آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 908254

Construction Manager / in the area of ​​water and civil engineering.

Bauleiter/in im Bereich Gewässer und Tiefbau.

With valuable experience, commitment, qualified staff and an extensive modern machinery we achieve steady growth and looking to strengthen our team at the earliest possible date a / n Construction Manager / in (m / w / d) in the area of ​​water pollution and civil engineering As an experienced, dedicated construction manager / in you contribute significantly through skillful management and coordination of public and commercial contracts in the success of projects. We, the Bernemann GmbH, for over 30 years a successful, medium-sized, family-owned construction company with around 55 employees in North Rhine-Westphalia. * Contract management with respect to structure realization of the building contract * Completed technician / Master / engineering or study (FH) in the area of ​​civil engineering, landscaping or BauProjektManagement

Mit wertvoller Erfahrung, Engagement, qualifizierten Mitarbeitern sowie einem umfangreichen modernen Maschinenpark erreichen wir stetiges Wachstum und suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Termin eine/n Bauleiter/in (m/w/d) im Bereich Gewässer- und Tiefbau Als erfahrener, engagierter Bauleiter/in tragen Sie maßgeblich durch gekonnte Abwicklung und Koordination von öffentlichen und gewerblichen Aufträgen am Erfolg der Projekte bei. Wir, die Bernemann GmbH, sind seit über 30 Jahren ein erfolgreiches, mittelständisches, familiengeführtes Bauunternehmen mit rund 55 Mitarbeitern in Nordrhein-Westfalen. * Vertragsmanagement bezüglich Baudurchführung des Bauvertrages * Abgeschlossene Techniker-/Meister-/Ingenieurausbildung oder Studium (FH) im Bereich Bautechnik, Landschaftsbau oder Bauprojektmanagement

شرکت در شهر Recklinghausen bei Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 865418

Managing Partner / branch manager.

Managing Partner / Niederlassungsleiter .

We continue to grow and look in the course of further expansion as Managing Partner / Branch Manager (m / w / d) WIRMED Health Services * Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * Regular Employment * Full-time - we are a certified personal service with a focus on the care industry. An important part of our philosophy is from the care sector as well as their appreciation. In addition to the headquarters in Erkrath near Dusseldorf, we have offices in Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne and Munich and are continuing to expand. in the cities of Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * They are responsible for the entire operational organization of the office. You are responsible for all administrative tasks as well as for compliance with government regulation.

Wir wachsen weiter und suchen Sie im Zuge der weiteren Expansion als Managing Partner / Niederlassungsleiter (m/w/d) WIRMED Gesundheitsservices * Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein zertifizierter Personaldienstleister mit dem Fokus auf die Pflegebranche. Ein wichtiger Teil unserer Philosophie ist die aus der Pflegebranche sowie deren Wertschätzung. Neben dem Firmensitz in Erkrath bei Düsseldorf haben wir Niederlassungen in Duisburg, Dortmund, Essen, Köln und München und sind weiter auf Expansionskurs. in den Städten Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Ihnen obliegt die komplette operative Organisation der Niederlassung. Dabei tragen Sie für sämtliche administrative Aufgaben sowie für die Einhaltung gesetzlicher Regelung die Verantwortung.

شرکت در شهر Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 251610

Product Owner / Project Manager.

Product Owner / Project Manager .

You have a university degree in (business) computer science or equivalent qualification and bring at least 3 years experience as a product owner, product manager, project manager or technical consultant with. We are looking for you as soon as possible for our locations Cologne and Dortmund as motivated (s) and passionate (s) Product Owner / Project Manager (m / w / d) for the areas of Smart Home, Intelligent Building, Connected Vehicles and Industrial Components. GrandCentrix GmbH Cologne, Dortmund * Regular Employment * Full-time - GrandCentrix is ​​only as good as its employees. To know and appreciate us. Be part of the best teams in the world and realized with more than 150 colleagues strong GrandCentrix family digital large-scale productions on the Internet of Things! Your tasks * With our team you make smart products of our customers.

Du hast einen Hochschulabschluss in (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation und bringst mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Product Owner , Produktmanager , Projektleiter oder Technical Consultant mit. Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Standorte Köln und Dortmund als motivierte(n) und leidenschaftliche(n) Product Owner / Project Manager (m/w/d) für die Bereiche Smart Home, Intelligent Building, Connected Vehicles oder Industrial Components. grandcentrix GmbH * Köln, Dortmund * Feste Anstellung * Vollzeit - grandcentrix ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Das wissen und wertschätzen wir. Werde Teil des besten Teams der Welt und realisiere mit der über 150 Kolleginnen und Kollegen starken grandcentrix-Familie digitale Großproduktionen im Internet of Things! Ihre Aufgaben * Mit unserem Team machst Du die Produkte unserer Kunden smart.

شرکت در شهر Köln, Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 830135

SAP Vendor Invoice Management Consultants (VIM).

SAP Vendor Invoice Management Berater (VIM) .

You have experience as a SAP consultant or key user in the field VIM for SAP as well as in the design and implementation of VIM solutions. * You convince experience with well-founded SAP Vendor Invoice Management / VIM Open Text. Will inspire us pioneers in SAP consulting and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * Your job is the autonomous implementation of SAP VIM projects with our mid-market customers. * You konzipierst customized SAP VIM solutions based on modern ECM solution platforms. * From you business processes and IT infrastructures in the context of SAP are analyzed. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Cologne, Munich, and more * Regular Employment * Full-time - Rousing good!

Du hast Erfahrung als SAP Berater oder Key User im Bereich VIM für SAP sowie in der Konzeption und Implementierung von VIM Lösungen. * Du überzeugst mit fundierte SAP Vendor Invoice Management / VIM OpenText Erfahrung. Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Beratung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Deine Aufgabe ist die eigenverantwortliche Durchführung von SAP VIM Projekten bei unseren mittelständischen Kunden. * Du konzipierst kundenspezifische SAP VIM-Lösungen auf Basis moderner ECM Lösungs-Plattformen. * Von Dir werden Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen im Kontext von SAP analysiert. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, und weitere * Feste Anstellung * Vollzeit - Mitreißend gut!

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, und weitere آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 798930

SAP Architect data migration.

SAP Architekt Datenmigration .

Our SAP expertise that is inspiring! Will inspire us pioneers in SAP development and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * You are working for at least three years in the SAP data migration and know yourself with migration tools and methods such as LSMW and SAP Migration Cockpit Very good * You also convince through in-depth knowledge of ABAP development and SAP data models. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Cologne, Munich, Oldenburg, Pforzh * Regular Employment * Full-time - Rousing good! Performers and pioneers in the IT industry, watch out! Do you wish to take the next career step and be part of our highly qualified team with more than 8,000 specialists in 25 countries?

Unsere SAP-Expertise, die inspirierend wirkt! Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Entwicklung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Du bist seit mindestens drei Jahren in der SAP Datenmigration tätig und kennst Dich mit Migrationswerkzeugen und Methoden wie LSMW und SAP Migration Cockpitsehr gut aus * Du überzeugst außerdem durch fundiertes Wissen in der ABAP Entwicklung und der SAP Datenmodelle. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, Oldenburg, Pforzh * Feste Anstellung * Vollzeit - Mitreißend gut! Performer und Pioniere in der IT-Branche aufgepasst! Möchtest Du den nächsten Karriereschritt machen und Teil unseres hochqualifizierten Teams mit mehr als 8.000 Spezialisten in 25 Ländern sein?

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, Oldenburg, Pforzh آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 360872

SAP Process Consultant Integrated Business Planning.

SAP Prozessberater Integrated Business Planning .

Will inspire us pioneers in SAP consulting and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT Data Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * Your job is to carry out Integrated Business Planning projects with our customers with the SAP solution IBP. * In developing optimized business processes and organizational structures in dialogue with the customers your commitment is required. * Our consulting portfolio is extended by you to new and innovative SAP solutions. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Jena, Cologne, Munich ... and more * Regular Employment * Full-time - our team spirit, which acts intoxicating! Rousing good! Performers and pioneers in the IT industry, watch out!

Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Beratung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT Data Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Deine Aufgabe ist die Durchführung von Integrated-Business-Planning-Projekten bei unseren Kunden mit der SAP Lösung IBP. * Bei der Erarbeitung optimierter Geschäftsprozesse und Organisationsstrukturen im Dialog mit dem Kunden ist Dein Engagement gefragt. * Unser Beratungsportfolio wird von Dir um neue, innovative SAP-Lösungen erweitert. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Jena, Köln, München...und weitere * Feste Anstellung * Vollzeit - Unser Team-Spirit, der mitreißend wirkt! Mitreißend gut! Performer und Pioniere in der IT-Branche aufgepasst!

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Jena, Köln, München...und weitere آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 761357

SAP consultants GTS / customs and foreign trade.

SAP Berater GTS / Zoll und Außenhandel .

You have at least three years of SAP experience as a consultant or key user in the field GTS or SD focusing on foreign trade, alternatively five years of professional experience in the Export - / Import Clerical the key tasks ATLAS customs clearance, compliance management and preference determination. Will inspire us pioneer in professional SAP consulting and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * Your job is the autonomous implementation of SAP GTS projects in the area of ​​customs and foreign trade at our mid-market customers. * From you economically efficient processes are designed and modeled and technically implemented in the SAP system by means of customizing.

Du hast mindestens drei Jahre SAP Erfahrung als Berater oder Key User im Bereich GTS oder SD mit Schwerpunkt Außenhandel, alternativ fünf Jahre Berufserfahrung in der Export -/ Importsachbearbeitung mit den Aufgabenschwerpunkten Zollabwicklung ATLAS, Compliance Management und Präferenzkalkulation. Werde mit uns Vorreiter in der professionellen SAP-Beratung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA-Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Deine Aufgabe ist die eigenverantwortliche Durchführung von SAP GTS Projekten im Bereich Zoll und Außenhandel bei unseren mittelständischen Kunden. * Von Dir werden betriebswirtschaftlich effiziente Prozesse konzipiert und modelliert und im SAP System mittels Customizing technisch umgesetzt.

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Jena, Köln, München, und weitere آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 533505

Phone Assistant / in Terminierer / Sales Assistant in / in.

Telefonassistent/in Terminierer/in Vertriebsassistent/in .

Then apply now as a telephone assistant / in - Sales Assistant / in - Terminierer / in (m / w / d) in the OMB AG and reinforce immediately our teams in our Dortmund or Berlin office. * Appointment for our sales staff will assist you in part-time or 450, - (no sale) for the expansion of the customer base € based distribution in Dortmund or Berlin. As a first contact with potential business customers, it is necessary that you are friendly on the phone and competent. OMB AG Online. Marketing. Consultant. * Dortmund, Berlin * * Regular Employment part-time - The OMB AG develops for customers individual solutions for sales and reputation increase the Internet. The portfolio covers all areas of online marketing. The OMB AG has offices in Wuerzburg, Frankfurt, Dortmund and Berlin and is currently looking for offices in Dortmund and Berlin reinforcement. Your tasks

Dann bewerben Sie sich jetzt als Telefonassistent/in - Vertriebsassistent/in - Terminierer/in (m/w/d) bei der OMB AG und verstärken Sie ab sofort unsere Teams in unseren Dortmunder oder Berliner Büros. * Terminvereinbarung für unsere Vertriebsmitarbeiter Sie unterstützen in Teilzeit oder auf 450,- € Basis den Vertrieb in Dortmund oder Berlin (kein Verkauf) für die Erweiterung des Kundenstammes. Als Erstkontakt mit potenziellen Geschäftskunden ist es notwendig, dass Sie am Telefon freundlich und kompetent sind. OMB AG Online. Marketing. Berater. * Dortmund, Berlin * Feste Anstellung * Teilzeit - Die OMB AG entwickelt für Kunden individuelle Lösungskonzepte zur Umsatz- und Reputationssteigerung im Internet. Das Portfolio umfasst alle Bereiche des Online-Marketings. Die OMB AG betreibt Büros in Würzburg, Frankfurt, Dortmund und Berlin und sucht aktuell für die Büros in Dortmund und Berlin Verstärkung. Ihre Aufgaben

شرکت در شهر Dortmund, Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 156169

Customer Services Financial Services Branch Dortmund.

Kundenberater Finanzdienstleistungen Filiale Dortmund.

For our branch in Dortmund, we seek the earliest possible date a / client advisor (m / w / d) financial services. * Consulting experience in selling financial services We do not understand * Responsible and needs-based selling of financial services to us as "typical bank": The estimated by our customers innovation and flexibility we internally very important. Their range is the foundation for our success: In our Germany's 18 branches direct customer contact takes place. Both new and existing customers in person or by phone to advise here. In the focus is always on developing a tailored to the needs of the customer solution. * Independent and objective personal and telephone advice to our private clients * Professional prospecting Credit Plus Bank AG * Dortmund * Regular Employment * Full-time

Für unsere Filiale in Dortmund suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n Kundenberater (m/w/d) Finanzdienstleistungen. * Verantwortungsvoller und bedarfsorientierter Verkauf von Finanzdienstleistungen * Beratungserfahrung im Verkauf von Finanzdienstleistungen Wir verstehen uns nicht als “typische Bank”: Die von unseren Kunden geschätzte Innovationskraft und Flexibilität ist uns auch intern sehr wichtig. Ihr Einsatzbereich ist das Fundament für unseren Erfolg: In unseren deutschlandweit 18 Filialen findet der direkte Kundenkontakt statt. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden werden hier persönlich oder telefonisch beraten. Im Zentrum steht immer die Entwicklung einer auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmten Lösung. * Selbständige und objektive persönliche und telefonische Beratung unserer Privatkunden * Professionelle Neukundenakquise Creditplus Bank AG * Dortmund * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 150177

UX / UI concept developer.

UX/UI Konzepter .

Getting started as a UX / UI Developers (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt and Munich. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt and Munich * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. In the creative sector, we offer our customers solutions that provide consistently the user at the center. Our portfolio ranges from strategic consulting to design, design development, text, usability testing to the front-end development. Our creative work hand in hand - and always with a lot of passion. tasks

Der Einstieg als UX/UI Konzepter (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Im Kreativbereich bieten wir unseren Kunden Lösungen, die konsequent den Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Unser Portfolio reicht von strategischer Beratung über Konzeption, Design-Entwicklung, Text, Usability Testing bis zur Frontend-Entwicklung. Unsere Kreativen arbeiten dabei Hand in Hand – und immer mit viel Herzblut. Aufgaben

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 954156

UX / UI designer.

UX/UI Designer .

As a UX / UI Designer (m / f / d), we offer you a great working atmosphere that gives you the opportunity to develop yourself constantly to develop and improve. Getting started as a UX / UI Designer (m / f / d) is with us possible in Munich, Frankfurt and Dortmund. ARITHNEA GmbH * Munich, Frankfurt and Dortmund * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. In the creative sector, we offer our customers solutions that provide consistently the user at the center. Our portfolio ranges from strategic consulting to design, design development, text, usability testing to the front-end development.

Als UX/UI Designer (w/m/d) bieten wir Dir eine tolle Arbeitsatmosphäre, die Dir die Möglichkeit gibt, Dich stetig zu entwickeln, weiterzubilden und zu verbessern. Der Einstieg als UX/UI Designer (w/m/d) ist bei uns möglich in München, Frankfurt am Main und Dortmund. ARITHNEA GmbH * München, Frankfurt am Main und Dortmund * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Im Kreativbereich bieten wir unseren Kunden Lösungen, die konsequent den Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Unser Portfolio reicht von strategischer Beratung über Konzeption, Design-Entwicklung, Text, Usability Testing bis zur Frontend-Entwicklung.

شرکت در شهر München, Frankfurt am Main und Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 360259

Trainee Java Development.

Trainee Java Development .

Getting started as a trainee Java Development (w / m / d) is with us possible in Dortmund, Munich and Frankfurt. * Entry level job / trainee Once your trainee program you rise as a Java Developer (m / f / d) firmly in ARITHNEA. ARITHNEA offers you a one-year, individually tailored to you trainee program. * Learning is progress: individual development plan and a wide range of internal and external training - you bring some experience in programming with and want your knowledge of Java development deepen? * Through our training program you earn in-depth knowledge in the Java environment and throw through the acquisition of web technologies a look outside the box * In the team you will be led to its own development tasks in Java / Spring and the Web technologies to work - ARITHNEA GmbH

Der Einstieg als Trainee Java Development (w/m/d) ist bei uns möglich in Dortmund, München und Frankfurt am Main. * Berufseinstieg/Trainee Nach Abschluss Deines Trainee-Programms steigst Du als Java Entwickler (w/m/d) fest bei ARITHNEA ein. ARITHNEA bietet Dir ein einjähriges, individuell auf Dich zugeschnittenes Trainee-Programm. * Lernen ist Fortschritt: individueller Entwicklungsplan und ein umfangreiches Angebot an internen und externen Schulungen - Du bringst erste Erfahrungen im Programmieren mit und möchtest Deine Kenntnisse in der Java-Entwicklung vertiefen? * Durch unser Ausbildungsprogramm erwirbst Du vertiefte Kenntnisse im Java-Umfeld und wirfst durch die Aneignung von Web-Technologien einen Blick über den Tellerrand * Im Team wirst Du dazu hingeführt, eigenständig Entwicklungsaufgaben in Java/Spring und in den Web-Technologien zu bearbeiten - ARITHNEA GmbH

شرکت در شهر Dortmund, München und Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 246418

Senior Sales Manager.

Senior Sales Manager .

is the entry as Senior Sales Manager (m / f / d) with us possible in Dortmund, Munich and Frankfurt. The advertised position as Area Sales Manager (m / f / d) offers you a challenging and demanding job with a lot of freedom in implementation. ARITHNEA GmbH * Dortmund, Munich and Frankfurt * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Our sales department is responsible for new business and existing customer expansion. We are the spearhead of the company when it comes to attract new customers for our existing customers to manage and expand.

Der Einstieg als Senior Sales Manager (w/m/d) ist bei uns möglich in Dortmund, München und Frankfurt am Main. Die ausgeschriebene Position als Area Sales Manager (w/m/d) bietet Dir eine herausfordernde und anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Freiraum in der Umsetzung. ARITHNEA GmbH * Dortmund, München und Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Unsere Vertriebsabteilung ist verantwortlich für New Business und Bestandskunden-Ausbau. Wir sind die Speerspitze der Firma, wenn es darum geht, neue Kunden für uns zu begeistern, bestehende Kunden zu betreuen und weiter auszubauen.

شرکت در شهر Dortmund, München und Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 108417

Senior PHP Developer.

Senior PHP Entwickler .

Getting started as a Senior PHP Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt and Munich. * You develop complex web applications and applications with a strong focus on PHP and build it from * you have professional experience in PHP and SQL can collect - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt and Munich * Regular Employment * Full-time - In ARITHNEA conceive, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Your passion are topics such as web development and new web technologies? Then you ARITHNEA offers an exciting and challenging field of activity.

Der Einstieg als Senior PHP Entwickler (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München. * Du entwickelst komplexe Webanwendungen und Applikationen mit starkem Fokus auf PHP und baust diese aus * Du hast Berufserfahrung im Bereich PHP und SQL sammeln können - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Deine Leidenschaft sind Themen wie Web Development und neue Web Technologien? Dann bietet ARITHNEA Dir ein spannendes und zugleich herausforderndes Wirkungsfeld.

شرکت در شهر Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 759559

Senior Java developers.

Senior Java Entwickler .

Getting started as a Java Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich and Frankfurt. Your responsibilities as an experienced Java Developer (m / f / d) extend from the selection and evaluation of the software architecture to the implementation of customer solutions. * Your areas of responsibility as an experienced Java Developer (m / f / d) include the architecture and implementation of customer solutions in predominantly agile team * You konzipierst and implementierst web applications with modern technologies around Java and Spring * In Java (or in a related object-oriented programming ) you know you really good - ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich, Frankfurt * Regular employment * full-time

Der Einstieg als Senior Java Entwickler (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main. Deine Aufgaben als erfahrener Java Entwickler (w/m/d) erstrecken sich von der Auswahl und Einschätzung der Software-Architektur bis hin zur Implementierung von Kundenlösungen. * Deine Aufgabengebiete als erfahrener Java-Entwickler (w/m/d) umfassen die Architektur und Implementierung von Kundenlösungen in überwiegend agilen Teams * Du konzipierst und implementierst Webanwendungen mit modernen Technologien rund um Java und Spring * In Java (oder in einer verwandten objektorientierten Programmiersprache) kennst Du Dich richtig gut aus - ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München, Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 563087

Senior Front End Developer.

Senior Frontend Developer .

Your duties as Senior Frontend Developer (m / f / d) are varied: you consult clients on issues of web front-end, develop web strategies, campaigns and concepts, the frontend is technically in order and implementierst features. Getting started as a Senior Front End Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Dortmund, Frankfurt and Munich. ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Frankfurt and Munich * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. At the same time you deepen your knowledge in the area and give it to your colleagues * inside on. tasks

Deine Aufgaben als Senior Frontend Developer (w/m/d) sind vielfältig: Du berätst Kunden zu Fragen des Web-Frontend, entwickelst Web-Strategien, Kampagnen und Konzepte, setzt das Frontend technisch um und implementierst Features. Der Einstieg als Senior Frontend Developer (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main und München. ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Gleichzeitig vertiefst Du Dein Wissen in dem Bereich und gibst dieses an Deine Kolleg*innen weiter. Aufgaben

شرکت در شهر Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 994106

PHP developers.

PHP Entwickler .

As a PHP Developer (m / f / d) You are right in the middle of our digital business projects in predominantly agile teams; you develop complex web applications and applications with a strong focus on PHP is the entry as a PHP Developer (m / f / d) with us possible in Dortmund, Munich and Frankfurt. * You can gather some initial experience in PHP and SQL - ARITHNEA GmbH * Dortmund, Munich and Frankfurt * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms reputable customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Your passion are topics such as web development and new web technologies? Then you ARITHNEA offers an exciting and challenging field of activity.

Als PHP Entwickler (w/m/d) bist Du mittendrin bei unseren Digital Business Projekten in überwiegend agilen Teams; du entwickelst komplexe Webanwendungen und Applikationen mit starkem Fokus auf PHP Der Einstieg als PHP Entwickler (w/m/d) ist bei uns möglich in Dortmund, München und Frankfurt am Main. * Du hast schon erste Erfahrung im Bereich PHP und SQL sammeln können - ARITHNEA GmbH * Dortmund, München und Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Deine Leidenschaft sind Themen wie Web Development und neue Web Technologien? Dann bietet ARITHNEA Dir ein spannendes und zugleich herausforderndes Wirkungsfeld.

شرکت در شهر Dortmund, München und Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 715406

Java developers.

Java Entwickler .

Getting started as a Java Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Dortmund, Munich and Frankfurt. * As a Java Developer (m / f / d) You are right in the middle * In Java (or in a related object-oriented programming language) You know our digital business projects in predominantly agile teams like quite good; maybe you have some experience in this area through an internship, a thesis, a private project, etc. collected - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Munich, Frankfurt * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership.

Der Einstieg als Java Entwickler (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Dortmund, München und Frankfurt am Main. * Als Java Entwickler (w/m/d) bist Du mittendrin bei unseren Digital Business Projekten in überwiegend agilen Teams * In Java (oder in einer verwandten objektorientierten Programmiersprache) kennst Du Dich ganz gut aus; vielleicht hast Du bereits erste Erfahrungen in diesem Bereich durch ein Praktikum, eine Abschlussarbeit, einem privaten Projekt o.ä. gesammelt - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, München, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander.

شرکت در شهر Bremen, Dortmund, München, Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 717398

(Senior) IT project manager.

(Senior) IT Projektleiter .

Getting started as a (Senior) IT Project Manager (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt and Munich. You are * already accompanied online Expert in and have as a project * in demanding customer projects? ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt and Munich * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Then you are exactly right with us! ARITHNEA offers you the opportunity to put your skills to the test: You are responsible for the preparation and implementation of consulting and implementation projects for well-known clients and well-known brands in the field of content management and / or e-commerce.

Der Einstieg als (Senior) IT-Projektleiter (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München. Du bist Online-Expert*in und hast bereits als Projektleiter*in anspruchsvolle Kundenprojekte begleitet? ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Dann bist Du bei uns genau richtig! ARITHNEA bietet Dir die Möglichkeit, Dein Können unter Beweis zu stellen: Du bist für die Vorbereitung sowie Durchführung von Beratungs- und Implementierungsprojekten für namenhafte Klienten und bekannte Marken im Bereich Content Management und/oder E-Commerce zuständig.

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 547054

Full Stack Developer.

Fullstack Developer .

Your field of activity as an experienced full stack developers include the architecture and subsequent implementation in most agile teams - Your Responsibilities as a Full Stack Developer (m / f / d) includes everything from requirements analysis through conception to implementation of web applications and software architectures. The entry as a full Stack Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich and Frankfurt. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich and Frankfurt * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Here you keep track of frontend and backend.

Dein Wirkungsfeld als erfahrener Fullstack-Entwickler umfassen die Architektur und nachfolgende Implementierung in überwiegend agilen Teams - Dein Aufgabengebiet als Fullstack Developer (w/m/d) umfasst alles von der Anforderungsanalyse über die Konzeption bis zur Implementierung von Webanwendungen und Software-Architekturen. Der Einstieg als Fullstack Developer (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Dabei behältst Du den Überblick über Frontend und Backend.

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 461563

Dual studies computer science / business computer science B.Sc ..

Duales Studium Informatik / Wirtschaftsinformatik B.Sc..

The entrance to the dual study computer science / business computer science B.Sc. Munich: HS Munich (computer science, business) Frankfurt am Main: DHBW Mannheim (economic computer science), University of Darmstadt (computer science) * In addition to a good (technical) high school you know this is also a good performance in mathematics, economics, English and computer science You you all interested in economic and business topics, digital developments and IT? We offer you the opportunity for the winter semester 2020/21 dual to study and to combine practice and theory together! A study at another university is also possible if necessary. * You develop team solutions together with the use of modern technologies and agile practices, where you can apply the theoretical knowledge of your studies directly can

Der Einstieg ins Duale Studium Informatik / Wirtschaftsinformatik B.Sc. Standort München: HS München (Informatik, Wirtschaftsinformatik) Standort Frankfurt am Main: DHBW Mannheim (Wirtschaftsinformatik), Hochschule Darmstadt (Informatik) * Neben einem guten (Fach-) Abitur verfügst Du ebenfalls über gute Leistungen in Mathematik, Wirtschaft, Englisch sowie Informatik Du interessierst Dich für Themen aus der Wirtschaft, digitale Entwicklungen und IT? Wir bieten Dir die Möglichkeit zum Wintersemester 2020/21 dual zu studieren und dabei Praxis und Theorie miteinander zu kombinieren! Ein Studium an einer anderen Hochschule ist gegebenenfalls ebenfalls möglich. * Du entwickelst im Team gemeinsam Lösungen unter dem Einsatz moderner Technologien und agiler Vorgehensweisen, wobei Du die theoretischen Kenntnisse Deines Studiums direkt anwenden kannst

شرکت در شهر Dortmund, Frankfurt und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 647990

Officer for payroll and payroll.

Sachbearbeiter für die Lohn und Gehaltsabrechnung.

Several years of professional experience in payroll accounting as an internal service provider, you are responsible to pay the relevant issues and for independent implementation and monitoring of the proper payroll accounting for a defined payroll area. * Successfully completed training as an assistant tax consultant / r, ideally * Solid with a focus on payroll adesso SE * Dortmund employment * Full-time - we are among the top addresses in the IT world and focus on the optimization of the core business processes of our customers. But our success we achieved only by one thing: the people at adesso! Let us convince you. Discover Diversity - the corporate functions actively support the growth of adesso.

Mehrjährige Berufserfahrung in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung Als interner Dienstleister sind Sie zu lohnrelevanten Fragestellungen und für die eigenständige Durchführung und Kontrolle der ordnungsgemäßen Entgeltabrechnung für einen definierten Abrechnungskreis zuständig. * Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r , idealerweise mit dem Schwerpunkt Gehaltsbuchhaltung adesso SE * Dortmund * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir gehören zu den Top-Adressen in der IT-Welt und fokussieren uns auf die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse unserer Kunden. Unseren Erfolg aber erreichen wir nur durch eins: die Menschen bei adesso! Lassen Sie sich von uns überzeugen. Vielfalt entdecken - die Zentralbereiche unterstützen aktiv das Wachstum von adesso.

شرکت در شهر Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 724294

Clerk / in accounting.

Sachbearbeiter/ in Buchhaltung .

We are looking for amplifying a small dedicated accounting team in Dortmund. * Accounts Payable including account assignment and posting of incoming invoices -. Tandberg Data GmbH * Dortmund * Temporary contract * Part-time, full-time - About Overland Tandberg - Overland Tandberg is a leading global provider of data protection and archiving solutions for small and medium-sized enterprises. The wide range of storage solutions for businesses includes LTO tape-based solutions, including drives, autoloaders, libraries and media, as well as our award-winning RDX removable disk solutions for backup, archiving and data portability. All data protection solutions are supported through a worldwide service and support network, which is known for its excellent services.

Wir suchen Sie zur Verstärkung eines kleinen engagierten Buchhaltungs-Teams in Dortmund. * Kreditorenbuchhaltung inkl. Kontierung und Buchung von Eingangsrechnungen - Tandberg Data GmbH * Dortmund * Befristeter Vertrag * Teilzeit,Vollzeit - Über Overland Tandberg - Overland Tandberg ist ein weltweit führender Anbieter von Datenschutz- und Archivierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Die große Auswahl an Speicherlösungen für Unternehmen umfasst LTO-Band-basierte Lösungen, einschließlich Laufwerke, Autoloader, Libraries und Medien, sowie unsere preisgekrönten RDX-Wechselplattenlösungen für Backup, Archivierung und Daten Portabilität. Alle Datenschutzlösungen werden durch ein weltweites Service- und Supportnetzwerk unterstützt, das für seine hervorragenden Serviceleistungen bekannt ist.

شرکت در شهر Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 230050

Working student IT Support / System Administration home office.

Werkstudent IT Support/Systemadministration Home Office.

You know this experience in IT support, can technical problems recognize and solve * Student jobs, working student Snapview GmbH * Munich, Berlin, Hamburg, Cologne, Stuttgart, Dortmund, Essen, Hanover, Nuremberg, Leipzig, Mainz, Ulm * Home Office, part-time - Welcome to Snapview - we digitize sales and customer service! Personal advice concerning complex products such as mortgages and life insurance - any time, regardless of physical location? With this vision in mind, we have developed the Snapview platform that use today thousands consultant renowned banks, insurance companies and financial service providers for location-independent customer service. We are a dedicated, versatile team. What unites us? Our passion for innovative cloud software. Our founders are experienced software entrepreneur.

Du verfügst über Erfahrung im IT-Support, kannst technische Probleme erkennen und lösen * Studentenjobs, Werkstudent Snapview GmbH * München, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Dortmund, Essen, Hannover, Nürnberg, Leipzig, Mainz, Ulm * Home Office,Teilzeit - Willkommen bei Snapview – wir digitalisieren Vertrieb und Kundenberatung! Persönliche Beratung rund um erklärungsbedürftige Produkte wie Baufinanzierungen und Lebensversicherungen – jederzeit und völlig ortsunabhängig? Mit dieser Vision vor Augen haben wir die Snapview-Plattform entwickelt, die heute Tausende Berater namhafter Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe für die ortsunabhängige Kundenberatung einsetzen. Wir sind ein engagiertes, vielseitiges Team. Was uns verbindet? Unsere Leidenschaft für innovative Cloud-Software. Unsere Gründer sind erfahrene Software-Unternehmer.

شرکت در شهر München, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Dortmund, Essen, Hannover, Nürnberg, Leipzig, Mainz, Ulm آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir