آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 754859

(Senior) Project Manager Editorial Research Intelligence Department.

(Senior) Projektleiter Editorial Research Intelligence Department.

Multiple awards as an innovative digital company supplies Statista Clients such as Google, Bloomberg, Forbes, Procter & Gamble or Porsche with high quality products and services in the areas of Market Intelligence, Research & Analysis, content marketing and news. Statista GmbH * Hamburg * Regular Employment * Full-time - Statista is one of the leading statistics portals in the world. With 850 employees from over 57 different countries and 12 offices in Europe, North America and Asia Statista draws its innovative strength from the internationality and diversity. Statista offers a learning-by-doing-business culture, survived the "Entrepreneurial Spirit", is characterized by very good career opportunities and combines the pioneering spirit of a start-up with the stability of an established company. Your tasks

Mehrfach ausgezeichnet als innovatives, digitales Unternehmen versorgt Statista Kunden wie Google, Bloomberg, Forbes, Procter & Gamble oder Porsche mit qualitativ hochwertigen Produkten und Services aus den Bereichen Market Intelligence, Research & Analysis, Content Marketing und News. Statista GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Statista ist eines der führenden Statistik-Portale der Welt. Mit 850 Mitarbeitern aus über 57 verschiedenen Nationen und 12 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien schöpft Statista seine Innovationskraft aus der Internationalität und Vielfältigkeit. Statista bietet eine Learning-by-Doing-Unternehmenskultur, lebt den "Entrepreneurial Spirit", zeichnet sich durch sehr gute Karrierechancen aus und verbindet den Pioniergeist eines Start-ups mit der Stabilität eines etablierten Unternehmens. Deine Aufgaben

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 578328

Associate joint venture and shareholder activities to join the CISC Europe team in Hamburg, Germany.

Associate joint venture and shareholder activities to join the CISC Europe team in Hamburg, Germany.

As to associate you are Directly responsible for the smooth operations of the joint venture and the satisfaction of its international Shareholders. CISC Europe is looking for an Associate to join the team and contribute to the operations of one of Copenhagen Infrastructure Partners' (CIP) investments in energy infrastructure assets. * Meetings and run the governance processes related to shareholders' decision making * Facilitate fund flow to Shareholders and lending banks * Accommodate ad hoc requests by Shareholders and to Provide deeper knowledge into selected topics, resume and other relevant documents to with subject line "CISC Europe, Associate "no later did 28 June 2020. Copenhagen Infrastructure Partners IK / S * Hamburg * Regular employment * full-time - About CISC

As an Associate you are directly responsible for the smooth operations of the joint venture and the satisfaction of its international shareholders. CISC Europe is looking for an Associate to join the team and contribute to the operations of one of Copenhagen Infrastructure Partners' (CIP) investments in energy infrastructure assets. * meetings and run the governance processes related to shareholders' decision making * Facilitate fund flow to shareholders and lending banks * Accommodate ad-hoc requests by shareholders and to provide deeper knowledge into selected topics , resume and other relevant documents to with subject line “CISC Europe, Associate” no later that 28 June 2020. Copenhagen Infrastructure Partners I K/S * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - About CISC

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 313039

Project and team assistant.

Projekt und Teamassistenz .

at least two years of experience in project assistance * Support for project coordination and project management * documentation and reporting of project progress * Treatment of results and preparation of presentations, reports and project plans rehab vital Health Service GmbH * Hamburg * Regular Employment * Full-time - with over 110 member companies in more than 600 locations in Germany and external sales of around 1 billion euros we are one of the largest trade associations in the German market for medical aids. More than 10,000 employees work in several million medical supply stores and health establishments, workshops and accounting departments to annually Patientenversorgungen best and perform customer-oriented.

mindestens zwei Jahre Erfahrung im Bereich Projektassistenz * Unterstützung bei der Projektkoordination und im Projektmanagement * Dokumentation und Reporting des Projektverlaufs * Aufbereitung von Ergebnissen und Erstellung von Präsentationen, Protokollen und Projektplänen rehaVital Gesundheitsservice GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Mit über 110 Mitgliedsunternehmen an mehr als 600 Standorten in Deutschland und einem Außenumsatz von rund 1 Milliarde Euro sind wir eine der größten Verbundgruppen im deutschen Markt für medizinische Hilfsmittel. Über 10.000 MitarbeiterInnen arbeiten in Sanitätsfachgeschäften und Gesundheitsbetrieben, in Werkstätten und Abrechnungsabteilungen, um jährlich mehrere Millionen Patientenversorgungen bestmöglich und kundenorientiert durchzuführen.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 803181

Team Lead Pre Sales for Project Logistics onshore wind.

Team Lead Pre Sales for Project Logistics Onshore Wind.

You will lead our pre-sales team in our Project Logistics department managing appx. Project logistics starts in the sales phase to define the best transportation concepts for onshore wind projects. With a worldwide installed capacity of 89 GW, Siemens, Gamesa Renewable Energy has a presence in more than 90 countries and a team of 23,000 employees worldwide. At Siemens, Gamesa we make real what matters, join our global team. Help us to be ready to face the energy challenges of tomorrow and make a green footprint - join the team in creating a better future for us on our planet. Valuing our people is what makes us one global team, with our colleagues' safety at the heart of our organization. In project execution for Northern Europe and the Middle East to international team of appx. These cover trucking of components (wind turbines blades, nacelles, towers), ocean freight and the on-site logistics.

You will lead our Pre-Sales team in our Project Logistics department managing appx. Project logistics starts in the sales phase to define the best transport concepts for onshore wind projects. With a worldwide installed capacity of 89 GW, Siemens Gamesa Renewable Energy has a presence in more than 90 countries and a team of 23,000 employees worldwide. At Siemens Gamesa we make real what matters, join our global team. Help us to be ready to face the energy challenges of tomorrow and make a green footprint – join the team in creating a better future for us on our planet. Valuing our people is what makes us one global team, with our colleagues' safety at the heart of our organization. In project execution for Northern Europe and the Middle East an international team of appx. These cover trucking of components (wind turbines blades, nacelles, towers), ocean freight and the on-site logistics.

شرکت در شهر Hamburg, Brande (Dänemark) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 514918

Internal Project Manager (f / m / x) Onshore Projects.

Internal Project Manager (f/m/x) Onshore Projects.

As Internal Project Manager within the Business Unit Onshore in Siemens, Gamesa, you will support the NE & ME PMO (Project Management Office) organization on process improvements, special topics, ad-hoc analysis and regular reporting. As Internal PM you will be responsible for implementation of internal projects Which aim to improve the efficiency and performance of the project's execution processes. * You plan, prepare and coordinate technical projects gemäß to the Project Management (PM) standards defined, Throughout all stages of the Q-gate process. * You manage the process improvement in project execution for the onshore Project team, Including evaluation and implementation of existing and new processes * You lead internal improvement projects with full responsibility for deliverables on time and steering cross functional stakeholders

As Internal Project Manager within the Business Unit Onshore in Siemens Gamesa, you will support the NE&ME PMO (Project Management Office) organization on process improvements, special topics, ad-hoc analysis and regular reporting. As Internal PM you will be responsible for implementation of internal projects which aim to improve the efficiency and performance of the project's execution processes. * You plan, prepare and coordinate technical projects according to the Project Management (PM) standards defined, throughout all stages of the Q-gate process. * You manage the process improvement in project execution for the Onshore Projects team, including evaluation and implementation of existing and new processes * You lead internal improvement projects with full responsibility for deliverables in time and steering cross functional stakeholders

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 483885

Consultant Corporate Finance.

Berater Corporate Finance .

To strengthen our team in Hamburg we are looking for when in permanent Employee (full-time) a / n Consultant Corporate Finance (w / m / d) OWL Corporate Capital GmbH - OWL Corporate Capital GmbH is a company specializing in corporate finance and communication in the capital market consulting firm, the medium-sized companies comprehensive advice and action-oriented in all financing and capital market issues and supported. * Hamburg * Regular Employment * Full-time - Your tasks * Responsible and varied work in the areas of financing, structuring and controlling * Creation of project-relevant documents such. As information memoranda, business plans, Teaser, corporate presentations, Q & As or Fact Sheets * care of shareholder and investor inquiries

Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Festanstellung (Vollzeit) eine/n Berater Corporate Finance (w/m/d) EULE Corporate Capital GmbH - EULE Corporate Capital GmbH ist eine auf Unternehmensfinanzierung und Kommunikation im Kapitalmarkt spezialisierte Beratungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in sämtlichen Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen umfassend und umsetzungsstark berät und begleitet. * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Ihre Aufgaben bei uns * Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Mitarbeit in den Bereichen Finanzierung, Strukturierung und Controlling * Erstellung projektrelevanter Dokumente wie z. B. Informationsmemoranden, Unternehmensplanungen, Teaser, Unternehmenspräsentationen, Q&As oder Fact Sheets * Betreuung von Aktionärs- und Investorenanfragen

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 600220

Python Software Engineer.

Python Software Engineer .

To Ensure continuous software support for experiments we are looking for our Controls software group for a * drive the release of our software as open source * proficient knowledge in Python and Object-Oriented programming * experience in using a python based web framework (django, flask , tornado, ...) is an asset - Become part of a vibrant international and multicultural team of scientists, engineers, technical, and administrative staff. European XFEL GmbH * Schenefeld near Hamburg * Temporary contract * Full-time - Join the European XFEL - the European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany. It Operates a 3.4 km long X-ray laser, Which Produces X-rays of unique quality for studies in physics, chemistry, the life sciences, materials research and other disciplines.

To ensure continuous software support for experiments we are looking for our Controls Software group for a * drive the release of our software as open source * proficient knowledge in Python and Object-Oriented programming * experience in using a python based web framework (django, flask, tornado, …) is an asset - Become part of a vibrant international and multicultural team of scientists, engineers, technical, and administrative staff. European XFEL GmbH * Schenefeld bei Hamburg * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Join the European XFEL - European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany. It operates a 3.4 km long X-ray laser, which produces X-rays of unique quality for studies in physics, chemistry, the life sciences, materials research and other disciplines.

شرکت در شهر Schenefeld bei Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 445839

Bürokaufmann / woman / tax consultant / r as a commercial employee for financial accounting.

Bürokaufmann/ frau / Steuerfachangestellte/r als kaufmännischer Mitarbeiter für die Finanzbuchhaltung .

Completed training as a merchant / clerk (office administrator / clerk, a car salesman / woman, Steuerfachangestellte / r or comparable training) STADAC GmbH & Co. KG * Stade near Hamburg * Regular Employment * Full-time - with branches in Stade, Buxtehude, Buchholz , Norderstedt Ahrensburg we are exclusive partner of BMW Group, thus providing 5x around Hamburg premium quality for every BMW and MINI in the region. As a growing company, we are constantly looking for highly motivated and committed employees who join our team and are enthusiastic about the innovative world of BMW. we are looking for our location in Stade to immediately fill the Mercantile staff for financial accounting (m / w / d) * posting of invoices, including cost accounting * master data maintenance of personal accounts

Abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann / Kauffrau ( Bürokaufmann/-frau , Automobilkaufmann/-frau , Steuerfachangestellte/r oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung) STADAC GmbH & Co. KG * Stade bei Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Mit Filialen in Stade, Buxtehude, Buchholz, Norderstedt und Ahrensburg sind wir exklusiver Partner der BMW Group und bieten damit 5x rund um Hamburg Premium-Qualität für jeden BMW und MINI der Region. Als stetig wachsendes Unternehmen sind wir ständig auf der Suche nach hochmotivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unser Team verstärken und sich für die innovative Welt von BMW begeistern. Für unseren Standort in Stade suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kaufmännischen Mitarbeiter für die Finanzbuchhaltung (m/w/d) * Verbuchung von Eingangsrechnungen inklusive Kostenrechnung * Stammdatenpflege von Personenkonten

شرکت در شهر Stade bei Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 865782

(Junior) PHP Developer.

(Junior) PHP Developer .

. Experience in at least one PHP framework (ideally Symfony2 / Symfony3) and * Solid in relational databases (MySQL) Statista GmbH * * Hamburg job full-time - Statista is one of the leading statistics portals in the world. Multiple awards as an innovative digital company supplies Statista Clients such as Google, Bloomberg, Forbes, Procter & Gamble or Porsche with high quality products and services in the areas of Market Intelligence, Research & Analysis, content marketing and news. With 850 employees from over 57 different countries and 12 offices in Europe, North America and Asia Statista draws its innovative strength from the internationality and diversity.

Erfahrungen in mind. einem PHP-Framework (idealerweise Symfony2/Symfony3) sowie in relationalen Datenbanken (MySQL) Statista GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Statista ist eines der führenden Statistik-Portale der Welt. Mehrfach ausgezeichnet als innovatives, digitales Unternehmen versorgt Statista Kunden wie Google, Bloomberg, Forbes, Procter & Gamble oder Porsche mit qualitativ hochwertigen Produkten und Services aus den Bereichen Market Intelligence, Research & Analysis, Content Marketing und News. Mit 850 Mitarbeitern aus über 57 verschiedenen Nationen und 12 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien schöpft Statista seine Innovationskraft aus der Internationalität und Vielfältigkeit.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir