آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 986036

Managing Partner / branch manager.

Managing Partner / Niederlassungsleiter .

We continue to grow and look in the course of further expansion as Managing Partner / Branch Manager (m / w / d) WIRMED Health Services * Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * Regular Employment * Full-time - we are a certified personal service with a focus on the care industry. An important part of our philosophy is from the care sector as well as their appreciation. In addition to the headquarters in Erkrath near Dusseldorf, we have offices in Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne and Munich and are continuing to expand. in the cities of Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * They are responsible for the entire operational organization of the office. You are responsible for all administrative tasks as well as for compliance with government regulation.

Wir wachsen weiter und suchen Sie im Zuge der weiteren Expansion als Managing Partner / Niederlassungsleiter (m/w/d) WIRMED Gesundheitsservices * Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein zertifizierter Personaldienstleister mit dem Fokus auf die Pflegebranche. Ein wichtiger Teil unserer Philosophie ist die aus der Pflegebranche sowie deren Wertschätzung. Neben dem Firmensitz in Erkrath bei Düsseldorf haben wir Niederlassungen in Duisburg, Dortmund, Essen, Köln und München und sind weiter auf Expansionskurs. in den Städten Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Ihnen obliegt die komplette operative Organisation der Niederlassung. Dabei tragen Sie für sämtliche administrative Aufgaben sowie für die Einhaltung gesetzlicher Regelung die Verantwortung.

شرکت در شهر Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 593294

Speaker standardization.

Referent Normung .

WOMA GmbH * MA * Regular Employment * Full-time - use the revolutionary idea of ​​the mechanical effects of the flowing water for cleaning with enormous pressure was the beginning of WOMA in 1962. Since 2011, the WOMA GmbH part of the Kärcher group. We see ourselves also as the center of excellence for high-pressure technology within the group and above. If you appreciate quick decision-making and responsible tasks and wide margin, the WOMA is an attractive work Submitters for you. As a responsible and value-oriented medium-sized company, we specifically promote our most important asset: our employees. Approximately 180 employees / carry in the long term at our location in Duisburg for the success of our company. Among your tasks

WOMA GmbH * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Der revolutionäre Gedanke, die mechanischen Wirkungen des strömenden Wassers für die Reinigung mit enormem Druck einzusetzen, war der Anfang von WOMA im Jahr 1962. Seit dem Jahr 2011 ist die WOMA GmbH Teil der Kärcher Gruppe. Wir verstehen uns als das Kompetenzzentrum für die Höchstdrucktechnik innerhalb der Gruppe und darüber hinaus. Wenn Sie kurze Entscheidungswege, verantwortungsvolle Aufgaben und großen Handlungsspielraum schätzen, ist die WOMA ein attraktiver Arbeitergeber für Sie. Als verantwortungsvolles und werteorientiertes mittelständisches Unternehmen fördern wir gezielt unser wichtigstes Gut: Unsere Mitarbeiter. Circa 180 Mitarbeiter/innen tragen an unserem Standort Duisburg nachhaltig zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Zu Ihren Aufgaben gehören

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 644777

Account Manager eCommerce B2B.

Kundenbetreuer eCommerce B2B.

Then support our team in Duisburg as an Account Manager (m / w / d) eCommerce - UDO BÄR GmbH * MA * Regular Employment * Full-time - The UDO BÄR GmbH is a leading, internationally active mail-order company and a full-range of operation, storage and office equipment. The company, based in Duisburg, is represented with four other distribution companies in Austria, Switzerland, the Netherlands and France. The product portfolio includes more than 100,000 items from the product areas workshop equipment, warehouse supplies, transport systems, office equipment and security equipment. These are published in the published annually, more strong than 1,100 pages main catalog and the constantly updated online store.

Dann unterstützen Sie unser Team in Duisburg als Kundenbetreuer (m/w/d) eCommerce - UDO BÄR GmbH * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Die UDO BÄR GmbH ist einer der führenden, international agierenden Versandhändler und Vollsortimenter für Betriebs-, Lager- und Büroeinrichtungen. Das Unternehmen, mit Firmensitz in Duisburg, ist mit vier weiteren Vertriebsgesellschaften in Österreich, in der Schweiz, den Niederlanden und in Frankreich vertreten. Das Produktportfolio umfasst mehr als 100.000 Artikel aus den Produktbereichen Betriebsausstattung, Lagerbedarf, Transportsysteme, Büroeinrichtung und Sicherheitsausstattung. Diese werden in dem jährlich erscheinenden, mehr als 1.100 Seiten starken Hauptkatalog und dem stets aktuellen Online-Shop publiziert.

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 128772

Area Manager.

Gebietsleiter .

To strengthen our sales team we are looking for, first as parental representation, a regional manager (m / w / d) for the space Dusseldorf - Duisburg - Osnabruck - Kleve. * Located in the sales area Genuport Trade GmbH * Space Dusseldorf - Duisburg - Osnabruck - Kleve * Temporary contract * Full time - Genuport Trade GmbH is the leading sales organization for global brands. We import and sell food from more than 30 countries, focusing on providing impetus brands in the premium segment "Food" and "Sports and Functional Nutrition". Our annual turnover amounts to approximately EUR 150 million with about 50 national and international brands - including Marabou, Daim, Ovaltine, Del Monte and Multipower, Champ, Isostar and Multaben.

Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir ab sofort, zunächst als Elternzeitvertretung, einen Gebietsleiter (m/w/d) für den Raum Düsseldorf – Duisburg – Osnabrück – Kleve. * Sie wohnen im Verkaufsgebiet Genuport Trade GmbH * Raum Düsseldorf – Duisburg – Osnabrück – Kleve * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die Genuport Trade GmbH ist die führende Vertriebsorganisation für internationale Markenartikel. Wir importieren und vermarkten Lebensmittel aus mehr als 30 Ländern und konzentrieren uns dabei auf impulsgebende Marken aus dem Premiumbereich „Food“ und „Sports and Functional Nutrition“. Unser Jahresumsatz beläuft sich auf rund 150 Mio. EUR mit ca. 50 nationalen und internationalen Marken – darunter Marabou, Daim, Ovomaltine, Del Monte sowie Multipower, Champ, Isostar und Multaben.

شرکت در شهر Raum Düsseldorf – Duisburg – Osnabrück – Kleve آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 207250

Team leader logistics.

Teamleiter Logistik.

We are looking for three team leaders (m / w / d) full-time to join our team in Duisburg on Logport. Requirement is management experience in operational logistics business. You can expect a motivated team in a pleasant working atmosphere. Then contact our HR recruiting team with more than 82,000 employees at more than 1,300 locations in over 100 countries, the Kuehne + Nagel Group is the world's leading logistics companies. Kuehne + Nagel is as an employer for equal opportunities and we are also involved in respect of persons with disabilities for diversity in our teams. Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG * MA * Regular Employment * Full-time - you have power and always everything under control? And you can rely on really good for you? Then you are exactly right in our warehouse. Their roles and responsibilities

Wir suchen drei Teamleiter (m/w/d) in Vollzeit zur Verstärkung unseres Teams in Duisburg am Logport. Voraussetzung ist Führungserfahrung im operativen Logistikgeschäft. Es erwartet Sie ein motiviertes Team in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Dann kontaktieren Sie unser HR Recruiting Team Mit mehr als 82.000 Mitarbeitern an mehr als 1.300 Standorten in über 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Kühne + Nagel steht als Arbeitgeber für Chancengleichheit und wir engagieren uns auch im Hinblick auf Personen mit Behinderung für Diversität in unseren Teams. Kühne + Nagel (AG & Co.) KG * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Sie haben Power und immer alles im Griff? Und man kann sich richtig gut auf Sie verlassen? Dann sind Sie in unserem Lager genau richtig. Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 376830

Pickers.

Kommissionierer .

To strengthen our motivated team we are looking for the next possible date picker (m / w / d) on mini-job basis. wagro Tobacco successor * MA * Regular Employment * Part Time - Location: 47269 Duisburg | Contract: Mini Job (Saturday) | We are a family run wholesale company and have for over 100 years successfully active in the market. We offer our more than 750 customers a comprehensive range of tobacco products and convenience products and related services. Our customers appreciate et al our commitment, our pragmatism and long-term, trusting cooperation. The position can be filled with 7.5 hours each on Saturday a week. Part of your activities are the picking of tobacco products, and general camp activities. * Good knowledge of German in speaking and writing * First experiences in the camp * Physical Endurance

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin Kommissionierer (m/w/d) auf Minijob-Basis. wagro Tabakwaren Nachfolger * Duisburg * Feste Anstellung * Teilzeit - Ort: 47269 Duisburg | Vertragsart: Minijob (Samstag) | Wir sind ein familiengeführtes Großhandelsunternehmen und sind seit über 100 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Wir bieten unseren über 750 Kunden ein umfassendes Sortiment mit Tabakwaren & Convenience-Artikeln und dazugehörigen Dienstleistungen. Unsere Kunden schätzen u.a. unsere Verbindlichkeit, unseren Pragmatismus und langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Stelle ist mit 7,5 Stunden, jeweils am Samstag einer Woche, zu besetzen. Bestandteil Ihrer Tätigkeit sind die Kommissionierung von Tabakwaren sowie allgemeine Lagertätigkeiten. * Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift * Erste Erfahrungen im Lager * Körperliche Belastbarkeit

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 255509

Property managers.

Immobilienverwalter .

To strengthen our team in Duisburg we are looking for possible time to full-time (40 hours per week) a real estate manager (m / w / d) We are a nationwide-positioned real estate services company with a claim to be part of our industry's leading companies. * Experience in property management Property Management GmbH Optima * MA * Regular Employment * Full-time - addition to an excellent working atmosphere, we offer you an interesting job in a dynamic environment, a very good income and an attractive, modern and secure position. Our company is a medium-sized family and is characterized for years by above-average growth. You fit the bill if you take pleasure in having an autonomous, versatile work and enjoy working in a team with flat hierarchies.

Zur Verstärkung unseres Teams in Duisburg suchen wir zum nächstmöglich Zeitpunkt in Vollzeit (40 Std./Woche) einen Immobilienverwalter (m/w/d) Wir sind ein bundesweit aufgestelltes Immobiliendienstleistungsunternehmen mit dem Anspruch, zu den führenden Unternehmen unserer Branche zu gehören. * Erfahrungen in der Immobilienverwaltung Hausverwaltung Optima GmbH * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Neben einem hervorragenden Betriebsklima bieten wir Ihnen eine interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld, ein sehr gutes Einkommen und einen attraktiven, modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz. Unser Unternehmen ist ein mittelständischer Familienbetrieb und zeichnet sich seit Jahren durch ein überproportionales Wachstum aus. Sie passen zu uns, wenn Sie Freude an einer eigenverantwortlichen, vielseitigen Tätigkeit haben und gerne in einem Team mit flachen Hierarchien arbeiten.

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 546568

Cargo train drivers.

Lokführer Cargo.

As a train driver (m / f / d) Cargo They play a key role between our company and our customers throughout Europe. Still no engineer (m / f / d) but to be part of this exciting industry interest? Our in-house RT & S drivers Academy forms interested newcomers in 11 months the finished engine driver (m / f / d) - even without formation voucher. () ... and we love the incomparable view from the driver's cab. SBB Cargo Germany GmbH * Duisburg, Freiburg, Fulda, Hamburg, Karlsruhe, Cologne, Mannheim, Offenbach * Regular Employment * Full-time - The north-south axis between Germany and Italy is one of the most important transport routes in Europe. SBB Cargo International as a specialist with Swiss quality offers you a secure job in a fascinating environment.

Als Lokführer (w/m/d) Cargo übernehmen Sie eine Schlüsselfunktion zwischen unserem Unternehmen und unseren Kunden aus ganz Europa. Noch kein Lokführer (m/w/d) aber Interesse Teil dieser spannenden Branche zu werden? Unsere hausinterne RT&S Lokführer-Akademie bildet interessierte Quereinsteiger in 11 Monaten zum fertigen Lokführer (m/w/d) aus – auch ohne Bildungsgutschein. ( ) ...und wir lieben den unvergleichlichen Ausblick aus dem Führerstand. SBB Cargo Deutschland GmbH * Duisburg, Freiburg, Fulda, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Mannheim, Offenbach * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Nord-Süd-Achse zwischen Deutschland und Italien gehört zu den bedeutendsten Verkehrswegen Europas. SBB Cargo International als Spezialist mit Schweizer Qualität bietet Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem faszinierenden Umfeld.

شرکت در شهر Duisburg, Freiburg, Fulda, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Mannheim, Offenbach آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 849872

Senior Director of Operations.

Senior Director Operations .

Plan strategies and implements policies / procedures governing areas: such as quality, efficiency, cycle time, safety did Ensure the growth and successful ongoing operational of the region * 10+ years progressive operations management experience; or equivalent combination of education and experience. With over 65 years of experience, SAUERESSIG is a Recognized expert for high-quality gravure printing solutions, special rollers and custom machine construction. From 13 production sites worldwide, SAUERESSIG supports its customer base of brand owners, printers and converters with innovative solutions along the Entire pre-press stage. In addition, SAUERESSIG serves its customers with comprehensive design services in the areas of artwork, reproduction and color management.

Plans strategies and implements policies/procedures governing areas such as quality, efficiency, cycle time, safety that ensure the growth and successful ongoing operation of the region * 10+ years progressive operations management experience; or equivalent combination of education and experience. With over 65 years of experience, SAUERESSIG is a recognised expert for high-quality gravure printing solutions, special rollers and custom machine construction. From 13 production sites worldwide, SAUERESSIG supports its customer base of brand owners, printers and converters with innovative solutions along the entire pre-press stage. In addition, SAUERESSIG serves its customers with comprehensive design services in the areas of artwork, reproduction and colour management.

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 894368

Immobilienkaufmann / Property Manager.

Immobilienkaufmann / Property Manager .

Completed training as a real estate businessman, training as property manager or equivalent qualification - ZBVV - Central floor rental and management GmbH * Duisburg, Cologne, Münster or Oyten * Regular Employment * Full-time - with its approximately 300 employees, manages and optimizes ZBVV - Central floor Rental & management GmbH the holdings of the CBI group. This offers residential real estate since 2002, real estate funds with a focus. Success Because the stock to approximately 61,000 residential and commercial units (as of March 2020) has grown and is growing constantly. We are looking for team oriented personalities with enthusiasm for growth and for the resulting challenges and opportunities. Your tasks * Personal responsibility for managing a predominantly residential real estate holdings

Abgeschlossene Ausbildung zum Immobilienkaufmann , Weiterbildung zum Immobilienfachwirt oder vergleichbare Qualifikation - ZBVV - Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH * Duisburg, Köln, Münster oder Oyten * Feste Anstellung * Vollzeit - Mit ihren ca. 300 Mitarbeitern verwaltet und optimiert die ZBVV – Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH die Bestände der ZBI Gruppe. Diese bietet seit 2002 Immobilienfonds mit dem Schwerpunkt Wohnimmobilien an. Erfolgsbedingt ist der Bestand auf rund 61.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten (Stand März 2020) angestiegen und wächst ständig. Wir suchen teamfähige Persönlichkeiten mit Begeisterung für das Wachstum sowie für die sich daraus ergebenden Aufgaben und Chancen. Ihre Aufgaben * Eigenverantwortliche Verwaltung eines überwiegend wohnungswirtschaftlichen Immobilienbestandes

شرکت در شهر Duisburg, Köln, Münster oder Oyten آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 561654

Engineering and technical building services.

Ingenieur technische Gebäudeausrüstung .

Responsible for the building services TGA HOAI * Degree in Supply Technology (Building Services) or qualification for technicians HLS * Working with CAD program - make technical calculations - DB Zeitarbeit GmbH * MA * Temporary Employment * Full-time - as a 100% subsidiary is the DB-time work your springboard to Deutsche Bahn. Benefit from a tariff guaranteed salary package, overtime pay and attractive social and fringe benefits. Make your next step - and the first in the DB Group into it. The earliest possible date we are looking for you for use at DB in Duisburg. * Personal responsibility for management of planning projects in the TGA - project planning phases 1-5 for TGA, editing the work phases 6-9 * Communication with all planning and construction parties

Zuständig für die Technische Gebäudeausrüstung TGA nach HOAI * Abgeschlossenes Studium der Versorgungstechnik (Technische Gebäudeausrüstung) oder Qualifikation zum Techniker HLS * Arbeiten mit CAD-Programm - Erstellung technischer Berechnungen - DB Zeitarbeit GmbH * Duisburg * Arbeitnehmerüberlassung * Vollzeit - Als 100%ige Tochter ist die DB Zeitarbeit Dein Sprungbrett zur Deutschen Bahn. Profitiere von einem tariflich garantierten Gehaltspaket, Überstundenvergütung und attraktiven Sozial- und Nebenleistungen. Mach Deinen nächsten Schritt - und den ersten in den DB-Konzern hinein. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für einen Einsatz bei der DB am Standort Duisburg. * Eigenverantwortliche Leitung von Planungsprojekten im Bereich TGA - Projektplanung Leistungsphasen 1-5 für TGA, Bearbeitung der Leistungsphasen 6-9 * Kommunikation mit allen Planungs- und Baubeteiligten

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 147425

Booker.

Disponent .

Duisburg Duisburg Papierverwertung GmbH * * Regular Employment * Full-time - Moving Ideas: From recyclable material is raw material from biomass electricity from waste heat from water life. More than 30,000 people work at REMONDIS of holistic solutions that bring progress and resource conservation in line. Together, over and over, worldwide. > Headquarters Duisburg> Make No .: 54951 - How does your day with us from * In your new job is all about the organization and scheduling of vehicles, and tour planning and control * For that you take responsibility for the technical and human management of mobile workers * are you also contact for optimum project between logistics and plant operation * continuous consultation with colleagues and the optimal utilization of the fleet are among your daily tasks

Duisburger Papierverwertung GmbH * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir bewegen Ideen: Aus Wertstoff wird Rohstoff, aus Biomasse Strom, aus Abfall Wärme, aus Wasser Leben. Mehr als 30.000 Menschen arbeiten bei REMONDIS an ganzheitlichen Lösungen, die Fortschritt und Ressourcenschonung in Einklang bringen. Gemeinsam, wieder und wieder, weltweit. > Firmensitz Duisburg > Stellen-Nr.: 54951 - So sieht Ihr Tag bei uns aus * In Ihrem neuen Job dreht sich alles um die Organisation und Disposition von Fahrzeugen sowie die Tourenplanung und -kontrolle * Dafür übernehmen Sie die Verantwortung für die fachliche und personelle Führung des Fahrpersonals * Außerdem sind Sie Ansprechpartner für die optimale Abwicklung zwischen Logistik und Anlagenbetrieb * Die kontinuierliche Absprache mit den Kollegen und die optimale Auslastung des Fuhrparks gehören zu Ihren täglichen Aufgaben

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 823102

Retailers, retail clerk, tile or stone mason as a consultant tiles and building materials.

Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel, Fliesenleger oder Steinmetz als Fachberater Fliesen und Baustoffe.

BAUHAUS you looking now for the subject Centrum Duisburg-Great tree in full or part time as a sales staff (m / f / d) tiles and building materials. Dedicated employees are the most valuable asset of the company - and the best proof is the success: With over 270 centers in 19 countries specialized belongs BAUHAUS of the most successful companies in Europe. * Sound knowledge of tiles and building * Duisburg-Great Tree * Regular Employment * Full-time - Better with passion. The work under this part-time is about 120 hours per month. BAUHAUS builds primarily on one thing: the commitment of all employees - individual for each other and for each customer. Only with respect, cohesion and passion it's fun to give everything every day. And is looking forward to become even better with you!

BAUHAUS sucht Sie ab sofort für das Fachcentrum Duisburg-Grossenbaum in Voll- oder Teilzeit als Mitarbeiter im Verkauf (m/w/d) Fliesen und Baustoffe. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wertvollste Gut des Unternehmens – und der beste Beweis dafür ist der Erfolg: Mit über 270 Fachcentren in 19 Ländern gehört BAUHAUS zu den erfolgreichsten Unternehmen Europas. * Fundierte Kenntnisse im Bereich Fliesen und Baustoffe * Duisburg-Grossenbaum * Feste Anstellung * Vollzeit - Besser mit Herzblut. Die Arbeitszeit im Rahmen dieser Teilzeitbeschäftigung beträgt ca. 120 Stunden pro Monat. BAUHAUS baut vor allem auf eines: Den Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – füreinander und für jeden einzelnen Kunden. Denn nur mit Respekt, Zusammenhalt und Leidenschaft macht es Spaß, jeden Tag aufs Neue alles zu geben. Und freut sich darauf, mit Ihnen noch besser zu werden!

شرکت در شهر Duisburg-Grossenbaum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 267911

Sales Agent.

Sales Agent .

DPD Germany GmbH * MA * Regular Employment * Full-time - Welcome to DPD. As an innovative leader in parcel delivery DPD is primarily aimed at the premium segment from, so to those who expect more than the classic parcel shipping. As an employer, we will also be premium and consistently work towards this goal. Throughout Germany in 78 branches every day 9,500 people and 11,000 delivery staff working for us. Convince yourself of us and become part of DPD! It offers a variety of tasks * Searching of potential customers * qualification and expansion of sales notes * Active contact with potential customers * needs assessment to potential customers * appointments with potential customers * preparation and review of appointments * quotations for compliance with applicable policies * Consistent tracking offers

DPD Deutschland GmbH * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Willkommen bei DPD. Als Innovationsführer im Paketversand zielt DPD vor allem auf das Premium Segment ab, also auf alle, die mehr erwarten als den klassischen Paketversand. Als Arbeitgeber wollen wir ebenfalls Premium sein und arbeiten konsequent auf dieses Ziel hin. Deutschlandweit sind in 78 Niederlassungen täglich 9.500 Mitarbeiter und 11.000 Zusteller für uns im Einsatz. Überzeugen Sie sich von uns und werden Sie Teil von DPD! Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben * Recherche von potentiellen Kunden * Qualifizierung und Ausbau von Verkaufshinweisen * Aktive Kontaktaufnahme bei potentiellen Kunden * Bedarfsermittlung bei potentiellen Kunden * Terminvereinbarung bei potentiellen Kunden * Vor- und Nachbereitung von Terminen * Angebotserstellung nach Einhaltung der gültigen Policies * Konsequente Nachverfolgung der Angebote

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 468227

Team Assistant - full time (38 hours / week).

Teamassistenz – in Vollzeit (38 Stunden/Woche).

As part of the succession plan we are looking for our area maintenance and engineering for applications for a Team Assistant (m / w / d) - full-time (38 hours / week) * scheduling and travel arrangements for the teammates / inside * Completed commercial or equivalent with experience in the assistance area A open-minded and cooperative team is looking forward to incorporate sound into your challenging and varied job. * MA * Regular Employment * Full-time - companies and market - HAMBORNER REIT AG is listed in the SDAX corporation, which eventually out-operates in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial real estate. The company has a sustainable rental incomes via a nationally-dispersed diversified real estate portfolio with a total value of 1.6 billion euros.

Im Rahmen der Nachfolgeplanung suchen wir für unseren Bereich Instandhaltung und Technik zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamassistenz (m/w/d) – in Vollzeit (38 Stunden/Woche) * Terminplanung und Reiseorganisation für die Teamkollegen/innen * Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung mit Erfahrung im Assistenzbereich Ein aufgeschlossenes und kollegiales Team freut sich darauf, Sie in Ihre anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit fundiert einzuarbeiten. * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Unternehmen und Markt - Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die aus-schließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von 1,6 Mrd. Euro.

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 869101

Senior Specialist Computer System Validation GMP.

Senior Specialist Computersystemvalidation GMP .

Hays - Recruiting Experts Worldwide * MA * Regular Employment * Full-time - About Hays - With over 15 years experience in the traditional pharmaceutical industry as well as in biotechnology and medical technology, we know the key contact person, write out the demanding tasks with potential. High demand for staff opens up exciting opportunities for dedicated professionals to professionally develop and work on their career. You as a candidate, we offer this as specialized personnel consultancy with an international network key advantages - completely free of charge. Register and take advantage of interesting and matching positions and projects. My duties * computer system validation projects in regulated environments under GMP

Hays – Recruiting Experts Worldwide * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Über Hays - Mit über 15 Jahren Erfahrung in der klassischen Pharmaindustrie ebenso wie in der Biotechnologie und Medizintechnik kennen wir die entscheidenden Ansprechpartner, die anspruchsvolle Aufgaben mit Potenzial ausschreiben. Die hohe Personalnachfrage eröffnet spannende Möglichkeiten für engagierte Experten, um sich beruflich zu entwickeln und an ihrer Karriere zu arbeiten. Ihnen als Kandidat bieten wir dabei als spezialisierte Personalberatung mit einem internationalen Netzwerk entscheidende Vorteile - und das völlig kostenfrei für Sie. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Meine Aufgaben * Computersystemvalidierungsprojekte im regulierten Umfeld unter GMP

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 255805

Electricians production.

Elektriker Produktion .

To strengthen our team we are looking for an electrician (m / w / d) for the production * Successfully completed technical training (electricians) and equal or better - RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG * Duisburg-Walsum * Regular Employment * full time - Rheinfels source and Sinalco are trademarks of beverage group Hövelmann, a family business with over 110 years of tradition drinks. As the largest mineral water in NRW, the drinks group realized a total of about 600 employees and posted annual sales of 686 million liters. * Inspection, maintenance, and repair of production equipment * Monitoring of all system states by visual inspection (visualization) * machine operation and troubleshooting * Machine maintenance (cleaning and adjustments) * conversion work (change of format) of the machine

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Elektriker (m/w/d) für die Produktion * Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung (Elektriker) bzw. gleich- oder höherwertig - RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG * Duisburg-Walsum * Feste Anstellung * Vollzeit - Rheinfels Quelle und Sinalco sind Marken der Getränkegruppe Hövelmann, einem Familienunternehmen mit mehr als 110-jähriger Getränketradition. Als größter Mineralbrunnen in NRW realisiert die Getränkegruppe mit insgesamt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Jahresabsatz von 686 Mio. Litern. * Inspektions-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten der Produktionsanlagen * Überwachung aller Systemzustände durch Sichtprüfungen (Visualisierung) * Maschinenbedienung und Störungsbehebung * Maschinenpflege (Reinigungs- und Einstellarbeiten) * Umstellarbeiten (Formatwechsel) der Maschinen

شرکت در شهر Duisburg-Walsum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 225984

Employees construction management.

Mitarbeiter Baumanagement.

North Rhine-Westphalia (Duisburg) we are looking for a (m / w / d) Construction The range comprises complete engineering services in the area of ​​project planning for engineering structures and traffic facilities, structural design and services in the fields of traffic engineering, building diagnostics, supervision, construction management and project control , * Coordination and monitoring of sophisticated infrastructure construction projects * coordination with customers, offices and construction companies * training as a construction engineer or study specializing in civil engineering * sound knowledge of the electronic construction invoicing (ARRIBA, iTWO) Employee benefits employee discounts Show employee benefits 9 more employees benefits shown are company-dependent and may vary depending on different position and department. IGS Ingenieure GmbH & Co. KG * MA * Regular Employment * Full-time

Für Nordrhein-Westfalen (Duisburg) suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter (m/w/d) Baumanagement Das Leistungsspektrum umfasst komplette Ingenieurleistungen im Bereich der Objektplanung für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Tragwerksplanungen sowie Leistungen in den Fachgebieten Verkehrstechnik, Bauwerksdiagnostik, Bauüberwachung, Bauoberleitung und Projektsteuerung. * Koordinierung und Überwachung von anspruchsvollen Infrastrukturbaumaßnahmen * Abstimmung mit Kunden, Ämtern und Bauunternehmen * Ausbildung als Bautechniker oder Studium Fachrichtung Bauingenieurwesen * fundierte Kenntnisse in der elektronischen Bauabrechnung (ARRIBA, iTWO) Mitarbeitervorteile Mitarbeiterrabatte Zeig 9 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. IGS Ingenieure GmbH & Co. KG * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 981128

Engineers building construction.

Techniker Hochbau .

Degree in architecture, construction or industrial engineering or degree as a certified technician or equivalent qualification - ZBVV - Central floor rental and management GmbH * Dortmund, Dresden, Duisburg, Kiel, Leipzig and Rostock * Regular Employment * Full-time - with their ca . 300 employees manages and optimizes ZBVV - Central floor rental and management GmbH holdings of the CBI group. This offers residential real estate since 2002, real estate funds with a focus. Success Because the stock to approximately 61,000 residential and commercial units (as of March 2020) has grown and is growing constantly. We are looking for team oriented personalities with enthusiasm for growth and for the resulting challenges and opportunities. Your tasks * Independent support and coordination of construction work for residential properties

Abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur , Bau- oder Wirtschaftsingenieurwesen bzw. Abschluss als staatlich geprüfter Techniker oder vergleichbare Qualifikation - ZBVV - Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH * Dortmund, Dresden, Duisburg, Kiel, Leipzig oder Rostock * Feste Anstellung * Vollzeit - Mit ihren ca. 300 Mitarbeitern verwaltet und optimiert die ZBVV – Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH die Bestände der ZBI Gruppe. Diese bietet seit 2002 Immobilienfonds mit dem Schwerpunkt Wohnimmobilien an. Erfolgsbedingt ist der Bestand auf rund 61.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten (Stand März 2020) angestiegen und wächst ständig. Wir suchen teamfähige Persönlichkeiten mit Begeisterung für das Wachstum sowie für die sich daraus ergebenden Aufgaben und Chancen. Ihre Aufgaben * Eigenständige Betreuung und Koordination von Baumaßnahmen für Wohnimmobilien

شرکت در شهر Dortmund, Dresden, Duisburg, Kiel, Leipzig oder Rostock آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 805314

Senior Controller.

Senior Controller .

For an industrial company based in Duisburg we are looking within the recruitment for a permanent position you as a Senior Controller (m / w / d). Interested in the position of Senior Controller (m / w / d)? * Successfully completed a business degree with an emphasis in finance or a completed commercial training with a training for controllers Amadeus FiRe Personalvermittlung & Interim Management GmbH * MA * Regular Employment * Full-time - you have a goal, we the way! Amadeus FiRe AG brings as a specialized personnel service every day specialists and managers together from the tax, accounting and controlling with national and international companies. In this area we are in Germany for many years the market leader. Your tasks * Participation in the preparation of monthly financial reports

Für ein Industrieunternehmen mit Sitz in Duisburg suchen wir aktuell im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als Senior Controller (m/w/d). Interessiert an der Stelle als Senior Controller (m/w/d)? * Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt im Bereich Finanzen oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit einer Weiterbildung zum Controller Amadeus FiRe Personalvermittlung & Interim Management GmbH * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Sie haben ein Ziel, wir die Wege! Die Amadeus FiRe AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Steuer-, Rechnungswesen und Controlling mit nationalen und internationalen Unternehmen zusammen. In diesem Bereich sind wir seit vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Ihre Aufgaben * Mitwirkung bei der Erstellung des monatlichen Finanzreports

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 382722

Cost Controller.

Cost Controller .

For a company from the production sector, based in Duisburg, we are interested in the context of recruitment for a permanent position you as Cost Controller (m / w / d). Interested in the position of cost Controller (m / h / d)? * Successfully completed a business degree or completed commercial vocational training with a training to the controller * Solid experience in Financial Controlling / Cost controlling - Amadeus FiRe Personalvermittlung & Interim Management GmbH * MA * Regular Employment * Full-time - you have a goal, we the way! Amadeus FiRe AG brings as a specialized personnel service every day specialists and managers together from the tax, accounting and controlling with national and international companies. In this area we are in Germany for many years the market leader. Your tasks

Für ein Unternehmen aus der Produktionsbranche mit Sitz in Duisburg suchen wir aktuell im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als Cost Controller (m/w/d). Interessiert an der Stelle als Cost Controller (m/w/d)? * Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit einer Weiterbildung zum Controller * Fundierte Erfahrung im Financial Controlling/Cost Controlling - Amadeus FiRe Personalvermittlung & Interim Management GmbH * Duisburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Sie haben ein Ziel, wir die Wege! Die Amadeus FiRe AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Steuer-, Rechnungswesen und Controlling mit nationalen und internationalen Unternehmen zusammen. In diesem Bereich sind wir seit vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Ihre Aufgaben

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 325747

Electrician company workshop.

Elektriker Betriebswerkstatt .

To strengthen our team we are looking for an electrician (m / w / d) for the maintenance workshop * Successfully completed technical training (electricians) and equal or better - RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG * Duisburg-Walsum * Regular Employment * full time - Rheinfels source and Sinalco are trademarks of beverage group Hövelmann, a family business with over 110 years of tradition drinks. As the largest mineral water in NRW, the drinks group realized a total of about 600 employees and posted annual sales of 686 million liters. * Inspection, maintenance, and repair of production equipment * Monitoring of all system states by visual inspection (visualization) * Management of incidents incl. Prioritization (Incident Management) * Failure analysis and elimination of mechanical and electrical disturbances logistical assets and critical systems

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Elektriker (m/w/d) für die Betriebswerkstatt * Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung (Elektriker) bzw. gleich- oder höherwertig - RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG * Duisburg-Walsum * Feste Anstellung * Vollzeit - Rheinfels Quelle und Sinalco sind Marken der Getränkegruppe Hövelmann, einem Familienunternehmen mit mehr als 110-jähriger Getränketradition. Als größter Mineralbrunnen in NRW realisiert die Getränkegruppe mit insgesamt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Jahresabsatz von 686 Mio. Litern. * Inspektions-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten der Produktionsanlagen * Überwachung aller Systemzustände durch Sichtprüfungen (Visualisierung) * Management von Zwischenfällen inkl. Priorisierung (Incident Management) * Störungsanalyse und Behebung mechanischer und elektrischer Störungen logistischen Komponenten und kritischen Systemen

شرکت در شهر Duisburg-Walsum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 470928

Civil Baufachplanung / construction management.

Bauingenieur Baufachplanung/Bauleitung .

Degree in architecture, construction or industrial engineering or degree as a certified technician or equivalent qualification * Control of construction projects incl. Site planning, construction management and project monitoring by HAOI and VOB * Experience in the technical execution rules and standards in the construction and contract law as well in the bidding, contracting and construction management ZBVV - Central floor rental and management GmbH * Dortmund, Dresden, Duisburg, Kiel Leipzig and Rostock * Regular employment * full-time - with its approximately 300 employees, manages and optimizes ZBVV - Central floor rental and management GmbH the holdings of the CBI group. This offers residential real estate since 2002, real estate funds with a focus. Success Because the stock to approximately 61,000 residential and commercial units (as of March 2020) has grown and is growing constantly.

Abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur , Bau- oder Wirtschaftsingenieurwesen bzw. Abschluss als staatlich geprüfter Techniker oder vergleichbare Qualifikation * Steuerung von Bauprojekten inkl. Objektplanung, Bauleitung und Projektüberwachung nach HAOI und VOB * Erfahrung in den technischen Ausführungsregeln und Normen, im Bau- und Vertragsrecht sowie in der Ausschreibung, Vergabe und Bauabwicklung ZBVV - Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH * Dortmund, Dresden, Duisburg, Kiel Leipzig oder Rostock * Feste Anstellung * Vollzeit - Mit ihren ca. 300 Mitarbeitern verwaltet und optimiert die ZBVV – Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH die Bestände der ZBI Gruppe. Diese bietet seit 2002 Immobilienfonds mit dem Schwerpunkt Wohnimmobilien an. Erfolgsbedingt ist der Bestand auf rund 61.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten (Stand März 2020) angestiegen und wächst ständig.

شرکت در شهر Dortmund, Dresden, Duisburg, Kiel Leipzig oder Rostock آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 865364

Sales employees in the field sales region of North Rhine Westphalia.

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst Verkaufsgebiet Nordrhein Westfalen.

Sales Manager (m / w / d) And rightly so, because we stand with the energy and experience of our employees and the solidity of a strong and successful company for the correctness of this decision. from XS to XXL prefabricated garages: ZAPF garages World - * Experience in the field Zapf GmbH * Essen, Dusseldorf, Duisburg, Bocholt * Regular Employment * Full-time! For more than 100 years, people trust on ZAPF when it comes to the subject building. As a market-strong company for precast concrete garages in Germany and Europe plan, design and manufacture since the mid-60's massive garages. Much has changed since then, has remained our enthusiasm for perfect garage solutions for people and cars. Learn more...

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Mit Recht, denn wir stehen mit der Tatkraft und Erfahrung unserer Mitarbeiter und der Solidität eines starken und erfolgreichen Unternehmens für die Richtigkeit dieser Entscheidung. * Berufserfahrung im Außendienst Zapf GmbH * Essen, Düsseldorf, Duisburg, Bocholt * Feste Anstellung * Vollzeit - ZAPF-Garagen-Welt: Fertiggaragen von XS bis XXL! Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Menschen auf ZAPF, wenn es um das Thema Bauen geht. Als marktstarkes Unternehmen für Betonfertiggaragen in Deutschland und Europa planen, konstruieren und fertigen wir bereits seit Mitte der 60-er Jahre Massivgaragen. Vieles hat sich seither verändert, geblieben ist unsere Begeisterung für perfekte Garagen-Lösungen für Mensch und Auto. Mehr erfahren...

شرکت در شهر Essen, Düsseldorf, Duisburg, Bocholt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir