آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 340654

Planner for communications and power grids.

Planer für Kommunikations und Stromnetze .

Höpfinger GmbH & Co. KG services for infrastructure * Ampfing Waldkraiburg, Munich, Augsburg, Nuremberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Regular Employment * Full-time - The ever-increasing broadband needs, but also the desired energy transition, provide completely new challenges for the network operators in the telecommunications and power industry. With our more than 70 employees, we have over 30 years - innovative services related to the conservation, the development and documentation of infrastructure - at present 10 locations. With our service offerings, we are so active in a crisis-resistant, rapidly expanding growth market. In addition to regional and national operating network operators, including cities and towns are among our customers.

Höpfinger GmbH & Co. KG Dienstleistungen für Infrastruktur * Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Feste Anstellung * Vollzeit - Der ständig steigende Breitbandbedarf, aber auch die angestrebte Energiewende, stellen völlig neue Herausforderungen an die Netzbetreiber aus der Telekommunikations- und Stromversorgungsbranche. Mit unseren mehr als 70 Mitarbeitern bieten wir seit 30 Jahren – an derzeit 10 Standorten – innovative Dienstleistungen rund um die Erhaltung, den Ausbau und die Dokumentation von Infrastruktureinrichtungen an. Mit unseren Serviceangeboten sind wir so auf einem krisensicheren, stark expandierenden Wachstumsmarkt tätig. Neben regional und überregional tätigen Netzbetreibern, gehören auch Städte und Gemeinden zu unseren Kunden.

شرکت در شهر Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 297482

Senior IT Engineer Windows.

Senior IT Windows Engineer .

Performers and pioneers in the IT industry, watch out! Then make the digital transformation and look after us as a certified SAP Global Hosting Partner in our state of the art data centers worldwide, the IT environments of our customers! * The definition of standards for Windows Server operating systems is also part of your area of ​​responsibility. itelligence AG * Bautzen, Dresden * Regular Employment * Full-time - our passion for innovative cloud technologies. Rousing good! Will inspire us pioneer in managed cloud environment and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. Do you wish to take the next career step and be part of our highly qualified team with more than 8,000 specialists in 25 countries? For our sites Bautzen and Dresden

Performer und Pioniere in der IT-Branche aufgepasst! Dann gestalte die digitale Transformation und betreue mit uns als zertifizierter SAP Global Partner Hosting in unseren hochmodernen Rechenzentren weltweit die IT-Landschaften unserer Kunden! * Die Definition von Standards für Windows Server Betriebssysteme gehört ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet. itelligence AG * Bautzen, Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Unsere Leidenschaft für innovative Cloud-Technologien. Mitreißend gut! Werde mit uns Vorreiter im Managed-Cloud-Umfeld und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. Möchtest Du den nächsten Karriereschritt gehen und Teil unseres hochqualifizierten Teams mit mehr als 8.000 Spezialisten in 25 Ländern sein? Für unsere Standorte Bautzen oder Dresden

شرکت در شهر Bautzen, Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 798259

Software developers cloud computing.

Softwareentwickler Cloud Computing .

itelligence AG * Dresden * Regular Employment * Full-time - as a software developer cloud computing (w / m / d) - of our passion for innovative cloud technologies. at our facility in Dresden - Rousing good! Performers and pioneers in the IT industry, watch out! Pay us a pioneer in managed cloud environment and let yourself be inspired by itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. Do you wish to take the next career step and be part of our highly qualified team with more than 8,000 specialists in 25 countries? Then plan and operate for our customers globally distributed cloud landscapes in infrastructure or database area! You burn for challenges? * You implementierst web services for the control and management of infrastructure components in enterprise cloud applications.

itelligence AG * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - als Softwareentwickler Cloud Computing (w/m/d) - von unserer Leidenschaft für innovative Cloud-Technologien. für unseren Standort Dresden - Mitreißend gut! Performer und Pioniere in der IT-Branche aufgepasst! Werde mit uns Vorreiter im Managed Cloud-Umfeld und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. Möchtest Du den nächsten Karriereschritt gehen und Teil unseres hochqualifizierten Teams mit mehr als 8.000 Spezialisten in 25 Ländern sein? Dann plane und betreibe für unsere Kunden weltweit verteilte Cloud-Landschaften im Infrastruktur- oder Datenbankbereich! Du brennst für Herausforderungen? * Du implementierst Webservices zur Steuerung und Verwaltung von Infrastrukturkomponenten in Enterprise-Cloud-Anwendungen.

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 858307

Site manager in building construction.

Bauleiter im Hochbau .

We design and build multi-family homes, apartment buildings, condominiums and commercial center projects. * Construction management of complex construction projects * implementation and coordination of construction and planning meetings * Control of quantity, quality, delivery and costs, and billing of construction services * acceptance / delivery of construction output, correction of faults * Degree in Civil Engineering * Ideally, 5 to 10 years work experience or new graduates practical experience in construction or completed construction-related training - * Dresden * Fixed Glashauser Projektentwicklung GmbH employment * full-time - We are a project development company operating in Dresden and Saxony, with its headquarters in Munich. Dresden, Saxony - your tasks * cost estimation, project costing, budget responsibility

Wir planen und bauen Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Eigentumswohnungen und gewerblich genutzte Innenstadt-Projekte. * Bauleitung von anspruchsvollen Bauvorhaben * Durchführung und Koordination von Bau- und Planungsbesprechungen * Kontrolle von Quantität, Qualität, Terminen und Kosten sowie die Abrechnung von Bauleistungen * Abnahme/Übergabe der Bauleistung, Mängelbeseitigung * Abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen * Idealerweise 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung oder bei Berufsanfängern Praxiserfahrung in der Baubranche oder abgeschlossene baubezogene Ausbildung - Glashauser Projektentwicklung GmbH * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind eine in Dresden und Sachsen tätige Projektentwicklungsfirma, mit dem Hauptsitz in München. Standort Dresden, Sachsen - Ihre Aufgaben * Kostenschätzung, Projektkalkulation, Budgetverantwortung

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 877157

Account Manager Sector Energy & Resources.

Account Manager Sector Energy & Resources.

To strengthen our team we are looking for as quickly as possible as an Account Manager (m / f / d) ARCADIS Germany GmbH * Darmstadt, Karlsruhe, Cologne, Hamburg, Berlin, Dresden, Munich * Regular Employment * Full-time - Arcadis is the leading global design and consulting company for "natural and Built assets" (natural environmental factors and structural assets). In collaboration with our customers to achieve outstanding and sustainable results through planning, consulting, engineering, project and management services.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie schnellstmöglich als Account Manager (w/m/d) ARCADIS Germany GmbH * Darmstadt, Karlsruhe, Köln, Hamburg, Berlin, Dresden, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für "Natural and Built Assets" (natürliche Schutzgüter und bauliche Vermögenswerte). In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir herausragende und nachhaltige Ergebnisse durch Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungen.

شرکت در شهر Darmstadt, Karlsruhe, Köln, Hamburg, Berlin, Dresden, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 411356

Head of Customer Service / Supply Chain.

Leiter Customer Service / Supply Chain.

We are looking for a (m / w / d) Customer Service / Supply Chain at our facility in Dresden-Niedersedlitz as soon as possible. * Responsibility for the professional and disciplinary management of the department Customer Service Used Equipment-Zentrum Dresden GmbH & Co. KG * Dresden * Regular Employment * Full-time - Make what moves - As a manager, you play at Jungheinrich in the top league of intralogistics, eventually belong we the world's champions of the industry. Who is asking us? have brave makers who enjoy strategic issues and as empathetic executives develop their team. What to expect from us: an open, trusting climate, specific training programs and the ability to evolve - and internationally. So you can win professionally and personally with us in the long run. Your tasks

Für unseren Standort Dresden-Niedersedlitz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter (m/w/d) Customer Service / Supply Chain. * Verantwortung für die fachliche und disziplinarische Leitung der Abteilung Customer Service Gebrauchtgeräte-Zentrum Dresden GmbH & Co. KG * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Machen, was bewegt - Als Führungskraft spielen Sie bei Jungheinrich in der höchsten Liga der Intralogistik mit, schließlich gehören wir weltweit zu den Champions der Branche. Wer bei uns gefragt ist? Mutige Macher, die Spaß an strategischen Themenstellungen haben und als empathische Führungskraft ihr Team entwickeln. Was Sie bei uns erwartet: ein offenes, vertrauensvolles Klima, spezifische Schulungsprogramme sowie die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln – auch international. So können Sie bei uns auf lange Sicht fachlich und persönlich gewinnen. Ihre Aufgaben

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 216489

Production Technologist chip on board processes.

Fertigungstechnologe Chip on Board Prozesse .

We are looking to strengthen our team in Dresden-Albert city as a production technologist chip-on-board processes (m / w / d) * Assisting in the development of sustainable production technologies to series maturity * support, monitoring and continuous improvement and optimization of existing production processes in with respect to working safety, quality, system availability, Fertigungsund setup times and reduce material consumption * creation of manufacturing documents or documentations (FMEA, job instructions, process capability studies etc.) * degree, preferably from one of the areas of production / manufacturing engineering, mechanical engineering, electrical engineering or a comparable degree program or technician with several years of professional experience - First sensor AG * Dresden * Regular employment * full-time - About us

Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams am Standort Dresden-Albertstadt als Fertigungstechnologe Chip-on-Board Prozesse (m/w/d) * Mitarbeit bei der Entwicklung zukunftsfähiger Fertigungstechnologien bis hin zur Serienreife * Betreuung, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung und Optimierung bestehender Produktionsabläufe in Bezug auf Arbeitssicherheit, Qualität, Anlagenverfügbarkeit, Fertigungsund Rüstzeiten und Reduzierung von Materialmehrverbrauch * Erstellung von Fertigungsunterlagen bzw.-dokumentationen (FMEA, Arbeitsplatzanweisungen, Prozessfähigkeitsuntersuchungen etc.) * Hochschulabschluss, vorzugsweise aus einem der Gebiete Produktions-/Fertigungstechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik oder einem vergleichbaren Studiengang oder Techniker mit mehrjähriger Berufserfahrung - First Sensor AG * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 719649

BIM designer Dresden and Cologne.

BIM Konstrukteur Standort Dresden oder Köln.

Engfer Consulting * Dresden, Cologne * Regular Employment * Full-time - Our client is a leading engineering consulting companies in Germany. In the group of companies with over 150 employees in eight offices can collaborate with interdisciplinary teams in Cologne and Dresden. responsibility in your role you using the BIM methodology ensuring of functionality, quality and adherence to the costs and deadlines. make through your communication skills and the joy of data and model management active with a collaborative approach. * Design and planning of infrastructure projects in the field of rail transport * creation and editing of various models within the BIM projects * consultation with clients, planning partners, experts and authorities, subcontractors and third parties involved

Engfer Consulting * Dresden, Köln * Feste Anstellung * Vollzeit - Unser Mandant ist einer der führenden Ingenieur Consulting Unternehmen in Deutschland. Im Unternehmensverbund mit über 150 Mitarbeitenden in acht Niederlassungen arbeiten Sie am Standort Köln oder Dresden mit interdisziplinären Teams zusammen. In Ihrer Rolle verantworten Sie unter Einsatz der BIM-Methodik die Sicherstellung von Funktionalität, Qualität sowie die Einhaltung der Kosten und Termine. Durch Ihre Kommunikationsfähigkeit und der Freude am Daten- und Modellmanagement gestalten Sie eine kollaborative Arbeitsweise aktiv mit. * Konzeption und Planung von Infrastrukturprojekten für den Bereich Schienenverkehr * Erstellung und Bearbeitung der verschiedenen Modelle innerhalb der BIM-Projekte * Abstimmung mit Auftraggebern, Planungspartnern, Sachverständigen und Behörden, Nachunternehmern und beteiligten Dritten

شرکت در شهر Dresden, Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 340087

Working Student / Internship Business Development.

Werkstudent / Praktikum Business Development .

Placement, student jobs, Werkstudent If the installation is part of a (compulsory) placement, there is a full-time manager, d. H. 40 hours / week. VON ARDENNE GmbH * Dresden * Part-time, full-time - about us - Employees worldwide: ~ 1000 - Employees Germany: ~ 650 - family (100% family of Ardenne) worldwide> 650 patents - developed VON ARDENNE and builds systems for vacuum coating, the world are used in high-tech sectors such as photovoltaics, display and electronics industry or in the production of lithium-ion batteries and fuel cells. Equipment and components from VON ARDENNE make an important contribution to environmental protection. They are critical in the manufacture of products that help to use less energy or generate energy from renewable resources. Your tasks

Praktikum,Studentenjobs, Werkstudent Erfolgt der Einsatz im Rahmen eines (Pflicht-)Praktikums, handelt es sich um ein Vollzeitpraktikum, d. h. 40 Stunden/Woche. VON ARDENNE GmbH * Dresden * Teilzeit,Vollzeit - Über uns - Mitarbeiter weltweit: ~ 1.000 - Mitarbeiter Deutschland: ~ 650 - Familienunternehmen (100 % Familie von Ardenne) > 650 Patente weltweit - VON ARDENNE entwickelt und baut Anlagen für die Vakuumbeschichtung, die weltweit in High-Tech-Branchen wie der Photovoltaik, Display- und Elektronikindustrie oder in der Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen eingesetzt werden. Anlagen und Komponenten aus dem Hause VON ARDENNE leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Sie sind entscheidend bei der Herstellung von Produkten, die helfen, weniger Energie zu verbrauchen oder Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu erzeugen. Deine Aufgaben

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 888176

Engineer / Technician traffic safety / building security.

Ingenieur / Techniker Verkehrssicherung/Gebäudesicherheit.

a / n Engineer / Technician (m / f / d) * University degree in engineering or success as a technician or equivalent degree - Wohnungsgenossenschaft Johannstadt * Dresden * Regular Employment * Full-time - about us - you feel like a new impetus to bring the housing industry? With joy and passion take targeted and solution-oriented new projects? Then you've come to the right place! We appreciate employees who take responsibility and passionate in the progress of our cooperative work. The housing association Johannstadt eG is a successful company in the housing industry and has made in the state capital Dresden as a provider of quality housing in prime downtown locations a name.

eine/n Ingenieur / Techniker (m/w/d) * erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieurwesen oder erfolgreicher Abschluss als Techniker bzw. vergleichbarer Abschluss - Wohnungsgenossenschaft Johannstadt * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - Sie haben Lust, neuen Schwung in die Wohnungswirtschaft zu bringen? Mit Freude und Leidenschaft nehmen Sie ziel- und lösungsorientiert neue Projekte in Angriff? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir schätzen Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen und leidenschaftlich am Fortschritt unserer Genossenschaft arbeiten. Die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt eG ist ein erfolgreiches Unternehmen der Wohnungswirtschaft und hat sich in der Landeshauptstadt Dresden als Anbieter von hochwertigem Wohnraum in besten Innenstadtlagen einen Namen gemacht.

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 134779

Self-employed commercial agents / distributors in the field for the distribution of medical devices.

Selbstständiger Handelsvertreter/ Vertriebspartner im Außendienst für den Vertrieb von Medizinprodukten.

Self-employed commercial agents / distributors (m / w / d) in the field for the distribution of medical products * sales representatives Sales for Germany is from the Nouvag GmbH from Konstanz. Nouvag dental and medical GmbH * Frankfurt, Cologne, Münster, Bremen, Kiel, Hamburg, Berlin, Dresden, Erfurt, Kassel * Full-time - We are a dynamic, innovative and successful company with high quality standards in the production of equipment for the medical and dental technology with headquarters in Switzerland. Your tasks * customer service and new customer acquisition, development and expansion of its own customer base * training of doctors and medical personnel in the handling of products and support in the application, including surgical support * Support for trade fairs and congresses - Requirements

Selbstständigen Handelsvertreter/ Vertriebspartner (m/w/d) im Außendienst für den Vertrieb von Medizinprodukten * Handelsvertreter Der Vertrieb für Deutschland erfolgt von der Nouvag GmbH aus Konstanz am Bodensee. Nouvag Dental- und Medizintechnik GmbH * Frankfurt, Köln, Münster, Bremen, Kiel, Hamburg, Berlin, Dresden, Erfurt, Kassel * Vollzeit - Wir sind ein dynamisches, innovatives und erfolgreiches Unternehmen mit hohem Qualitätsstandard in der Herstellung von Geräten für die Medizin- und Dentaltechnik mit Hauptsitz in der Schweiz. Ihre Aufgaben * Kundenberatung und Akquisition von Neukunden, Auf- und Ausbau des eigenen Kundenbestandes * Einweisung des ärztlichen und medizinischen Personals in die Handhabung der Produkte und Unterstützung bei der Anwendung inklusive OP-Begleitung * Unterstützung bei Messen und Kongressen - Anforderungen

شرکت در شهر Frankfurt, Köln, Münster, Bremen, Kiel, Hamburg, Berlin, Dresden, Erfurt, Kassel آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 939514

Officer Finance and Controlling (EG 8 TV L).

Sachbearbeiter Referat Finanzen und Controlling (, EG 8 TV L).

Officer Finance and Controlling you want by a commercial business management and support the use of a controlling, a cost accounting and reporting systems, the decision-making bodies of the university. * Very good knowledge of the commercial financial accounting, ideally gained through several years of professional experience in accounting a university - Academy of Fine Arts Dresden * Dresden * Temporary contract * Part-time - 600 students are about enrolled in five courses at the Dresden Academy of Fine Arts. It exists in several subject areas the opportunity for promotion. The Academy looks back on a more than 250-year development of the Arts and Sciences and is today the third-moderate art schools in Germany.

Sachbearbeiter Referat Finanzen und Controlling Sie möchte durch eine kaufmännische Wirtschaftsführung sowie den Einsatz eines Controllings, einer Kosten- und Leistungsrechnung und eines Berichtswesens die Entscheidungsfindung der Organe der Hochschule unterstützen. * sehr gute Kenntnisse in der kaufmännischen Finanzbuchhaltung, idealerweise erworben durch mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung einer Hochschule - Hochschule für Bildende Künste Dresden * Dresden * Befristeter Vertrag * Teilzeit - An der Hochschule für Bildende Künste Dresden sind ca. 600 Studierende in fünf Studiengängen immatrikuliert. Es besteht in mehreren Fachgebieten die Möglichkeit zur Promotion. Die Akademie blickt auf eine mehr als 250jährige Entwicklung der Künste und der Wissenschaften und gehört heute zu den drittmittelstarken Kunsthochschulen in Deutschland.

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 884073

Service engineer for thermal imaging systems.

Service Ingenieur für Thermografiesysteme .

Support our demanding existing customers from industry, research and science in the service processing * expansion / development of a pioneering service Internet portal for ensuring customer loyalty and satisfaction in close collaboration with our IT and marketing department * Support in the development of service concepts * Intensive familiarization with the development perspective as Deputy Head of service InfraTec * Dresden * regular employment * full-time - the owner-managed company InfraTec infrared sensor and measuring technology with headquarters in Dresden was founded in 1991 and today as a fully integrated company with its own development, manufacturing and distribution capacities over 200 highly qualified Employee.

Betreuung unserer anspruchsvollen Bestandskunden aus Industrie, Forschung und Wissenschaft im Rahmen der Serviceabwicklung * Ausbau / Weiterentwicklung eines zukunftsweisenden Service-Internetportals zur Sicherstellung der Kundenbindung und -zufriedenheit in enger Zusammenarbeit mit unserer IT- und Marketing-Abteilung * Unterstützung bei der Erarbeitung von Servicekonzepten * Intensive Einarbeitung mit der Entwicklungsperspektive zum stellvertretenden Serviceleiter InfraTec GmbH * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Die inhabergeführte Firma InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik mit Stammsitz in Dresden wurde 1991 gegründet und verfügt heute als vollstufiges Unternehmen mit eigenen Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitäten über 200 hochqualifizierte Mitarbeiter.

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 836300

Employees of technical customer support.

Mitarbeiter technischer Kundensupport .

The owner-managed company InfraTec infrared sensor and measuring technology with headquarters in Dresden was founded in 1991 and today as a fully integrated company with its own development, manufacturing and distribution capacities over 200 highly qualified employees. * Contact * Technical for our customers in the after sales service problem analysis, documentation and preparation for external and internal suppliers * Performance testing products delivered to hedge our quality standards * Successfully completed technical education / degree * Strong customer-oriented thinking and acting * Modern and air-conditioned workplaces with very good technical equipment - InfraTec * Dresden * Regular employment * full-time

Die inhabergeführte Firma InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik mit Stammsitz in Dresden wurde 1991 gegründet und verfügt heute als vollstufiges Unternehmen mit eigenen Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitäten über 200 hochqualifizierte Mitarbeiter. * Ansprechpartner für unsere Kunden im After Sales Service * Technische Problemanalyse, Dokumentation und Aufbereitung für externe und interne Lieferanten * Technische Prüfung gelieferter Produkte zur Absicherung unseres Qualitätsstandards * Erfolgreich abgeschlossene technische Berufsausbildung / Studium * Ausgeprägtes kundenorientiertes Denken und Handeln * Moderne und klimatisierte Arbeitsplätze mit sehr guter technischer Ausstattung - InfraTec GmbH * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 881910

Staff marketing copywriter.

Mitarbeiter Marketing Texter .

University degree, ideally in a technical discipline and relevant work experience as a copywriter in the marketing of technical products (preferably in SMEs) The owner-managed company InfraTec infrared sensor and measuring technology with headquarters in Dresden was founded in 1991 and today as a fully integrated company with its own development, manufacturing - and distribution capacities over 200 highly qualified staff, who are organized into two business units. The department marketing service plans, coordinates and provides all services across companies for the marketing of products and services and the management. * Project management and employees in complex marketing activities of the product, image and PR area * Participate in the development of marketing strategy and lead management - InfraTec * Dresden

Abgeschlossenes Studium, idealerweise in einer technischen Fachrichtung und einschlägige Berufserfahrungen als Texter im Bereich Marketing technischer Produkte (vorzugsweise im Mittelstand) Die inhabergeführte Firma InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik mit Stammsitz in Dresden wurde 1991 gegründet und verfügt heute als vollstufiges Unternehmen mit eigenen Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitäten über 200 hochqualifizierte Mitarbeiter, die in zwei Geschäftsbereichen organisiert sind. Die Abteilung Marketing-Service plant, koordiniert und erbringt firmenübergreifend sämtliche Serviceleistungen für die Vermarktung der Produkte und Leistungen und der Geschäftsführung. * Projektleitung und Mitarbeit in komplexen Marketingmaßnahmen des Produkt-, Image- und PR-Bereichs * Mitwirkung bei der Entwicklung der Marketingstrategie und des Leadmanagements - InfraTec GmbH * Dresden

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 895917

Sales staff in the office building construction sector.

Vertriebsmitarbeiter im Innendienst Sparte Hochbau.

In Dresden we are looking for a sales representative in the office (m / w / d) building construction sector. * Sales activity in the office * Sales affinity Saxonia Baustoffe GmbH * Dresden * Regular Employment * Full-time - Saxonia materials offers all common materials for professional and home builders. In addition to high logistics and competent technical advice, our customers also appreciate individual custom and system solutions. Your tasks * quotation and order processing, and generate orders * support and advice to new and existing customers * Object costing and tracking * price negotiations with suppliers - your qualifications * Commercial apprenticeship in wholesale and foreign trade, ideally in the building materials trade or equivalent training or equivalent experience * experience in consulting and in selling construction materials

In Dresden suchen wir ab sofort einen Vertriebsmitarbeiter im Innendienst (m/w/d) Sparte Hochbau. * Vertriebstätigkeit im Innendienst * Vertriebsaffinität Saxonia Baustoffe GmbH * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Saxonia Baustoffe bietet sämtliche gängige Materialien für den professionellen und privaten Baubedarf. Neben Hochlogistik und kompetenter Fachberatung freuen sich unsere Kunden zudem über individuelle Sonder- und Systemlösungen. Ihre Aufgaben * Angebots- und Auftragsbearbeitung sowie Generierung von Aufträgen * Betreuung und Beratung von Neu- und Bestandskunden * Objektkalkulation und -verfolgung * Preisverhandlungen mit Lieferanten - Ihre Qualifikationen * Kaufmännische Berufsausbildung im Groß- und Außenhandel, idealerweise im Baustoffhandel oder gleichwertige Ausbildung bzw. entsprechende Berufserfahrung * Erfahrung in der Beratung und im Verkauf von Baustoffen

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 880078

Senior Account Manager IT.

Senior Account Manager IT.

As the market leader in engineering and IT, our success is closely linked to the performance of our more than 8,400 people at over 100 branches and locations. * To access new IT trends and developments and thus expand our service portfolio. You are actively seeking contact with new and existing customers, on the expansion of the IT (technical and commercial IT) forward and contribute to the success of the Dresden branch at. FERCHAU GmbH * Dresden * Regular Employment * Full-time - Well-known customers, varied fields of application - an excellent foundation for your career. What to expect from FERCHAU. convince Together we for many years through innovative solutions. We place special sales great importance to people like you: competent professionals who use their know-how our business in various industries actively pursue.

Als Marktführer in Engineering und IT ist unser Erfolg eng mit der Leistung unserer mehr als 8.400 Mitarbeiter an über 100 Niederlassungen und Standorten verbunden. * Sie greifen neue IT-Trends und -Entwicklungen auf und erweitern so unser Dienstleistungsportfolio. * Sie suchen aktiv den Kontakt zu Neu- und Bestandskunden, treiben den weiteren Ausbau des Bereichs IT (technische und kommerzielle IT) voran und tragen so entscheidend zum Erfolg der Niederlassung Dresden bei. FERCHAU GmbH * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Namhafte Kunden, abwechslungsreiche Einsatzfelder - eine hervorragende Basis für Ihre Karriere. Das erwartet Sie bei FERCHAU. Gemeinsam mit ihnen überzeugen wir seit vielen Jahren durch innovative Lösungen. Dabei legen wir speziell im Vertrieb großen Wert auf Menschen wie Sie: kompetente Profis, die mit ihrem Know-how unser Geschäft in den verschiedensten Branchen aktiv vorantreiben.

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 284330

Project Manager w / m / d facility.

Projektleiter w/m/d Facility.

For the SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH in Dresden we seek the earliest possible date no later than 09.01.2020 a project manager w / m / d facility full time 40 hours per week. SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH * Dresden * Temporary contract * Full-time - SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH operates the Vocational Training Center Dresden with its branch in Cottbus and vocational training centers in Dresden, Cottbus, Leipzig and Rostock. The Company also has the SRH Montessori Elementary School Dresden and the SRH High School Dresden. With 300 employees, we provide services of education and vocational training, vocational rehabilitation and compensatory actions to integrate people into the labor market. We belong to the SRH - a leading provider of educational and health services with 14,500 employees.

Für die SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH am Standort in Dresden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt spätestens ab 01.09.2020 einen Projektleiter w/m/d Facility in Vollzeit mit 40 Wochenstunden. SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH * Dresden * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH betreibt das Berufsbildungswerk Dresden mit seiner Filiale in Cottbus sowie Beruflichen Trainingszentren in Dresden, Cottbus, Leipzig und Rostock. Zum Unternehmen gehören außerdem die SRH Montessori-Grundschule Dresden sowie die SRH Oberschule Dresden. Mit 300 Mitarbeitern erbringen wir Dienstleistungen der schulischen und beruflichen Bildung, der beruflichen Rehabilitation sowie ergänzende Maßnahmen zur Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt. Wir gehören zur SRH – einem führenden Anbieter von Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit 14.500 Mitarbeitern.

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 815618

Construction managers track construction / rehabilitation of railway sleepers on tracks and switches.

Bauleiter Gleisbau / Sanierung von Eisenbahnschwellen an Gleisen und Weichen.

Several years of experience as a site manager on the railways or railway tracks-charge * Completed technician training in the field of railway construction / Railways - As an internationally successful railway technology company, we offer a complete range of services in the fields of railway construction, equipment and service. Rhomberg Sersa Germany GmbH * meal, Dresden, Berlin * Regular Employment * Full-time - respect, honesty, loyalty and integrity are our most important building blocks. Building for the future is our mission that we meet every day. Essen, Berlin, Dresden - your tasks * Personal responsibility for planning and execution of construction projects in the area of ​​wood restoration threshold (screw hole renovation) and concrete sleeper rehabilitation (tear conservation)

Mehrjährige Berufserfahrung als Bauleiter im Eisenbahnwesen oder als Gleisanlagen-verantwortlicher * Abgeschlossene Technikerausbildung im Bereich Eisenbahnbau/Eisenbahnwesen - Als international erfolgreiches Bahntechnikunternehmen bieten wir ein lückenloses Leistungsspektrum in den Bereichen Bahnbau, Ausrüstung und Service. Rhomberg Sersa Deutschland GmbH * Essen, Dresden, Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Respekt, Ehrlichkeit, Loyalität und Integrität sind unsere wichtigsten Bausteine. Building for the future ist unsere Mission, die wir jeden Tag aufs Neue erfüllen. Essen, Berlin, Dresden - Ihre Aufgaben * Eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Bauvorhaben im Bereich Holzschwellensanierung (Schraubenlochsanierung) und Betonschwellensanierung (Risskonservierung)

شرکت در شهر Essen, Dresden, Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 884476

Programmer / Software Developer / Developer.

Programmierer / Software Entwickler / Developer .

From the project idea through design and development to implementation and support we can offer our clients competent consultants, developers and testers to the side. PTA GmbH * Berlin Dresden Dusseldorf Hamburg Karlsruhe Kassel Mannheim Munich Stuttgart * Regular Employment * Full-time - The PTA GmbH Unternehmensberatung cared for in organization and since 1969 Customer information technology projects. We are a capital market and vendor-independent family and support our customers in various industries at 11 locations in Germany and one site in Switzerland. Also in the consultation, we want to promote the regional principle, d. H. we all work in the near vicinity of the respective location, which we are associated.

Von der Projektidee über die Konzeption und Entwicklung bis zur Einführung und Betreuung stehen wir unseren Kunden als kompetente Berater, Entwickler und Tester zur Seite. PTA GmbH * Berlin Dresden Düsseldorf Frankfurt Hamburg Karlsruhe Kassel Köln Mannheim München Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Die PTA GmbH Unternehmensberatung betreut seit 1969 Kunden in Organisations- und Informationstechnologie-Projekten. Wir sind ein kapitalmarkt- und herstellerunabhängiges Familienunternehmen und unterstützen unsere Kunden aus verschiedenen Branchen an 11 Standorten in Deutschland und einem Standort in der Schweiz. Auch in der Beratung möchten wir das Regionalitätsprinzip fördern, d. h. wir alle arbeiten im näheren Umkreis des jeweiligen Standortes, dem wir zugeordnet sind.

شرکت در شهر Berlin Dresden Düsseldorf Frankfurt Hamburg Karlsruhe Kassel Köln Mannheim München Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 802014

Coordinator for winter maintenance and construction services.

Koordinator für Winterdienst und Baustellenservice .

DB Zeitarbeit GmbH * Dresden * * temporary workers full-time - as a 100% subsidiary of the DB-time work your springboard to Deutsche Bahn. Benefit from a tariff guaranteed salary package, overtime pay and attractive social and fringe benefits. Make your next step - and the first in the DB Group into it. The earliest possible date we are looking for you for use at DB in Dresden. * Responsibility for winter maintenance preparation in compliance with internal regulations * Organization and development of the winter service * implementation of reporting in cooperation with the parties * monitoring of compliance with operating instructions for Occupational Safety Occupational Safety and conducting inspections * Prompt and proper data management * audit of equity and external services * preparations and post stress tests or winter exercises

DB Zeitarbeit GmbH * Dresden * Arbeitnehmerüberlassung * Vollzeit - Als 100%ige Tochter ist die DB Zeitarbeit Dein Sprungbrett zur Deutschen Bahn. Profitiere von einem tariflich garantierten Gehaltspaket, Überstundenvergütung und attraktiven Sozial- und Nebenleistungen. Mach Deinen nächsten Schritt - und den ersten in den DB-Konzern hinein. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für einen Einsatz bei der DB am Standort Dresden. * Verantwortung für die Winterdienstvorbereitung unter Einhaltung interner Vorgaben * Organisation und Erarbeitung von zum Winterdienst * Durchführung von Reportings in Zusammenarbeit mit den Beteiligten * Kontrolle der Einhaltung von betrieblichen Weisungen zum Arbeitsschutz für Arbeitssicherheit und Durchführung von Kontrollen * Zeitnahe und ordnungsgemäße Datenpflege * Rechnungsprüfung von Eigen- und Fremdleistungen * Vor- und Nachbereitungen von Stresstests bzw. Winterübungen

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 928469

Garden center manager.

Gartencenterleiter .

As a garden center manager, you are a manager of an established team: They live a common passion for nature and share your expertise love to others. As a team leader / -in the garden center receive your customers in a green oasis. You assume the responsibility for managing the garden center in OBI You have several years of professional experience as a leader in wholesale and retail, preferably in the direction of a garden center or nursery career ladder As a leader, is still far from reaching the end of the career ladder at OBI. OBI Group Holding SE & Co. KGaA * Greater Dresden * Regular Employment * Full-time - about us - precedence instead follow. This is the claim of OBI as Nos. 1 under the DIY stores. to break new ground again and again is our recipe for success.

Als Gartencenterleiter sind Sie Führungskraft eines eingespielten Teams: Sie leben die gemeinsame Leidenschaft für die Natur und geben Ihre Fachkenntnisse gerne an andere weiter. Als Teamleiter / -in im Gartencenter empfangen Sie Ihre Kunden in einer grünen Oase. * Sie übernehmen die eigenverantwortliche Leitung des Gartencenters im OBI Markt * Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung als Führungskraft im Groß- und Einzelhandel, vorzugsweise in der Leitung eines Gartencenters oder einer Gärtnerei Karriereleiter Als Führungskraft ist das Ende der Karriereleiter bei OBI noch lange nicht erreicht. OBI Group Holding SE & Co. KGaA * Großraum Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - Vorausgehen statt folgen. Das ist der Anspruch von OBI als Nr. 1 unter den Bau- und Heimwerkermärkten. Immer wieder neue Wege zu beschreiten ist unser Erfolgsrezept.

شرکت در شهر Großraum Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 703520

Technical expert IT strategy and change management, IT 80th

Fachexperte IT Strategie und Change Management , IT 80.

Analysis of changing situations and creating change management concepts * completed college or university degree (Master or Diploma) * far-reaching in a relevant field of study experience in strategy development and change management - DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH * Dresden * Regular Employment * Full time - DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH supplies around 300,000 customers with electricity, gas, district heating and drinking water. Rooted in Dresden, our employees work for a secure and sustainable energy supply of the capital. The value remains in the region. The majority of the current district heating and drinking water is produced himself. The employees are on site - customer proximity and customized energy services are also part of the strengths of DREWAG as an environmentally friendly production.

Analyse von Veränderungssituationen und Erstellung von Change-Management-Konzeptionen * abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium (Master oder Diplomabschluss) in einer einschlägigen Fachrichtung * weitreichende Erfahrungen im Bereich Strategieentwicklung oder Change Management - DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH * Dresden * Feste Anstellung * Vollzeit - Die DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH versorgt rund 300.000 Kunden mit Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser. In Dresden verwurzelt, arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung der Landeshauptstadt. Dabei bleibt die Wertschöpfung in der Region. Der Großteil des Stromes, der Fernwärme und des Trinkwassers wird selbst produziert. Die Mitarbeiter sind vor Ort – Kundennähe und maßgeschneiderte Energiedienstleistungen gehören ebenso zu den Stärken der DREWAG wie eine umweltfreundliche Erzeugung.

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 730036

College graduates - young professionals as an IT Consultant / Software Developer.

Hochschulabsolvent – Berufseinsteiger als IT Berater / Software Entwickler .

... because we share with you the common thread in your IT consulting career * Entry level job / trainee - from the project idea through design and development to implementation and support we can offer our clients competent consultants, developers and testers to the side. What sets us apart: experience in IT projects since 1969, family-owned, regional, partnership, long-term, individuality, life-cycle management, technological diversity, independence and industry expertise. * ... because with us on a permanent basis - based on our regional approach - the diversity of IT projects will meet - PTA GmbH * Berlin Dresden Dusseldorf Hamburg Karlsruhe Kassel Mannheim Munich Stuttgart * Full time - The PTA GmbH Unternehmensberatung cared for in organization since 1969 customers - and information technology projects.

…weil wir gemeinsam mit Ihnen den roten Faden in Ihrer IT-Beraterkarriere finden * Berufseinstieg/Trainee - Von der Projektidee über die Konzeption und Entwicklung bis zur Einführung und Betreuung stehen wir unseren Kunden als kompetente Berater, Entwickler und Tester zur Seite. Was uns auszeichnet: Erfahrung in IT-Projekten seit 1969, familiengeführt, Regionalität, Partnerschaftlichkeit, Langfristigkeit, Individualität, Life-Cycle Management, Technologische Vielfalt, Branchenunabhängigkeit und Expertise. * …weil Sie bei uns in Festanstellung - basierend auf unserem Regionalitätsprinzip - die Vielfältigkeit von IT-Projekten kennenlernen werden - PTA GmbH * Berlin Dresden Düsseldorf Frankfurt Hamburg Karlsruhe Kassel Köln Mannheim München Stuttgart * Vollzeit - Die PTA GmbH Unternehmensberatung betreut seit 1969 Kunden in Organisations- und Informationstechnologie-Projekten.

شرکت در شهر Berlin Dresden Düsseldorf Frankfurt Hamburg Karlsruhe Kassel Köln Mannheim München Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir