آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 476832

Release and Test Manager.

Release und Testmanager .

Our client is a modern and future-oriented company in the banking environment, we are looking for when a "Release Manager (m / w / d)" in Frankfurt. * Main activities of the position as Release and Test Manager combine operational management tasks with the collaboration of 14 different Scrum teams and the responsible Product Owner. You support appropriate development teams and product managers / architects and create strategic plans, based on various criteria, for the GoLive set. (For example, risk assessment, emerging obstacles, dependencies, etc.) * Regular documentation and reporting of projects, test status, release readiness reviews, business go / no-go reviews etc. are tasks of your position. * Experience within the release management * Experience with project management and test management are welcome

Für unseren Kunden, ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen aus dem Bankenumfeld, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen „Releasemanager (m/w/d)“ in Frankfurt. * Haupttätigkeit der Position als Release- und Testmanager vereinen operative Führungsaufgaben mit der Zusammenarbeit von 14 verschiedenen Scrum-Teams und dem verantwortlichen Produkt Owner. * Sie unterstützen entsprechende Entwicklerteams, sowie Produktmanager/Architekten und erstellen strategische Planungen, auf Basis verschiedenen Kriterien, für die GoLive-Setzung. (z.B. Risikoeinschätzung, aufkommende Hindernisse, Abhängigkeiten, etc.) * Regelmäßige Dokumentation und Berichterstattung über Projekte, Teststatus, Release-Readiness-Reviews, Business-Go/No-Go-Reviews etc. sind Aufgaben Ihrer Position. * Berufserfahrung innerhalb des Releasemanagements * Erfahrung mit Projektmanagement bzw. Testmanagement sind gerne gesehen

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 637194

Business Relationship Manager.

Business Relationship Manager .

The Business Relationship Manager is responsible for managing the communications and analysis required to establish, maintain, and evaluate relations with GLEIF's partners Including the LEI issuing organizations (Lou), stakeholder groups, and Organizations Involved in business development initiatives. The Relationship Manager will work in LOU Management within Business Operations to develop the GLEIF-LOU management function and wants other business units as required to enable this function. This is an opportunity to make an impact on the transparency of the financial services and other industries in a not-for-profit, stable business did is committed to investing in the foundation, its partner relationships and its employees. We seek a business-oriented individual with experience working in an international environment and to managing relations with a diverse group of Organizations.

The Business Relationship Manager is responsible for managing the communications and analysis required to establish, maintain, and evaluate relations with GLEIF's partners including the LEI issuing organizations (LOUs), stakeholder groups, and organizations involved in business development initiatives. The Relationship Manager will work in LOU Management within Business Operations to develop the GLEIF-LOU management function and will other business units as required to enable this function. This is an opportunity to make an impact on the transparency of the financial services and other industries in a not-for-profit, stable business that is committed to investing in the foundation, its partner relationships and its employees. We seek a business-oriented individual with experience working in an international environment and managing relations with a diverse group of organizations.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 802208

(Senior) Consultant Digitalpayment.

(Senior) Consultant Digital Payment .

In the area of ​​digital payments, the services include business analysis, project implementation and optimization of existing payment issues and selection and integration of innovative new payment method and payment services. We build the team from further and are looking for you as a consultant focusing on Digitalpayment in the insurance sector (m / w / d) at the location of your choice. * Implementation of projects with a focus on digital payments in international insurance company * enhancement of our service portfolio including topics developments in digital payment or Digitalpayment in the insurance environment * Experience as a consultant or as an in-house consultant focused finance and accounting combined with experience in the area of ​​payments (B2C) Q_PERIOR

Im Bereich Digitaler Zahlungsverkehr umfassen die Leistungen Business Analyse, Projektimplementierung und Optimierung der bestehenden Zahlungsverkehrsthemen und Auswahl und Anbindung von innovative neue Bezahlverfahren und Zahlungsdienstleistungen. Wir bauen das Team weiter aus und suchen dafür Dich als Berater mit Fokus Digital Payment in der Versicherungsbranche (m/w/d) am Standort Deiner Wahl. * Umsetzung von Projekten mit Schwerpunkt Digitaler Zahlungsverkehr bei internationalen Versicherungsunternehmen * Weiterentwicklung unseres Leistungsportfolios einschließlich Themenentwicklung im Bereich Digitaler Zahlungsverkehr bzw. Digital Payment im Versicherungsumfeld * Erfahrung als Berater oder als Inhouse Consultant mit Fokus Finance und Accounting kombiniert mit Erfahrung im Bereich des Zahlungsverkehrs (B2C) Q_PERIOR

شرکت در شهر bundesweit (München, Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 888814

AUTOSAR software developers *.

Softwareentwickler AUTOSAR *.

The SyroCon AG, headquartered in Eschborn near Frankfurt am Main, is a consulting and software development company with a focus on Cloud Solutions, Autonomous Driving Technologies, Data Analytics, IOT Solutions, Mobility Services and Process Digitalization. More than 150 experts advise in the areas of process analysis, software architecture and software development and support well-known national and international companies in the design and implementation of IT solutions to optimize and automate their business processes and to develop their products and services. * Creation of software architecture, interface definition and review of C source code * implementation of software integration and hardware-software integration - We develop software - and you! SyroCon AG * Eschborn near Frankfurt * Regular Employment * Full-time

Die SyroCon AG mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main ist ein Beratungs- und Software-Entwicklungsunternehmen mit den Schwerpunkten Cloud Solutions, Autonomous Driving Technologies, Data Analytics, IOT Solutions, Mobility Services und Process Digitalization. Mehr als 150 Experten aus den Bereichen Prozessanalyse, Softwarearchitektur und Softwareentwicklung beraten und unterstützen namhafte national und international agierende Unternehmen bei der Konzeption und Realisierung von IT-Lösungen zur Optimierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse und bei der Entwicklung ihrer Produkte und Services. * Erstellung der Softwarearchitektur, Schnittstellendefinition und Review von C-Quellcode * Durchführung der Softwareintegration und der Hardware-Software-Integration - Wir entwickeln Software – und Dich! SyroCon AG * Eschborn bei Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Eschborn bei Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 907315

Clerk customer care center.

Sachbearbeiter Kundenbetreuung Mitte.

Start now as a clerk (m / f / d) customer service center. We keep our customers mobile - from individual leasing to managing international fleets, we offer customized mobility concepts. In our Frankfurt branch in Liederbach am Taunus You are responsible for the active management of a defined customer base. In problem cases, you work out individual solutions for selected clients and obtain on-demand testing relevant for credit management. Last but not least, visit the customer's site. Customer-oriented thinking and acting, as well as an accomplished handling of the MS Office package are natural for you. LeasePlan Germany GmbH * Liederbach am Taunus (near Frankfurt) * Regular Employment * Full-time - Who we are

Starten Sie ab sofort als Sachbearbeiter (m/w/d) Kundenbetreuung Mitte. Wir halten unsere Kunden mobil – vom Einzelleasing bis zum Management internationaler Flotten bieten wir maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte. In unserer Niederlassung Frankfurt in Liederbach am Taunus sind Sie für die aktive Betreuung eines definierten Kundenstamms verantwortlich. Bei Problemfällen erarbeiten Sie individuelle Lösungen für ausgesuchte Kunden und beschaffen auf Anforderung prüfungsrelevante für das Kreditmanagement. Nicht zuletzt besuchen Sie Kunden vor Ort. Kundenorientiertes Denken und Handeln sowie ein versierter Umgang mit dem MS Office-Paket sind für Sie selbstverständlich. LeasePlan Deutschland GmbH * Liederbach am Taunus (bei Frankfurt am Main) * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer wir sind

شرکت در شهر Liederbach am Taunus (bei Frankfurt am Main) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 861685

Employees Internal management and controlling.

Mitarbeiter Interne Verwaltung und Controlling .

We are looking for the earliest possible date for our head office in Dreieich near Frankfurt an employee Internal Management and Controlling (m / w / d) Practical experience in the areas of controlling, accounting and administration are an advantage. We are engaged in several locations in Germany currently has 190 employees. Aim your responsible activity is the active participation in our internal management. They support our own Controlling as well as our accounting and personnel. Employee Benefits Employee Laptop employee discounts Show employee benefits 9 more employees benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. And Partners AG * Dreieich near Frankfurt * Regular Employment * Full-time

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Hauptstandort in Dreieich bei Frankfurt am Main einen Mitarbeiter Interne Verwaltung und Controlling (m/w/d) Praktische Erfahrungen in den Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Verwaltung sind von Vorteil. Wir beschäftigen an mehreren Standorten in Deutschland derzeit über 190 Mitarbeiter. Ziel Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit ist die aktive Mitarbeit in unserer internen Verwaltung. Sie unterstützen unser eigenes Controlling sowie unser Rechnungs- und Personalwesen. Mitarbeitervorteile Mitarbeiter-Laptop Mitarbeiterrabatte Zeig 9 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. Schüllermann und Partner AG * Dreieich bei Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Dreieich bei Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 327250

Engineering Legal requirements for motor vehicles.

Ingenieur Gesetzliche Vorschriften für Kraftfahrzeuge.

Mobis Parts Europe N.V. Branch Germany * Frankfurt * Regular Employment * Full-time - about us - MOBIS Parts Europe N.V. is the European branch of Hyundai MOBIS, a leading global manufacturer of original parts and accessories in the automotive sector. Hyundai MOBIS, together with Hyundai Motors and Kia Motors one of the largest companies in the Hyundai Group. Our core business focuses on the area of ​​after-sales of original parts and accessories for Hyundai Motors and Kia Motors in the European market. In recent years, however, we took the research and development of high-tech products for use in the vehicle increasingly into focus. This meant that our Mobis Technical Center Europe (MTCE) expanded more and more, was at the same time always always larger and more demanding challenges.

Mobis Parts Europe N.V. Zweigniederlassung Deutschland * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - MOBIS Parts Europe N.V. ist der europäische Zweig von Hyundai MOBIS, einem weltweit führenden Hersteller für Original- und Zubehörteile im Bereich Automotive. Hyundai MOBIS ist zusammen mit Hyundai Motors und Kia Motors eine der größten Gesellschaften der Hyundai Group. Unser Kerngeschäft konzentriert sich auf den Bereich des After-Sales dieser Original- und Zubehörteile für Hyundai Motors und Kia Motors auf dem europäischen Markt. In den letzten Jahren nahmen wir jedoch die Forschung und Entwicklung von hochtechnologischen Produkten für den Einsatz im Fahrzeug immer mehr in den Fokus. Dies führte dazu, dass unser Mobis Technical Center Europe (MTCE) immer stärker expandierte, gleichzeitig auch immer stets größeren und anspruchsvolleren Herausforderungen gegenüber stand.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 553186

HR administrators.

Personalsachbearbeiter .

Your responsibilities as a personnel clerk full time - your qualifications as a personnel clerk full time - as personnel officer (m / f / d) by mail or phone +49 (0) 69-133890 - third * Commercial training with advanced training in Human Resources clerk Amicus GmbH * Frankfurt * Regular Employment * Full-time - As a leading staffing company in the Rhine-Main area we are the competent interface between companies and applicants. With a non-binding advice on new career opportunities, we support job seekers fully exploit its true potential. Whether you already have concrete ideas of your next job or want to reorient. Your next career move, you can plan with Amicus - both temporary workers or direct placement.

Ihre Aufgaben als Personalsachbearbeiter in Vollzeit - Ihre Qualifikationen als Personalsachbearbeiter in Vollzeit - als Personalsachbearbeiter (m/w/d) per Mail an oder Ihren Anruf unter +49 (0) 69 - 133890 - 3 . * Kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zur Personalfachkauffrau Amicus GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Als einer der führenden Personaldienstleister im Rhein-Main-Gebiet sind wir die kompetente Schnittstelle zwischen Unternehmen und Bewerber. Mit einer unverbindlichen Beratung über neue berufliche Möglichkeiten unterstützen wir Stellensuchende ihr wahres Potenzial voll auszuschöpfen. Ganz egal, ob Sie schon konkrete Vorstellungen von Ihrem nächsten Job haben oder sich neu orientieren möchten. Ihren nächsten Karriereschritt können Sie mit Amicus planen - sowohl mit Arbeitnehmerüberlassung oder Direktvermittlung.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 639809

Desktop Support Analyst.

Desktop Support Analyst.

Morningstar Europe Ltd is seeking a Desktop Support Analyst to team. As a desktop support analyst, You Should possess strong interpersonal and communication skills as well as excellent proven troubleshooting skills. You will be responsible for carrying out all aspects of desktop support to Approximately 600 users in our 13 EMEA offices. Desktop support may be provided in person or remotely. * Support of desktop environments (Windows, AWS and macOS), mobile devices and core applications. The role would ideally suit someone with minimum of 2 years 2nd line desktop support experience in a global environment of at least 500 employees.

Morningstar Europe Ltd is seeking a Desktop Support Analyst to team. As a desktop support analyst, you should possess strong interpersonal and communication skills as well as excellent proven troubleshooting skills. You will be responsible for carrying out all aspects of desktop support to approximately 600 users in our 13 EMEA offices. Desktop support may be provided in person or remotely. * Support of desktop environments (Windows, AWS and macOS), mobile devices and core applications. The role would ideally suit someone with minimum of 2 years 2nd line desktop support experience in a global environment of at least 500 employees.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir