آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 568903

Managing Partner / branch manager.

Managing Partner / Niederlassungsleiter .

We continue to grow and look in the course of further expansion as Managing Partner / Branch Manager (m / w / d) WIRMED Health Services * Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * Regular Employment * Full-time - we are a certified personal service with a focus on the care industry. An important part of our philosophy is from the care sector as well as their appreciation. In addition to the headquarters in Erkrath near Dusseldorf, we have offices in Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne and Munich and are continuing to expand. in the cities of Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * They are responsible for the entire operational organization of the office. You are responsible for all administrative tasks as well as for compliance with government regulation.

Wir wachsen weiter und suchen Sie im Zuge der weiteren Expansion als Managing Partner / Niederlassungsleiter (m/w/d) WIRMED Gesundheitsservices * Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein zertifizierter Personaldienstleister mit dem Fokus auf die Pflegebranche. Ein wichtiger Teil unserer Philosophie ist die aus der Pflegebranche sowie deren Wertschätzung. Neben dem Firmensitz in Erkrath bei Düsseldorf haben wir Niederlassungen in Duisburg, Dortmund, Essen, Köln und München und sind weiter auf Expansionskurs. in den Städten Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Ihnen obliegt die komplette operative Organisation der Niederlassung. Dabei tragen Sie für sämtliche administrative Aufgaben sowie für die Einhaltung gesetzlicher Regelung die Verantwortung.

شرکت در شهر Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 515090

Wordpress Developer / / Editorial Designer / Web Designer.

Wordpress Developer / / Editorial Designer / Web Designer .

You are WordPress Developer and have a strong affinity to web and editorial design. You are familiar with blog / CMS systems like WordPress and web design. * For this task you use WordPress or by arrangement a similar system. You can completely create your own WordPress templates. * Adjust existing WordPress templates are a breeze for you. Or you have experience as a developer and media designer with several years of experience in this area. You also dominate mobile design, responsive web design and have experience in app design. You have knowledge of web development and front-end programming (HTML, CSS, jQuery, additional know-how in the backend area is not an error). ISI Marketing GmbH * Bochum * Regular Employment * Full-time

Sie sind WordPress Developer und haben eine starke Affinität zu Web- und Editorial Design. * Sie kennen sich mit Blog/CMS Systemen wie Wordpress und Webdesign aus. * Für diese Aufgabe verwenden Sie Wordpress oder nach Absprache ein ähnliches System. * Sie können komplett eigene Wordpress Templates erstellen. * Anpassen von existierenden Wordpress Templates sind für Sie ein Kinderspiel. Oder Sie haben Erfahrung als Developer und Mediengestalter mit mehrjähriger Berufserfahrung in diesem Bereich. * Sie beherrschen auch mobiles Design, Responsive Webdesign und haben Erfahrung im App Design. * Sie verfügen über Kenntnisse der Webentwicklung und Frontend-Programmierung (HTML, CSS, jQuery; zusätzliches KnowHow im Backend-Bereich ist kein Fehler). ISI Marketing GmbH * Bochum * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 119121

IT System Administrator / System Engineer IT Ref: BOC174.

IT Systemadministrator/System Engineer IT Ref: BOC174.

We are looking for our office Bochum for our Corporate Service Unit Business Technology to strengthen our team from now on an IT System Administrator / System Engineer IT (m / w / d) * ensuring the quality and performance of IT solutions * Completed IT training and work experience or equivalent college degree required - CDM Smith Consult GmbH * Bochum * * Regular employment part-time, full-time - Go with CDM Smith to the way forward! They want more, because you can have more? We offer new perspectives. They want exciting task areas around major technical challenges of our time? They expect responsibility, freedom, joy of daily work? Welcome to CDM Smith. We offer you the leeway that you need for your career advancement.

Für unseren Hauptsitz Bochum suchen wir für unsere Corporate Service-Einheit Business Technology zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen IT Systemadministrator/System Engineer IT (m/w/d) * Gewährleistung der Qualität und Leistung von IT-Lösungen * Abgeschlossene IT Berufsausbildung und Berufserfahrung oder vergleichbares abgeschlossenes Studium erforderlich - CDM Smith Consult GmbH * Bochum * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Gehen Sie mit CDM Smith auf Zukunftskurs! Sie wollen mehr, weil Sie mehr können? Wir bieten Ihnen neue Perspektiven. Sie wünschen sich spannende Aufgabenfelder rund um die großen technischen Herausforderungen unserer Zeit? Sie erwarten Verantwortung, Entscheidungsfreiheit, Freude an der täglichen Arbeit? Willkommen bei CDM Smith. Wir bieten Ihnen die Spielräume, die Sie für Ihr berufliches Weiterkommen benötigen.

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 891438

PHP backend developer project and data management.

PHP Backend Entwickler Projekt und Datenmanagement.

Project management in the area of ​​CRM systems and data management * several years of practical experience as PHP or web developer (m / f / d) After training, you manage projects in the field Datenmanagementund data quality. Tiemeyer AG * Bochum * Regular Employment * Full-time - currently with 24 locations and over 1,500 employees Tiemeyer group is one of the largest car dealership groups in North Rhine-Westphalia. For over 65 years we do with vehicles from Audi, Volkswagen, SEAT, Skoda and Volkswagen Commercial Vehicles NRW mobile. They work together with your colleagues internal back-end systems and APIGateways the Tiemeyer group. * Building our online core systems with PHP7 and JS * construction and management of SQL and NoSQL databases and caching systems * Development of API gateways based on REST or GraphQL

Projektsteuerung im Bereich CRM-Systeme und Datenmanagement * mehrjährige praktische Erfahrung als PHP- oder Webentwickler (m/w/d) Nach Einarbeitung leiten Sie Projekte im Bereich Datenmanagementund Datenqualität. Tiemeyer AG * Bochum * Feste Anstellung * Vollzeit - Mit aktuell 24 Standorten und über 1.500 Mitarbeitern ist die Tiemeyer Gruppe eine der größten Automobilhandelsgruppen in Nordrhein-Westfalen. Seit mehr als 65 Jahren machen wir mit Fahrzeugen der Marken Audi, Volkswagen, SEAT, Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge NRW mobil. Sie entwickeln gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen interne Backend-Systeme und APIGateways der Tiemeyer-Gruppe. * Aufbau unserer Online-Kern-Systeme mit PHP7 und JS * Aufbau und Steuerung von SQL und NoSQL Datenbanken und Caching-Systeme * Entwicklung von API-Gateways auf Basis von REST oder GraphQL

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 125182

Head of Commercial Business Administration.

Head of Commercial Business Administration.

Become part of our SWARCO Traffic Systems team as Head of Commercial Business Administration SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH * Bochum * Regular Employment * Full-time - SWARCO | The Better Way. Every day. Traffic is our world. The products and systems by SWARCO make it safer, smoother and more comfortable. 3,700 mobility experts / -Innen world are working on traffic solutions for tomorrow and beyond. (M / w / d) | Location: Bochum for West (NRW) | Full time - your tasks * management of internal sales with technical and disciplinary authority over the subordinates of the West (NRW) * Active participation Region in the order / project implementation * project monitoring * Ensuring and monitoring the NWC targets * Receivables Management * Ensure / monitor regional budget values ​​(sales, AE, DB)

Werden Sie Teil unseres SWARCO Traffic Systems Teams als Head of Commercial Business Administration SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH * Bochum * Feste Anstellung * Vollzeit - SWARCO | The Better Way. Every Day. Der Verkehr ist unsere Welt. Die Produkte und Systeme von SWARCO machen ihn sicherer, flüssiger und komfortabler. 3.700 Mobilitätsexperten / ‑innen arbeiten weltweit an den Verkehrslösungen für morgen und übermorgen. (m/w/d) | Standort: Bochum für die Region West (NRW) | Vollzeit - Ihre Aufgaben * Leitung des Vertriebsinnendienstes mit fachlicher und disziplinarischer Weisungsbefugnis gegenüber den unterstellten Mitarbeitern der Region West (NRW) * Aktive Mitarbeit bei der Auftrags-/Projektumsetzung * Projektcontrolling * Sicherstellung und Überwachung der NWC-Zielvorgaben * Forderungsmanagement * Sicherstellung/Überwachung der regionalen Budgetwerte (Umsatz, AE, DB)

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 907322

Large and foreign trade buyer / woman.

Groß und Außenhandelskaufmann/frau .

completed vocational training in wholesale and foreign trade clerk / clerk or office clerk / woman - We, the Kunststoff GmbH Grontzki and Weller are a company that specializes in plastic machining and processing and preferred partner for industry and laboratories since 1977. Our area of ​​responsibility includes the additional areas ventilation, - sanitary and heating. We are looking for a commercial professional with knowledge and experience in the plumbing, for our office as soon as possible - heating, - ventilation and air conditioning industry. * The independent procurement of raw materials and supplies * Storage Care and picks * fluent German language skills in written and spoken * organizational and negotiating skills - plastic limited liability company Grontzki u. Weller * Bochum * Regular Employment * Full-time - your task - to your activities include, inter alia, * Offer calculation

abgeschlossene Berufsausbildung Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau oder Bürokaufmann/ -frau - Wir, die Kunststoff GmbH Grontzki und Weller sind ein Spezialbetrieb für Kunststoff Be- und Verarbeitung und bevorzugter Ansprechpartner für Industrie und Labore seit dem Jahr 1977. Zu unserem Aufgabengebiet gehören zusätzlich die Bereiche Lüftungs,- Sanitär und Heizungstechnik. Für unser Büro suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine kaufmännische Fachkraft mit Kenntnissen und Erfahrungen in der Sanitär,- Heizung, - Klima und Lüftungsbranche. * die eigenständige Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen * Lagerpflege und Kommissionierungen * verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift * Organisations- und Verhandlungsgeschick - Kunststoff Gesellschaft mit beschränkter Haftung Grontzki u. Weller * Bochum * Feste Anstellung * Vollzeit - Ihre Aufgaben - Zu Ihren Tätigkeiten gehören u.a. * Angebotskalkulation

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 907195

Junior Consultant Information Security / IT Security Management.

Junior Consultant Informationssicherheit / IT Sicherheitsmanagement.

Enthusiasm for the highly topical subject of "IT Security / Information Security" * Together with your colleagues you are the first contact for information security We support our customers as an established IT service providers in the focus areas of Data Center, Technology and Security. * Verification of security incidents * Advice for the design and implementation of appropriate security measures and processes * Support in preparing for IT and infrastructure certifications * Basic knowledge of relevant norms and standards, for example, DIN ISO 27001, BSI IT Baseline Protection and DSGVO * Completed training as an IT system businessman / woman or studying business computer science or equivalent - more information DTS Systeme GmbH * Bochum, Herford, Berlin, Bremen, Bensheim, Hamburg, Nuremberg, Munich, Cologne , Munster, Hanover * Regular employment * full-time

Begeisterung für das hochaktuelle Thema „IT-Sicherheit/Informationssicherheit“ * Gemeinsam mit Ihren Kollegen sind Sie erster Ansprechpartner für Informationssicherheit Wir unterstützen unsere Kunden als etablierter IT-Dienstleister in den Fokusbereichen Datacenter, Technology und Security. * Überprüfung von Sicherheitsvorfällen * Beratung für die Gestaltung und Umsetzung von angemessenen Sicherheitsmaßnahmen und Prozessen * Unterstützung bei der Vorbereitung auf IT- und Infrastruktur-Zertifizierungen * Grundlegende Kenntnisse der relevanten Normen und Standards, z.B. DIN ISO 27001, BSI IT-Grundschutz und DSGVO * Abgeschlossene Ausbildung als IT-Systemkaufmann/-frau oder Studium der Wirtschaftsinformatik oder Gleichwertiges - Weitere Informationen DTS Systeme GmbH * Bochum, Herford, Berlin, Bremen, Bensheim, Hamburg, Nürnberg, München, Köln, Münster, Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Bochum, Herford, Berlin, Bremen, Bensheim, Hamburg, Nürnberg, München, Köln, Münster, Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 345070

HR Business Partner.

HR Business Partner .

Intensive and constructive cooperation with the Finance regard HR Controlling / Budget Creation - Feldmann Rieder Personal GmbH & Co. KG * Bochum * Regular Employment * Full-time - About Us - Our network is your chance: Our binding and individual approach we bring successfully since 2001 candidates and companies. As experts in industry & logistics, we provide specialists and managers in national and international positions. Our client is a renowned medium-sized companies in the healthcare sector. These are your tasks * Proactive and solution-oriented in the field of Recruitierung and development professionals * Responsibility for staff-to all and labor issues * Assistance in contract negotiations

Intensive und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Bereich Finance hinsichtlich HR Controlling / Budgeterstellung - Feldmann Rieder Personal GmbH & Co. KG * Bochum * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - Unser Netzwerk ist Ihre Chance: Mit unserem verbindlichen und individuellen Vorgehen bringen wir seit 2001 erfolgreich Bewerber und Unternehmen zusammen. Als Experten in den Sektoren Industrie & Logistik vermitteln wir Fachspezialisten und Führungskräfte in nationale wie internationale Positionen. Unser Mandant ist ein renommiertes mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich Healthcare. Das sind Ihre Aufgaben * Proaktive und lösungsorientierte im Bereich der Recruitierung und Entwicklung von Fach- und Führungskräften * Verantwortung für die zu allen personal- und arbeitsrechtlichen Fragen * Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 183462

Board member part-time.

Vorstandsmitglied in Teilzeit .

Trusting and appreciative leadership together with fellow board members * Careful training by the current incumbent and fellow board members With our extensive product range of over 15,000 articles we provide the supply of our approx. 80 members and wholesalers and thus guarantee the daily supply of orthopedic shoemaker and businesses. * Active customer service and members, identify their needs, development of the existing relations * Communication and network maintenance with members, partners and association * negotiation skills, social skills and communication skills to members and employees - Central Association of European Lederhändler eG * Bochum * Regular Employment * Part-time

Vertrauensvolle und wertschätzende Führung gemeinsam mit Vorstandskollegen * Sorgfältige Einarbeitung durch den derzeitigen Stelleninhaber und Vorstandskollegen Mit unserem umfangreichen Warensortiment von mehr als 15.000 Artikeln stellen wir die Belieferung unserer rd. 80 Mitglieder und Großhändler sicher und gewährleisten damit die tägliche Versorgung der Orthopädie- und Schuhmacherbetriebe. * Aktive Betreuung der Kunden und Mitglieder, Identifikation ihrer Bedürfnisse, Entwicklung der bestehenden Beziehungen * Kommunikation und Netzwerkpflege mit Mitgliedern, Geschäftspartnern und Verband * Verhandlungssicherheit, soziale Kompetenz und Kommunikationsfreude gegenüber Mitgliedern und Mitarbeitern - Zentralverband Europäischer Lederhändler eG * Bochum * Feste Anstellung * Teilzeit

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 953899

Certified technician in the areas of design, construction, bridge construction and operation.

Staatlich geprüfter Techniker für die Bereiche Planen, Bauen, Brückenbau und Betreiben.

The branch Westphalia, based in Hamm and / or at the sites in Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück and the project office in Münster and Meschede are from 01/01/2021 indefinite bodies as state-certified technician (m / w / d) * Completed the areas of design, construction, bridge construction and operation training as a certified technician (m / f / d), specializing in civil engineering, or proof of equivalent skills and experience - the highway GmbH of the Federal * Hamm, Bochum, Hagen, Netphen , Dillenburg, Osnabrück, Münster, Meschede * Regular employment * full-time - In September 2018, the highway GmbH was the covenant, established with the Federal Republic of Germany as the sole shareholder. The Company's headquarters are located in Berlin.

In der Niederlassung Westfalen mit Sitz in Hamm und/oder an den Standorten Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück sowie den Projektbüros in Münster und Meschede sind ab dem 01.01.2021 unbefristet mehrere Stellen als Staatlich geprüfte Techniker (m/w/d) für die Bereiche Planen, Bauen, Brückenbau und Betreiben * Abgeschlossene Ausbildung als Staatlich geprüfter Techniker (m/w/d), Fachrichtung Bautechnik, bzw. den Nachweis gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen - Die Autobahn GmbH des Bundes * Hamm, Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück, Münster, Meschede * Feste Anstellung * Vollzeit - Im September 2018 wurde die Autobahn GmbH des Bundes, mit der Bundesrepublik Deutschland als alleiniger Gesellschafterin, gegründet. Der Hauptsitz der Gesellschaft befindet sich in Berlin.

شرکت در شهر Hamm, Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück, Münster, Meschede آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 350036

Surveyor.

Vermessungsingenieur .

The branch Westphalia, based in Hamm and / or at the sites in Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück and the project office in Münster and Meschede unlimited number of points are from 1.1.2021 as Surveyor (m / w / d) * Conception , coordination and implementation of surveying services particularly difficult kind in the office and field staff for the tasks of highway GmbH of the Federal * planning Accompanying surveying * Construction survey * property survey * consumer survey * implementation of awards of survey services to third parties * University degree (Dipl.-Ing. FH / Bachelor) in the field of surveying or equivalent knowledge and experience - the highway GmbH of the Federal * Hamm, Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück, Münster, Meschede * Regular employment * full-time

In der Niederlassung Westfalen mit Sitz in Hamm und/oder an den Standorten Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück sowie den Projektbüros in Münster und Meschede sind ab dem 01.01.2021 unbefristet mehrere Stellen als Vermessungsingenieur (m/w/d) * Konzeption, Koordination und Durchführung von Vermessungsleistungen besonders schwieriger Art im Innen- und Außendienst für die Aufgaben der Autobahn GmbH des Bundes * Planungsbegleitende Vermessung * Bauvermessung * Liegenschaftsvermessung * Unterhaltungsvermessung * Durchführung von Vergaben von Vermessungsleistungen an Dritte * Abgeschlossenes Studium (Dipl.-Ing. FH / Bachelor) in der Fachrichtung Vermessung bzw. vergleichbare Kenntnisse und Erfahrungen - Die Autobahn GmbH des Bundes * Hamm, Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück, Münster, Meschede * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Hamm, Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück, Münster, Meschede آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 842733

Engineering Landscape Management.

Ingenieur Landespflege.

The branch Westphalia, based in Hamm and / or at the sites in Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück and the project office in Münster and Meschede are from 01.01.2021 unlimited number of points as an engineer (m / f / d) land conservation * preparation and execution of engineering contracts and supervision of engineering * degree in the field of land conservation or equivalent knowledge and experience (graduate engineer FH / Bachelor.) - the highway GmbH of the Federal * Hamm, Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück , Munster, Meschede * Regular employment * full-time - in September 2018 was the highway GmbH of the covenant established with the Federal Republic of Germany as the sole shareholder. The Company's headquarters are located in Berlin.

In der Niederlassung Westfalen mit Sitz in Hamm und/oder an den Standorten Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück sowie den Projektbüros in Münster und Meschede sind ab dem 01.01.2021 unbefristet mehrere Stellen als Ingenieur (m/w/d) Landespflege * Vorbereitung und Abwicklung von Ingenieurverträgen sowie Betreuung von Ingenieurbüros * Abgeschlossenes Studium (Dipl.-Ing. FH / Bachelor) in der Fachrichtung Landespflege bzw. vergleichbare Kenntnisse und Erfahrungen - Die Autobahn GmbH des Bundes * Hamm, Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück, Münster, Meschede * Feste Anstellung * Vollzeit - Im September 2018 wurde die Autobahn GmbH des Bundes, mit der Bundesrepublik Deutschland als alleiniger Gesellschafterin, gegründet. Der Hauptsitz der Gesellschaft befindet sich in Berlin.

شرکت در شهر Hamm, Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück, Münster, Meschede آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 612190

Civil in the areas of design, construction, bridge construction and operation and transport.

Bauingenieur für die Bereiche Planen, Bauen, Brückenbau und Betrieb und Verkehr.

The branch Westphalia, based in Hamm and / or at the sites in Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück and the project office in Münster and Meschede are from 01.01.2021 unlimited number of points as a civil engineer (m / w / d) for the areas of planning, construction, bridge construction and operation and traffic * University degree (Dipl.-Ing FH / Bachelor.) Civil Engineering with depth study construction Management, Structural Engineering or Transportation or equivalent skills and experience - the tasks of the company include the design, construction and operation , maintenance and financing and the net assets of management of approximately 13,000 km long motorway network in Germany. The tender is aimed primarily at employees of Road Construction and Public Administrations of the countries of North Rhine-Westphalia, Lower Saxony and Hesse.

In der Niederlassung Westfalen mit Sitz in Hamm und/oder an den Standorten Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück sowie den Projektbüros in Münster und Meschede sind ab dem 01.01.2021 unbefristet mehrere Stellen als Bauingenieur (m/w/d) für die Bereiche Planen, Bauen, Brückenbau und Betrieb und Verkehr * Abgeschlossenes Studium (Dipl.-Ing. FH / Bachelor) Bauingenieurwesen mit Vertieferrichtung Baubetrieb, Konstruktiver Ingenieurbau oder Verkehrswesen oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen - Die Aufgaben des Unternehmens umfassen die Planung, den Bau und Betrieb, die Erhaltung und Finanzierung sowie die vermögensmäßige Verwaltung des ca. 13.000 km langen Bundesautobahnnetzes in Deutschland. Die Ausschreibung richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenbau- bzw. Ministerialverwaltungen der Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.

شرکت در شهر Hamm, Bochum, Hagen, Netphen, Dillenburg, Osnabrück, Münster, Meschede آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 576099

System Integrator test systems.

System Integrator Testsysteme .

As a system integrator Test Systems (m / w / d) work with us at the Bochum site in the development and testing of current and future innovative mobile connectivity solutions. One of the primary tasks of the system integrator for test systems is the evaluation of the test shall be based on appropriate hardware / software configuration of these control units and the following care and provision of test systems in the various verification and development teams. Together with our experienced colleagues you work for a comprehensive training active in topic planning, setup, configuration and maintenance of different, vehicle-specific test systems, so-called test racks.

Als System Integrator Testsysteme (m/w/d) arbeiten Sie mit uns zusammen am Standort Bochum an der Entwicklung und Erprobung von aktuellen und zukünftigen innovativen Mobilen Connectivity Lösungen. Eine der primären Aufgaben des System Integrators für Testsysteme liegt in der Evaluierung der testfallbezogen passenden HW/SW-Konfiguration dieser Steuergeräte und der nachfolgenden Pflege und Bereitstellung der Testsysteme in den verschiedenen Verifikations- und Entwickler-Teams. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Kolleginnen und Kollegen arbeiten Sie nach einer umfassenden Einarbeitung aktiv im Themengebiet Planung, Aufbau, Konfiguration und Pflege unterschiedlicher, fahrzeugspezifischer Testsysteme, sogenannter Testracks.

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 828487

International VAT Manager.

International VAT Manager .

We are looking for you as soon as possible as International VAT Manager (m / w / d) for our offices in Bochum * knowledge of national and international tax law (desirable) Juma GmbH * Bochum * Regular Employment * Full-time - Juma ... is the specialist for administrative affairs of individuals, through small and medium enterprises to start-ups and online retailers. We assume the current accounting, dunning, human resources, document archiving and much more for our customers. Say: Everything costs reflecting time and money. We keep our customers free of the back, so that they can fully concentrate on your daily business. You have a commercial / tax training and are looking for a job in the finance and control the world?

Für unsere Geschäftsräume in Bochum suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als International VAT Manager (m/w/d) * Kenntnisse im nationalen und internationalen Steuerrecht (wünschenswert) JuMa GmbH * Bochum * Feste Anstellung * Vollzeit - JuMa ...ist der Spezialist für verwaltungstechnische Angelegenheiten von Einzelpersonen, über klein- und mittelständischen Unternehmen bis hin zu Startups und Online-Händlern. Wir übernehmen für unsere Kunden die laufende Buchhaltung, das Mahnwesen, das Personalwesen, die Archivierung der Dokumente und vieles mehr. Sprich: Alles was Zeit und Geld kostet. Wir halten unseren Kunden den Rücken frei, sodass sie sich voll auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren können. Du hast eine kaufmännische / steuerliche Ausbildung und bist auf der Suche nach einem Job in der Finanz- und Steuerwelt?

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 171557

Engineer specializing in civil engineering or architecture.

Ingenieur der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder Architektur.

The Department of Construction and Property (Department 5.II) of the Ruhr-University Bochum is looking for a technical employee (m / f / d) indefinitely zzt as an engineer specializing in civil engineering or architecture or a comparable degree in full-time (. 39.83 Std./Wo * Completed TH / FH studies as a civil engineer / architect in and / or in a comparable field of study (FH or BA University) * interfaces between users, building and real estate NRW and the university management - desirable experience in. areas Schadstoffsanierung with the relevant guidelines, in particular that TRGS, refurbishment / Building in operation, the BaustellV, planning of laboratories with their einschläfigen policies, in particular that DGUV_213-850, BioStoffV, GenTV and the Dangerous Substances regulations, research animal husbandry, initial setup, removals. Ruhr-University Bochum in Bochum *

Das Dezernat für Bau und Liegenschaften (Dezernat 5.II) der Ruhr-Universität Bochum sucht ab sofort einen technischen Angestellten (w/m/d) als Ingenieur der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder Architektur oder mit vergleichbarem Studienabschluss unbefristet in Vollzeit (zzt. 39,83 Std./Wo. * Abgeschlossenes TH-/ FH-Studium als Bauingenieur/in bzw. Architekt/in oder vergleichbarer Fachrichtung (FH oder BA Universität) * Schnittstellen zwischen Nutzern, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und der Hochschulleitung - Wünschenswert sind Erfahrungen in den Bereichen Schadstoffsanierung mit deren einschlägigen Richtlinien wie u. a. die TRGS, Bauen im Bestand / Bauen im laufenden Betrieb, der BaustellV, Planung von Laboratorien mit deren einschläfigen Richtlinien wie u.a. die DGUV_213-850, BioStoffV, GenTV sowie der GefstoffV, Forschungstierhaltung, Ersteinrichtung, Umzüge. Ruhr-Universität Bochum * Bochum

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 857569

Project Management (w / m / divers) Structure of the conveying region.

Projektleitung (w/m/divers) Aufbau der Förderregion.

brotzeit e.V. * Home Office + Eastern Ruhrgebiet (Essen, Bochum) * Fixed-term contract * Part time - brotzeit e.V. is supplied a 2009 founded among others by actress Uschi Glas-profit organization that every morning more than 9,000 children to focus schools with a free breakfast. Eastern for our producing region Ruhrgebiet (Essen, Bochum) with 25 funded schools, we are looking for a Project Manager (w / m / divers) now regular 25 hours per week working in the home office with on-site visits. Your tasks * Structure of the production region locally (Prospecting and advising the schools, boarding, interface between club, authorities, administrative expenses makers and other stakeholders) * recruitment of assistants (needs analysis, advertising and ads, interviews, presentation of the assistants in the schools, advising Schools)

brotZeit e.V. * Home-Office + östliches Ruhrgebiet (Essen, Bochum) * Befristeter Vertrag * Teilzeit - brotZeit e.V. ist ein 2009 unter anderem von der Schauspielerin Uschi Glas gegründeter gemeinnütziger Verein, der jeden Morgen über 9.000 Kinder an Brennpunktschulen mit einem kostenlosen Frühstück versorgt. Für unsere Förderregion östliches Ruhrgebiet (Essen, Bochum) mit 25 geförderten Schulen suchen wir eine Projektleitung (w/m/divers) ab sofort mit 25 Wochenstunden regelmäßiger Arbeitszeit im Home-Office mit Vor-Ort-Terminen. Ihre Aufgaben * Aufbau der Förderregion vor Ort (Akquise und Beratung der Schulen, Onboarding, Schnittstelle zwischen Verein, Behörden, Sachaufwandsträgern und weiteren Stakeholdern) * Rekrutierung von HelferInnen (Bedarfsanalyse, Werbung und Anzeigenschaltung, Vorstellungsgespräche, Vorstellung der HelferInnen bei den Schulen, Beratung der Schulen)

شرکت در شهر Home-Office + östliches Ruhrgebiet (Essen, Bochum) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 831614

Steuerfachangestellte (r) // Accounting Manager.

Steuerfachangestellte(r) // Accounting Manager .

we are looking for our team in Bochum as soon as possible in permanent Permanent one / one Steuerfachangestellte (r) // Accounting Manager (m / w / d) You trained as a tax consultant / r and are looking for a job in the financial - and control the world? * Successfully completed training as an assistant tax consultant / r with professional experience * knowledge of national tax law, international VAT law and Payroll - Juma GmbH * Bochum * Regular Employment * Full-time - Juma is ... the specialist in administrative matters of individuals over small and medium-sized enterprises to start-ups and online retailers. We assume the current accounting, dunning, human resources, document archiving and much more for our customers. Say Anything costs time and money.

Für unser Team in Bochum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Festanstellung eine / einen Steuerfachangestellte(r) // Accounting Manager (m/w/d) Du hast eine Ausbildung als Steuerfachangestellte/r und bist auf der Suche nach einem Job in der Finanz- und Steuerwelt? * Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r mit Berufserfahrung * Kenntnisse im nationalen Steuerrecht, internationalen Umsatzsteuerrecht und der Personalabrechnung - JuMa GmbH * Bochum * Feste Anstellung * Vollzeit - JuMa ...ist der Spezialist für verwaltungstechnische Angelegenheiten von Einzelpersonen über Klein- und mittelständische Unternehmen bis hin zu Start-ups und Online-Händlern. Wir übernehmen für unsere Kunden die laufende Buchhaltung, das Mahnwesen, das Personalwesen, die Archivierung der Dokumente und vieles mehr. Sprich: Alles, was Zeit und Geld kostet.

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 532977

IT Support Engineer Witten.

IT Support Engineer Witten.

we are looking for an IT Support Engineer (m / f / d) to support different Amazon sites in the "Greater Ruhrgebiet" for our IT team in Greater Bochum. As an IT Support Engineer you assume the technical team leader of the local IT team. You assume the administration, maintenance, and especially the development of a vast, complex and heterogeneous IT network infrastructure. * IT support and escalation management on defined service level agreements (SLAs) In addition to supporting the operational area and its daily operations are based to the primary contact for all IT-related projects and take over planning, documentation and implementation. IT to supportive environment consists of both local components as well as from cross-location services in the Amazon Web Services (AWS) cloud together. * Monitoring of IT Infrastructure

Für unser IT Team im Großraum Bochum suchen wir einen IT Support Engineer (m/w/d) zur Unterstützung unterschiedlicher Amazon Standorte im „Großraum Ruhrgebiet“. Als IT Support Engineer übernehmen Sie die fachliche Teamleitung des lokalen IT Teams . Sie übernehmen die Administration, Wartung und vor allem den Ausbau einer ausgedehnten, komplexen und heterogenen IT Netzwerkinfrastruktur. * IT Support und Eskalationsmanagement basierend auf definierten Service Level Agreements (SLAs) Neben der Unterstützung des operativen Bereiches und dessen Tagesgeschäft, sind Sie der primäre Ansprechpartner für alle IT relevanten Projekte und übernehmen Planung sowie Dokumentation und Umsetzung. Die zu unterstützende IT Umgebung setzt sich sowohl aus lokalen Komponenten als auch aus standortübergreifenden Diensten in der Amazon Web Services (AWS) Cloud zusammen. * Monitoring der IT Infrastruktur

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 168400

Property in permanent employment.

Immobilienmakler in Festanstellung.

Property in Employee (m / f / d) in VZ - Wentzel Dr. GmbH * Glinde Ahrensburg Quickborn Wedel Buxtehude Lübeck Lüneburg Dusseldorf Dortmund Bochum * Regular Employment * Full-time - Since 1820, our customers rely on our extensive experience and expert knowledge of the industry, which today, is reflected Facility Management & Real Estate Marketing in our numerous real estate services in the areas of real estate management real estate sales , With a management inventory of several thousand residential and commercial units, we count as Wentzel Dr. the largest owner-managed real estate companies in Germany. We are a traditional company has always stood for a strong internal cohesion, Hanseatic reliability, highest quality and passion for our work. Your responsibilities * acquisition and sale of properties

Immobilienmakler in Festanstellung (m/w/d) in VZ - Wentzel Dr. GmbH * Glinde Ahrensburg Quickborn Wedel Buxtehude Lübeck Lüneburg Düsseldorf Dortmund Bochum * Feste Anstellung * Vollzeit - Seit 1820 vertrauen unsere Kunden auf unsere weitreichende Erfahrung und fachkundige Branchenkenntnis, die sich heute in unseren zahlreichen Immobiliendienstleistungen in den Bereichen Immobilienmanagement, Immobilienvertrieb, Facility Management & Immobilienmarketing widerspiegelt. Mit einem Verwaltungsbestand von mehreren tausend Wohn- und Gewerbeeinheiten zählen wir als Wentzel Dr. zu den größten inhabergeführten Immobilienunternehmen Deutschlands. Dabei stehen wir als Traditionsunternehmen seit jeher für einen starken innerbetrieblichen Zusammenhalt, hanseatische Verlässlichkeit, höchste Qualität und Leidenschaft für unsere Arbeit. Ihr Aufgabengebiet * Akquisition und Verkauf von Immobilien

شرکت در شهر Glinde Ahrensburg Quickborn Wedel Buxtehude Lübeck Lüneburg Düsseldorf Dortmund Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 719406

PLC Programmer / automation.

SPS Programmierer / Automatisierer .

We are expanding our team and offer to get started at our sites in Dusseldorf, Aachen, Bocholt, Bochum, Dortmund, Cologne, Krefeld and Lüdenscheid or to convey to our regular customers positions as PLC programmer / automation (m / w / d) * Programming Here the PLC control and visualization for production facilities, for equipment for special machine (packaging, textile, logistics, etc.) as well as for plants in the chemical industry * you have at least 3 years experience in the field of PLC programming * knowledge of a PLC system (eg Siemens S7, TIA, Rockwell, Beckhoff, Mitsubishi etc.) (flexible as WinCC, WinCC, Protool, Intouch, etc.) and a visualization system Oehmichen & citizen Industrieplanung GmbH * Dusseldorf, Aachen, Bocholt, Bochum, Dortmund, Cologne , Krefeld, Lüdenscheid * Regular employment * full-time - A job with potential

Wir erweitern unser Team und bieten zum Einstieg an unseren Standorten in Düsseldorf, Aachen, Bocholt, Bochum, Dortmund, Köln, Krefeld und Lüdenscheid oder zur Vermittlung an unsere Stammkunden Positionen als SPS-Programmierer / Automatisierer (m/w/d) * Hierbei programmieren Sie die SPS-Steuerungen und die Visualisierung für Produktionsanlagen, für Anlagen des Sondermaschinenbaus (Verpackungs-, Textilindustrie, Logistik etc.) sowie für Anlagen der Chemieindustrie * Sie bringen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der SPS-Programmierung mit * Kenntnisse in einem SPS-System (z.B. Siemens S7, TIA, Rockwell, Beckhoff, Misubishi etc.) und in einem Visualisierungssystem (z.B. WinCC, WinCC flexible, Protool, Intouch etc.) Oehmichen & Bürgers Industrieplanung GmbH * Düsseldorf, Aachen, Bocholt, Bochum, Dortmund, Köln, Krefeld, Lüdenscheid * Feste Anstellung * Vollzeit - Ein Job mit Potential

شرکت در شهر Düsseldorf, Aachen, Bocholt, Bochum, Dortmund, Köln, Krefeld, Lüdenscheid آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 319259

Financial accountant.

Finanzbuchhalter .

Therefore we are looking for our head office in Bochum at the earliest possible date indefinite part-time up to 20 hours per week a / n Accountant (m / w / d) Liability of German commuter and utilities * Bochum * Regular Employment * Part time - We are a non-profit insurance pool exclusively for transport and utilities with more than 1,200 member companies. As the largest specialty insurance institution of its kind in Germany we assure nationwide around 64,000 local public transport and public utility vehicles in the areas of vehicle liability, general liability, vehicle cover and passenger accident. Moreover, through a subsidiary, we take care of the insurance needs of our member companies in which we are not self-operated lines.

Deshalb suchen wir für unsere Hauptverwaltung in Bochum zum nächstmöglichen Termin unbefristet in Teilzeit mit bis zu 20 Wochenstunden eine/n Finanzbuchhalter (m/w/d) Haftpflichtgemeinschaft Deutscher Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen * Bochum * Feste Anstellung * Teilzeit - Wir sind eine nicht kommerzielle Versicherungsgemeinschaft ausschließlich für Verkehrs- und Versorgungsunternehmen mit insgesamt mehr als 1.200 Mitgliedsunternehmen. Als die größte Spezial-Versicherungseinrichtung ihrer Art in Deutschland versichern wir bundesweit rund 64.000 dem öffentlichen Personennahverkehr und der öffentlichen Versorgung dienende Fahrzeuge in den Bereichen Fahrzeughaftpflicht, Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Kasko und Insassenunfall. Über eine Tochtergesellschaft kümmern wir uns zudem um den Versicherungsbedarf unserer Mitgliedsunternehmen in den von uns nicht selbst betriebenen Sparten.

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 607224

Project system verification, software test management.

Projektleiter System Verifikation, Software Testmanagement .

As a project manager (m / w / d) with a focus on software testing management in the system verification, you assume the technical and organizational management of development-related testing projects. * First experience in test management You are working on new, cutting-edge connectivity solutions, and also cooperate with external service for development and test trades. * Definition and coordination of project scopes for development-related testing of all functional and non-functional requirements of connectivity solutions and vehicle-related software * Creation and development of test concepts, strategies and processes in cooperation with development teams, both in the context of the project and across projects

Als Projektleiter (m/w/d) mit dem Fokus auf Software-Testmanagement in der System Verifikation, übernehmen Sie die fachliche und organisatorische Steuerung von entwicklungsbegleitenden Erprobungsprojekten. * Erste Erfahrungen im Bereich Testmanagement Dabei arbeiten Sie an neuen, zukunftsweisenden Connectivity-Lösungen und kooperieren auch mit externen Dienstleistern für Entwicklungs- und Testgewerke. * Definition und Abstimmung von Projektumfängen für die entwicklungsbegleitende Erprobung sämtlicher funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen von Connectivity-Lösungen bzw. fahrzeugnaher Software * Erstellung und Weiterentwicklung von Testkonzepten, -Strategien und -Prozessen in Kooperation mit Entwicklerteams, sowohl im Projektkontext als auch projektübergreifend

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 640691

Online Marketing Manager in e mail marketing.

Online Marketing Manager im E Mail Marketing .

You lead responsibly competitive analysis, observe continuously the market and sets new trends in online marketing to. * Create relevant reports to optimize our cross-media marketing campaigns (online and offline). We are the largest e-commerce companies of the Ruhr and Germany's leading online specialist for baby and children's equipment! * You are responsible for the design, implementation and evaluation of mailing campaigns and newsletters for our German and international online stores. * You identify automation potential in e-mail marketing and implements this. * You might already some professional experience in e-mail marketing gather and are familiar with industry-relevant tools (EPiServer, Inxmail etc.) from. babymarkt.de GmbH * Bochum * Regular Employment * Full-time - baby market? Who's baby market? We'll tell you! What drives us?

Du führst eigenverantwortlich Wettbewerbsanalyse durch, beobachtest kontinuierlich den Markt und setzt neuen Trends im Online-Marketing um. * Du erstellst relevante Reportings zur Optimierung unserer crossmedialen Marketing-Kampagnen (Online & Offline). Wir sind das größte E-Commerce-Unternehmen des Ruhrgebiets und Deutschlands führender Online-Spezialist für Baby- und Kinderausstattung! * Du bist für die Konzeption, Durchführung und Auswertung von Mailing-Kampagnen und Newslettern für unseren deutschen und die internationalen Online-Shops verantwortlich. * Du identifizierst Automatisierungspotenzialen im E-Mail Marketing und setzt dieses um. * Du konntest bereits erste Berufserfahrung im E-Mail Marketing sammeln und kennst dich mit branchenrelevanten Tools (Episerver, Inxmail o.ä.) aus. babymarkt.de GmbH * Bochum * Feste Anstellung * Vollzeit - babymarkt? Wer ist babymarkt? Wir verraten es dir! Was uns antreibt?

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir