آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 186144

Managing Partner / branch manager.

Managing Partner / Niederlassungsleiter .

We continue to grow and look in the course of further expansion as Managing Partner / Branch Manager (m / w / d) WIRMED Health Services * Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * Regular Employment * Full-time - we are a certified personal service with a focus on the care industry. An important part of our philosophy is from the care sector as well as their appreciation. In addition to the headquarters in Erkrath near Dusseldorf, we have offices in Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne and Munich and are continuing to expand. in the cities of Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * They are responsible for the entire operational organization of the office. You are responsible for all administrative tasks as well as for compliance with government regulation.

Wir wachsen weiter und suchen Sie im Zuge der weiteren Expansion als Managing Partner / Niederlassungsleiter (m/w/d) WIRMED Gesundheitsservices * Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein zertifizierter Personaldienstleister mit dem Fokus auf die Pflegebranche. Ein wichtiger Teil unserer Philosophie ist die aus der Pflegebranche sowie deren Wertschätzung. Neben dem Firmensitz in Erkrath bei Düsseldorf haben wir Niederlassungen in Duisburg, Dortmund, Essen, Köln und München und sind weiter auf Expansionskurs. in den Städten Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Ihnen obliegt die komplette operative Organisation der Niederlassung. Dabei tragen Sie für sämtliche administrative Aufgaben sowie für die Einhaltung gesetzlicher Regelung die Verantwortung.

شرکت در شهر Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 637249

Lawyer award and state aid law.

Rechtsanwalt Vergabe und Beihilfenrecht.

We are looking for when a lawyer (m / f / d) procurement and state aid law - as German legal cooperation partner of BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft accompanied BDO Legal clients with currently over 60 lawyers at nine locations in Germany in the making and implementation of corporate decisions in all substantially business law disciplines. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH * Hamburg, Dusseldorf, Cologne * Regular Employment * Full-time - to join our team at our headquarters in Hamburg, Dusseldorf or Cologne. Your tasks * Advice and judicial and extrajudicial representation of domestic and foreign clients in the procurement and state aid law. * Preparation and negotiation of contracts and preparation of legal opinions. * Support contracting authorities in the implementation of national and European-wide procurement procedures.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Rechtsanwalt (w/m/d) Vergabe- und Beihilfenrecht - Als deutscher rechtlicher Kooperationspartner der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begleitet BDO Legal Mandanten mit zurzeit über 60 Anwälten an 9 Standorten in Deutschland bei der Findung und Umsetzung unternehmerischer Entscheidungen in allen wesentlichen wirtschaftsrechtlichen Disziplinen. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH * Hamburg, Düsseldorf, Köln * Feste Anstellung * Vollzeit - zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Hamburg, Düsseldorf oder Köln. Ihre Aufgaben * Beratung sowie gerichtliche und außergerichtliche Vertretung von in- und ausländischen Mandanten im Vergabe- und Beihilfenrecht. * Erstellung und Verhandlung von Verträgen sowie Anfertigung von Rechtsgutachten. * Begleitung öffentlicher Auftraggeber bei der Durchführung nationaler und europaweiter Vergabeverfahren.

شرکت در شهر Hamburg, Düsseldorf, Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 635891

(Senior) Consultant Digitalpayment.

(Senior) Consultant Digital Payment .

In the area of ​​digital payments, the services include business analysis, project implementation and optimization of existing payment issues and selection and integration of innovative new payment method and payment services. We build the team from further and are looking for you as a consultant focusing on Digitalpayment in the insurance sector (m / w / d) at the location of your choice. * Implementation of projects with a focus on digital payments in international insurance company * enhancement of our service portfolio including topics developments in digital payment or Digitalpayment in the insurance environment * Experience as a consultant or as an in-house consultant focused finance and accounting combined with experience in the area of ​​payments (B2C) Q_PERIOR

Im Bereich Digitaler Zahlungsverkehr umfassen die Leistungen Business Analyse, Projektimplementierung und Optimierung der bestehenden Zahlungsverkehrsthemen und Auswahl und Anbindung von innovative neue Bezahlverfahren und Zahlungsdienstleistungen. Wir bauen das Team weiter aus und suchen dafür Dich als Berater mit Fokus Digital Payment in der Versicherungsbranche (m/w/d) am Standort Deiner Wahl. * Umsetzung von Projekten mit Schwerpunkt Digitaler Zahlungsverkehr bei internationalen Versicherungsunternehmen * Weiterentwicklung unseres Leistungsportfolios einschließlich Themenentwicklung im Bereich Digitaler Zahlungsverkehr bzw. Digital Payment im Versicherungsumfeld * Erfahrung als Berater oder als Inhouse Consultant mit Fokus Finance und Accounting kombiniert mit Erfahrung im Bereich des Zahlungsverkehrs (B2C) Q_PERIOR

شرکت در شهر bundesweit (München, Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 109673

Clerk Customer Care West.

Sachbearbeiter Kundenbetreuung West.

Start now as a clerk (m / f / d) Customer Care West. We keep our customers mobile - from individual leasing to managing international fleets, we offer customized mobility concepts. In our headquarters in Dusseldorf You are responsible for the active management of a defined customer base. In problem cases, you work out individual solutions for selected clients and obtain on-demand testing relevant for credit management. Last but not least, visit the customer's site. Customer-oriented thinking and acting, as well as an accomplished handling of the MS Office package are natural for you. LeasePlan Germany GmbH Dusseldorf * * Regular Employment * Full-time - who we are - why we are looking for agile employees who want to exploit us their potential and always are curious about the question: What's next? What we look for

Starten Sie ab sofort als Sachbearbeiter (m/w/d) Kundenbetreuung West. Wir halten unsere Kunden mobil – vom Einzelleasing bis zum Management internationaler Flotten bieten wir maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte. In unserer Hauptverwaltung in Düsseldorf sind Sie für die aktive Betreuung eines definierten Kundenstamms verantwortlich. Bei Problemfällen erarbeiten Sie individuelle Lösungen für ausgesuchte Kunden und beschaffen auf Anforderung prüfungsrelevante für das Kreditmanagement. Nicht zuletzt besuchen Sie Kunden vor Ort. Kundenorientiertes Denken und Handeln sowie ein versierter Umgang mit dem MS Office-Paket sind für Sie selbstverständlich. LeasePlan Deutschland GmbH * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer wir sind - Deshalb suchen wir agile Mitarbeiter, die mit uns ihr Potenzial ausschöpfen wollen und jederzeit neugierig auf die Frage sind: What's next? Wonach wir suchen

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 659838

Computer / in for the Department 44 44.1 Subject "Technical Information monitoring / telecommunication monitoring" (ITU / TKÜ) (code 2020 tariff 019).

Informatiker/innen für das Dezernat 44, Sachgebiet 44.1"Informationstechnische Überwachung/Telekommunikationsüberwachung"(ITÜ/TKÜ) (Kennziffer 2020 Tarif 019).

* * Fixed Landeskriminalamt North Rhine-Westphalia * Dusseldorf position part time, full time - - make fighting crime successfully, that is our goal computer / in (m / w / d) for the Department 44, subject area 44.1. The achievements of our 1,500 employees are in many areas crucial foundation for the prevention and detection of crime in NRW. Are you one to do so. We are looking for when five "Information Technical Supervision / telecommunications surveillance" As far as relevant professional experience of more than three years is present, there is provided a classification in salary group 12 TV-L. Without appropriate professional experience of first a classification in Entgeltgruppe 11 TV-L, wherein a higher grade is provided in the charging section 12 TV-L after three years of exercise of the activity.

Informatiker/innen (m/w/d) für das Dezernat 44, Sachgebiet 44.1 - Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen * Düsseldorf * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Kriminalitätsbekämpfung erfolgreich machen, das ist unser Ziel. Die Leistungen unserer rund 1.500 Beschäftigten sind in vielen Bereichen entscheidende Grundlage für die Verhütung und Aufklärung von Kriminalität in NRW. Gehören auch Sie dazu. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt fünf „Informationstechnische Überwachung/Telekommunikationsüberwachung“ Soweit eine einschlägige Berufserfahrung von mehr als drei Jahren vorliegt, ist eine Einstufung in die Entgeltgruppe 12 TV-L vorgesehen. Ohne einschlägige Berufserfahrung erfolgt zunächst eine Einstufung in die Entgeltgruppe 11 TV-L, wobei nach dreijähriger Ausübung der Tätigkeit eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 12 TV-L vorgesehen ist.

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 359142

Officials in charge / clerk with an emphasis taxes.

Sachbearbeiterinnen / Sachbearbeiter mit dem Schwerpunkt Steuern.

Officials in charge / Agent (w / m / d) with a focus control the Service Center controlling the BLB NRW is set up locally in the branches. * Participation in the preparation of tax returns and tax returns you have a successfully completed a degree in economics or tax law or the ability for the category 2.1 in financial management NRW (financial consultant / in). * Comprehensive and documented knowledge in tax law * special knowledge in the field of value added tax law, accounting law and corporate and commercial law - building and real estate NRW * Dusseldorf * Regular Employment * Part-time, full-time - The headquarters in Dusseldorf of the building and real estate operation of North Rhine-Westphalia ( BLB NRW) is looking for when several

Sachbearbeiterinnen / Sachbearbeiter (w/m/d) mit dem Schwerpunkt Steuern Das Servicecenter Steuern des BLB NRW wird dezentral in den Niederlassungen eingerichtet. * Mitwirkung bei der Erstellung von Steuererklärungen und Steueranmeldungen Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Steuerrecht oder die Befähigung für die Laufbahngruppe 2.1 in der Finanzverwaltung NRW (Diplom-Finanzwirt/in). * Umfassende und belegte Kenntnisse im Steuerrecht * Spezialkenntnisse im Bereich Umsatzsteuerrecht, Bilanzrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht - Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW * Düsseldorf * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Die Zentrale in Düsseldorf des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 651529

Financial Controller globally, medium sized industrial company.

Financial Controller global, medium sized industrial company.

As a thoroughbred financial controller, you naturally understand finance and business management inter-relationships and are interested in key figure-based projects. * You work closely with another colleague in Controlling, as well as with financial controllers at the respectivement locations. * Independent responsibility of various so cross-location projects, Mainly in the areas of financial controlling, business development, strategy, and accounting. * Ideally, you have 3-5 years of experience in financial controlling and have successfully completed a degree in economics with a focus on Controlling, Finance or Accounting. Rennecke Consulting * Dusseldorf * Regular Employment * Full-time

As a thoroughbred financial controller, you naturally understand financial and business management interrelationships and are interested in key figure-based projects. * You work closely with another colleague in Controlling, as well as with financial controllers at the respective locations. * Independent responsibility of various, also cross-location projects, mainly in the areas of financial controlling, business development, strategy and accounting. * Ideally, you have 3-5 years of experience in financial controlling and have successfully completed a degree in economics with a focus on Controlling, Finance or Accounting. Rennecke Consulting * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 363574

Clerk purchase order and delivery processing.

Sachbearbeiter Einkauf Bestell und Lieferabwicklung.

Start as a clerk (m / w / d) at the Dusseldorf site. LeasePlan Germany GmbH Dusseldorf * * Regular Employment * Full-time - who we are - we keep our customers mobile - from individual leases to international management for fleets, we offer customized mobility concepts. Therefore we are looking for agile employees who want to exploit us their potential and at any time to the question are curious: What's next? What are we looking - focus on the processing of requests for quotations vehicle orders, invoice receipts, and comparison and recalculations by electronic workflow. You control also changes the plant and cost center, driver data and static data. Edit reference requests as well as tenders and maintain after consultation with the customer service and our mass of data.

Starten Sie als Sachbearbeiter Einkauf (m/w/d) am Standort Düsseldorf. LeasePlan Deutschland GmbH * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer wir sind - Wir halten unsere Kunden mobil – vom Einzelleasing bis zum Management internationaler Flotten bieten wir maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte. Deshalb suchen wir agile Mitarbeiter, die mit uns ihr Potenzial ausschöpfen wollen und jederzeit neugierig auf die Frage sind: What's next? Wonach wir suchen - Sie konzentrieren sich auf die Abwicklung von Angebotsanfragen, Fahrzeugbestellungen, Rechnungseingängen sowie Vergleichs- und Rekalkulationen per elektronischem Workflow. Zudem steuern Sie die Anlage und Änderung von Kostenstellen, Fahrerdaten und Kundenstammdaten. Sie bearbeiten Referenzanfragen ebenso wie Ausschreibungen und pflegen nach Absprache mit der Kundenbetreuung auch unseren Massendatenbestand.

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 259519

(Senior) Consultant Management consulting for insurance sales.

(Senior) Consultant Managementberatung für Versicherungsvertrieb.

Management consultancy start-up DNA * Join our project teams and advise our prestigious customers in all phases of the project management consulting with a focus on insurance sales * Collect initial experience in the sales environment and key account management * Experience as a consultant - external or in-house - for insurance companies or in the insurance environment * knowledge of developing strategic sales potential and identify requirements for future-oriented sales issues, among others Belongs in the design of sales organizations and distribution channels management * joy of advisers life and all the trimmings: travel and work at the client site, innovative topics, varied projects and daily fresh towels in hotel rooms and at least some of the subjective feeling of a small part of the world to change

Managementberatung mit Start-up-DNA * Werde Teil unserer Projektteams und berate unsere namhaften Kunden in allen Projektphasen der Managementberatung mit Schwerpunkt Versicherungsvertrieb * Sammle erste Erfahrungen im Sales-Umfeld und Key-Account-Management * Erfahrung als Consultant – extern oder Inhouse – für Versicherungsunternehmen bzw. im Versicherungsumfeld * Kenntnisse zur Entwicklung von strategischen Vertriebspotenzialen und Identifikation von Anforderungen für zukunftsorientierte Vertriebsthemen u.a. in der Gestaltung von Vertriebsorganisationen und im Vertriebswegemanagement * Freude am Beraterleben und an allem, was dazu gehört: Reisen und Arbeiten beim Kunden vor Ort, innovative Themen, abwechslungsreiche Projekte sowie täglich frische Handtücher im Hotelzimmer und zumindest manchmal das subjektive Gefühl einen kleinen Teil der Welt zu verändern

شرکت در شهر bundesweit (München, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 992455

Clerk for the commercial department.

Sachbearbeiter für die kaufmännische Abteilung .

Our group of companies is internationally one of the largest service providers for the design and implementation of projects in the areas of brand, experience and architecture. Schwitzke creates unique personalities, living quarters and urban favorite places for the needs of people: from the analog or digital stores to shopping centers, from the office to the restaurant or hotel. For a variety of industries Schwitzke supervised by brands to be experienced emotionally and with all your senses the whole process. From strategic consulting to design development and communications to the professional holistic renovation and expansion brand spaces. * Commercial support the holding company and our subsidiaries * Completed commercial training * Strong commercial and numeracy - Schwitzke GmbH * Dusseldorf * Regular Employment

Unsere Unternehmensgruppe zählt international zu den größten Dienstleistern für die Gestaltung und Realisierung von Projekten in den Bereichen Marke, Erlebnis und Architektur. Schwitzke kreiert einzigartige Persönlichkeiten, lebendige Quartiere und urbane Lieblingsorte für die Bedürfnisse von Menschen: vom analogen oder digitalen Store bis zum Shopping Center, vom Büro bis zum Restaurant oder Hotel. Für eine Vielzahl von Branchen betreut Schwitzke den gesamten Prozess, um Marken emotional und mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Angefangen bei der strategischen Beratung über die Designentwicklung und Kommunikation bis hin zum professionellen Um- und Ausbau ganzheitlicher Markenräume. * Kaufmännische Betreuung der Holding und unserer Tochtergesellschaften * Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung * Ausgeprägtes kaufmännisches und Zahlenverständnis - Schwitzke GmbH * Düsseldorf * Feste Anstellung

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 147901

Master Data Manager Manufacturing.

Master Data Manager Manufacturing .

They belong to the Process and Master Data Governance team and also a member of the end-to-end Business Process Team. * Fixed * QIAGEN GmbH Hilden (near Dusseldorf) Employment * Full-time - The corporate vision of QIAGEN is to make improvements in life. We are enthusiastic about a decisive advance for our vocation, science and health care. We are still the entrepreneurial company, as we have begun, and have now reached a size that allows us to focus all our efforts on many initiatives and our global presence. Our most valuable asset is our more than 5,000 employees in over 35 locations around the world. Our goal is to employ outstanding people who get involved with passion in the best teams. And we are constantly looking for new talent.

Sie gehören zu dem Process and Master Data Governance Team sowie auch Mitglied im End to End-Business Process Team. QIAGEN GmbH * Hilden (bei Düsseldorf) * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Unternehmensvision von QIAGEN ist es, Verbesserungen im Leben zu ermöglichen. Wir begeistern uns für unsere Berufung, Wissenschaft und Gesundheitsversorgung entscheidend voranzubringen. Wir sind immer noch die Unternehmergesellschaft, als die wir begonnen haben, und haben heute eine Größe erreicht, die es uns ermöglicht, unsere ganze Kraft auf viele Initiativen und unsere weltweite Präsenz zu richten. Unser wertvollstes Gut sind unsere mehr als 5.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten auf der ganzen Welt. Unser Ziel liegt darin, herausragende Menschen zu beschäftigen, die sich mit Leidenschaft in die besten Teams einbringen. Und wir sind ständig auf der Suche nach neuen Talenten.

شرکت در شهر Hilden (bei Düsseldorf) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 446466

Social insurance employee BKK.

Sozialversicherungsfachangestellter BKK.

Training to / from the Social Security clerk, specializing in health insurance - Daimler AG * Dusseldorf * Temporary contract * Full-time - Daimler AG is one of the most successful automotive companies in the world. With its divisions Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses and Daimler Mobility, the vehicle manufacturer is one of the biggest producers of premium cars and the biggest globally active manufacturer of commercial vehicles. Tasks - We l (i) provide service. They also? 99 percent of our policyholders are satisfied with us. To maintain this, we need you. If you engage customers through performance and service, fit perfectly into our team. We stand for simple, non-bureaucratic care with many extras as standard. As a purely business-related BKK we're getting close to our customers.

Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten , Fachrichtung Krankenversicherung - Daimler AG * Düsseldorf * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Mobility gehört der Fahrzeughersteller zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Aufgaben - Wir l(i)eben Service. Sie auch? 99 Prozent unserer Versicherten sind mit uns zufrieden. Damit das so bleibt, brauchen wir Sie. Wenn Sie Kunden durch Leistungen und Service begeistern, passen Sie perfekt in unser Team. Wir stehen für unkomplizierte, unbürokratische Betreuung mit vielen Extras serienmäßig. Als rein unternehmensbezogene BKK sind wir ganz nah dran an unseren Kunden.

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 187881

Support Automated Technologies.

Support Automated Technologies .

* Temporary * QIAGEN GmbH Hilden (near Dusseldorf) contract * Full-time - The corporate vision of QIAGEN is to make improvements in life. We are enthusiastic about a decisive advance for our vocation, science and health care. We are still the entrepreneurial company, as we have begun, and have now reached a size that allows us to focus all our efforts on many initiatives and our global presence. Our most valuable asset is our more than 5,000 employees in over 35 locations around the world. Our goal is to employ outstanding people who get involved with passion in the best teams. And we are constantly looking for new talent.

QIAGEN GmbH * Hilden (bei Düsseldorf) * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die Unternehmensvision von QIAGEN ist es, Verbesserungen im Leben zu ermöglichen. Wir begeistern uns für unsere Berufung, Wissenschaft und Gesundheitsversorgung entscheidend voranzubringen. Wir sind immer noch die Unternehmergesellschaft, als die wir begonnen haben, und haben heute eine Größe erreicht, die es uns ermöglicht, unsere ganze Kraft auf viele Initiativen und unsere weltweite Präsenz zu richten. Unser wertvollstes Gut sind unsere mehr als 5.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten auf der ganzen Welt. Unser Ziel liegt darin, herausragende Menschen zu beschäftigen, die sich mit Leidenschaft in die besten Teams einbringen. Und wir sind ständig auf der Suche nach neuen Talenten.

شرکت در شهر Hilden (bei Düsseldorf) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 515702

Tax consultant .

Steuerberater .

As an association of accountants, lawyers and tax consultants, we assist our clients with approximately 120 team members in six locations in the Rhineland. * Successfully completed tax advisor exam * At least three years of experience as a tax consultant (m / w / d) in the independent advice to clients in various industries in tax matters, v. a. Tax planning, restructuring, assistance with tax audits (incl. Responsibility mandate) ADKL Abels Decker Kuhfuß & Partner MBB * Dusseldorf * Regular Employment * Full-time - Who is ADKL? International projects we support as a founding member of MSI Global Alliance. We share the curiosity and desire to challenges. Therefore, we are looking not only experts but personalities are the think and with joy in the matter.

Als Zusammenschluss aus Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Steuerberatern unterstützen wir unsere Mandanten mit rund 120 Teammitgliedern an 6 Standorten im Rheinland. * Erfolgreich abgeschlossenes Steuerberater-Examen * Mindestens drei Jahre Erfahrung als Steuerberater (m/w/d) in der selbstständigen Beratung von Mandanten unterschiedlicher Branchen in steuerlichen Angelegenheiten, v. a. Steuerplanung, Umstrukturierungen, Begleitung bei Betriebsprüfungen (inkl. Mandatsverantwortung) ADKL Abels Decker Kuhfuß & Partner mbB * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer ist ADKL? Internationale Projekte begleiten wir als Gründungsmitglied der MSI Global Alliance. Uns verbindet die Neugier und die Lust auf Herausforderungen. Daher suchen wir nicht nur Experten sondern Persönlichkeiten, die mitdenken und mit Freude bei der Sache sind.

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 214685

Project Automation.

Projektleiter Automatisierung.

In this newly created position for you as a project manager (m / w / d) automation, you take on the task of optimizing the production processes. * They are best suited for this varied position as Project Manager (m / w / d) - Automation have completed their training in mechatronics (m / w / d) and relevant training as technician or master (eg precision engineering / technology Optics) * on the based on your observations in production to generate proposals for the automation of the individual assembly steps. You have already worked in the engineering of automation processes in special plants and can design compromises between handmade and full automation and implement. Wiesmann GmbH personalists * Dusseldorf * Regular Employment * Full-time

In dieser für Sie neu erschaffenen Position als Projektleiter (m/w/d) Automatisierung übernehmen Sie die Aufgabe der Optimierung der Produktionsabläufe. * Sie sind bestens geeignet für diese abwechslungsreiche Position als Projektleiter (m/w/d)- Automatisierung mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) und relevanter Weiterbildung zum Techniker oder Meister (z.B. Feinwerktechnik/ Technik Optik) * Auf der Grundlage Ihrer Beobachtungen in der Produktion konzipieren Sie Vorschläge zur Automatisierung der einzelnen Montageschritte. * Sie haben bereits in der Projektierung von Automatisierungsprozessen im Sonderanlagenbau gearbeitet und können Kompromisslösungen zwischen Handarbeit und Vollautomatisierung konzipieren und umsetzen. Wiesmann Personalisten GmbH * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 315556

Nursery Manager / PDL.

Pflegedienstleitung / PDL .

Planning, organization and possibly carry out nursing rounds, service and team meetings as well as residents' and relatives calls * Completed vocational training in the areas of elderly care, health & nursing or health & Child Nursing and completed a degree in nursing or recognition for nursing services by Section 71 SGB ​​XI - the Alloheim group of companies is one of the leading private operators of nursing facilities in Germany. We are in Germany in the fields "residential care facility", "outpatient care" and "assisted living" active. Our Alloheim senior residence "Grömitzer height" in Grömitz which has 112 nursing places, spread over 38 single and 37 double rooms in manageable, family living areas. We see good care as a "basic contract" which we meet with professionalism and empathy.

Planung, Organisation und ggf. Durchführung von Pflegevisiten, Dienst- und Teambesprechungen sowie Bewohner- und Angehörigengesprächen * Abgeschlossene Berufsausbildung in den Bereichen Altenpflege, Gesundheits- & Krankenpflege oder Gesundheits- & Kinderkrankenpflege sowie abgeschlossenes Studium im Bereich Pflege oder die Anerkennung zur Pflegedienstleitung nach §71 SGB XI - Die Alloheim-Unternehmensgruppe gehört zu den führenden privaten Betreibern von Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Wir sind deutschlandweit in den Geschäftsfeldern „Stationäre Pflegeeinrichtung“, „Ambulante Pflegedienste“ und „Betreutes Wohnen“ tätig. Unsere Alloheim Senioren-Residenz "Grömitzer Höhe" in Grömitz bietet insgesamt 112 Pflegeplätze, die auf 38 Einzel- und 37 Doppelzimmer in überschaubaren, familiären Wohnbereichen verteilt sind. Wir sehen gute Pflege als „Basisauftrag“, den wir mit Professionalität und Empathie erfüllen.

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 409257

Area Manager.

Gebietsleiter .

To strengthen our sales team we are looking for, first as parental representation, a regional manager (m / w / d) for the space Dusseldorf - Duisburg - Osnabruck - Kleve. * Located in the sales area Genuport Trade GmbH * Space Dusseldorf - Duisburg - Osnabruck - Kleve * Temporary contract * Full time - Genuport Trade GmbH is the leading sales organization for global brands. We import and sell food from more than 30 countries, focusing on providing impetus brands in the premium segment "Food" and "Sports and Functional Nutrition". Our annual turnover amounts to approximately EUR 150 million with about 50 national and international brands - including Marabou, Daim, Ovaltine, Del Monte and Multipower, Champ, Isostar and Multaben.

Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir ab sofort, zunächst als Elternzeitvertretung, einen Gebietsleiter (m/w/d) für den Raum Düsseldorf – Duisburg – Osnabrück – Kleve. * Sie wohnen im Verkaufsgebiet Genuport Trade GmbH * Raum Düsseldorf – Duisburg – Osnabrück – Kleve * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die Genuport Trade GmbH ist die führende Vertriebsorganisation für internationale Markenartikel. Wir importieren und vermarkten Lebensmittel aus mehr als 30 Ländern und konzentrieren uns dabei auf impulsgebende Marken aus dem Premiumbereich „Food“ und „Sports and Functional Nutrition“. Unser Jahresumsatz beläuft sich auf rund 150 Mio. EUR mit ca. 50 nationalen und internationalen Marken – darunter Marabou, Daim, Ovomaltine, Del Monte sowie Multipower, Champ, Isostar und Multaben.

شرکت در شهر Raum Düsseldorf – Duisburg – Osnabrück – Kleve آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 279500

Lawyer / Volljurist social security law in full or part time.

Rechtsanwalt / Volljurist Sozialversicherungsrecht in Voll oder Teilzeit .

PwC * Dusseldorf, Frankfurt, Munich * Regular Employment * Full-time - you have talent. We are an international network of 276,000 employees who share their knowledge, experiences and ideas with one another. You're looking for a challenging and exciting job. We offer you as a leading global professional services firm maximum opportunities for a career according to your ideas. You want responsibility for your results take, develop solutions together with the customer and an employer with matching values. Our thinking and acting is based on principles that are based on trust, respect, foresight and appreciation. Experience in our business tax, how diverse may be tax advice.

PwC * Düsseldorf, Frankfurt am Main, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 276.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Ideen miteinander teilen. Du suchst einen herausfordernden, spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ein Maximum an Möglichkeiten für einen Karriereweg nach deinen Vorstellungen. Du möchtest Verantwortung für deine Ergebnisse übernehmen, Lösungen gemeinsam mit dem Kunden entwickeln und einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unser Denken und Handeln orientiert sich an Grundsätzen, die von Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung geprägt sind. Erlebe in unserem Geschäftsbereich Tax, wie facettenreich Steuerberatung sein kann.

شرکت در شهر Düsseldorf, Frankfurt am Main, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 503617

Clerk Sales Administration at the Department of leasing public clients.

Sachbearbeiter Vertriebsadministration Leasing im Fachbereich öffentliche Auftraggeber .

we are looking for the Division Sales Administration at the locations Frankfurt or Dusseldorf for when a clerk Sales Administration leasing in the Department contracting full-time (m / w / d) That the Econocom Germany GmbH portfolio includes procurement, leasing and inventory management of information technology, telecommunications and digital equipment and complete solutions for the entire life cycle of infrastructure and equipment. * Verification of financial calculation and electronic submission of leasing operations * Completed Kfm. Training, appropriate qualifications in the area of ​​public procurement, ideally in leasing or financing activities - Econocom Germany GmbH * Frankfurt, Dusseldorf * Regular Employment * Full-time

Für den Unternehmensbereich Vertriebsadministration an den Standorten Frankfurt am Main oder Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter Vertriebsadministration Leasing im Fachbereich öffentliche Auftraggeber in Vollzeit (m/w/d) Das Portfolio der Econocom Deutschland GmbH umfasst Beschaffung, Leasing und Bestandsmanagement von Informationstechnik, Telekommunikation und digitalem Equipment sowie Komplettlösungen für den gesamten Lebenszyklus der Infrastrukturen und Geräte. * Prüfung der Finanzkalkulation und elektronisches Einreichen der Leasingvorgänge * Abgeschlossene kfm. Ausbildung, entsprechende Qualifikation im Bereich öffentlicher Ausschreibungen, idealerweise im Leasing- oder Finanzierungsbereich - Econocom Deutschland GmbH * Frankfurt am Main, Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Frankfurt am Main, Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 843030

Senior PHP Developer.

Senior PHP Entwickler .

Getting started as a Senior PHP Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt and Munich. * You develop complex web applications and applications with a strong focus on PHP and build it from * you have professional experience in PHP and SQL can collect - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt and Munich * Regular Employment * Full-time - In ARITHNEA conceive, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Your passion are topics such as web development and new web technologies? Then you ARITHNEA offers an exciting and challenging field of activity.

Der Einstieg als Senior PHP Entwickler (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München. * Du entwickelst komplexe Webanwendungen und Applikationen mit starkem Fokus auf PHP und baust diese aus * Du hast Berufserfahrung im Bereich PHP und SQL sammeln können - ARITHNEA GmbH * Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Deine Leidenschaft sind Themen wie Web Development und neue Web Technologien? Dann bietet ARITHNEA Dir ein spannendes und zugleich herausforderndes Wirkungsfeld.

شرکت در شهر Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 323447

Senior Java developers.

Senior Java Entwickler .

Getting started as a Java Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich and Frankfurt. Your responsibilities as an experienced Java Developer (m / f / d) extend from the selection and evaluation of the software architecture to the implementation of customer solutions. * Your areas of responsibility as an experienced Java Developer (m / f / d) include the architecture and implementation of customer solutions in predominantly agile team * You konzipierst and implementierst web applications with modern technologies around Java and Spring * In Java (or in a related object-oriented programming ) you know you really good - ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich, Frankfurt * Regular employment * full-time

Der Einstieg als Senior Java Entwickler (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main. Deine Aufgaben als erfahrener Java Entwickler (w/m/d) erstrecken sich von der Auswahl und Einschätzung der Software-Architektur bis hin zur Implementierung von Kundenlösungen. * Deine Aufgabengebiete als erfahrener Java-Entwickler (w/m/d) umfassen die Architektur und Implementierung von Kundenlösungen in überwiegend agilen Teams * Du konzipierst und implementierst Webanwendungen mit modernen Technologien rund um Java und Spring * In Java (oder in einer verwandten objektorientierten Programmiersprache) kennst Du Dich richtig gut aus - ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München, Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 426159

Full Stack Developer.

Fullstack Developer .

Your field of activity as an experienced full stack developers include the architecture and subsequent implementation in most agile teams - Your Responsibilities as a Full Stack Developer (m / f / d) includes everything from requirements analysis through conception to implementation of web applications and software architectures. The entry as a full Stack Developer (m / f / d) is with us possible in Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich and Frankfurt. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Dusseldorf, Munich and Frankfurt * Regular Employment * Full time - Design In ARITHNEA, design and develop disciplinary teams complex web portals, websites and e-commerce platforms for well-known customers. Here we stand for high-quality results, sustainability and partnership. Here you keep track of frontend and backend.

Dein Wirkungsfeld als erfahrener Fullstack-Entwickler umfassen die Architektur und nachfolgende Implementierung in überwiegend agilen Teams - Dein Aufgabengebiet als Fullstack Developer (w/m/d) umfasst alles von der Anforderungsanalyse über die Konzeption bis zur Implementierung von Webanwendungen und Software-Architekturen. Der Einstieg als Fullstack Developer (w/m/d) ist bei uns möglich in Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main. ARITHNEA GmbH * Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei ARITHNEA konzipieren, designen und entwickeln interdisziplinäre Teams komplexe Webportale, Webseiten und E-Commerce-Plattformen für namenhafte Kunden. Hierbei stehen wir für qualitativ hochwertige Ergebnisse, Nachhaltigkeit und ein partnerschaftliches Miteinander. Dabei behältst Du den Überblick über Frontend und Backend.

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, München und Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 554677

Sales representative for energy management and IoT service.

Außendienstmitarbeiter für Energiemanagement und IoT Dienstleistung .

Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG * Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Munich, Karlsruhe, Ravensburg, Stuttgart * Regular Employment * Full-time - Minol is a family business and one of the leading energy service providers. Our core competence is the consumption-based billing of heating and operating costs. Around the settlement, we have built a complete service chain for the real estate industry. These include energy services, a service for smoke detectors and Legionella testing of drinking water. Landlords and managers, we help to reduce operating costs and manage their buildings legally secure. Residents we help you save energy. Minol belongs to Minol-ZENNER Group with more than 3,500 employees. * Berlin / Brandenburg * Dusseldorf / Oberhausen / Duisburg * Dortmund / Essen * Frankfurt * Hamburg * High Rhine / Black Forest / Villingen-Schwenningen

Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG * Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Karlsruhe, Ravensburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Minol ist ein Familienunternehmen und zählt zu den führenden Energiedienstleistern. Unsere Kernkompetenz ist die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Betriebskosten. Rund um die Abrechnung haben wir eine komplette Servicekette für die Immobilienwirtschaft aufgebaut. Dazu gehören Energie-Dienstleistungen, ein Service rund um Rauchwarnmelder und die Legionellenprüfung des Trinkwassers. Vermietern und Verwaltern helfen wir die Betriebskosten zu reduzieren und ihre Gebäude rechtssicher zu verwalten. Hausbewohner unterstützen wir beim Energiesparen. Minol gehört zur Minol-ZENNER-Gruppe mit weltweit mehr als 3.500 Mitarbeitern. * Berlin/Brandenburg * Düsseldorf/Oberhausen/Duisburg * Dortmund/Essen * Frankfurt * Hamburg * Hochrhein/Schwarzwald/Villingen-Schwenningen

شرکت در شهر Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Karlsruhe, Ravensburg, Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 163457

Senior Consultant Data & Web Engineer.

Senior Consultant Data & Web Engineer.

Their training / certification proves your expertise in the Data and Web Engineering * Become part of a team that developed with Web and Analytics Skills new products and deployed * Create Web services that let different systems integrate with each other * Transform data according to the analysis needs and clean up raw data inconsistencies and provide the refined data the data Scientists and available * you have hands-on experience in web and database development - Deloitte * Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Munich * Regular employment * full-time - job number : 24881 - location: Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Munich - Making an impact that matters. Our aim is, every day to do what really matters.

Ihre Ausbildung/Zertifizierung beweist Ihre Kompetenzen im Data und Web Engineering * Werden Sie Teil eines Teams, das mit Web- und Analytics-Skills neue Produkte entwickelt und deployed * Erstellen Sie Webservices mit denen Sie verschiedene System miteinander integrieren * Transformieren Sie Daten entsprechend der Analysebedürfnisse und bereinigen Sie Rohdaten von Inkonsistenzen und stellen die veredelten Daten den Data Scientists und zur Verfügung * Sie haben hands-on Erfahrungen im Bereich Web- und Datenbankentwicklung - Deloitte * Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Job Nummer: 24881 - Standort: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, München - Making an impact that matters. Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt.

شرکت در شهر Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir