آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 673386

Head of Personnel Service, NEW AG.

Abteilungsleiter Personalservice , NEW AG.

The NEW AG investigated as soon as possible as part of an age follow a line (m / w / d) of the restructured Department of Human Services * Design and development of the newly structured department with about 10 employees (incl. Integration of payroll and time management, harmonization and optimization the processes, team building, etc.) * development of further innovative and digital concepts for the staff service * functional and disciplinary leadership of the new HR service partner teams * management, promotion and development of the employees of the department * perennial professional and management experience in personnel management, if you have found himself in this job profile, in detail and stating your salary expectations preferably by e-mail - - on our behalf and consultancy LAB & Company, KÖ yards | Königsallee 60F, 40212 Dusseldorf. LAB & Company

Die NEW AG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen einer Altersnachfolge eine Leitung (m/w/d) der neu strukturierten Abteilung Personalservice * Aufbau und Weiterentwicklung der neu strukturierten Abteilung mit ca. 10 Mitarbeitenden (inkl. Integration der Personalabrechnung und Zeitwirtschaft, Harmonisierung und Optimierung der Prozesse, Teambuilding etc.) * Entwicklung weiterer innovativer und digitaler Konzepte für den Personalservice * Fachliche und disziplinarische Führung der neuen HR-Service-Partner-Teams * Führung, Förderung und Entwicklung der Mitarbeitenden der Abteilung * mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Personalmanagement Wenn Sie sich in diesem Stellenprofil wiedergefunden haben, eingehend und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bevorzugt per E-Mail – – an die von uns beauftragte Personalberatung LAB & Company, KÖ-Höfe | Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf. LAB & Company

شرکت در شهر Mönchengladbach آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 725766

Head of Sales.

Leiter Vertrieb .

To strengthen the management team we are looking for our client as soon as possible a Head of Sales (m / w / d) interest please send your complete keyword "6/1347 Sales Manager (m / w / d)" by mail @ fr-personalberatung .com. * Development and implementation of sales concepts in deriving the sales targets * managing the sales team and the performing executives in Germany, Austria, Switzerland and France * Sound and successful experience in the distribution of high quality products - Fröleke & Kollegen Personalberatung GmbH * Bayern (Franken) * Solid employment * full-time - Our client is a medium sized manufacturing company from the Franconian part of Bavaria with several production plants.

Zur Verstärkung des Managementteams suchen wir für unseren Auftraggeber zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Vertrieb (m/w/d) Interesse senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Stichwort „6/1347 Leiter Vertrieb (m/w/d)“ per Mail an @fr-personalberatung.de. * Entwicklung und Umsetzung von Vertriebskonzepten in Ableitung der Vertriebsziele * Führung der Vertriebsmannschaft sowie das Führen von Führungskräften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich * Fundierte und erfolgreiche Berufserfahrung im Vertrieb qualitativ hochwertiger Produkte - Fröleke & Kollegen Personalberatung GmbH * Bayern (Franken) * Feste Anstellung * Vollzeit - Unser Mandant ist ein mittelständisches produzierendes Unternehmen aus dem fränkischen Teil Bayerns mit mehreren Produktionswerken.

شرکت در شهر Bayern (Franken) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 223593

Regional Executive for Central / West Germany in a buy and build companies in the field of dentistry.

Regionalleitung für Mitte/West Deutschland in einem Buy & Build Unternehmen im Bereich Zahnmedizin.

We are looking for a Regional Management (m / w / d), responsible for the operational management of multiple locations in Central / West Germany to growing supported by two groups of investors association. * The translation of key business requirements into a regional implementation plan is as much your responsibility as the generation of new ideas and approaches for the production of dental personnel * Furthermore, you are committed to building your regional network and for the sustainable management of dentists and other partners - Ges . for practice successor in dentistry GmbH * mid / West Germany * Regular employment * full time - GPNZ - society for practice successor in dentistry - has established a network of clinics dentists who offers excellent dental quality.

Für den Ausbau unseres durch zwei Investorengruppen unterstützten Verbundes suchen wir eine Regionalleitung (m/w/d), verantwortlich für die operative Leitung mehrerer Standorte in Mitte/West Deutschland. * Die Übersetzung zentraler Unternehmensvorgaben in eine regionale Umsetzungsplanung gehört ebenso in Ihren Verantwortungsbereich wie die Generierung von neuen Ideen und Ansätzen zur Gewinnung von zahnärztlichem Personal * Weiterhin engagieren Sie sich für den Aufbau Ihres regionalen Netzwerkes und für die nachhaltige Pflege der Zahnärzte und weiterer Kooperationspartner - Ges. für Praxisnachfolge in der Zahnmedizin GmbH * Mitte/West Deutschland * Feste Anstellung * Vollzeit - Die GPNZ – Gesellschaft für Praxisnachfolge in der Zahnmedizin – hat einen Praxenverbund von Zahnärzten gegründet, der hervorragende zahnmedizinische Qualität anbietet.

شرکت در شهر Mitte/West Deutschland آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 395549

Team Lead Pre Sales for Project Logistics onshore wind.

Team Lead Pre Sales for Project Logistics Onshore Wind.

You will lead our pre-sales team in our Project Logistics department managing appx. Project logistics starts in the sales phase to define the best transportation concepts for onshore wind projects. With a worldwide installed capacity of 89 GW, Siemens, Gamesa Renewable Energy has a presence in more than 90 countries and a team of 23,000 employees worldwide. At Siemens, Gamesa we make real what matters, join our global team. Help us to be ready to face the energy challenges of tomorrow and make a green footprint - join the team in creating a better future for us on our planet. Valuing our people is what makes us one global team, with our colleagues' safety at the heart of our organization. In project execution for Northern Europe and the Middle East to international team of appx. These cover trucking of components (wind turbines blades, nacelles, towers), ocean freight and the on-site logistics.

You will lead our Pre-Sales team in our Project Logistics department managing appx. Project logistics starts in the sales phase to define the best transport concepts for onshore wind projects. With a worldwide installed capacity of 89 GW, Siemens Gamesa Renewable Energy has a presence in more than 90 countries and a team of 23,000 employees worldwide. At Siemens Gamesa we make real what matters, join our global team. Help us to be ready to face the energy challenges of tomorrow and make a green footprint – join the team in creating a better future for us on our planet. Valuing our people is what makes us one global team, with our colleagues' safety at the heart of our organization. In project execution for Northern Europe and the Middle East an international team of appx. These cover trucking of components (wind turbines blades, nacelles, towers), ocean freight and the on-site logistics.

شرکت در شهر Hamburg, Brande (Dänemark) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 840440

Master / in as a workshop manager.

Meister/ in als Werkstattleiter.

Workshop Manager The company Fuchs Motorrad GmbH, based in Hameln Hottenbergsfeld is a BMW dealership and service station with motorcyclists a fixed size. * The management of a motorcycle repair shop * Advice and selling workshop products Fuchs Motorrad GmbH * Hameln * Regular Employment * Full-time - especially in the motorcycle industry, the BMW brand is synonymous with innovation and safety. In addition to the districts of Hamelin-Pyrmont, Holzminden and Schaumburg also large parts of the Hannover Region will receive expert advice on the subject of motorcycle and supplies. In 10 years we have built up as a contractual partner of BMW motorcycle, a large customer base for which we always offer the best service and will offer in the future. And here you come into play. Zweiradmechaniker Master / -in * repair and service reception * repair and maintenance of motorcycles

als Werkstattleiter Die Firma Fuchs Motorrad GmbH mit Sitz im Hamelner Hottenbergsfeld ist als BMW-Vertragshändler und Service-Werkstatt bei Motorradfahrern eine feste Größe. * Der Leitung einer Motorradwerkstatt * Beratung und Verkauf von Werkstattprodukten Fuchs Motorrad GmbH * Hameln * Feste Anstellung * Vollzeit - Gerade im Motorradbereich steht die Marke BMW als Synonym für Innovation und Fahrsicherheit. Neben den Landkreisen Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg werden auch weite Teile der Region Hannover zum Thema Motorrad kompetent beraten und versorgt. In 10 Jahren haben wir uns als Vertragspartner von BMW Motorrad, einen großen Kundenstamm aufgebaut, für den wir immer den bestmöglichen Service bieten und auch in Zukunft bieten werden. Und hier kommen Sie ins Spiel. Zweiradmechanikermeister/-in * Reparatur- und Serviceannahme * Reparatur und Wartung von Motorrädern

شرکت در شهر Hameln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 954696

Team leader as a site manager Nuremberg.

Teamleiter als Standortleiter Nürnberg .

For the management and development of our Academy Nuremberg site we are looking for possible entry a TEAM LEADER LOCATION Nuremberg (m / w / d) * Your tasks the leadership, motivation and development include the site team and the acquisition of qualified, freelance lecturers * * you know this several years of experience as a branch or manager, ideally in the form of business * you like working unconventional and lead your team as partners and goal-oriented * Lots of design and room for development and a pleasant working environment in a team German POP - the Academy of music and media industry - music support group * Nuremberg * Regular employment * full-time #ichmachkarriere

Für die Leitung und Weiterentwicklung unseres Akademie-Standortes Nürnberg suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt einen TEAMLEITER STANDORT Nürnberg (m/w/d) * Zu deinen Aufgaben zählen die Führung, Motivation und Weiterentwicklung des Standortteams sowie die Akquise qualifizierter, freier Dozenten* * Du verfügst über mehrjährige Erfahrung als Filial- oder Betriebsleiter, idealerweise in der Bildungsbranche * Du arbeitest gerne unkonventionell und führst dein Team partnerschaftlich und zielorientiert * Viel Gestaltungs- und Entfaltungsspielraum und ein angenehmes Arbeitsklima im Team Deutsche POP - Die Akademie der Musik- und Medienbranche - music support group * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit #ichmachkarriere

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 218234

Store manager / branch manager in the food retail trade.

Marktleiter / Filialleiter im Lebensmitteleinzelhandel.

Deputy store managers / Trainee (m / w / d) in the food retail trade - at work consulting GmbH * Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle, Celle * Regular Employment * Full time - at work consulting GmbH is a personnel and consulting company with a focus on recruitment, recruiting, Executive & Direct Search, personnel development and communication. we are looking for full time for our prestigious customers in the food retail sector - for the locations Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle and Celle. * Determination by the product demand and execution of orders * monitoring or acceptance of goods deliveries * pricing and presentation of goods assortment * guide sales calls * processing of complaints * preparation and management of inventories

Stellvertretende Marktleitung / Substitut (m/w/d) im Lebensmitteleinzelhandel - at work consulting GmbH * Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle * Feste Anstellung * Vollzeit - Die at work consulting GmbH ist eine Personal- und Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Personalvermittlung, Recruiting, Executive & Direct Search, Personalentwicklung und Kommunikation. Für unseren renommierten Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel suchen wir ab sofort in Vollzeit - für die Standorte Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle und Celle. * Ermittlung vom Warenbedarf und Durchführung von Bestellungen * Überwachung bzw. Annahme von Warenlieferungen * Preisauszeichnung und Präsentation vom Warensortiment * Führung von Verkaufsgesprächen * Bearbeitung von Reklamationen * Vorbereitung und Leitung von Inventuren

شرکت در شهر Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 393098

Executive Director .

Geschäftsführer .

On behalf of our client we are looking for a General Manager (m / w / d) * managing activities in the area of ​​sales / Agent * Set as Managing Director (m / w / d) VOSS Schnitger Steenken BÜNGER & PARTNER * Oldenburg * Regular Employment * Full-time - The company our client is a powerful, well-established group around the property for its customers - personal and practical. Its range of services includes all fields of activity in the field of residential and commercial properties. Our client operates throughout Germany with long-term partners and would welcome more motivated support for his team. for the further management of his areas of sales / Agent * customer and property acquisition * Market environment analysis and intensive cooperation with the other areas of the Group * Independent and responsible project management * Setting up your team

Im Auftrag unseres Mandanten suchen wir einen Geschäftsführer (m/w/d) * Geschäftsführer-Tätigkeit im Bereich Vertrieb/ Makler * Einstellung als Geschäftsführer (m/w/d) VOSS SCHNITGER STEENKEN BÜNGER & PARTNER * Oldenburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Das Unternehmen unseres Mandanten handelt als leistungsstarke, etablierte Gruppe rund um die Immobilie für seine Kunden – persönlich und praxisorientiert. Sein Leistungsspektrum umfasst alle Tätigkeitsfelder im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Unser Mandant ist mit langjährigen Partnern deutschlandweit aktiv und würde sich über weitere, motivierte Unterstützung für sein Team freuen. für den weiteren Leitung seiner Bereiche Vertrieb/ Makler * Kunden- und Objektakquise * Marktumfeld-Analyse und intensive Zusammenarbeit mit den weiteren Bereichen der Unternehmensgruppe * Selbstständige und eigenverantwortliche Projektbearbeitung * Aufstellung Ihres Teams

شرکت در شهر Oldenburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 368355

Company and HR Consultants Executive Search & Selection.

Unternehmens und Personalberater Executive Search & Selection .

Business and personnel consultant (m, f, d) Executive Search & Selection - why we want / win another lady or another Lord as a personnel consultant in our society. Ideally you have experience in corporate or personal advice? As a successful Consultancy, grown almost three decades, we are also active on the borders of Europe. Our advisory and partnership model opens up on average earning potential and based on intensive training, good working methods and collegial cooperation with fair agreements. You will benefit from years of experience, a well-established organization and the close cooperation between our consultants - making the transition is quick and successful. De Causmaecker GmbH - House of Consultants * Frankfurt * Regular Employment * Full-time

Unternehmens- und Personalberater (m,w,d) Executive Search & Selection - Daher möchten wir eine weitere Dame oder weiteren Herrn als Personalberater/in für unsere Gesellschaft gewinnen. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung in der Unternehmens- oder Personalberatung? Als eine erfolgreiche Personalberatung, seit bald drei Jahrzehnten gewachsen, sind wir auch über die Grenzen Europas hinaus tätig. Unser Berater- und Partnerschaftsmodell eröffnet Ihnen überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten und basiert auf intensiver Einarbeitung, gut funktionierenden Methoden und kollegialer Kooperation mit fairen Vereinbarungen. Dabei profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung, einer gut aufgestellten Organisation und der engen Kooperation zwischen unseren Beratern - Damit der Einstieg schnell und erfolgreich gelingt. De Causmaecker GmbH - House of Consultants * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir