آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 324365

Nanny / child care.

Kinderpflegerin / Kinderpfleger .

Nannies and nannies (w / m / d) Explore the diverse job for nannies and child care in the city of Munich. As a nanny or nursery nurses working in nurseries, kindergartens, Horten, children's day centers, homes for children and day-care centers. They have the qualification as a certified nanny or certified child care or a comparable degree. City of Munich * Munich * Regular Employment * Part-time, full-time - The City of Munich is looking - for the Department of Education and Sport, child care centers (KITA) as soon as possible more - You can expect exciting education and attractive development opportunities. You will find the location that best suits you. What are your main tasks?

Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger (w/m/d) Entdecken Sie das vielfältige Stellenangebot für Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger bei der Landeshauptstadt München. Als Kinderpflegerin oder Kinderpfleger arbeiten Sie in Kinderkrippen, Kindergärten, Horten, Kinder-Tages-Zentren, Häusern für Kinder und Tagesheimen. Sie haben den Abschluss als staatlich geprüfte Kinderpflegerin bzw. staatlich geprüfter Kinderpfleger oder einen vergleichbaren Abschluss. Landeshauptstadt München * München * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Die Landeshauptstadt München sucht - für das Referat für Bildung und Sport, Kindertageseinrichtungen (KITA) zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere - Bei uns erwartet Sie spannende Pädagogik und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Bei uns finden Sie die Stelle, die am besten zu Ihnen passt. Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 134664

Degree program assistant.

Studiengangassistenz .

Join our team in the Department of Management, Controlling, Health Care as soon as possible as a course assistant (m / f / d) * They work closely and trustingly with the Program Director in all aspects of the organization and development of the course together - we are looking for someone for our team for supportive assistance of our Master's program "supply control in health care - Health care management (HCM)." * You have at least "good" university degree ideally in health economics, health management or business administration - University of economy and society * Ludwigshafen * Temporary contract * Part time - Strong in Business Administration, Social & Healthcare * Practice-oriented * International * Research Stark * Successful

Verstärken Sie unser Team im Fachbereich Management, Controlling, Health Care zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Studiengangassistenz (m/w/d) * Sie arbeiten eng und vertrauensvoll mit der Studiengangleitung in allen Fragen der Organisation und Weiterentwicklung des Studiengangs zusammen - Für unser Team suchen wir jemanden zur unterstützenden Assistenz unseres Masterstudiengangs „Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen – Health Care Management (HCM)“. * Sie haben ein mindestens "gut“ abgeschlossenes Hochschulstudium idealerweise im Bereich Gesundheitsökonomie, Gesundheitsmanagement oder Betriebswirtschaftslehre - Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft * Ludwigshafen * Befristeter Vertrag * Teilzeit - Stark in BWL, Sozial-& Gesundheitswesen * Praxisorientiert * International * Forschungsstark * Erfolgreich

شرکت در شهر Ludwigshafen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 737945

Educational specialist (80% to 100%).

Pädagogische Fachkraft (80% bis 100%).

We are looking for or by appointment for our Release group an educational specialist (80% to 100%) * planning, implementation and follow-up of educational programs and projects * You have fun and fantasy in the educational work with children and enjoy working in a team you are recognized as a specialist according to § 7 day care law BW -. clearinghouse for Kath parishes webs * bridges * Regular employment * part-time, full-time - About us - We offer children aged from one year to school age in currently six groups the education and social care of. We work on the part of open concept of education, combined with many creative activities and Aktionien with the children. In addition, we are certified as "House of Little Scientists". The carrier - The Kath.

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung für unsere VÖ-Gruppe eine Pädagogische Fachkraft (80% bis 100%) * Planung, Durchführung und Nachbereitung von pädagogischen Angeboten und Projekten * Sie haben Spaß und Phantasie in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und arbeiten gerne im Team * Sie sind nach § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz BW als Fachkraft anerkannt - Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden Stegen * Stegen * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Über uns - Wir bieten Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in aktuell sechs Gruppen Bildung, Erziehung und sozialpädagogische Betreuung an. Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept mit Bildungsbereichen, verbunden mit vielen kreativen Angeboten und Aktionien mit den Kindern. Darüber hinaus sind wir zertifiziert als „Haus der kleinen Forscher“. Der Träger - Die Kath.

شرکت در شهر Stegen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 612547

Team leader as a site manager Nuremberg.

Teamleiter als Standortleiter Nürnberg .

For the management and development of our Academy Nuremberg site we are looking for possible entry a TEAM LEADER LOCATION Nuremberg (m / w / d) * Your tasks the leadership, motivation and development include the site team and the acquisition of qualified, freelance lecturers * * you know this several years of experience as a branch or manager, ideally in the form of business * you like working unconventional and lead your team as partners and goal-oriented * Lots of design and room for development and a pleasant working environment in a team German POP - the Academy of music and media industry - music support group * Nuremberg * Regular employment * full-time #ichmachkarriere

Für die Leitung und Weiterentwicklung unseres Akademie-Standortes Nürnberg suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt einen TEAMLEITER STANDORT Nürnberg (m/w/d) * Zu deinen Aufgaben zählen die Führung, Motivation und Weiterentwicklung des Standortteams sowie die Akquise qualifizierter, freier Dozenten* * Du verfügst über mehrjährige Erfahrung als Filial- oder Betriebsleiter, idealerweise in der Bildungsbranche * Du arbeitest gerne unkonventionell und führst dein Team partnerschaftlich und zielorientiert * Viel Gestaltungs- und Entfaltungsspielraum und ein angenehmes Arbeitsklima im Team Deutsche POP - Die Akademie der Musik- und Medienbranche - music support group * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit #ichmachkarriere

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 914131

Social worker with state recognition.

Sozialpädagoge mit staatlicher Anerkennung.

The Hansestadt Stade provides the earliest possible time for the Department of children and young people a Sozialpädagogen (m / h / d) * Stade * Regular Employment * part-time, full-time - the Hanse city Stade, part of the metropolitan area of ​​Hamburg, offers as an economic and cultural center of the same -Weser-room as well as holiday region Altes land ideal conditions to live and work. Stade, with around 49,000 inhabitants, a livable and lovable city, marked by the historic old town. with state recognition - Entgeltgruppe S 11b TVöD SuE - full-time 39 hours a day - one. It is an open-ended to be filled. The position is part time suitable. The children and young people is one of the classic work fields of social work. The assistance and support of young people in their development is a priority objective.

Die Hansestadt Stade stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung Kinder- und Jugendarbeit einen Sozialpädagogen (m/w/d) * Stade * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Die Hansestadt Stade, Teil der Metropolregion Hamburg, bietet als wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt des Elbe-Weser-Raumes sowie der Urlaubsregion Altes Land ideale Voraussetzungen zum Leben und Arbeiten. Stade ist mit rund 49.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine lebens- und liebenswerte Stadt, geprägt durch den historischen Altstadtkern. mit staatlicher Anerkennung – Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE - in Vollzeit mit 39 Stunden – ein. Es handelt sich um eine unbefristet zu besetzende Stelle. Die Stelle ist teilzeitgeeignet. Die Kinder- und Jugendarbeit ist eines der klassischen Arbeitsfelder der sozialen Arbeit. Die Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen in ihrer Entwicklung ist dabei vorrangiges Ziel.

شرکت در شهر Stade آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 492904

Social worker with state recognition part-time 30.5 hours.

Sozialpädagoge mit staatlicher Anerkennung in Teilzeit mit 30,5 Stunden.

The Hansestadt Stade provides the earliest possible time for the Department of children and young people a Sozialpädagogen (m / h / d) * Stade * Regular Employment * Part time - Hansestadt Stade, part of the metropolitan area of ​​Hamburg, offers as an economic and cultural center of the Elbe-Weser -space and holiday region Altes land ideal conditions to live and work. Stade, with around 49,000 inhabitants, a livable and lovable city, marked by the historic old town. with state recognition - Entgeltgruppe S 11b TVöD SuE - part-time with 30.5 hours - a. It is an open-ended to be filled. The children and young people is one of the classic work fields of social work. The assistance and support of young people in their development is a priority objective.

Die Hansestadt Stade stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung Kinder- und Jugendarbeit einen Sozialpädagogen (m/w/d) * Stade * Feste Anstellung * Teilzeit - Die Hansestadt Stade, Teil der Metropolregion Hamburg, bietet als wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt des Elbe-Weser-Raumes sowie der Urlaubsregion Altes Land ideale Voraussetzungen zum Leben und Arbeiten. Stade ist mit rund 49.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine lebens- und liebenswerte Stadt, geprägt durch den historischen Altstadtkern. mit staatlicher Anerkennung – Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE - in Teilzeit mit 30,5 Stunden – ein. Es handelt sich um eine unbefristet zu besetzende Stelle. Die Kinder- und Jugendarbeit ist eines der klassischen Arbeitsfelder der sozialen Arbeit. Die Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen in ihrer Entwicklung ist dabei vorrangiges Ziel.

شرکت در شهر Stade آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 479973

* Educators in, SPA / healing educators * in.

Erzieher*in, SPA / Heilerzieher*in .

* Educators in, SPA or curative educators * in - 62e in Hamburg: educators inside, Sozialpädagogische Assitenten * assistants or comparable päd *. * Completed training as an educator in *, Sozialpädagogische * r * Wizard assistant or equivalent qualification - IB North * Hamburg * * Regular Employment part-time - The International Federation seeks - from 15.07.2020 or later, perpetual, 20-32 hours / week, in Hamburg-Mitte - We are - with more than 14,000 employees one of the major service providers in the youth, social and educational work in Germany. Our guiding principle is to "strengthen humanity". For the IB Hamburg around 300 employees working in over 50 locations. One in four workers has its own immigrant background, thereby making it possible to communicate in 20 different languages.

Erzieher*in, SPA oder Heilerzieher*in - 62e in Hamburg: Erzieher*innen, Sozialpädagogische Assitenten*Assistentinnen oder vergleichbare päd. * Abgeschlossene Ausbildung als Erzieher *in, Sozialpädagogische*r Assistent*Assistentin oder vergleichbare Qualifikation - IB Nord * Hamburg * Feste Anstellung * Teilzeit - Der Internationale Bund sucht - ab 15.07.2020 oder später, unbefristet, 20-32 Stunden/Woche, in Hamburg-Mitte - Wir sind - mit mehr als 14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Unser Leitsatz lautet „Menschsein stärken“. Für den IB Hamburg arbeiten rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 50 Standorten. Jeder vierte Beschäftigte hat einen eigenen Migrationshintergrund, wodurch in 20 verschiedenen Sprachen kommuniziert werden kann.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 427266

Energetic educational professionals.

Tatkräftige pädagogische Fachkräfte .

A completed educational training - FOR SOCIAL | S & S profit organization for social mbH * Hamburg, Schleswig-Holstein * * Regular Employment part-time, full-time - FOR SOCIAL | S & S profit organization for social mbH is a recognized youth welfare and member of the German Parity Welfare Association. Within the framework of §§ 27 et seq. SGB ​​VIII we provide inpatient, outpatient and project-oriented educational assistance as an offer for children, youth and their families. Due to the current situation, we are looking URGENT helping hands - for our group homes (according to § 34 SGB VIII.) In Hamburg and Schleswig-Holstein - for IMMEDIATE support - full- and part-time * Everything that is currently taking care of our children and young people ensures and they actively supported by the current crisis

Eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung - FÜR SOZIALES | S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH * Hamburg, Schleswig-Holstein * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - FÜR SOZIALES | S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH ist anerkannter Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Im Rahmen der §§ 27ff. SGB VIII bieten wir stationäre, teilstationäre, ambulante und projektorientierte Hilfen zur Erziehung als Angebot für Kinder, Jugendliche und deren Familien an. Aufgrund der aktuellen Situation suchen wir DRINGEND helfende Hände - für unsere Wohngruppen (gem. § 34 SGB VIII) in Hamburg und Schleswig-Holstein - zur SOFORTIGEN Unterstützung - in Voll- und Teilzeit * Alles, was zurzeit die Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen sicherstellt und diese aktiv durch die aktuelle Krise begleitet

شرکت در شهر Hamburg, Schleswig-Holstein آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 126468

* Social education inside Diploma / B.A ..

Sozialpädagog*innen Diplom / B.A..

FOR SOCIAL | S & S profit organization for social mbH * Wedel * * Regular Employment part-time, full-time - FOR SOCIAL | S & S profit organization for social mbH is a recognized free youth welfare and member of the German Parity Welfare Association. Within the framework of §§ 27 et seq. SGB ​​VIII we provide inpatient, outpatient and project-oriented educational assistance as an offer for children, youth and their families. . We are looking to expand the range "Patient Help" (according to § 27ff in the Pinneberg district based in Wedel to immediately or at the earliest possible date -. Full-time / part-time - your tasks * They support and counsel children, adolescents and their parents in coping with everyday life as well as in stress and crisis situations while having the basic needs of children in mind (§ 8a SGB VIII).

FÜR SOZIALES | S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH * Wedel * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - FÜR SOZIALES | S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH ist anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Im Rahmen der §§ 27ff. SGB VIII bieten wir stationäre, teilstationäre, ambulante und projektorientierte Hilfen zur Erziehung als Angebot für Kinder, Jugendliche und deren Familien an. Wir suchen zur Erweiterung des Bereichs "Ambulante Hilfen" (gem. § 27ff. im Kreis Pinneberg mit Standort in Wedel zu sofort oder zum nächstmöglichen Termin - in Vollzeit / Teilzeit - Ihre Aufgaben * Sie unterstützen und beraten Kinder, Jugendliche und deren Eltern bei der Alltagsbewältigung sowie in Belastungs- und Krisensituationen und haben dabei die Grundversorgung der Kinder im Blick (§ 8a SGB VIII).

شرکت در شهر Wedel آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 638208

* Social education inside Diploma / B.A ..

Sozialpädagog*innen Diplom / B.A..

FOR SOCIAL | S & S profit organization for social mbH * Hamburg * * Regular Employment part-time, full-time - FOR SOCIAL | S & S profit organization for social mbH is a recognized youth welfare and member of the German Parity Welfare Association. Within the framework of §§ 27 et seq. SGB ​​VIII we provide inpatient, outpatient and project-oriented educational assistance as an offer for children, youth and their families. For the area Patient Help (.. In accordance with § 27ff SGB VIII) in Hamburg we are looking for the next possible date - in full- and part-time * care and support of children and adolescents and their families in coping with everyday life * design of aid processes and aid planning * Resource-oriented situation detection and description and documentation and reporting * cooperation with social services and in the social area - We are looking for professionals who

FÜR SOZIALES | S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH * Hamburg * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - FÜR SOZIALES | S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH ist anerkannter Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Im Rahmen der §§ 27ff. SGB VIII bieten wir stationäre, teilstationäre, ambulante und projektorientierte Hilfen zur Erziehung als Angebot für Kinder, Jugendliche und deren Familien an. Für den Bereich Ambulante Hilfen (gem. § 27ff. SGB VIII) in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin - in Voll- und Teilzeit * Betreuung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien bei der Alltagsbewältigung * Ausgestaltung von Hilfeprozessen und Hilfeplanung * Ressourcenorientierte Situationserfassung und -beschreibung sowie Dokumentation und Berichtswesen * Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und im Sozialraum - Wir suchen Fachkräfte, die

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 169011

Deputy vhs line.

Stellvertretende vhs Leitung .

The Adult Education Center Sinsheim e.V. looking for when a deputy vhs-line full-time (39 hours / week). Community College Sinsheim Sinsheim e.V. * * Regular Employment * Full-time - The Adult Education Center is an integrating means of training that consider the members as public from it funded educational institution of further education. It is oriented its offer to the needs of citizens, to the local conditions and to the educational needs of present and future. The Adult Education Center offers help for learning, for the orientation and judgment as well as for in-house activities. The Adult Education Center Sinsheim is a registered charity sponsored by the 10 member municipalities Angelbachtal, Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Sinsheim, Waibstadt and Zuzenhausen.

Die Volkshochschule Sinsheim e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine stellvertretende vhs-Leitung in Vollzeit (39 h/Woche). Volkshochschule Sinsheim e.V. * Sinsheim * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Volkshochschule ist eine integrierende Einrichtung der Weiterbildung, die die Mitglieder als die von ihr geförderte öffentliche Bildungseinrichtung der Weiterbildung betrachten. Sie orientiert ihr Angebot an den Bedürfnissen der Bürger, an den örtlichen Bedingungen sowie an den Bildungserfordernissen von Gegenwart und Zukunft. Die Volkshochschule bietet Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie für die Eigentätigkeit. Die Volkshochschule Sinsheim ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein in Trägerschaft der 10 Mitgliedsgemeinden Angelbachtal, Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Sinsheim, Waibstadt und Zuzenhausen.

شرکت در شهر Sinsheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 442460

Employees in accommodation and social management.

Mitarbeiter im Unterkunfts und Sozialmanagement.

Advise you on f & w homeless and refugee people as an employee (m / f / d) in accommodation and social management employee benefits See 5 more employee benefits The employee benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. * University degree in social education, social work or social management, alternatively * * * Promoting social acceptance comparable socially or educationally embossed specializing in social skills participate in an exciting social role in the political context of the city - promote f & w and stay AöR * Hamburg * * part-time, full-time Regular employment - promote and live keeps accommodation ready for homeless and refugee people, allows people with disabilities participation and creates living space.

Beraten Sie bei f & w wohnungslose und geflüchtete Menschen als Mitarbeiter (m/w/d) im Unterkunfts- und Sozialmanagement Mitarbeitervorteile Zeig 5 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. * Förderung sozialer Akzeptanz * abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik , der Sozialen Arbeit oder des Sozialmanagements, alternativ eine vergleichbare sozial oder pädagogisch geprägte Fachrichtung * hohe Sozialkompetenz * Mitwirkung an einer spannenden sozialen Aufgabe im politischen Kontext der Stadt - f & w fördern und wohnen AöR * Hamburg * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - fördern und wohnen hält Unterkünfte für wohnungslose und geflüchtete Menschen bereit, ermöglicht Menschen mit Behinderung Teilhabe und schafft Wohnraum.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 807445

Project manager at the German student scholarship Baden Wuerttemberg.

Projektleiter im Deutschen Schülerstipendium Region Baden Württemberg.

For the scholarship program in Baden-Württemberg Roland studied Berger Foundation as soon as possible as part of a full-time position a project manager (m / w / d) in the German student scholarship - Roland Berger Foundation * Stuttgart * Regular Employment * Full-time - The Roland Berger Foundation is an incorporated public foundation under civil law, headquartered in Munich. The German student scholarship we support talented targeted engagement ready and willing to perform children and young people with difficult starting conditions on their education. Currently promoted nationwide more than 700 students. With the Roland Berger Human Dignity Award, the Roland Berger Foundation honors people and organizations who work consistently for human dignity. Baden-Württemberg - Your responsibilities

Für das Stipendienprogramm in Baden-Württemberg sucht die Roland Berger Stiftung zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen einer Vollzeitstelle einen Projektleiter (m/w/d) im Deutschen Schülerstipendium - Roland Berger Stiftung * Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Roland Berger Stiftung ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in München. Mit dem Deutschen Schülerstipendium unterstützen wir gezielt begabte, engagementbereite und leistungswillige Kinder und Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen auf ihrem Bildungsweg. Derzeit werden bundesweit über 700 Schülerinnen und Schüler gefördert. Mit dem Roland Berger Preis für Menschenwürde zeichnet die Roland Berger Stiftung Menschen und Organisationen aus, die sich konsequent für die Menschenwürde einsetzen. Region Baden-Württemberg - Ihre Aufgaben

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 769424

Educator / in for the elementary level.

Erzieher/in für den Elementarbereich .

from we immediately look to reinforce our team full-time (39 hrs.) or part time (35 hrs.) a / an educator * in the pre-primary (w / m / d) * completed training for state-approved educator * in or higher-quality academic degree. (Eg: Kindheitspädagog * in) KiTa Campus children promote education * Hamburg * Regular Employment * Part-time, full-time - In the turbulent and challenging times in which we are living, we are looking for our elementary group a / n Educators * in which / the inside as can grow with the children together with the College * our mission statement with warmth, humor and clarity, the enthusiasm and curiosity. The team is made up of four college * in together, in full or part-time children lovingly with all the challenges posed by the growing up with them, accompany and support.

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams in Vollzeit (39 Stdn.) oder Teilzeit (35 Stdn.) eine / einen Erzieher*in für den Elementarbereich (w/m/d) * eine abgeschlossene Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieher*in oder einen höherwertigen akademischen Abschluss. (z.B.: Kindheitspädagog*in) KiTa CampusKinder Förderung der Bildung und Erziehung * Hamburg * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - In den turbulenten und fordernden Zeiten in denen wir gerade leben suchen wir für unsere Elementargruppe eine/n Pädagog*in, die /der gemeinsam mit den Kolleg*innen gemäß unserem Leitbild mit Herzlichkeit, Humor und Klarheit die Begeisterung und Neugier bei den Kindern wachsen lässt. Das Team setzt sich aus 4 Kolleg*innen zusammen, die in Voll- oder Teilzeit, die Kinder liebevoll bei all den Herausforderungen, die das Großwerden mit sich bringt, begleiten und unterstützen.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 852474

Social worker * social worker / comp. Qualification for social space project in Wandsbek.

Sozialpädagoge*Sozialpädagogin/ vergl. Qualifikation für Sozialraumprojekt in Wandsbek.

Social worker * social worker / comp. We are looking for an * a * social education social worker or an equivalent qualification for a social space project in Hamburg Wandsbek. IB North - qualification for social space project in Wandsbek * Hamburg (Wandsbek) * Regular Employment * Part-time, full-time - The International Federation seeks - from now on, indefinitely, 30-39 hours / week possible in Hamburg (Wandsbek) We are - with more than 14,000 employees one of the major service providers in the youth, social and educational work in Germany. Our guiding principle is to "strengthen humanity". In IB Hamburg about 300 employees work at more than 70 locations. We work very closely in the social rooms networked and cooperating there with authorities and other relevant institutions to work.

Sozialpädagoge*Sozialpädagogin/ vergl. Wir suchen ab sofort einen*eine Sozialpädagogen*Sozialpädagogin oder eine vergleichbare Qualifikation für ein Sozialraumprojekt in Hamburg Wandsbek. IB Nord - Qualifikation für Sozialraumprojekt in Wandsbek * Hamburg (Wandsbek) * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Der Internationale Bund sucht - ab sofort,unbefristet, 30-39 Stunden/Woche möglich, in Hamburg (Wandsbek) Wir sind - mit mehr als 14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Unser Leitsatz lautet „Menschsein stärken“. Im IB Hamburg arbeiten ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt über 70 Standorten. Wir arbeiten sehr eng in den jeweiligen Sozialräumen vernetzt und kooperieren dort mit Behörden und anderen für die Arbeit relevanten Institutionen.

شرکت در شهر Hamburg (Wandsbek) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 767122

Integration Commissioner / n.

Integrationsbeauftragte/n .

The Potsdam-Mittelmark looking for when a / n Integration Commissioner / n (m / w / d). * Networking (including consultation with associations, authorities etc .; mediation to counseling services; advisory level awareness and education of third parties; cooperation Integration Council) * a successful polytechnic / Bachelor degree in interculturalism and integration, integration management, culture, social sciences, social work with a focus on migration and integration or administrative Fachwirt * detailed knowledge and comprehensive expertise in the areas of migration and integration Potsdam-Mittelmark personnel administration * Bad Belzig * Regular employment * full-time - your future in Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Integrationsbeauftragte/n (m/w/d). * Netzwerkarbeit (u.a. Beratung mit Verbänden, Behörden etc.; Vermittlung zu Fachberatungsstellen; Referententätigkeit zur Sensibilisierung und Aufklärung von Dritten; Zusammenarbeit Integrationsbeirat) * einen erfolgreichen Fachhochschul-/Bachelorabschluss in Interkulturalität und Integration, Integrationsmanagement, Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Migration und Integration oder Verwaltungsfachwirt * detaillierte Fachkenntnisse und übergreifendes Fachwissen in den Themenfeldern Migration und Integration Landkreis Potsdam-Mittelmark Personalverwaltung * Bad Belzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Ihre Zukunft beim Landkreis Potsdam-Mittelmark

شرکت در شهر Bad Belzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 921943

Social worker / social worker / concierge.

Sozialarbeiter / Sozialpädagogen / Concierge .

we are looking for our Hannoversche Residential Service GmbH for 01/08/2020 full-time social worker / social worker / Concierge (m / w / d) Hannoversche Residential Service GmbH * Hannover * Regular Employment * Full time - savings and Building Association eG, with more than 26,000 members and more than 8,000 own homes the oldest and largest housing cooperative with savings schemes Hanover. In addition, we offer our subsidiary, Hannoversche Residential Service GmbH, a variety of services related to housing. Our old citizen housing is closely linked to the idea of ​​assisted living and includes 62 residential units, a guest apartment and a neighborhood meeting place. It is suitable for people who have a independent living can practice as much as possible and want to take professional as needed care and nursing benefits. Your tasks - you

Für unsere Hannoversche Wohnservice GmbH suchen wir zum 01.08.2020 in Vollzeit einen Sozialarbeiter / Sozialpädagogen / Concierge (m/w/d) Hannoversche Wohnservice GmbH * Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Spar- und Bauverein eG ist mit mehr als 26.000 Mitgliedern und über 8.000 eigenen Wohnungen die älteste und größte Wohnungsgenossenschaft mit Spareinrichtung Hannovers. Darüber hinaus bieten wir mit unserer Tochtergesellschaft, der Hannoversche Wohnservice GmbH, eine Vielzahl von Dienstleistungen rund ums Wohnen. Unser altengerechtes Wohnen ist eng verbunden mit der Idee des betreuten Wohnens und umfasst 62 Wohneinheiten, eine Gästewohnung sowie einen Nachbarschaftstreffpunkt. Es eignet sich für Menschen, die weitestgehend einer selbstständigen Lebensführung nachgehen können und je nach Bedarf professionelle Betreuungs- und Pflegeleistungen in Anspruch nehmen möchten. Ihre Aufgaben - Sie

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 945598

Social worker / social worker.

Sozialarbeiter / Sozialpädagoge .

In the Department of Psychiatry and Psychotherapy, we are looking as parental representation for the area Gerontopsychiatrie / memory clinic from 16.09.2020 for the social services social worker / social worker (m / f / d) Central Institute of Mental Health * Mannheim * Temporary contract * Full-time - The Central Institute of Mental Health is internationally outstanding research and pioneering treatment concepts in psychiatry and psychotherapy, child and youth psychiatry, psychosomatic medicine and addiction medicine. Area ratio 50%, the position is initially limited to one year - your tasks * collection of social service history * advice for family members and patients age 50 and older who suffer from mild to moderate impairment of their mental performance * Planning and organizing outpatient or inpatient care and maintenance

In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie suchen wir als Elternzeitvertretung für den Bereich Gerontopsychiatrie / Gedächtnisambulanz ab dem 16.09.2020 für den Sozialdienst einen Sozialarbeiter / Sozialpädagogen (m/w/d) Zentralinstitut für Seelische Gesundheit * Mannheim * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit steht für international herausragende Forschung und wegweisende Behandlungskonzepte in Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugend-psychiatrie, Psychosomatik und Suchtmedizin. Stellenanteil 50 %, die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet - Ihre Aufgaben * Erhebung der Sozialdienstanamnese * Beratung von Angehörigen und Patienten ab 50 Jahren, die unter einer leichten bis mittelgradigen Beeinträchtigung ihrer geistigen Leistungsfähigkeit leiden * Planung und Organisation von ambulanter oder stationärer Betreuung und Pflege

شرکت در شهر Mannheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 248162

Research associate focusing compliance.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Schwerpunkt Compliance.

For the new institute the "Compliance" we are looking for a motivated employee (m / f / d), has the desire to get involved with their own ideas to actively participate in the development of the research area and enjoys working at the interface between science and business. * You take responsibility for individual elements of the project, writing scientific papers, coordinate the participating scientists (m / w / d), the results recycle, organize meetings and evaluate the results with the project team together from. You have a first academic degree in law or economics - professional experience and / or experience in, or interest in compliance are welcome.

Für den neuen Institutsbereich „Compliance“ suchen wir einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der Lust hat, sich mit eigenen Ideen einzubringen, aktiv an der Entwicklung des Forschungsbereiches mitzuwirken und gerne an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft arbeitet. * Dabei übernehmen Sie Verantwortung für einzelne Teilbereiche des Projekts, schreiben wissenschaftliche Beiträge, koordinieren die beteiligten Wissenschaftler (m/w/d), bereiten die Ergebnisse auf, organisieren Tagungen und werten die Ergebnisse mit dem Projektteam gemeinsam aus. * Sie verfügen über einen ersten akademischen Abschluss im Bereich Rechtswissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft – erste Berufserfahrung und/oder Erfahrung in bzw. Interesse an Compliance sind gerne gesehen.

شرکت در شهر Elmshorn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 766151

AZUBI KOORDDINATOR.

AZUBI KOORDDINATOR .

For our trainees in outpatient and inpatient care, we are looking for a AZUBI KOORDDINATOR (m / w / d) You acquire, together with the human resources potential trainees in the field of elderly care * They convey maintain contact with the training-related entities (eg vocational school) and between trainees and Praxisanleiter (s) * you are responsible for the implementation and development of the training concept and coordinate the practical assignments of trainees * They promote the motivation and retention of apprentices within the GVS - GVS Blankenburg (Harz) eV * Blankenburg (Harz) * Regular employment * full-time - The Charitable society for social Services Blankenburg e. V. (GVS), with a total of around 300 full-time and volunteer staff * inside, it has taken on the task of supporting people in all ages and walks of life to look after and care for.

Für unsere Auszubildenden in der ambulanten und stationären Pflege suchen wir einen AZUBI-KOORDDINATOR (m/w/d) * Sie akquirieren gemeinsam mit dem Personalwesen potenzielle Azubis im Bereich Altenpflege * Sie pflegen Kontakt zu den ausbildungsrelevanten Instanzen (z.B. die Berufsschule) und vermitteln zwischen Azubis und Praxisanleiter(n) * Sie sind für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Ausbildungskonzeptes verantwortlich und koordinieren die Praxiseinsätze der Auszubildenden * Sie fördern die Motivation und Bindung der Auszubildenden innerhalb des GVS - GVS Blankenburg (Harz) e.V. * Blankenburg (Harz) * Feste Anstellung * Vollzeit - Der Gemeinnützige Verein für Sozialeinrichtungen Blankenburg e. V. (GVS), mit seinen insgesamt rund 300 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in allen Altersgruppen und Lebenslagen zu unterstützen, zu betreuen und zu versorgen.

شرکت در شهر Blankenburg (Harz) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 686707

Principal .

Schulleiter .

The Kyffhäuser-Paracelsus School in Bad Frankenhausen is looking for a head teacher (m / f / d) * equivalent qualifications as headmaster for vocational schools in accordance with § 33 ThürSchulG (Thuringian Education Act), the Kyffhäuser-Paracelsus School is a vocational school in differentiated types of schools according ThürSchulG , * On the continuation of our Kyffhäuser-Paracelsus-school at the Bad Frankenhausen and Nordhausen in Thuringia * Educational, organizational and administrative management of the school * representation of the school to the outside and Public Relations * Education Development and Quality Management * fulfillment of the legal requirements for the qualification of school management a state-approved private school in accordance with § 5 para 3. in conjunction with § 10 para. 2 ThürSchfTG (Thuringian law on independent schools) * ability to teachers for vocational schools or

Die Kyffhäuser-Paracelsus-Schule in Bad Frankenhausen sucht einen Schulleiter (m/w/d) * eine gleichwertige Befähigung als Schulleiter für Berufsbildende Schulen gemäß § 33 ThürSchulG (Thüringer Schulgesetz) Die Kyffhäuser-Paracelsus Schule ist eine Berufsbildende Schule in differenzierten Schulformen gemäß ThürSchulG. * an der Weiterführung unserer Kyffhäuser-Paracelsus-Schule an den Standorten Bad Frankenhausen und Nordhausen in Thüringen * Pädagogische, organisatorische und verwaltungstechnische Leitung der Schule * Repräsentation der Schule nach außen und Öffentlichkeitsarbeit * Schulentwicklung und Qualitätsmanagement * Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation der Schulleitung einer staatlich anerkannten Ersatzschule gemäß § 5 Abs. 3 i.V.m. § 10 Abs. 2 ThürSchfTG (Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft) * Befähigung zum Lehramt für Berufsbildende Schulen oder

شرکت در شهر Bad Frankenhausen, Thüringen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 565680

Teacher / educator.

Erzieherin / Erzieher .

Educators (w / m / d) Explore the diverse job for educators in the state capital Munich. They have state recognition as a teacher or educator or a comparable degree. Information from the advertised area of ​​responsibility, the establishment of diversity, educational concepts and how to apply, see erzieher-in-muenchen.de. City of Munich * Munich * Temporary contract * Part-time, full-time - The City of Munich is looking - for the Department of Education and Sport, child care centers (KITA) as soon as possible more - work with us in nurseries, kindergartens, Horten, daycare centers, homes for children , day care centers and special needs day care centers. You can expect exciting education and attractive development opportunities.

Erzieherinnen und Erzieher (w/m/d) Entdecken Sie das vielfältige Stellenangebot für Erzieherinnen und Erzieher bei der Landeshauptstadt München. Sie haben die staatliche Anerkennung als Erzieherin bzw. Erzieher oder einen vergleichbaren Abschluss. Auskünfte zum ausgeschriebenen Aufgabenbereich, der Einrichtungsvielfalt, den pädagogischen Konzepten sowie zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter erzieher-in-muenchen.de. Landeshauptstadt München * München * Befristeter Vertrag * Teilzeit,Vollzeit - Die Landeshauptstadt München sucht - für das Referat für Bildung und Sport, Kindertageseinrichtungen (KITA) zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere - Sie arbeiten bei uns in Kinderkrippen, Kindergärten, Horten, KinderTagesZentren, Häusern für Kinder, Tagesheimen und Heilpädagogischen Tagesstätten. Bei uns erwartet Sie spannende Pädagogik und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 144174

Trainer / in the range Fahrzeugfolierung / Car Wrapping & auto glass installation.

Ausbilder/in im Bereich Fahrzeugfolierung / Car Wrapping & Autoglasmontage .

They give us as trainers (m / f) your knowledge and skills to our participants / inside * Trainer Qualification certificate or the willingness to acquire these to promptly * Several years of experience in the relevant industry, for example, Fahrzeugfolier / in / or auto glass and / in is desirable as commitment, team spirit and the desire to forming * Completed vocational training as a car mechanic / in or coachbuilder / / / in in or Fahrzeugfolierer in or auto glass - IBF-Halle Institute for Professional training * Dortmund * Regular employment * full-time - as educational institutions, we are aware of the responsibility to integrate our participants from all over Germany in the long term in the labor market to integrate again or advance professionally.

Sie vermitteln bei uns als Ausbilder (m/w) Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an unsere Teilnehmer/innen * Ausbildereignungsschein bzw. die Bereitschaft, diesen zeitnah zu erwerben * Mehrjährige Erfahrung in der relevanten Branche z.B. Fahrzeugfolier/in und/oder Autoglaser/in ist wünschenswert, ebenso Engagement, Teamgeist und die Lust am Ausbilden * Abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mechaniker/in oder Karosseriebauer/in oder Fahrzeugfolierer/in oder Autoglaser/in - IbF-Halle GmbH Institut für berufliche Fortbildung * Dortmund * Feste Anstellung * Vollzeit - Als Bildungsträger sind wir uns der Verantwortung bewusst, unsere Teilnehmer aus ganz Deutschland langfristig auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, erneut einzugliedern oder beruflich voranzubringen.

شرکت در شهر Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 566214

Bodybuilder / in / auto mechanic / in.

Karosseriebauer/in / Kfz Mechatroniker/in.

Completed vocational training as a car mechanic / in or coachbuilder / in - IBF-Halle Institute for professional development * Dortmund * Regular Employment * Full-time - as educational institutions, we are aware of our responsibility, our participants from all over Germany in the long term integration in the labor market, reintegrate again or advance professionally. Here, our activity is directed at the conditions of the market, the quality of the industries and ensure the satisfaction of our students. A comprehensive educational counseling and modular courses are only part which we actively pursue since 2009, particularly in the area of ​​smart repair our commitment.

Abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mechaniker/in oder Karosseriebauer/in - IbF-Halle GmbH Institut für berufliche Fortbildung * Dortmund * Feste Anstellung * Vollzeit - Als Bildungsträger sind wir uns der Verantwortung bewusst, unsere Teilnehmer aus ganz Deutschland langfristig auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, erneut einzugliedern oder beruflich voranzubringen. Dabei ist unsere Aktivität direkt auf die Bedingungen des Marktes gerichtet, um die Qualität der Branchen und die Zufriedenheit unserer Teilnehmer sicherzustellen. Eine umfassende Bildungsberatung und modularisierte Kurse sind nur ein Teil unseres Bestrebens, dem wir seit 2009 insbesondere im Bereich Smart-Repair aktiv nachgehen.

شرکت در شهر Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir