes, project methodology and SAP functionalities. itelligence AG

Deine Aufgabe ist die konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung spannender SAP HCM und Sucess Factors Einführungs- und Betreuungsprojekte bei unseren Kunden vor Ort. * Deine Unterstützung ist gefragt - beim Customizing und bei der Implementierung von kundenspezifischen SAP HCM und Sucess Factors Lösungen. * Du hast sehr gute Kenntnisse in betriebswirtschaftlichen Abläufen und bringst möglicherweise erste Erfahrung im SAP HCM Umfeld mit. Junior (w/m/d) - Unsere SAP-Kompetenz, die inspirierend wirkt. Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Beratung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Mit Hilfe unseres Ausbildungsprogramms arbeitest Du Dich in Prozesse, Projektmethodik und SAP Funktionalitäten ein. itelligence AG

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München...und weitere آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 641121

SAP HCM Consultant Human Capital Management.

SAP HCM Berater Human Capital Management .

Your task is the conceptual preparation and implementation of SAP HCM consulting projects. * With your expertise in SAP HCM You take quick project and / or application responsibility. Will inspire us pioneers in SAP consulting and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * You are analyzing and DesignsT efficient processes in HCM and are responsible for the technical implementation. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Cologne, Munich ... and more * Regular Employment * Full-time - Rousing good! Performers and pioneers in the IT industry, watch out! - Our team spirit that acts intoxicating! Do you wish to take the next career step and be part of our highly qualified team with more than 10,000 professionals in 26 countries?

Deine Aufgabe ist die konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung von SAP HCM Beratungsprojekten. * Mit Deiner Expertise im Bereich SAP HCM übernimmst Du schnell Projekt-/ und oder Applikationsverantwortung. Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Beratung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Du analysierst und designst effiziente Prozesse im HCM und bist für die technische Umsetzung verantwortlich. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München...und weitere * Feste Anstellung * Vollzeit - Mitreißend gut! Performer und Pioniere in der IT-Branche aufgepasst! - Unser Team-Spirit, der mitreißend wirkt! Möchtest Du den nächsten Karriereschritt machen und Teil unseres hochqualifizierten Teams mit mehr als 10.000 Spezialisten in 26 Ländern sein?

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München...und weitere آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 281701

Site Manager Logistics Emsland / Bielefeld.

Standortleiter Logistik Emsland / Bielefeld .

To strengthen our team we are therefore currently looking for a (n) Location (m / w / d) in permanent permanent position for our shipping and logistics. As head of our distribution center, you are the head of our team, verantwortest active quality and performance management. For one you verantwortest this to your team (range, shift and team leader, sorting employees), and cooperation with key external and internal business partners (HR, Sales & Operations Planning, Change Management, transport service providers, business development and loss prevention are just a few examples). Amazon Europe Core * * Bielefeld Regular Employment * Full-time - Since its beginnings in 1995, we have reinvented the limits of possibility again and again. The ultimate goal of our company is to satisfy our customers.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir deshalb ab sofort eine(n) Standortleiter (m/w/d) in unbefristeter Festanstellung für unseren Versand- und Logistikbereich. Als Leiter unseres Verteilerzentrums, bist du der Kopf unseres Teams, verantwortest aktives Qualitäts- und Performancemanagement. Zum einem verantwortest du hierbei den deines Teams (Bereichs-, Schicht- und Teamleiter, Sortiermitarbeiter) sowie die Zusammenarbeit mit wichtigen externen und internen Geschäftspartnern (HR, Sales & Operations Planning, Change-Management, Transportdienstleister, Business Development und Loss Prevention sind nur einige Beispiele). Amazon Europe Core * Bielefeld * Feste Anstellung * Vollzeit - Seit den ersten Anfängen im Jahre 1995 haben wir die Grenzen des Möglichen immer wieder neu erfunden. Das oberste Ziel unseres Unternehmens ist die Zufriedenheit unserer Kunden.

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 958813

SAP Junior ABAP developers.

SAP Junior ABAP Entwickler .

Look forward to the dynamic seven-member team and apply yourself as SAP Junior ABAP Developer (m / w / d)! * After a sound training from an experienced colleague you put development contracts with SAP ABAP / OO to * First SAP ABAP knowledge through internships or student placements - Ratbacher GmbH * Bielefeld * Regular Employment * Full-time - You are your studies in your pocket and now ready for the entry into the SAP world? Then, look forward to our customers in the heart of Bielefeld! The traditional company from the engineering works at the market for more than 100 years and employs currently about 1,000 employees. The company values ​​are marked by an open corporate culture and sustainability and are greatly appreciated by the staff. Your tasks * support diverse SAP projects, eg. In implementations primarily in the field of logistics

Freu dich auf das dynamische 7-köpfige Team und bewirb dich als SAP Junior ABAP Entwickler (m/w/d)! * Nach einer fundierten Einarbeitung durch einen erfahrenen Kollegen setzt du Entwicklungsaufträge mittels SAP ABAP / -OO um * Erste SAP ABAP Kenntnisse im Rahmen von Praktika oder Werkstudententätigkeiten - Ratbacher GmbH * Bielefeld * Feste Anstellung * Vollzeit - Du hast dein Studium in der Tasche und bist jetzt bereit für den Einstieg in die SAP Welt? Dann freu dich auf unseren Kunden im Herzen von Bielefeld! Das Traditionsunternehmen aus dem Maschinenbau ist am Markt seit mehr als 100 Jahren tätig und beschäftigt europaweit rund 1.000 Mitarbeiter. Die Unternehmenswerte werden von einer offenen Betriebskultur und Nachhaltigkeit geprägt und werden von der Belegschaft sehr geschätzt. Ihre Aufgaben * Begleitung abwechslungsreicher SAP Projekte, bspw. bei Implementierungen vorrangig im Logistikumfeld

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 473700

Tax specialist / accountant.

Steuerfachwirt / Steuerberater .

Qualification as tax advisor or tax specialist (m / f / d) o specialist advice on accounting and tax issues are among your duties. Zahlmann Klose Nolting Partneschaft MBB Steuerberatungsgesellschaft * Wages, OWL; Bad Oeynhausen; Minden; Herford; frets; Bielefeld, Schaumburg, Rinteln * Regular Employment * Full-time - The number man Klose Nolting Partneschaft MBB tax consulting company has six decades after its founding the most powerful owner-tax advisors and auditors firms between Teutoburg Forest and Wiehengebirge. The nearly 40-member Zahlmann team supervised by wages of around 500 seats in virtually every industry. Customers are in the majority very successful, mostly medium-sized companies and the underlying families. Currently we are looking to strengthen our team an accountant (m / f / d).

Qualifikation als Steuerberater oder Steuerfachwirt (m/w/d) o fachlichen Stellungnahmen zu Bilanzierungs- und Steuerthemen gehören zu Ihren Aufgaben. Zahlmann Klose Nolting Partneschaft mbB Steuerberatungsgesellschaft * Löhne,Ostwestfalen-Lippe; Bad Oeynhausen; Minden; Herford; Bünde; Bielefeld, Schaumburg, Rinteln * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Zahlmann Klose Nolting Partneschaft mbB Steuerberatungsgesellschaft zählt sechs Jahrzehnte nach ihrer Gründung zu den leistungsfähigsten inhabergeführten Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzleien zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge. Das knapp 40-köpfige Zahlmann-Team betreut von Löhne aus rund 500 Mandate aus nahezu allen Branchen. Kunden sind in der Mehrzahl sehr erfolgreiche, zumeist mittelständische Unternehmen und die dahinterstehenden Familien. Aktuell suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen Steuerberater (m/w/d).

شرکت در شهر Löhne,Ostwestfalen-Lippe; Bad Oeynhausen; Minden; Herford; Bünde; Bielefeld, Schaumburg, Rinteln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 107686

Employees Personnel Department.

Mitarbeiter Personalabteilung.

GOLDBECK counts with more than 7,200 employees at 70 locations and a total output of around 3.5 billion euros of the leading construction companies in Europe. * Service-oriented support and advice for supervisors and employees * Various employee benefits employee benefits employee discounts Show employee benefits 6 more employees benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. GOLDBECK GmbH * * Bielefeld Regular Employment * Full time - Design As a technology leader, build, manage and we revitalize customized real estate with a system. These include buildings for either the park, office work, logistics, production and living. Tasks * Independent and responsible implementation of the operational staff Business for a defined service area

GOLDBECK zählt mit über 7.200 Mitarbeitern an ca. 70 Standorten sowie einer Gesamtleistung von rund 3,5 Milliarden Euro zu den führenden Bauunternehmen Europas. * Dienstleistungsorientierter Ansprechpartner und Berater für Vorgesetzte und Mitarbeiter * Vielfältige Mitarbeitervergünstigungen Mitarbeitervorteile Mitarbeiterrabatte Zeig 6 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. GOLDBECK GmbH * Bielefeld * Feste Anstellung * Vollzeit - Als Technologieführer konzipieren, bauen, betreuen und revitalisieren wir maßgeschneiderte Immobilien mit System. Dazu gehören unter anderem Gebäude für die Bereiche Parken, Büroarbeit, Logistik, Produktion und Wohnen. Aufgaben * Selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung des operativen Personalgeschäfts für einen definierten Betreuungsbereich

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 799735

Training to / for businessman / woman in forwarding and logistics services 2020th

Ausbildung zum/zur Kaufmann/ frau für Spedition und Logistikdienstleistungen 2020.

Training to / for merchant / Forwarding and logistics services as Kaufmann / woman for freight forwarding and logistics service you are always on the scene. B + S GmbH Logistik and services As a provider of logistics services is the B + S GmbH Borgholzhausen for over 18 years for individual and efficient logistics and fulfillment solutions. In your two to three years of training you learn to know all the key departments - from warehouse logistics to truck dispatching up to the customer service and billing. * Training, study - with approximately 300,000 sqm modern logistics facilities at eleven locations in Germany, own fleet and over 750 employees, we offer our customers optimal logistics concepts and diverse value added services along the value chain.

Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen Als Kaufmann-/frau für Spedition und Logistikdienstleistung bist Du immer am Ort des Geschehens. B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen Als Anbieter von logistischen Dienstleistungen steht die B+S GmbH aus Borgholzhausen seit über 18 Jahren für individuelle und effiziente Logistik- und Fulfillmentlösungen. In Deiner zwei- bis dreijährigen Ausbildung lernst Du alle wesentlichen Abteilungen kennen – von der Lagerlogistik über die Lkw-Disposition bis hin zum Customer Service und der Abrechnung. * Ausbildung, Studium - Mit rund 300.000 m² modernen Logistikanlagen an elf Standorten in Deutschland, eigenem Fuhrpark und über 750 Mitarbeitern bieten wir unseren Kunden optimale Logistikkonzepte und vielfältige Value Added Services entlang der Wertschöpfungskette.

شرکت در شهر Zettlitz, Borgholzhausen, Bielefeld, Alzenau, Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 626504

Trainees to IT system merchant.

Auszubildende zum IT Systemkaufmann .

For our Business & Service Center in Bielefeld, we are looking for a / n trainees / n to the IT system merchant (m / w / d). In training for IT system merchant (m / w / d) you become a professional for advice to our customers when it comes to our IT and software solutions. * Completely practice respect from day one on and learn many tasks an IT system merchant for more than 80 years, Ricoh driver of innovation and a leading provider of document management, IT services, communication services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industry solutions. Did you enjoy working with customers and you are interested in IT issues? * Product and IT training, soft skill training and an ADAC driver safety training - Ricoh Germany GmbH * * Bielefeld training, study * Full-time - Empowering Digital Workplaces

Für unser Business &Service Center in Bielefeld suchen wir eine/n Auszubildende/n zum IT-Systemkaufmann (m/w/d). In der Ausbildung zum IT-Systemkaufmann (m/w/d) wirst du zum Profi für die Beratung unserer Kunden, wenn es um unsere IT- und Softwarelösungen geht. * Absoluter Praxisbezug von Tag 1 an sowie Erlernen vieler Aufgaben eines IT-Systemkaufmanns Seit mehr als 80 Jahren ist Ricoh Innovationstreiber und ein führender Anbieter für Dokumentenmanagement, IT-Services, Communication Services, kommerziellen und industriellen Druck, Digitalkameras und Industrielösungen. Hast du Spaß am Umgang mit Kunden und interessierst du dich für IT-Themen? * Produkt- und IT-Trainings, Softskill-Schulungen und ein ADAC-Fahrsicherheitstraining - Ricoh Deutschland GmbH * Bielefeld * Ausbildung, Studium * Vollzeit - Empowering Digital Workplaces

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 152111

Electronics technicians.

Elektroniker für Betriebstechnik .

We are looking for the next possible date an electronics technicians (m / f / d) * Completed vocational training as an electronics technician for industrial engineering, mechatronics (focus Electrical) or equivalent * Experience in maintenance of a production company (desirable) * Willingness to three shifts incl. Occasional call duties at the weekend - Dr. Freist Automotive Bielefeld GmbH * * Bielefeld Regular Employment * Full-time - Who are we? The DFA Bielefeld is helping an automotive supplier with currently about 360 employees, customers such as VW, Audi, Porsche and Daimler to quiet cars. We develop and produce in Bielefeld and now the US innovative products using modern, self designter manufacturing plants. * Personal responsibility for full-time care facility incl. Maintenance, Troubleshooting

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) * Abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker (Schwerpunkt Elektrik) oder vergleichbare Ausbildung * Berufserfahrung in der Instandhaltung eines Produktionsbetriebes (wünschenswert) * Bereitschaft zum Dreischicht Betrieb inkl. gelegentlicher Rufbereitschaften am Wochenende - Dr. Freist Automotive Bielefeld GmbH * Bielefeld * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer sind wir? Die DFA Bielefeld ist ein Automobilzulieferer mit derzeit ca. 360 Mitarbeitern, der Kunden wie VW, Audi, Porsche und Daimler zu leisen Autos verhilft. Wir entwickeln und produzieren in Bielefeld und inzwischen den USA innovative Produkte mithilfe moderner, selbst designter Fertigungsanlagen. in Vollzeit * Eigenverantwortliche Anlagenbetreuung inkl. Wartung, Fehlersuche und Fehlerbehebung

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 239625

Assistant / Assistant for the construction management.

Assistentin / Assistenten für das Baumanagement.

The Bielefeld branch of the construction and real estate operations of North Rhine-Westphalia (BLB NRW) is looking for when a / an Assistant / Assistant (m / f / d) * assistance in the provision of control, architects, engineers and construction Liegenschaftsbetrieb NRW - construction management, the construction and real estate NRW is the owner and landlord of almost all real estate in North Rhine-Westphalia. We develop, design, build, modernize, manage and sell technically and architecturally complex property. * Participation in the guide of Bautagebüchern and documentation * Bielefeld * * Fixed appointing part-time, full-time

Die Niederlassung Bielefeld des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Assistentin / Assistenten (w/m/d) * Assistenz bei der Erbringung von Steuerungs-, Architekten- und Ingenieurleistungen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - für das Baumanagement Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir entwickeln, planen, bauen, modernisieren, bewirtschaften und verkaufen technisch und architektonisch hochkomplexe Immobilien. * Mitwirkung bei der Führung von Bautagebüchern und bei Dokumentationen * Bielefeld * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit

شرکت در شهر Bielefeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir