آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 793285

Volljurist / Manager area Alien Business Law.

Volljurist/Manager Bereich Ausländisches Wirtschaftsrecht.

For the area Alien Business Law at our location in Bonn we are looking under a permanent employment relationship now a fully qualified lawyers / Manager (m / f / d) full-time. * Are fully qualified lawyer / in with second state exam - Germany Trade and Invest GmbH * Bonn * * Regular Employment part-time, full-time - Germany Trade & Invest (GTAI) is the focal point of German foreign trade. As a foreign trade agency of the Federal Republic of Germany, we have to safeguard the task of the success of SMEs in the global competition and to strengthen Germany by attracting foreign direct investment. In addition, we are positioning Germany as one of the world's most attractive business locations and the internationalization of the economy in the new federal states ahead.

Für den Bereich Ausländisches Wirtschaftsrecht an unserem Bonner Standort suchen wir im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses ab sofort einen Volljuristen/Manager (w/m/d) in Vollzeit. * sind Volljurist/in mit zweitem Staatsexamen - Germany Trade and Invest GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Germany Trade & Invest (GTAI) ist die zentrale Anlaufstelle der deutschen Außenwirtschaft. Als Außenwirtschaftsagentur der Bundesrepublik Deutschland haben wir die Aufgabe, den Erfolg des Mittelstands im globalen Wettbewerb zu sichern und den Standort Deutschland durch die Ansiedlung ausländischer Direktinvestitionen zu stärken. Darüber hinaus positionieren wir Deutschland als einen der international attraktivsten Wirtschaftsstandorte und treiben die Internationalisierung der Wirtschaft in den neuen Bundesländern voran.

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 113356

Solution Engineer road infrastructures.

Solution Engineer Strasseninfrastrukturen .

For one of our German locations, preferably in Berlin, Cologne, Bonn or Kranzberg near Munich, we are looking for the earliest possible date a Solution Engineer Road Infrastructure (m / w / d). * Fixed Esri Germany GmbH * Cologne / Bonn, Berlin, Kranzberg near Munich employment * Full-time - you want to help people to understand the world better? And help to shape the future of intelligent and sustainable? Then you've come to the right place. Esri brings the world's most advanced location intelligence technology data in their geographical context and makes it so complex relationships visible. Customers and partners around the world rely on Esri technology to the possibilities of digitalisation and technical innovations full advantage.

Für einen unserer deutschen Standorte, bevorzugt in Berlin, Köln, Bonn oder Kranzberg bei München, suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Solution Engineer Strasseninfrastrukturen (m/w/d). Esri Deutschland GmbH * Köln/Bonn, Berlin, Kranzberg bei München * Feste Anstellung * Vollzeit - Sie wollen Menschen dabei unterstützen, die Welt besser zu verstehen? Und dazu beitragen, die Zukunft intelligent und nachhaltig zu gestalten? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Esri bringt mit der weltweit modernsten Location-Intelligence-Technologie Daten in ihren geografischen Kontext und macht so komplexe Zusammenhänge sichtbar. Kunden und Partner auf der ganzen Welt setzen auf Esri Technologie, um die Möglichkeiten der Digitalisierung und technischer Innovationen voll auszuschöpfen.

شرکت در شهر Köln/Bonn, Berlin, Kranzberg bei München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 460316

Employees Customer Success.

Mitarbeiter Customer Success .

With about 40 employees we work on equality and transparency in the platform world of Google, Amazon and Co. As owner-managed Internet medium-sized helping of our location in the center of Bonn customers in over 30 countries. Sistrix GmbH * * Bonn Regular Employment * Full-time - SISTRIX is the market and innovation leader in SEO software. For over 10 years we have provided our customers a SaaS platform to make them easier to find. Here our product and so the user is always the focus. We aim to continue this success story - with you! To expand our team of experts in product and customer support we seek your support now. You make the interface between our customers, product management, development and other teams SISTRIX. Your tasks

Mit rund 40 Mitarbeitern arbeiten wir an Chancengleichheit und Transparenz in der Plattform-Welt von Google, Amazon und Co. Als inhabergeführter Internet-Mittelständler helfen wir von unserem Standort in der Bonner Innenstadt Kunden in über 30 Ländern. Sistrix GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - SISTRIX ist Markt- und Innovationsführer für SEO-Software. Seit über 10 Jahren stellen wir unseren Kunden eine SaaS-Plattform zur Verfügung, damit sie besser gefunden werden. Dabei steht unser Produkt und damit der Nutzer immer im Mittelpunkt. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben – zusammen mit dir! Zur Erweiterung unseres Expertenteams im Produkt- und Kundensupport suchen wir ab sofort Deine Unterstützung. Du bildest die Schnittstelle zwischen unseren Kunden, dem Produktmanagement, der Entwicklung und weiteren Teams bei SISTRIX. Deine Aufgaben

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 356956

Employees Technical Customer Support.

Mitarbeiter Technical Customer Support .

With about 40 employees we work on equality and transparency in the platform world of Google, Amazon and Co. As owner-managed Internet medium-sized helping of our location in the center of Bonn customers in over 30 countries. To expand our team of experts in product and customer support we seek your support now. Sistrix GmbH * * Bonn Regular Employment * Full-time - SISTRIX is the market and innovation leader in SEO software. For over 10 years we have provided our customers a SaaS platform to make them easier to find. Here our product and so the user is always the focus. We aim to continue this success story - with you! You make the interface between our customers, product management, development and other teams SISTRIX. Your tasks

Mit rund 40 Mitarbeitern arbeiten wir an Chancengleichheit und Transparenz in der Plattform-Welt von Google, Amazon und Co. Als inhabergeführter Internet-Mittelständler helfen wir von unserem Standort in der Bonner Innenstadt Kunden in über 30 Ländern. Zur Erweiterung unseres Expertenteams im Produkt- und Kundensupport suchen wir ab sofort Deine Unterstützung. Sistrix GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - SISTRIX ist Markt- und Innovationsführer für SEO-Software. Seit über 10 Jahren stellen wir unseren Kunden eine SaaS-Plattform zur Verfügung, damit sie besser gefunden werden. Dabei steht unser Produkt und damit der Nutzer immer im Mittelpunkt. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben – zusammen mit dir! Du bildest die Schnittstelle zwischen unseren Kunden, dem Produktmanagement, der Entwicklung und weiteren Teams bei SISTRIX. Deine Aufgaben

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 584872

Head of Innovation & Technology unit "forged".

Leiter Innovation & Technology Einheit "Schmiede" .

The Innovation & Technology is responsible for the systematic planning, monitoring and implementation of innovation and technology management of BWI and its portfolio of services. The BWI wants the Bundeswehr lift using a newly created unit "forged" in the area of ​​Innovation & Technology administrative action (in) to a new level and contribute to the basic (process) digitization and automation of administrative services. * Completed degree in (business) computer science, innovation management, Humanities or similar - BWI GmbH * Bonn, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Munich, Nuremberg, Ulm, Wilhelmshaven, Berlin * Regular Employment * Full-time - as Technology Partner for the Bundeswehr we provide comprehensive IT services from a single source and IT service center of the Federation.

Der Bereich Innovation & Technology ist verantwortlich für die systematische Planung, Kontrolle und Durchführung des Innovations- und Technologie Managements der BWI und deren Leistungsportfolio. Die BWI möchte mithilfe einer neu zu schaffenden Einheit „Schmiede“ im Bereich Innovation & Technology das Verwaltungshandeln (in) der Bundeswehr auf eine neue Ebene heben und zur grundlegenden (Prozess-)Digitalisierung und Automatisierung von Verwaltungsdiensten beitragen. * Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung (Wirtschafts-)Informatik, Innovation Management, Geisteswissenschaften oder vergleichbar - BWI GmbH * Bonn, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, München, Nürnberg, Ulm, Wilhelmshaven, Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Als IT-Partner der Bundeswehr und IT-Dienstleistungszentrum des Bundes bieten wir umfassende IT-Services aus einer Hand.

شرکت در شهر Bonn, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, München, Nürnberg, Ulm, Wilhelmshaven, Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 589509

Assistant Management Division SAP / ERP.

Assistent Management Abteilung SAP / ERP .

The management assistant function reports to the management ERP and supports them in the management of the unit. The management team consists ERP next to the line ERP in the areas of responsibility plan, projects, application management, platform management and business support. * Support organization of data management BWI GmbH * * Bonn Regular Employment * Full-time - As the IT partner of the Bundeswehr and IT Service Center of the Federation, we offer comprehensive IT services from a single source. With over 5,000 employees in we are * the ten largest IT service providers in Germany. We are looking for authentic IT lovers * inside who want to share their passion with us in search of sophisticated IT challenges and want to make Germany's IT. Provide with us for the digital future of our country. immediately and in full-time in Bonn.

Die Funktion Management Assistent berichtet an die Leitung ERP und unterstützt sie im Management der Unit. Das Managementteam ERP gliedert sich neben der Leitung ERP in die Verantwortungsbereiche Plan, Projekte, Applikationsmanagement, Plattform-Management und Business Support. * Unterstützung Organisation des Datenmanagement BWI GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - Als IT-Partner der Bundeswehr und IT-Dienstleistungszentrum des Bundes bieten wir umfassende IT-Services aus einer Hand. Mit über 5.000 Mitarbeiter*innen zählen wir zu den zehn größten IT-Service-Providern Deutschlands. Wir suchen authentische IT-Liebhaber*innen, die ihre Leidenschaft mit uns teilen wollen, auf der Suche nach anspruchsvollen IT-Herausforderungen sind und Deutschlands IT gestalten möchten. Sorgen Sie gemeinsam mit uns für die digitale Zukunftsfähigkeit unseres Landes. ab sofort und in Vollzeit in Bonn.

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 843427

Employees purchase.

Mitarbeiter Einkauf.

Assistance in the development of the market and shopping analysis * Experience in purchasing employee benefits employee laptop - Show 12 employees benefits more employees benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. B.A.D health and safety GmbH * * Bonn Regular Employment * Full-time - you started with us in a healthy future! We are thought leaders, market leader and Europe with more than 4,500 professionals in occupational medicine, occupational safety and health management in action. With an annual growth of more than 200 employees, we support and advise our customers in designing safe and healthy workplaces. What drives us: We promote and live health - at all levels.

Unterstützung bei der Erstellung von Markt- und Einkaufsanalysen * Erfahrung im Bereich Einkauf Mitarbeitervorteile Mitarbeiter-Laptop - Zeig 12 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - Starten Sie mit uns durch in eine gesunde Zukunft! Wir sind Vordenker, Marktführer und europaweit mit über 4.500 Fachkräften in der Arbeitsmedizin, in der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsmanagement im Einsatz. Mit einem jährlichen Wachstum von über 200 Mitarbeitenden unterstützen und beraten wir unsere Kunden bei der Gestaltung gesunder und sicherer Arbeitsplätze. Unser Antrieb: Wir fördern und leben Gesundheit – auf allen Ebenen.

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 955112

Financial advisor for customer service.

Finanzberater zur Kundenbetreuung.

The MW Finance Group is a nationwide operating independent financial advisory firm, offering a high quality advice in all financial areas and does not belong to insurance, bank or other financial institution. We are an innovative and fast growing company and looking to expand our team n a / n motivated / and responsible / n Mitarbeiter / in which / that is available to our residential and business customers on the subject of insurance and financial advice and ministering to the side. * Customer care in all areas of a holistic financial advice MW Finance Group * Bonn * Regular Employment * Full-time * sales activity * Completed in a region designated training as an insurance salesman / saleswoman or bank salesman / saleswoman * Qualified expertise in finance and insurance * Professional - and field experience

Die MW Finance Group ist ein bundesweit tätiges unabhängiges Finanzberatungsunternehmen und bietet eine qualitativ hochwertige Beratung in allen Finanzbereichen an und gehört zu keiner Versicherung, Bank oder sonstigem Finanzinstitut. Wir sind ein innovatives und wachstumsstarkes Unternehmen und suchen zur Erweiterung unseres Teams eine/ n motivierte/ n und verantwortungsvolle/n Mitarbeiter/ in, der / die unseren Privat- und Geschäftskunden rund um das Thema Versicherung und Finanzen beratend und betreuend zur Seite steht. * Betreuung der Kunden in allen Bereichen einer Ganzheitlichen Finanzberatung MW Finance Group * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit * Außendiensttätigkeit in einer vorgesehenen Region * Abgeschlossene Ausbildung als Versicherungskaufmann /-kauffrau bzw. Bankkaufmann/-kauffrau * Qualifizierte Fachkenntnisse im Finanz- und Versicherungswesen * Berufs- und Außendiensterfahrung

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 951895

Paralegal / r (f / m / d).

Rechtsanwaltsfachangestellte/r (w / m / d).

To strengthen our legal department in Bonn we are looking for when a / n paralegal / n (w / m / d) as part of a full-time position of 40 hours per week. You have completed training as a paralegal / r and a careful and reliable operation. VRT Linz Bach, Löcherbach and partners MBB * * Bonn Regular Employment * Full-time - we've partnered nationally employed by auditors, tax consultants and lawyers with currently about 200 employees at eight locations in the Rhineland. The company is engaged in interdisciplinary advising medium-sized companies of all sizes and legal forms. Your duties will include in particular - mainly in the employment law department * Communication with clients and parties and authorities

Zur Verstärkung unserer Rechtsabteilung am Standort in Bonn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Rechtsanwaltsfachangestellte/n (w / m / d) im Rahmen einer Vollzeitstelle mit 40 Wochenstunden. Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte/r und eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise. VRT Linzbach, Löcherbach und Partner mbB * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind eine überregional tätige Partnerschaft von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten mit zurzeit ca. 200 Mitarbeitern an acht Standorten im Rheinland. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der interdisziplinären Beratung mittelständischer Unternehmen aller Größen und Rechtsformen. Zu Ihren Aufgaben gehört insbesondere die - vorwiegend im arbeitsrechtlichen Dezernat * Kommunikation mit Mandanten sowie Verfahrensbeteiligten und Behörden

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 128986

Toolmaker / industrial mechanic large presses.

Werkzeugbauer / Industriemechaniker Großpressen.

Successfully completed training as a plant mechanic FR tooling (m / w / d) or industrial mechanic (m / f / d) or comparable qualifications * set up the tools for format change - EPOS Personaldienstleistungen GmbH, office Bonn * Bonn room * Temporary Employment * Full time - EPOS group is an international staffing company. We offer excellent career opportunities in many different functions in both commercial as well as industrial-technical and medical field. Our diverse employment models include, among others, the supply of temporary workers, the recruitment and interim management. Your tasks * Monitoring of trouble-free production process * conducting maintenance and repair work * Troubleshooting and repair work on large presses

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker FR Werkzeugbau (m/w/d) oder Industriemechaniker (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikationen * Einrichten der Werkzeuge bei Formatwechsel - EPOS Personaldienstleistungen GmbH, Geschäftsstelle Bonn * Raum Bonn * Arbeitnehmerüberlassung * Vollzeit - Die EPOS-Unternehmensgruppe ist ein international tätiger Personaldienstleister. Wir bieten Ihnen hervorragende Karrierechancen in vielen unterschiedlichen Funktionen sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblich-technischen sowie medizinischen Bereich. Unsere vielfältigen Beschäftigungsmodelle umfassen unter anderem die Arbeitnehmerüberlassung, die Personalvermittlung und das Interimmanagement. Ihre Aufgaben * Überwachung des störungsfreien Produktionsprozesses * Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten * Störungsbeseitigung und Reparaturarbeiten an Großpressen

شرکت در شهر Raum Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 285521

Cable installers.

Kabelmonteure .

Construction of cable systems in the low and medium voltage - Bonn-network GmbH * Bonn * Regular Employment * Full-time - Stadtwerke Bonn looking for its subsidiary Bonn-Netz GmbH in the Department cable network / network service operating current (CN / NB) for when more - the Bonn-network GmbH is the service provider for the Bonn electricity, natural gas, water and district heating network. It is incorporated as a wholly owned subsidiary of Energy and Water Supply Bonn / Rhein-Sieg GmbH in the consolidated Stadtwerke Bonn GmbH. The main business of the Bonn-network GmbH lie in the operation of energy supply networks in the meaning of the Energy Industry Act (EnWG). In our service area currently about 320,000 inhabitants. As a municipal company, we offer a future-oriented work with a variety of tasks and exciting work content.

Errichtung von Kabelanlagen in der Nieder- und Mittelspannung - Bonn-Netz GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Stadtwerke Bonn suchen für ihre Konzerngesellschaft Bonn-Netz GmbH im Fachbereich Kabelnetz / Netzservice Betrieb Strom (KN/NB) zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere - Die Bonn-Netz GmbH ist der Netzbetreiber für das Bonner Strom-, Erdgas-, Wasser- und Fernwärmenetz. Sie ist als einhundertprozentige Tochter der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH in den Konzern der Stadtwerke Bonn GmbH eingebunden. Die wesentlichen Geschäftsfelder der Bonn-Netz GmbH liegen in dem Betrieb von Energieversorgungsnetzen im Sinne der Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). In unserem Versorgungsgebiet leben zurzeit ca. 320.000 Einwohner. Als kommunales Unternehmen bieten wir Ihnen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit vielfältigen Aufgaben und spannenden Arbeitsinhalten.

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 605822

IT Anwendungsbetreuer EDI IT Windows system integrator.

IT Anwendungsbetreuer EDI IT Windows Systemintegrator.

Due to the positive development we are looking for our clients gain as IT Anwendungsbetreuer EDI (m / w / d) - IT Windows System Administrator in permanent permanent position in the Cologne area. In our client is an IT service company from the public sector that the largest businesses in the region is one. * Application support in the EDI environment * University degree in IT or training in the same field with relevant professional experience * Relevant work experience in the IT environment as well as with Windows servers - Ratbacher GmbH * Bonn * Regular Employment * Full-time - guaranteed future in these times impossible? Not with our customers! About 3,000 motivated employees appreciate and live daily the particularly pleasant working atmosphere overlooking the Rhine. Your tasks * fault analysis and debugging, as well as SQL queries

Auf Grund der positiven Entwicklung suchen wir für unseren Mandanten Verstärkung als IT Anwendungsbetreuer EDI (m/w/d) - IT Windows Systemadministrator in unbefristeter Festanstellung im Raum Köln. Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um ein IT Dienstleistungsunternehmen aus dem öffentlichen Sektor, dass zu den größten Wirtschaftsunternehmen der Region zählt. * Anwendungsbetreuung im EDI-Umfeld * Erfolgreich abgeschlossenes Studium im IT Bereich oder eine Ausbildung im selben Bereich mit entsprechender Berufserfahrung * Einschlägige Berufserfahrung im IT Umfeld sowie mit Windows Servern - Ratbacher GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - Zukunftssicherheit in diesen Zeiten unmöglich? Nicht bei unserem Kunden! Rund 3.000 motivierten Mitarbeiter schätzen und leben täglich die besonders angenehme Arbeitsatmosphäre mit Blick auf den Rhein. Ihre Aufgaben * Fehleranalyse und Debugging sowie SQL-Abfragen

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 321466

Educational specialist in the U3 area.

Pädagogische Fachkraft im U3 Bereich.

want to live implementation and participation in the development of our educational philosophy * The situational approach as the educational concept - University of Bonn Bonn * * Regular Employment * Full-time - The University of Bonn is a tertiary care hospital with 1,300 planned beds. Our currently more than 8,000 employees * inside take on tasks in research, teaching and patient care, including high-performance medicine and public health at the highest level. Interested applicants and applicants provides a broad range of applications in many different areas. The University Hospital of Bonn (UKB) offers a family-friendly employer to his employees from medicine, nursing, science and administration care facilities in their own daycare.

Umsetzung und Mitwirkung an der Weiterentwicklung unseres pädagogischen Konzeptes * Den Situationsansatz als pädagogisches Konzept leben wollen - Universitätsklinikum Bonn * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - Das Universitätsklinikum Bonn ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit 1.300 Planbetten. Unsere derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter*innen übernehmen Aufgaben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung einschließlich Hochleistungsmedizin sowie im öffentlichen Gesundheitswesen auf höchstem Niveau. Interessierten Bewerbern und Bewerberinnen bietet sich ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) bietet als familienfreundlicher Arbeitgeber seinen Mitarbeitern aus Medizin, Pflege, Wissenschaft und Verwaltung Betreuungsmöglichkeiten in einer eigenen Kindertagesstätte.

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 904985

Integration specialist for eHealth and Integrated Care.

Integrationsspezialist für eHealth und Integrated Care .

we are looking for this for our office in Bonn an integration specialist (m / f / d) Dedalus HealthCare GmbH * * Bonn Regular Employment * Full-time - we want to shape the future of health care. Together. With you. The Dedalus group was founded in Florence 1,982th With customers in its core markets of Italy and France as well as in over 30 other countries, Dedalus focused from the outset on IT solutions for the healthcare industry. The end of 2019 employed Dedalus 2,000 people worldwide. Owner of Dedalus are the largest European private equity firm Ardian and the current CEO Giorgio Moretti. The "new" Dedalus group (after the acquisition of Agfa HealthCare) has more than 3,500 highly qualified employees, is a pan-European company and the clear market leader in hospital IT in DACH, Italy and France.

Für diese Aufgabe suchen wir für unsere Geschäftsstelle in Bonn einen Integrationsspezialisten (m/w/d) Dedalus HealthCare GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir wollen die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Gemeinsam. Mit Ihnen. Die Dedalus Gruppe wurde 1982 in Florenz gegründet. Mit Kunden in den Kernmärkten Italien und Frankreich sowie in über weiteren 30 Ländern fokussierte sich Dedalus von Anfang an auf IT-Lösungen für das Gesundheitswesen. Ende 2019 beschäftigte Dedalus 2.000 Mitarbeiter weltweit. Eigentümer von Dedalus sind die größte europäische Private Equity Firma Ardian und der heutige CEO Giorgio Moretti. Die „neue“ Dedalus Gruppe (nach der Übernahme von Agfa HealthCare) umfasst mehr als 3.500 hochqualifizierte Mitarbeiter, ist ein paneuropäisches Unternehmen und eindeutiger Marktführer in Klinik IT in DACH, Italien und Frankreich.

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 435147

IT System Engineer Client Group Policy Object (GPO).

IT System Engineer Client Group Policy Object (GPO) .

As an IT partner of the Bundeswehr and IT Service Center of the Federal we offer comprehensive IT services from a single source. With over 5,000 employees in we are * the ten largest IT service providers in Germany. We are looking for authentic IT lovers * inside who want to share their passion with us in search of sophisticated IT challenges and want to make Germany's IT. Furthermore, there is the architecture elle advice to internal and external customers in terms of applications and IT technologies in focus. * Completed training or study in the IT environment * Experience in collaborating on complex IT projects as well as in the technical staff management * Experience in development of client architectures in complex IT environments, particularly in relation to Windows 10 - BWI GmbH

Als IT-Partner der Bundeswehr und IT-Dienstleistungszentrum des Bundes bieten wir umfassende IT-Services aus einer Hand. Mit über 5.000 Mitarbeiter*innen zählen wir zu den zehn größten IT-Service-Providern Deutschlands. Wir suchen authentische IT-Liebhaber*innen, die ihre Leidenschaft mit uns teilen wollen, auf der Suche nach anspruchsvollen IT-Herausforderungen sind und Deutschlands IT gestalten möchten. Weiterhin steht die architekturelle Beratung der internen und externen Kunden im Hinblick auf Anwendungen und IT-Technologien im Fokus. * Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im IT-Umfeld * Erfahrung in der Mitarbeit an komplexen IT-Projekten sowie in der fachlichen Mitarbeiterführung * Erfahrungen in der Entwicklung von Client-Architekturen in komplexen IT-Landschaften, insbesondere in Bezug auf Windows 10 - BWI GmbH

شرکت در شهر Nürnberg, Erfurt, Frankfurt am Main, Hamburg, Meckenheim, München, Ulm, Wilhelmshaven, Berlin, Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 416064

System Administrator Windows Server & Active Directory.

Systemadministrator Windows Server & Active Directory.

Convince us of your digital DNA and apply as a system administrator (m / w / d) Windows Server & Active Directory * Administration in Windows Server 2012R2, 2016 and 2019 * Supervision of cloud platforms for Microsoft Windows Server infrastructure system architectures and processes which support your handwriting. * Very good knowledge of Microsoft server operating systems (2008/2012/2016) FERCHAU GmbH * Bonn area * Regular Employment * Full-time - digital technologies that demand everything of you. So does your perspective at FERCHAU. As the market leader in engineering and IT, with more than 2,500 IT consultants, we offer exciting projects with major customers. To achieve these objectives with innovative software and excellent concepts can be your task. Your tasks - Sophisticated and attractive - your tasks can be proud of.

Überzeugen Sie uns von Ihrer digitalen DNA und bewerben Sie sich als Systemadministrator (m/w/d) Windows Server & Active Directory * Administration im Bereich Windows Server 2012R2, 2016 und 2019 * Betreuung von Cloud-Plattformen für Microsoft-Windows-Server-Infrastrukturen Systemarchitekturen und Prozesse, die Ihre Handschrift tragen. * Sehr gute Kenntnisse in Microsoft-Serverbetriebssysteme (2008/2012/2016) FERCHAU GmbH * Raum Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - Digitale Technologien, die alles von Ihnen fordern. So sieht Ihre Perspektive bei FERCHAU aus. Als Marktführer in Engineering und IT mit mehr als 2.500 IT-Consultants bieten wir Ihnen spannende Projekte bei namhaften Kunden. Diese Aufgaben mit innovativer Software und exzellenten Konzepten zu lösen kann Ihre Aufgabe werden. Ihre Aufgaben - Anspruchsvoll und attraktiv - Ihre Aufgaben können sich sehen lassen.

شرکت در شهر Raum Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 138937

Java software developers.

Java Softwareentwickler .

(Z. B. Java Swing) Give your career now the decisive click as a Java Software Developer (m / w / d) * analysis, design and implementation of complex Java applications * Development of graphical user interfaces * Extensive practical experience in object-oriented software development Java * Independent use of J2SE and J2EE technologies (JSP, Java servlets, Java Beans) * Sound knowledge of Java libraries (such. as Spring, Struts, Hibernate / JPA, DOM / SAX) FERCHAU GmbH * Cologne and Bonn * Regular employment * full-time - Are you interested in embedded systems? It irritates the Application Development? See your future in system integration? Then come to FERCHAU, the market leader in engineering and IT, with more than 8,400 employees in over 100 branches and locations. Here you find interesting tasks and projects in all areas of IT.

Geben Sie Ihrer Karriere jetzt den entscheidenden Klick als Java-Softwareentwickler (m/w/d) * Analyse, Konzeption und Umsetzung komplexer Java-Applikationen * Entwicklung von grafischen Benutzeroberflächen (z. B. Java Swing) * Ausgiebige praktische Erfahrungen in der objektorientierten Softwareentwicklung mit Java * Selbständige Anwendung von J2SE- und J2EE-Technologien (JSP, Java Servlets, Java Beans) * Sicherer Umgang mit Java-Bibliotheken (wie z. B. Spring, Struts, Hibernate/JPA, DOM/SAX) FERCHAU GmbH * Köln und Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - Interessieren Sie sich für Embedded Systems? Sie reizt das Application Development? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich System Integration? Dann kommen Sie zu FERCHAU, dem Marktführer in Engineering und IT mit mehr als 8.400 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten. Hier finden Sie interessante Aufgaben und Projekte in allen Bereichen der IT.

شرکت در شهر Köln und Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 390129

Head of Project Management Diagnostic Imaging IT.

Leiter Projektmanagement Diagnostic Imaging IT .

We are looking for a Head of Project Management Diagnostic Imaging IT (m / w / d) * Experience in hospitals or health care, particularly radiology and cardiology and complex management IT projects * organization and disciplinary management responsibility of the project manager for our office in Bonn and Vienna in the area of ​​Diagnostic Imaging IT * Proactive development of project management processes / structures and construction / expansion of existing customer service * overall responsibility for the management and coordination of complex IT projects * development and expansion of the project management team in terms of qualifications and professionalism * further development and expansion departmental and enterprise-wide standards and tools for project management to ensure quality, efficiency and effectiveness

Für unsere Geschäftsstelle in Bonn oder Wien suchen wir einen Leiter Projektmanagement Diagnostic Imaging IT (m/w/d) * Erfahrung im Krankenhausbereich bzw. Gesundheitswesen, insbesondere der Radiologie bzw. Kardiologie sowie im Management komplexer IT-Projekte * Organisation und disziplinarische Führungsverantwortung der Projektmanager im Bereich Diagnostic Imaging IT * Proaktive Weiterentwicklung der Projektmanagementprozesse/-strukturen sowie Aufbau/Ausbau der Bestandskundenbetreuung * Gesamtverantwortung für die Steuerung und Koordination von komplexen IT-Projekten * Entwicklung und Ausbau des Projektmanagement Teams hinsichtlich Qualifizierung und Professionalisierung * Weiterentwicklung und Ausbau bereichs- und unternehmensweiter Standards und Instrumente für das Projektmanagement zur Gewährleistung von Qualität, Effizienz und Effektivität

شرکت در شهر Bonn, Wien آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 331588

Research Coordinator / r in a research / / in the Department of Geography, Economics, Social Sciences, Architecture (University Diploma / Master).

Forschungskoordinator/in als wissenschaftliche/r Referent/in in der Fachrichtung Geographie, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Architektur (Uni Diplom/Master).

The BBSR studied for the bar "Director and Professor" at the earliest opportunity in the long term a / n research coordinator / in (m / f / d) as a research / / -en n speaker You act on principle contributions of the Institute in the field of scientific research , You coordinate the cooperation and networking with universities and other national and international research institutions in the scientific context. You take part in national and international scientific meetings and conferences, and evaluate the results of the Institute for the purpose of departmental as well as the internal and preliminary research. * Completed university degree (university diploma or master) in the Department of Geography, economics, social sciences, architecture or a comparable degree

Das BBSR sucht für den Stab „Direktor und Professor“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Dauer eine/n Forschungskoordinator/in (w/m/d) als wissenschaftliche/n Referentin/-en * Sie wirken an Grundsatzbeiträgen der Institutsleitung im Bereich der wissenschaftlichen Forschung mit. * Sie koordinieren die Kooperation und Vernetzung mit Universitäten und anderen nationalen und internationalen Forschungsinstitutionen im wissenschaftlichen Kontext. * Sie nehmen an nationalen und internationalen wissenschaftlichen Tagungen und Konferenzen teil und werten die Ergebnisse für die Institutsleitung zum Zwecke der Ressort- sowie der Eigen- und Vorlaufforschung aus. * abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Uni-Diplom bzw. Master) in der Fachrichtung Geographie, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Architektur oder ein vergleichbarer Abschluss

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 643360

Site Manager Raw and turnkey construction.

Bauleiter Roh und Schlüsselfertigbau.

They have professional experience as a construction manager in the areas of shell or turnkey construction With approx. 70 employees, we successfully realize projects in the fields of structural work, turnkey construction and building renovation. You realize independently and responsibly our ambitious construction projects under construction or turnkey construction Hans Blatzheim Bauunternehmung GmbH & Co. KG - We are a 88 years in the market acting, medium-sized construction company with main headquarters in Bonn. You plan, coordinate and control the internal and external construction processes and ensure budget compliance * You have successfully graduated as a civil engineer, architect or equivalent technical training completed - Do you actively participate interest the future of Hans Blatzheim construction company and the continued success of our contributing company?

Sie verfügen über Berufserfahrung als Bauleiter in den Bereichen Rohbau oder Schlüsselfertigbau Mit rd. 70 Mitarbeitern realisieren wir erfolgreich Bauprojekte in den Bereichen Rohbau, Schlüsselfertigbau sowie Gebäudesanierung. * Sie realisieren selbstständig und eigenverantwortlich unsere anspruchsvollen Bauprojekte im Rohbau oder Schlüsselfertigbau Hans Blatzheim Bauunternehmung GmbH & Co. KG - Wir sind ein seit 88 Jahren am Markt agierendes, mittelständisches Bauunternehmen mit Haupt-Firmensitz in Bonn. * Sie planen, koordinieren und kontrollieren die internen und externen Bauabläufe und sorgen für die Budgeteinhaltung * Sie haben erfolgreich ein Studium als Bauingenieur , Architekt oder eine vergleichbare technische Ausbildung absolviert - Haben Sie Interesse die Zukunft der Hans Blatzheim Bauunternehmung aktiv mitzugestalten und zum weiteren Erfolg unseres Unternehmens beizutragen?

شرکت در شهر Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 801558

Oberbauleiter building construction.

Oberbauleiter Hochbau .

They have many years of solid experience in construction management (construction) and at least some experience as a Senior Project Manager Senior Project Manager Construction (w / m / d) * run and organize a site management team - Hans Blatzheim Bauunternehmung GmbH & Co. KG - We are one for 88 years on the market acting, medium-sized construction company with main headquarters in Bonn. With approx. 70 employees, we successfully realize projects in the fields of structural work, turnkey construction and building renovation. You have successfully completed a degree in civil engineering, architect or equivalent technical training * They have good to very good knowledge of construction contract law Want to actively participate together with us the future of Hans Blatzheim construction company and the continued success of our company contribute? * Bonn, Cologne, Dusseldorf, Essen * Regular Employment * Full-time

Sie verfügen über langjährige und fundierte Erfahrung in der Bauleitung (Hochbau) und zumindest über erste Erfahrungen als Oberbauleiter Oberbauleiter Hochbau (w/m/d) * Sie führen und organisieren ein Bauleiter-Team - Hans Blatzheim Bauunternehmung GmbH & Co. KG - Wir sind ein seit 88 Jahren am Markt agierendes, mittelständisches Bauunternehmen mit Haupt-Firmensitz in Bonn. Mit rd. 70 Mitarbeitern realisieren wir erfolgreich Bauprojekte in den Bereichen Rohbau, Schlüsselfertigbau sowie Gebäudesanierung. * Sie haben erfolgreich ein Studium als Bauingenieur , Architekt oder eine vergleichbare technische Ausbildung absolviert * Sie besitzen gute bis sehr gute Kenntnisse im Bauvertragsrecht Möchten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Hans Blatzheim Bauunternehmung aktiv mitgestalten und zum weiteren Erfolg unseres Unternehmens beitragen? * Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 591423

Trainee Economic Advisor / Financial Consultant.

Trainee Wirtschaftsberater / Financial Consultant.

Economic Advisor / Financial Consultant Our economic adviser thereby form in the back office to offer customized product solutions to our clients an experienced team. A.S.I. Business Consulting AG * Entry level job / trainee Trainee (m / w / d) * Your 24-month trainee program will start with a 4-month intensive training from which you go out with a Chamber of Commerce degree. * Aachen, Bonn, Erlangen, Frankfurt, Cologne, Hanover, Karlsruhe, Konstanz, Leipzig, Mannheim, Munich, Münster, etc. * Full-time - A.S.I. - Anders His through ideas - you want to work in a customer-oriented and your clients a real added value for decades? You have flexible working hours as important as excellent earning potential and security of a permanent contract? For over 50 years we advise A.S.I. our exclusive clients on all aspects of personal finance.

Wirtschaftsberater / Financial Consultant Unsere Wirtschaftsberater bilden dabei im Backoffice ein eingespieltes Team, um unseren Mandanten maßgeschneiderte Produktlösungen anbieten zu können. A.S.I. Wirtschaftsberatung AG * Berufseinstieg/Trainee Trainee (m/w/d) * Dein 24-monatiges Traineeprogramm startet mit einem 4-monatigen Intensivtraining, aus dem Du mit einem IHK-Abschluss herausgehst. * Aachen,Bonn,Erlangen,Frankfurt,Köln,Hannover,Karlsruhe,Konstanz,Leipzig,Mannheim,München,Münster uvm * Vollzeit - A.S.I. – Anders Sein durch Ideen - Du möchtest kundenorientiert arbeiten und Deinen Mandanten über Jahrzehnte einen echten Mehrwert bieten? Dir sind flexible Arbeitszeiten genauso wichtig wie sehr gute Verdienstmöglichkeiten und die Sicherheit eines unbefristeten Vertrags? Seit über 50 Jahren beraten wir bei A.S.I. unsere exklusiven Mandanten zu allen Fragen der persönlichen Finanzen.

شرکت در شهر Aachen,Bonn,Erlangen,Frankfurt,Köln,Hannover,Karlsruhe,Konstanz,Leipzig,Mannheim,München,Münster uvm آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 467538

Assistance.

Assistenz .

As part of the work taker transfer Experis looking for an assistant (m / f / d) in Cologne. Experis GmbH * * Bonn temporary workers * Full-time - Ready for a new challenge? You take over the correspondence and other general secretarial duties * You are responsible for the preparation and review of conferences You take care of the internal and external visitors * to create simple presentations and statistics * You have completed commercial training or bring an equivalent qualification with You are safe in the standard Microsoft Office applications * you have a basic knowledge of English and are generally excellent communication skills * A transparent pay is particularly important to us and is given to the BAP / DGB wage Committee * Personal attention is lived with us: We care individually to Your request

Im Rahmen der Arbeitsnehmerüberlassung sucht Experis Sie als Assistenz (m/w/d) am Standort Köln. Experis GmbH * Bonn * Arbeitnehmerüberlassung * Vollzeit - Bereit für eine neue Herausforderung? * Sie übernehmen den Schriftverkehr und weitere allgemeine Sekretariatsaufgaben * Sie verantworten die Vor- und Nachbereitung von Tagungen * Sie betreuen die internen und externen Besucher * Sie erstellen einfache Präsentationen und Statistiken * Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder bringen eine vergleichbare Qualifikation mit * Sie sind sicher in den gängigen MS-Office Anwendungen * Sie verfügen über Grundkenntnisse in Englisch und sind allgemein kommunikationsstark * Eine transparente Bezahlung ist uns besonders wichtig und erfolgt nach der BAP/DGB-Tarifgemeinschaft * Persönliche Betreuung wird bei uns gelebt: Wir kümmern uns individuell um Ihre Anliegen

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 597679

Health and nursing deputy department head.

Gesundheits und Krankenpfleger stellvertretende Abteilungsleitung .

Week) a registered nurse Deputy Head of Department (m / f / d) * A completed training for health and medical care (m / w / d) * Health at the workplace: Numerous offers of health promotion (BGM) Universitätsklinikum Bonn * Bonn * Solid * employment part-time, full-time - the University of Bonn is a tertiary care hospital with 1,300 planned beds. Our currently has more than 8,000 employees carry out tasks in research, teaching and patient care, including high-performance medicine and public health at the highest level. Help us shape the future of medicine! We are the employer for those who want more. More variety, more challenge, more prospects.

Woche) einen Gesundheits- und Krankenpfleger stellvertretende Abteilungsleitung (m/w/d) * Eine abgeschlossene Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegekraft (m/w/d) * Gesund am Arbeitsplatz: Zahlreiche Angebote der Gesundheitsförderung (BGM) Universitätsklinikum Bonn * Bonn * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Das Universitätsklinikum Bonn ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit 1.300 Planbetten. Unsere derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen Aufgaben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung einschließlich Hochleistungsmedizin sowie im öffentlichen Gesundheitswesen auf höchstem Niveau. Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Medizin! Wir sind der Arbeitgeber für alle, die mehr wollen. Mehr Abwechslung, mehr Herausforderung, mehr Perspektiven.

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir