آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 517586

Accounting clerk .

Sachbearbeiter Buchhaltung .

To strengthen our team we are looking for opportunity, an accounting clerk (m / f / d) full-time. . * Accounts Receivable, Accounts Payable and Asset Accounting (with Filosof) * management including banking and payment transactions, the cash accounting * ideally already 3-5 years of professional experience in accounting * experience in asset accounting and provisions or monthly accrual postings would be an advantage - Radisson Blu Hotel Bremen * Bremen * Regular employment * full-time - the Radisson Blu Hotel, Bremen is located in a central location, only 3km from the Bremen Main Station and 4km from the airport, right in the historic center of Bremen. The hotel has 235 guest rooms, including 15 suites and 15 fully equipped meeting rooms with capacity for up to 350 people.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter Buchhaltung (m/w/d) in Vollzeit. * Debitoren-, Kreditoren und Anlagenbuchhaltung (mit FILOSOF) * Abwicklung von Bank- und Zahlungsgeschäften inkl. der Kassenbuchhaltung * idealerweise bereits 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung * Erfahrungen im Bereich Anlagebuchhaltung sowie Rückstellungen bzw. monatliche Abgrenzungsbuchungen wären von Vorteil - Radisson Blu Hotel Bremen * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - Das Radisson Blu Hotel, Bremen liegt in zentraler Lage, nur 3km vom Bremer Hauptbahnhof und 4km vom Flughafen entfernt, direkt in der historischen Bremer Innenstadt. Das Hotel verfügt über 235 Gästezimmer, inklusive 15 Suiten, sowie 15 modern ausgestattete Tagungsräume mit Kapazitäten für bis zu 350 Personen.

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 882614

Trainee warehouseman.

Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Trainees (m / f) warehouseman ROLAND Umschlaggesellschaft for combined transport mbH & Co. KG * Bremen * training, study * Full time - ROLAND Umschlaggesellschaft operates the oldest private terminal for combined transport (road / rail) in Germany. Our other activities include the operation of an empty container depots, transport organization by rail as well as the repair of containers. Your tasks * control of input and output features * Rebuilding / Mr layers of wagons * loading and unloading of wagons / trucks * inspection for damage of load units * much more - your profile * degree * flexibility and high reliability * Standby * responsibility * Full year * driver's license - we offer * A full-time job with an attractive payment * Extensive training * Modern working means

Auszubildende (m/w) zur Fachkraft für Lagerlogistik ROLAND Umschlagsgesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG * Bremen * Ausbildung, Studium * Vollzeit - Die ROLAND Umschlagsgesellschaft betreibt das älteste private Terminal für den kombinierten Verkehr (Straße / Schiene) in Deutschland. Zu unseren weiteren Aktivitäten gehören der Betrieb eines Leercontainerdepots, die Transportorganisation per Bahn sowie die Reparatur von Containern. Ihre Aufgaben * Kontrolle von Ein und Ausgangszügen * Umbauen/Herrichten von Waggons * Be- und Entladen von Waggons/LKWs * Prüfung auf Beschädigungen von Ladeeinheiten * vieles mehr - Ihr Profil * Schulabschluss * Flexibilität, sowie hohe Zuverlässigkeit * Einsatzbereitschaft * Verantwortungsbewusstsein * Volljährig * Führerschein - Wir bieten Ihnen * Eine Vollzeitarbeitsstelle mit attraktiver Bezahlung * Umfangreiche Einarbeitung * Moderne Arbeitsmittel

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 935885

Trainees to the merchant for office management.

Auszubildende zum Kaufmann für Büromanagement.

ROLAND Umschlaggesellschaft for combined transport mbH & Co. KG * Bremen * training, study * Full time - ROLAND Umschlaggesellschaft operates the oldest private terminal for combined transport (road / rail) in Germany. Our other activities include the operation of an empty container depots, transport organization by rail as well as the repair of containers. Tasks * Billing * Preparation of cost estimates * clearance and order entry * Disposition of trains * transport organization of sea containers * much more -. Your profile * at least secondary school with university degree * Good written and oral communication skills * Flexibility and high reliability * Standby * responsibility * Full year * driving license - We offer * A full-time job with an attractive payment * Extensive training * Modern working means

ROLAND Umschlagsgesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG * Bremen * Ausbildung, Studium * Vollzeit - Die ROLAND Umschlagsgesellschaft betreibt das älteste private Terminal für den kombinierten Verkehr (Straße / Schiene) in Deutschland. Zu unseren weiteren Aktivitäten gehören der Betrieb eines Leercontainerdepots, die Transportorganisation per Bahn sowie die Reparatur von Containern. Aufgaben * Rechnungserstellung * Erstellung von Kostenvoranschlägen * Abfertigung und Auftragserfassung * Disposition von Zügen * Transportorganisation von Seecontainern * vieles mehr - Ihr Profil * mind. Realschule mit Schulabschluss * gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen * Flexibilität, sowie hohe Zuverlässigkeit * Einsatzbereitschaft * Verantwortungsbewusstsein * Volljährig * Führerschein - Wir bieten * Eine Vollzeitarbeitsstelle mit attraktiver Bezahlung * Umfangreiche Einarbeitung * Moderne Arbeitsmittel

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 149829

Lawyer and notary's assistant / r.

Rechts­anwalts und Notarfach­an­ge­stellte/r .

Busing Müffelmann & Theye Lawyers in partnership MBB - lawyers and notary's assistant / r (m / w / d) * Bremen * Regular Employment * Full-time - We are a primarily business law consulting firm of lawyers and notaries with offices in Bremen, Frankfurt am Main, Berlin and Munich. we are looking for when a / n Attorney for our law firm in Bremen and notary's assistant / n (m / w / d) full-time in a law office. * U. a. schedule coordination and the organization of daily business, * preparing and creating and * the management of files and correspondence. * Joy of careful work and want to take responsibility about writing from dictation at? * Completed vocational training to / for lawyers and notary's assistant.

Büsing Müffelmann & Theye Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB - Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r (m/w/d) * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind eine vornehmlich wirtschaftsrechtlich beratende Sozietät von Rechtsanwälten und Notaren mit Büros in Bremen, Frankfurt am Main, Berlin und München. Für unsere Kanzlei in Bremen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/n (m/w/d) in Vollzeit in einem Anwaltssekretariat. * u. a. die Terminkoordination und die Organisation des Tagesgeschäfts, * das Vorbereiten und Erstellen von sowie * die Verwaltung der Akten und der Korrespondenz. * Freude an sorgfältiger Arbeit und möchten über das Schreiben nach Diktat hinaus Verantwortung übernehmen? * eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten .

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 644184

Notary's assistant.

Notarfachangestellte .

To strengthen our significant notary in Bremen - in a prime downtown location - we are looking for when notary's assistant (m / f / d) full-time / part-time. * You have to / for lawyers and notary employees successfully completed their training and are now qualified / r professionals / in. They strive keen interest in the notary public and - if desired - further training to / for notary host / se. The continuous professional development of our employees / inside, especially to / for notary host / in, but no matter by attending training seminars is important to us and we also supported financially. Lawyers in partnership MBB and notaries attorney and notary Dr. Heinz Schmidt - Busing Müffelmann & Theye Lawyers in partnership MBB * Bremen * * Regular Employment part-time, full-time

Zur Verstärkung unseres bedeutenden Notariats in Bremen - in bester Innenstadtlage - suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Notarfachangestellte (m/w/d) in Vollzeit/Teilzeit. * Sie haben Ihre Ausbildung zum/zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten erfolgreich abgeschlossen und sind nun qualifizierte/r Berufseinsteiger/in. Sie haben ausgeprägtes Interesse an der Notariatstätigkeit und streben - bei Wunsch - die Fortbildung zum/zur Notarfachwirt/in an. Die kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter/innen, insbesondere auch zum/zur Notarfachwirt/in, aber auch unabhängig davon durch den Besuch von Fortbildungsseminaren ist uns wichtig und wird von uns auch finanziell gefördert. Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB und Notare Rechtsanwalt und Notar Dr. Heinz Schmidt - Büsing Müffelmann & Theye Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB * Bremen * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 255786

Deputy store managers / substitute in the food retail trade.

Stellvertretende Marktleitung / Substitut im Lebensmitteleinzelhandel.

Preparation and management of inventories - at work consulting GmbH * Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle, Celle * Regular Employment * Full time - at work consulting GmbH is a personnel and management consultancy with a focus on recruitment, recruiting, Executive & Direct Search, personnel development and communication. we are looking for full time for our prestigious customers in the food retail sector - for the locations Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle and Celle. * Determination by the product demand and execution of orders * monitoring or acceptance of goods deliveries * pricing and presentation of goods assortment * guide sales calls * processing of complaints * preparation and execution of billing operation

Vorbereitung und Leitung von Inventuren - at work consulting GmbH * Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle * Feste Anstellung * Vollzeit - Die at work consulting GmbH ist eine Personal- und Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Personalvermittlung, Recruiting, Executive & Direct Search, Personalentwicklung und Kommunikation. Für unseren renommierten Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel suchen wir ab sofort in Vollzeit - für die Standorte Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle und Celle. * Ermittlung vom Warenbedarf und Durchführung von Bestellungen * Überwachung bzw. Annahme von Warenlieferungen * Preisauszeichnung und Präsentation vom Warensortiment * Führung von Verkaufsgesprächen * Bearbeitung von Reklamationen * Vorbereitung und Durchführung der Betriebsabrechnung

شرکت در شهر Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 797604

Store manager / branch manager in the food retail trade.

Marktleiter / Filialleiter im Lebensmitteleinzelhandel.

Deputy store managers / Trainee (m / w / d) in the food retail trade - at work consulting GmbH * Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle, Celle * Regular Employment * Full time - at work consulting GmbH is a personnel and consulting company with a focus on recruitment, recruiting, Executive & Direct Search, personnel development and communication. we are looking for full time for our prestigious customers in the food retail sector - for the locations Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle and Celle. * Determination by the product demand and execution of orders * monitoring or acceptance of goods deliveries * pricing and presentation of goods assortment * guide sales calls * processing of complaints * preparation and management of inventories

Stellvertretende Marktleitung / Substitut (m/w/d) im Lebensmitteleinzelhandel - at work consulting GmbH * Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle * Feste Anstellung * Vollzeit - Die at work consulting GmbH ist eine Personal- und Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Personalvermittlung, Recruiting, Executive & Direct Search, Personalentwicklung und Kommunikation. Für unseren renommierten Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel suchen wir ab sofort in Vollzeit - für die Standorte Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle und Celle. * Ermittlung vom Warenbedarf und Durchführung von Bestellungen * Überwachung bzw. Annahme von Warenlieferungen * Preisauszeichnung und Präsentation vom Warensortiment * Führung von Verkaufsgesprächen * Bearbeitung von Reklamationen * Vorbereitung und Leitung von Inventuren

شرکت در شهر Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 842819

Head of Department Construction Management.

Fachbereichsleiter Baumanagement.

Support our planning team as team manager (m / w / d) Construction management * technical guidance and development of the area * several years of professional experience in construction supervision, construction management and project management * experience in personal responsibility / Guide * Bremen * Regular Employment * Full time - Entry Date: common is more important than the date - of employment: Bremen - as a nationally and internationally operating architecture and engineering firm, we take on challenging general and sectoral planning. About 520 employees * interior work in different departments at the optimal technical, environmental and economic solution to our planning orders. They are the heart of our company and bring together daily their professional skills and ideas. * Management of the department under its own participation in the projects

Unterstützen Sie unser Planungsteam als Fachbereichsleiter (m/w/d) Baumanagement * fachliche Anleitung und Weiterentwicklung des Bereiches * mehrjährige Berufserfahrung in der Bauüberwachung, Bauoberleitung und Projektsteuerung * Erfahrungen im Bereich Personalverantwortung/-führung * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - Eintrittsdatum: Gemeinsamkeit ist uns wichtiger als das Datum - Arbeitsort: Bremen - Als national und international tätiges Architektur- und Ingenieurbüro übernehmen wir anspruchsvolle General- und Fachplanungen. Über 520 Mitarbeiter*innen arbeiten in verschiedenen Fachbereichen an der optimalen technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Lösung unserer Planungsaufträge. Sie sind das Herz unseres Unternehmens und bringen täglich gemeinsam ihr professionelles Können und ihre Ideen ein. * Leitung des Fachbereiches unter eigener Mitwirkung in den Projekten

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 625150

Copy of Computer Software Support & Customer Service.

Kopie von Informatiker Software Support & Customer Service.

of (m / w / d) Software Support & Customer Service * Training for (technical) computer, preferably application programming, or degree in (business) computer science or a related technical discipline * Bremen * Regular Employment * Full-time - CONTACT Software connects people, companies and systems - as a leading software manufacturer for innovative product development processes and the digital transformation, we have created a modular software construction kit based on an open technology platform, with the use of our international customers as a worldwide leader their product data in agile processes and collaborative projects more efficiently. For 30 years we develop and implement smart software solutions that combine modern IT systems to the Internet of Things (IoT).

von Informatiker (m/w/d) Software Support & Customer Service * Ausbildung zum (Fach-) Informatiker, vorzugsweise Anwendungsprogrammierung, oder Studium der (Wirtschafts-) Informatik bzw. einer verwandten technischen Fachrichtung * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - CONTACT Software verbindet Menschen, Unternehmen und Systeme - Als führender Softwarehersteller für innovative Produktentstehungsprozesse und die digitale Transformation haben wir einen modularen Software-Baukasten auf Basis einer offenen Technologieplattform geschaffen, mit dem unsere internationalen Kunden als weltweite Marktführer ihre Produktdaten in agilen Prozessen und kollaborativen Projekten effizienter nutzen. Seit 30 Jahren entwickeln und implementieren wir smarte Softwarelösungen, die moderne IT-Systeme mit dem Internet der Dinge (IoT) verbinden.

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 576007

Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt (m / f / d).

Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt (m / w / d).

A motivated and committed tax clerk / tax specialist. * Completed vocational training as an assistant tax consultant Koch & fire accountants, certified public accountants, tax consultants * Bremen * Regular Employment * Full-time - we're looking for. That's why you enter, which is in our firm for many years across generations in a proven and qualified team fully informed at all tax and business issues their clients aside. * The independent care of clients of all legal forms * processing current Financial Management * representatively processing current payroll accounting * Preparation of annual accounts and tax returns * Experience at least three years * sound DATEV and MS Office skills * motivation, reliability, team spirit and commitment * safe and modern workplace in the heart of Bremen

Einen motivierten und engagierten Steuerfachangestellten / Steuerfachwirt. * abgeschlossene Berufsausbildung als Steuerfachangestellter Koch & Brandes Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir suchen Sie. Darum treten Sie ein in unsere Kanzlei, die seit vielen Jahren generationsübergreifend in einem bewährten und qualifizierten Team umfassend in allen steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen ihren Mandanten zur Seite steht. * die selbstständige Betreuung von Mandanten aller Rechtsformen * Bearbeitung laufender Finanzbuchhaltungen * vertretungsweise Bearbeitung laufender Lohnbuchhaltungen * Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen * Berufserfahrung von mindestens drei Jahren * fundierte DATEV- und MS-Office Kenntnisse * Motivation, Zuverlässigkeit, Teamgeist und Engagement * einen sicheren und modernen Arbeitsplatz im Herzen von Bremen

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 432569

Intern / Working Student Tax.

Praktikant / Werkstudent Tax .

Internship, student jobs, student trainee Experience in our business tax, how diverse may be tax advice. * Various Issues - Here you can register in one of the following consulting areas specialize: Corporate Tax, Indirect Taxes, M & A Tax, Transfer Pricing, Global Compliance Services, Financial Services, Human Resource Services, Public Sector, Real Estate, Private Client Solutions or International Tax Services. * Network - In addition to exciting tasks you also will benefit from offers from our internship program KIT (Keep in Touch). Keep in Touch: Even after the internship we stay with you in touch and offer you in our internship program many advantages - such as invitations to exclusive seminars and workshops or comprehensive information about your career opportunities. PwC * Osnabrück, Stuttgart, Leipzig, Mannheim, Nuremberg, Saarbrücken, Bremen, Kassel, Erfurt

Praktikum,Studentenjobs, Werkstudent Erlebe in unserem Geschäftsbereich Tax, wie facettenreich Steuerberatung sein kann. * Vielfältige Schwerpunkte - Dabei kannst du dich in einem der folgenden Beratungsfelder spezialisieren: Corporate Tax, Indirect Taxes, M&A Tax, Transfer Pricing, Global Compliance Services, Financial Services, Human Resource Services, Public Sector, Real Estate, Private Client Solutions oder International Tax Services. * Netzwerk - Neben spannenden Aufgaben profitierst du zudem von Angeboten aus unserem Praktikantenprogramm KIT (Keep in Touch). Keep in Touch: Auch nach dem Praktikum bleiben wir mit dir in Kontakt und bieten dir in unserem Praktikanten-Programm viele Vorzüge – wie etwa Einladungen zu exklusiven Seminaren und Workshops oder umfassende Infos zu deinen Einstiegsmöglichkeiten. PwC * Osnabrück, Stuttgart, Leipzig, Mannheim, Nürnberg, Saarbrücken, Bremen, Kassel, Erfurt

شرکت در شهر Osnabrück, Stuttgart, Leipzig, Mannheim, Nürnberg, Saarbrücken, Bremen, Kassel, Erfurt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 820674

Training specialist for application development to 01/08/2020.

Ausbildung Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung zum 01.08.2020.

Training, study - The development of a portal or software solution, we innovate the business models of leading companies or provide for startups digital base entirely new business concepts. Our software developments, we are always part of exciting business ideas and can directly experience their success and, above all, to actively shape our ideas. * An intensive learning culture with many freedoms and space for personal development * a healthy development process with many code reviews and time for pair programming - Skill Networks Solutions Factory Bremen GmbH * Bremen * full-time "Front is where still no one knows!" That's why we love the digitization of IT business processes for our customers. What makes us different - in a mixture of structured nature and creativity to develop intelligent solutions.

Ausbildung, Studium - Mit der Entwicklung einer Portal- oder Softwarelösung innovieren wir die Geschäftsmodelle führender Unternehmen oder schaffen für Startups die digitale Basis ganz neuer Unternehmenskonzepte. Durch unsere Softwareentwicklungen werden wir immer wieder Teil spannender Geschäftsideen und können direkt deren Erfolg miterleben und vor allem auch aktiv durch unsere Ideen mitgestalten. * eine intensive Lernkultur mit vielen Freiheiten und Raum für persönliche Entwicklung * ein gesunder Entwicklungsprozess mit vielen Code Reviews und Zeit für Pair Programming - Skill Networks Solutions Factory Bremen GmbH * Bremen * Vollzeit "Vorne ist da, wo sich noch keiner auskennt!" Deshalb lieben wir die Digitalisierung von IT-Geschäftsprozessen für unsere Kunden. Was uns besonders macht - In einer Mischung aus Strukturiertheit und Kreativität entwickeln wir intelligente Lösungen.

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 505603

Personalsachbearbeiter focus payroll.

Personalsachbearbeiter Schwerpunkt Entgeltabrechnung.

Enrich with at least 30 hours per week, our core team in Bremen as HR Administrator (m / f / d) with a focus on payroll. * With your expertise in the area pay you to support us in the creation of employment contracts or cross-team projects. With total assets of 12 billion euros, almost 1,190 employees and 80 locations, Sparkasse Bremen is a strong partner of Bremen's economy and the largest financial service providers in the city. In order to support our customers flexible and customized, we are structured as a network organization with self-organized teams. * Consult a defined group of employees as the primary contact (w / m / d) on issues and concerns on the subject of remuneration.

Bereichern Sie mit mindestens 30 Stunden pro Wochen unser Kernteam in Bremen als Personalsachbearbeiter (w/m/d) mit Schwerpunkt Entgeltabrechnung. * Mit Ihrer Sachkenntnis im Gebiet Entgelt unterstützen Sie uns auch bei der Erstellung von Arbeitsverträgen oder bei teamübergreifenden Projekten. Mit einer Bilanzsumme von 12 Milliarden Euro, fast 1.190 Mitarbeitenden und rund 80 Standorten, ist die Sparkasse Bremen ein starker Partner der bremischen Wirtschaft und der größte Finanzdienstleister der Stadt. Um unsere Kunden flexibel und bedarfsgerecht unterstützen zu können, sind wir als eine Netzwerkorganisation mit selbstorganisierten Teams strukturiert. * Sie beraten einen definierten Kreis von Mitarbeitenden als erster Ansprechpartner (w/m/d) zu Fragen und Belangen rund um das Thema Entgelt.

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 732509

UX / UI concept developer.

UX/UI Konzepter .

Getting started as a UX / UI Developers (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt and Munich. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt and Munich * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. In the creative sector, we offer our customers solutions that provide consistently the user at the center. Our portfolio ranges from strategic consulting to design, design development, text, usability testing to the front-end development. Our creative work hand in hand - and always with a lot of passion. tasks

Der Einstieg als UX/UI Konzepter (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Im Kreativbereich bieten wir unseren Kunden Lösungen, die konsequent den Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Unser Portfolio reicht von strategischer Beratung über Konzeption, Design-Entwicklung, Text, Usability Testing bis zur Frontend-Entwicklung. Unsere Kreativen arbeiten dabei Hand in Hand – und immer mit viel Herzblut. Aufgaben

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 785762

Senior PHP Developer.

Senior PHP Entwickler .

Getting started as a Senior PHP Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt and Munich. * You develop complex web applications and applications with a strong focus on PHP and build it from * you have professional experience in PHP and SQL can collect - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt and Munich * Regular Employment * Full-time - In ARITHNEA conceive, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Your passion are topics such as web development and new web technologies? Then you ARITHNEA offers an exciting and challenging field of activity.

Der Einstieg als Senior PHP Entwickler (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München. * Du entwickelst komplexe Webanwendungen und Applikationen mit starkem Fokus auf PHP und baust diese aus * Du hast Berufserfahrung im Bereich PHP und SQL sammeln können - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Deine Leidenschaft sind Themen wie Web Development und neue Web Technologien? Dann bietet ARITHNEA Dir ein spannendes und zugleich herausforderndes Wirkungsfeld.

شرکت در شهر Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 132392

Senior Java developers.

Senior Java Entwickler .

Getting started as a Java Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich and Frankfurt. Your responsibilities as an experienced Java Developer (m / f / d) extend from the selection and evaluation of the software architecture to the implementation of customer solutions. * Your areas of responsibility as an experienced Java Developer (m / f / d) include the architecture and implementation of customer solutions in predominantly agile team * You konzipierst and implementierst web applications with modern technologies around Java and Spring * In Java (or in a related object-oriented programming ) you know you really good - ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich, Frankfurt * Regular employment * full-time

Der Einstieg als Senior Java Entwickler (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main. Deine Aufgaben als erfahrener Java Entwickler (w/m/d) erstrecken sich von der Auswahl und Einschätzung der Software-Architektur bis hin zur Implementierung von Kundenlösungen. * Deine Aufgabengebiete als erfahrener Java-Entwickler (w/m/d) umfassen die Architektur und Implementierung von Kundenlösungen in überwiegend agilen Teams * Du konzipierst und implementierst Webanwendungen mit modernen Technologien rund um Java und Spring * In Java (oder in einer verwandten objektorientierten Programmiersprache) kennst Du Dich richtig gut aus - ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München, Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 874161

Senior Front End Developer.

Senior Frontend Developer .

Your duties as Senior Frontend Developer (m / f / d) are varied: you consult clients on issues of web front-end, develop web strategies, campaigns and concepts, the frontend is technically in order and implementierst features. Getting started as a Senior Front End Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Dortmund, Frankfurt and Munich. ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Frankfurt and Munich * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. At the same time you deepen your knowledge in the area and give it to your colleagues * inside on. tasks

Deine Aufgaben als Senior Frontend Developer (w/m/d) sind vielfältig: Du berätst Kunden zu Fragen des Web-Frontend, entwickelst Web-Strategien, Kampagnen und Konzepte, setzt das Frontend technisch um und implementierst Features. Der Einstieg als Senior Frontend Developer (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main und München. ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Gleichzeitig vertiefst Du Dein Wissen in dem Bereich und gibst dieses an Deine Kolleg*innen weiter. Aufgaben

شرکت در شهر Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 201812

Java developers.

Java Entwickler .

Getting started as a Java Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Dortmund, Munich and Frankfurt. * As a Java Developer (m / f / d) You are right in the middle * In Java (or in a related object-oriented programming language) You know our digital business projects in predominantly agile teams like quite good; maybe you have some experience in this area through an internship, a thesis, a private project, etc. collected - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Munich, Frankfurt * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership.

Der Einstieg als Java Entwickler (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Dortmund, München und Frankfurt am Main. * Als Java Entwickler (w/m/d) bist Du mittendrin bei unseren Digital Business Projekten in überwiegend agilen Teams * In Java (oder in einer verwandten objektorientierten Programmiersprache) kennst Du Dich ganz gut aus; vielleicht hast Du bereits erste Erfahrungen in diesem Bereich durch ein Praktikum, eine Abschlussarbeit, einem privaten Projekt o.ä. gesammelt - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, München, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander.

شرکت در شهر Bremen, Dortmund, München, Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 681953

(Senior) IT project manager.

(Senior) IT Projektleiter .

Getting started as a (Senior) IT Project Manager (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt and Munich. You are * already accompanied online Expert in and have as a project * in demanding customer projects? ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt and Munich * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Then you are exactly right with us! ARITHNEA offers you the opportunity to put your skills to the test: You are responsible for the preparation and implementation of consulting and implementation projects for well-known clients and well-known brands in the field of content management and / or e-commerce.

Der Einstieg als (Senior) IT-Projektleiter (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München. Du bist Online-Expert*in und hast bereits als Projektleiter*in anspruchsvolle Kundenprojekte begleitet? ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Dann bist Du bei uns genau richtig! ARITHNEA bietet Dir die Möglichkeit, Dein Können unter Beweis zu stellen: Du bist für die Vorbereitung sowie Durchführung von Beratungs- und Implementierungsprojekten für namenhafte Klienten und bekannte Marken im Bereich Content Management und/oder E-Commerce zuständig.

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 954402

Full Stack Developer.

Fullstack Developer .

Your field of activity as an experienced full stack developers include the architecture and subsequent implementation in most agile teams - Your Responsibilities as a Full Stack Developer (m / f / d) includes everything from requirements analysis through conception to implementation of web applications and software architectures. The entry as a full Stack Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich and Frankfurt. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich and Frankfurt * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Here you keep track of frontend and backend.

Dein Wirkungsfeld als erfahrener Fullstack-Entwickler umfassen die Architektur und nachfolgende Implementierung in überwiegend agilen Teams - Dein Aufgabengebiet als Fullstack Developer (w/m/d) umfasst alles von der Anforderungsanalyse über die Konzeption bis zur Implementierung von Webanwendungen und Software-Architekturen. Der Einstieg als Fullstack Developer (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Dabei behältst Du den Überblick über Frontend und Backend.

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 345982

Team leader customer service.

Teamleiter Kundenservice.

Team leader for customer service * As a team leader, create for them regularly reporting from SAP as well as ad hoc analysis in Excel and save a significant documentation of orders in the system * As a link, you are also responsible for the technical and koordinatorische leadership of the disposition Team Lead * our clients see for your high customer service and service standard and an analytical approach * In this responsible position you derive as a motivational leader that gives you direct reports back office team technical and hierarchical; so you drive the continuous development of your employees, for example through training ahead

Teamleiter für den Kundenservice * Als Teamleiter , erstellen für diese regelmäßig Reportings aus SAP ebenso wie Ad-hoc-Analysen in Excel und sichern die aussagekräftige Dokumentation der Aufträge im System * Als Bindeglied sind Sie zudem für die fachliche und koordinatorische Führung des Dispositions-Teamleiters verantwortlich * Unseren Mandanten überzeugen Sie mit Ihrem hohen Kundenservice- und Dienstleistungsanspruch sowie einer analytischen Herangehensweise * In dieser verantwortungsvollen Position leiten Sie als motivierende Führungskraft das Ihnen direkt unterstellte Backoffice-Team fachlich und disziplinarisch; so treiben Sie die stetige Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter beispielsweise durch Schulungen voran

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 875887

Head of Department / Supervisor - controlling.

Abteilungsleiterin / Abteilungsleiter – Controlling.

We look forward to your active participation in Bremen-East as Head of Department / Supervisor (m / f / d) - Controlling The controlling department in the business technology and building management technology in the areas of purchasing, technical documentation and support for internal projects and organization projects responsible. * Management and organization of Controlling in GB TGM - For your future tasks include the organization and implementation of the TGM-controlling with investment, maintenance and energy controlling. Gesundheit Nord gGmbH clinic group Bremen * Bremen * Regular Employment * Full-time - with four hospitals, the Health North gGmbH clinic group Bremen one of the largest municipal hospital groups in Germany.

Wir freuen uns auf Ihre engagierte Mitarbeit am Standort Bremen-Ost als Abteilungsleiterin / Abteilungsleiter (m/w/d) – Controlling Die Abteilung Controlling im Geschäftsbereich Technik- und Gebäudemanagement ist für die Bereiche technischer Einkauf, technische Dokumentation und die Unterstützung bei internen Projekten und Organisationsvorhaben zuständig. * Leitung und Organisation der Abteilung Controlling im GB TGM - Zu Ihren zukünftigen Aufgaben gehören die Organisation und Durchführung des TGM-Controllings mit Investitions-, Instandhaltungs- und Energiecontrolling. Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - Mit vier Krankenhäusern ist die Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen einer der größten kommunalen Klinikkonzerne Deutschlands.

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 151287

Dual Student Industrial Engineering (B.Eng.).

Dualer Student Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.).

We are looking to 08/01/2020 a / n dual students (m / w / d) Industrial Engineering (B.Eng.) For our location in Bremen's industrial port * A broad-based 6-semester Dual Studies (University of Osnabrück, Campus Lingen) HGM Energy GmbH * Bremen * training, study * full-time - For nearly 50 years, the HGM Energy GmbH a reliable and competent partner for both international oil companies, as well as many independent companies in the German energy and petroleum industry. * In the three month cycles to switch between theory and practice * Integrated Vocational Training to / for Kffr. / Kfm. Wholesale and Foreign Trade (m / w / d) * In practice phase an insight into all departments of the company, d. H. They learn the tank farm, the area of ​​operations, purchasing and sales, financial accounting and controlling know * When implementing your own ideas to get our support

Für unseren Standort im Bremer Industriehafen suchen wir zum 01.08.2020 eine/n Dualen Studenten (m/w/d) Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) * Ein breit aufgestelltes 6-semestriges Duales Studium (Hochschule Osnabrück, Campus Lingen) HGM Energy GmbH * Bremen * Ausbildung, Studium * Vollzeit - Seit fast 50 Jahren ist die HGM Energy GmbH ein zuverlässiger und kompetenter Partner sowohl internationaler Ölgesellschaften, als auch vieler unabhängiger Unternehmen der deutschen Energie- und Mineralölbranche. * Im dreimonatigen Turnus wechseln Sie zwischen Theorie und Praxis * Integrierte Berufsausbildung zur / zum Kffr. / Kfm. Groß- und Außenhandel (m/w/d) * In der Praxisphase einen Einblick in alle Fachbereiche des Unternehmens, d. h. Sie lernen das Tanklager, den Bereich Operations, den Ein- und Verkauf, die Finanzbuchhaltung und das Controlling kennen * Bei der Umsetzung Ihrer eigenen Ideen erhalten Sie unsere Unterstützung

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 826316

Employee stock management.

Mitarbeiter Lagerverwaltung.

They are responsible for the organization of our technical camp and the settlement of shipment * They control and optimize inventory levels and cause complaints by * You have a qualification in the field of warehouse management and logistics, or have equivalent experience - CR3 coffee processing M. Hermsen GmbH * Bremen * Regular employment * full-time - We are a well-known company in the coffee industry and produce decaffeinated green coffee and low-stimulus in modern facilities. We are in our area of ​​the world's leading suppliers. * Accept the goods and ensure quality * You are responsible for monitoring and compliance with the order of the technical material inventory charge * You are familiar with technical materials * You can both self-employed and work as a team

Sie sind für die Organisation unseres technischen Lagers und für die Abwicklung des Versands zuständig * Sie kontrollieren und optimieren Lagerbestände und führen Reklamationen durch * Sie verfügen über eine Qualifikation im Bereich der Lagerwirtschaft und Logistik bzw. haben entsprechende Berufserfahrung - CR3-Kaffeeveredelung M. Hermsen GmbH * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein namhaftes Unternehmen der Kaffeebranche und produzieren entkoffeinierten und reizarmen Rohkaffee auf modernsten Anlagen. Wir gehören in unserem Bereich zu den weltweit führenden Anbietern. * Sie nehmen Ware an und stellen die Qualität sicher * Sie sind für die Überwachung und Einhaltung der Ordnung des technischen Materialbestandes zuständig * Sie sind vertraut im Umgang mit technischen Materialien * Sie können sowohl selbstständig als auch im Team arbeiten

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir