آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 158784

Warehouse worker / picker / stacker driver.

Lagermitarbeiter / Kommissionierer / Staplerfahrer .

Training as a warehouseman with forklift license you should have successfully completed. We need your support in the area of ​​logistics, especially in the field camp. You pick, drive forklifts, accept incoming activities. Nette Papier GmbH * Bad Dürrenberg * Regular Employment * Full-time - We are a growing company in times of crisis.! We are medium without much hierarchy structure. Everything is done with us on the direct route. Quick service paths facilitate the cooperation. We are represented with warehouses in Göttingen (parent company) and Bad Dürrenberg also include pick-up markets to our company. We are in the packaging industry go. We serve customers in the restaurant business, trade and industry. We have our own fleet and send in addition with carriers and parcel service.

Eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik mit Staplerschein sollten Sie erfolgreich absolviert haben. Wir benötigen Ihre Unterstützung im Bereich der Logistik, speziell im Bereich Lager. Sie kommissionieren, fahren Stapler, übernehmen Wareneingangstätigkeiten. Nette Papier GmbH * Bad Dürrenberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein ständig wachsendes Unternehmen auch in Krisenzeiten.! Wir sind mittelständisch ohne große Hierarchie-Struktur. Alles wird bei uns auf dem direkten Weg erledigt. Kurze Dienstwege erleichtern das Zusammenarbeiten. Wir sind mit Lagerhallen in Göttingen (Stammhaus) und Bad Dürrenberg vertreten, auch zählen Abholmärkte zu unserem Unternehmen. Wir sind in der Verpackungsmittel-Branche unterwegs. Wir bedienen Kunden in der Gastronomie, dem Handel und der Industrie. Wir haben einen eigenen Fuhrpark und versenden zusätzlich mit Speditionen und Paketdienst.

شرکت در شهر Bad Dürrenberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 355552

Team Lead Pre Sales for Project Logistics onshore wind.

Team Lead Pre Sales for Project Logistics Onshore Wind.

You will lead our pre-sales team in our Project Logistics department managing appx. Project logistics starts in the sales phase to define the best transportation concepts for onshore wind projects. With a worldwide installed capacity of 89 GW, Siemens, Gamesa Renewable Energy has a presence in more than 90 countries and a team of 23,000 employees worldwide. At Siemens, Gamesa we make real what matters, join our global team. Help us to be ready to face the energy challenges of tomorrow and make a green footprint - join the team in creating a better future for us on our planet. Valuing our people is what makes us one global team, with our colleagues' safety at the heart of our organization. In project execution for Northern Europe and the Middle East to international team of appx. These cover trucking of components (wind turbines blades, nacelles, towers), ocean freight and the on-site logistics.

You will lead our Pre-Sales team in our Project Logistics department managing appx. Project logistics starts in the sales phase to define the best transport concepts for onshore wind projects. With a worldwide installed capacity of 89 GW, Siemens Gamesa Renewable Energy has a presence in more than 90 countries and a team of 23,000 employees worldwide. At Siemens Gamesa we make real what matters, join our global team. Help us to be ready to face the energy challenges of tomorrow and make a green footprint – join the team in creating a better future for us on our planet. Valuing our people is what makes us one global team, with our colleagues' safety at the heart of our organization. In project execution for Northern Europe and the Middle East an international team of appx. These cover trucking of components (wind turbines blades, nacelles, towers), ocean freight and the on-site logistics.

شرکت در شهر Hamburg, Brande (Dänemark) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 422699

Trainee warehouseman.

Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Trainees (m / f) warehouseman ROLAND Umschlaggesellschaft for combined transport mbH & Co. KG * Bremen * training, study * Full time - ROLAND Umschlaggesellschaft operates the oldest private terminal for combined transport (road / rail) in Germany. Our other activities include the operation of an empty container depots, transport organization by rail as well as the repair of containers. Your tasks * control of input and output features * Rebuilding / Mr layers of wagons * loading and unloading of wagons / trucks * inspection for damage of load units * much more - your profile * degree * flexibility and high reliability * Standby * responsibility * Full year * driver's license - we offer * A full-time job with an attractive payment * Extensive training * Modern working means

Auszubildende (m/w) zur Fachkraft für Lagerlogistik ROLAND Umschlagsgesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG * Bremen * Ausbildung, Studium * Vollzeit - Die ROLAND Umschlagsgesellschaft betreibt das älteste private Terminal für den kombinierten Verkehr (Straße / Schiene) in Deutschland. Zu unseren weiteren Aktivitäten gehören der Betrieb eines Leercontainerdepots, die Transportorganisation per Bahn sowie die Reparatur von Containern. Ihre Aufgaben * Kontrolle von Ein und Ausgangszügen * Umbauen/Herrichten von Waggons * Be- und Entladen von Waggons/LKWs * Prüfung auf Beschädigungen von Ladeeinheiten * vieles mehr - Ihr Profil * Schulabschluss * Flexibilität, sowie hohe Zuverlässigkeit * Einsatzbereitschaft * Verantwortungsbewusstsein * Volljährig * Führerschein - Wir bieten Ihnen * Eine Vollzeitarbeitsstelle mit attraktiver Bezahlung * Umfangreiche Einarbeitung * Moderne Arbeitsmittel

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 372039

Trainees to the merchant for office management.

Auszubildende zum Kaufmann für Büromanagement.

ROLAND Umschlaggesellschaft for combined transport mbH & Co. KG * Bremen * training, study * Full time - ROLAND Umschlaggesellschaft operates the oldest private terminal for combined transport (road / rail) in Germany. Our other activities include the operation of an empty container depots, transport organization by rail as well as the repair of containers. Tasks * Billing * Preparation of cost estimates * clearance and order entry * Disposition of trains * transport organization of sea containers * much more -. Your profile * at least secondary school with university degree * Good written and oral communication skills * Flexibility and high reliability * Standby * responsibility * Full year * driving license - We offer * A full-time job with an attractive payment * Extensive training * Modern working means

ROLAND Umschlagsgesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG * Bremen * Ausbildung, Studium * Vollzeit - Die ROLAND Umschlagsgesellschaft betreibt das älteste private Terminal für den kombinierten Verkehr (Straße / Schiene) in Deutschland. Zu unseren weiteren Aktivitäten gehören der Betrieb eines Leercontainerdepots, die Transportorganisation per Bahn sowie die Reparatur von Containern. Aufgaben * Rechnungserstellung * Erstellung von Kostenvoranschlägen * Abfertigung und Auftragserfassung * Disposition von Zügen * Transportorganisation von Seecontainern * vieles mehr - Ihr Profil * mind. Realschule mit Schulabschluss * gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen * Flexibilität, sowie hohe Zuverlässigkeit * Einsatzbereitschaft * Verantwortungsbewusstsein * Volljährig * Führerschein - Wir bieten * Eine Vollzeitarbeitsstelle mit attraktiver Bezahlung * Umfangreiche Einarbeitung * Moderne Arbeitsmittel

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 279153

Employees for capacity control.

Mitarbeiter für die Kapazitätssteuerung .

As part of our continued growth we are looking for when our facility in Bamberg a qualified and dedicated staff for the * Multi-site planning and management capacity (vehicles, employees and associated equipment) Elflein Spedition & Transport GmbH * Bamberg * Regular Employment * Full-time - first League in transport & logistics: meeting these requirements is the daily target of 1,932 established family business Elflein. Innovation and consistent customer orientation in the development and implementation of transport and logistics concepts are the foundation for our successful corporate development. With know-how and highest quality we offer our partners tailor-made logistics solutions for the automotive, paper and food. Capacity control (f / m / d)

Im Zuge unseres fortgesetzten Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort Bamberg einen qualifizierten und engagierten Mitarbeiter für die * Standortübergreifende Planung und Steuerung der Kapazitäten (Fahrzeuge, Mitarbeiter und das zugehörige Equipment) Elflein Spedition & Transport GmbH * Bamberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Erste Liga in Transport & Logistik: Diesen Anspruch zu erfüllen ist das tägliche Ziel des 1932 gegründeten Familienunternehmens Elflein. Innovationskraft und konsequente Kundenorientierung bei der Entwicklung und Realisierung von Transport- und Logistikkonzepten sind der Grundstein für unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Mit Know-how und höchster Qualität liefern wir unseren Partnern maßgeschneiderte Logistiklösungen für die Branchen Automotive, Papier und Lebensmittel. Kapazitätssteuerung (m/w/d)

شرکت در شهر Bamberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 428674

Specialist for customs and foreign trade.

Fachkraft für Zoll und Außenwirtschaft .

To ensure our dynamic growth in the future we seek the earliest possible date for the inpatient sector saw a specialist for Customs and Foreign Trade (m / w / d) Wenko Wenselaar GmbH & Co. KG * Hilden * Regular Employment * Full-time - The name WENKO stands 60 years of success and innovative ideas in the areas of bathroom, kitchen, laundry and living. You will find our innovative products worldwide in online trading, in established mail order companies as well as in retail stores. * Contact for all customs-related issues internally and externally * Ensuring internal compliance of customs, foreign trade and export control law * Consideration of new legislation and ensure the correct implementation in the company

Um unser dynamisches Wachstum auch in Zukunft sicherzustellen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den stationären Bereich eine Fachkraft für Zoll und Außenwirtschaft (m/w/d) Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG * Hilden * Feste Anstellung * Vollzeit - Der Name WENKO steht seit 60 Jahren für Erfolg und innovative Ideen aus den Bereichen Bad, Küche, Wäsche und Wohnen. Unsere innovativen Produkte finden Sie weltweit im Onlinehandel, bei etablierten Versandhäusern sowie im stationären Handel. * Ansprechpartner in allen zoll-relevanten Fragestellungen intern und extern * Sicherstellung der innerbetrieblichen Einhaltung von Vorschriften des Zoll-, Außenwirtschafts- und Exportkontrollrechts * Berücksichtigung neuer Rechtsvorschriften und Sicherstellung der korrekten Umsetzung im Unternehmen

شرکت در شهر Hilden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 548672

Clerk / in for scheduling and shipping organization.

Sachbearbeiter/in für Disposition und Versandorganisation .

HUSS MEDIA GmbH * Berlin * * Regular Employment part-time, full-time - The HUSS MEDIA GmbH, with its extensive magazine and book program one of the major trade publishers in Germany. We are a classic business-to-business information provider and employs about 100 employees in our publishing house in Berlin. With 10 magazines and special publications as well as books and software products we supply specialists and managers in industry, commerce, administration and crafts with practical and background knowledge. We are looking for qualified n / n for our publishing house, a / - our products, primarily magazines, printed and digital. This passage does not include editorial, but organizational tasks, coupled with a flair for design, data and numbers.

HUSS-MEDIEN GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Die HUSS-MEDIEN GmbH ist mit ihrem umfangreichen Zeitschriften- und Buchprogramm einer der großen Fachverlage in Deutschland. Wir sind ein klassischer Business-to-Business-Informationsanbieter und beschäftigen rund 100 Mitarbeiter in unserem Verlagshaus in Berlin. Mit 10 Zeitschriften und Sonderpublikationen sowie Fachbüchern und Softwareprodukten versorgen wir Fach- und Führungskräfte in Industrie, Handel, Verwaltung und Handwerk mit Praxis- und Hintergrundwissen. Wir suchen für unser Verlagshaus eine/n qualifizierte/n - unserer Produkte, vorrangig Zeitschriften, gedruckt und digital. Diese Stelle umfasst keine redaktionellen, sondern organisatorische Aufgaben, verbunden mit einem Gespür für Planung, Daten und Zahlen.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 283327

Trainee ROOF program in sales, logistics, purchasing, controlling and product management.

Trainee DACH Programm im Vertrieb, Logistik, Einkauf, Controlling und Produktmanagement.

In our 15-month trainee program to start on October 1, 2020, you pass through different stations at home and abroad and get to areas such as sales, logistics, purchasing, controlling and product management know that prepare you specifically to guide and / or specialized tasks , * Entry level job / trainee based in Germany international companies manage complex supply chains and facilitate both manufacturers and users of chemicals market access to thousands of products and services. Our team in Essen currently occupy a vacant position as a trainee DACH (m / w / d). Brenntag GmbH * food * Full-time - Company Profile Brenntag - "Connectingchemistry" world - Brenntag is the global market leader in the distribution of chemicals and ingredients. It connects a global network of outstanding local execution.

In unserem 15-monatigen Traineeprogramm, mit Start zum 1. Oktober 2020, durchlaufen Sie verschiedene Stationen im In- und Ausland und lernen Bereiche wie Vertrieb, Logistik, Einkauf, Controlling und Produktmanagement kennen, die Sie gezielt auf Führungs- und/oder Fachaufgaben vorbereiten. * Berufseinstieg/Trainee Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Unser Team in Essen hat momentan eine freie Position als Trainee DACH (m/w/d) zu besetzen. Brenntag GmbH * Essen * Vollzeit - Unternehmensprofil Brenntag - "Connectingchemistry" weltweit - Brenntag ist der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung.

شرکت در شهر Essen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 345960

Freight Manager.

Speditionsleiter .

We are looking for our forwarding facility in Gaggenau a forwarding (m / w / d) Spedition Benk GmbH - Spedition Benk is for Europe's leading protector Bauprofilhersteller the No. 1 when it comes to flexibility, speed and reliability.. We are a medium-sized truck forwarding the go predominantly national. * You are responsible for the professional and disciplinary lead of 16 employees of the forwarding * They are decision makers in the forwarding in all operational issues * You have completed vocational training in business for freight forwarding and logistics services and / or a corresponding degree majoring forwarding * Gaggenau * Regular employment * full-time - we bring part and full loads always safe to your desired destination.

Wir suchen für unseren Speditionsstandort in Gaggenau einen Speditionsleiter (m/w/d) Spedition Benk GmbH - Die Spedition Benk ist für Europas führenden Bauprofilhersteller Protektor die Nr. 1, wenn es um Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit geht. Wir sind eine mittelständische LKW-Spedition die überwiegend national unterwegs ist. * Sie sind verantwortlich für die fachliche und disziplinarische Führung von 16 Mitarbeitern der Spedition * Sie sind Entscheider der Spedition in allen operativen Fragestellungen * Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung und/oder ein entsprechendes Studium mit dem Schwerpunkt Spedition * Gaggenau * Feste Anstellung * Vollzeit - Dabei bringen wir Teil- und Komplettladungen immer sicher an Ihren gewünschten Zielort.

شرکت در شهر Gaggenau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir