آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 203983

Housekeepers (in) as housekeeping help with an interest in development.

Haushälter(in) als Hauswirtschaftshilfe mit Interesse an einer Weiterentwicklung.

A savvy housekeeping help (m / w / d) with an interest in a further part time - Home care Sabine Brack man GmbH * Oranienburg * * Regular Employment part-time - for us is professional vocation! Our Nursing represents the greatest possible customer and employee satisfaction. We are working together daily! to enable our mostly elderly clients the best possible and independent life is our vision! * Savvy cleaning with an eye for detail * the acquisition of group leader activities with pleasure in small organizational tasks * incorporation and - Your profile You have a friendly and courteous personality * You can work independently You have a driving license class B * You have already have professional experience in home economics * interesting work with opportunities for development

Eine versierte Hauswirtschaftshilfe (m/w/d) mit Interesse an einer Weiterentwicklung in Teilzeit - Häusliche Krankenpflege Sabine Brackmann GmbH * Oranienburg * Feste Anstellung * Teilzeit - Für uns ist Beruf Berufung! Unser Pflegedienst steht für größtmögliche Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Daran arbeiten wir täglich gemeinsam! Unseren überwiegend älteren Klienten ein möglichst gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen ist unsere Vision! * versierte Reinigung mit Blick für's Detail * die Übernahme von Gruppenleitertätigkeiten mit Freude an kleinen organisatorischen Aufgaben * die Einarbeitung und - Ihr Profil * Sie verfügen über eine freundliche und zuvorkommende Persönlichkeit * Sie können eigenverantwortlich arbeiten * Sie verfügen über einen Führerschein Klasse B * Sie verfügen bereits über Berufserfahrung im hauswirtschaftlichen Bereich * interessante Tätigkeit mit Entwicklungsmöglichkeiten

شرکت در شهر Oranienburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 240209

Electrician / plumber gas / central heating and ventilation fitter as a janitor.

Elektriker / Gas Wasserinstallateur / Zentralheizungs und Lüftungsbauer als Hausmeister .

We are currently looking for an electrician / gas plumber / central heating and ventilation fitter as a janitor m / f / d - is SPIE Germany & Central Europe's leading independent multi-technical services for buildings, facilities and infrastructure. As a strong pillar of the SPIE Group is represented worldwide at more than 200 locations in Germany, Austria, Poland, Slovakia, Czech Republic and Hungary. With a broad technology expertise and a reliable partner we accompany our customers in a successful future. * Your duties will include the independent check on the efficiency of the overall state managed properties and the control of buildings and technical equipment * Perform minor repairs and the independent remedy faults on the associated technical equipment

Wir suchen Sie ab sofort als Elektriker / Gas-Wasserinstallateur / Zentralheizungs- und Lüftungsbauer als Hausmeister m/w/d - SPIE Deutschland & Zentraleuropa ist der führende unabhängige Multitechnik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen. Als starke Säule der SPIE Gruppe sind wir an über 200 Standorten in Deutschland, Österreich, Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn präsent. Mit einer breiten Technik-Expertise und als zuverlässiger Partner begleiten wir unsere Kunden in eine erfolgreiche Zukunft. * Zu Ihren Aufgaben gehört die selbständige Überwachung des einwandfreien Gesamtzustandes der betreuten Liegenschaften sowie die Kontrolle von Gebäuden und technischen Anlagen * Durchführen von Kleinreparaturen und die selbständige Behebung von Störungen an den zugeordneten technischen Anlagen

شرکت در شهر Wiesbaden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 591584

Electricians as technicians electric.

Elektriker als Haustechniker Elektro .

We are currently looking for an electrician as technicians Electrical m / f / d * We offer a varied activity in which you perform inspection, maintenance and repair work on the associated technical equipment in the field of electric * In addition, part of the control and use of electro-technical equipment of the building services as well as monitoring of order and proper overall state of the managed property to your tasks you watch us when you bring a completed professional training in consumer electronics and several years of experience in the operation and maintenance of building services installations - SPIE Germany & Central Europe * Wiesbaden * Regular employment * full-time - About SPIE - SPIE Germany & Central Europe is the leading independent multi-technical services for buildings, facilities and infrastructure.

Wir suchen Sie ab sofort als Elektriker als Haustechniker Elektro m/w/d * Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der Sie Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den zugeordneten technischen Anlagen in dem Bereich Elektro durchführen * Zudem gehört die Kontrolle und das Bedienen der elektrotechnischen Einrichtungen der haustechnischen Gewerke sowie die Überwachung der Ordnung und des einwandfreien Gesamtzustandes der betreuten Liegenschaften zu Ihren Aufgaben * Sie passen Sie uns, wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Elektro und mehrjährige Erfahrung im Betreiben und Instandhalten von haustechnischen Einrichtungen mitbringen - SPIE Deutschland & Zentraleuropa * Wiesbaden * Feste Anstellung * Vollzeit - Über SPIE - SPIE Deutschland & Zentraleuropa ist der führende unabhängige Multitechnik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen.

شرکت در شهر Wiesbaden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 305053

Industrial Mechanic Department Technical Services.

Industriemechaniker Abteilung Technische Dienstleistung.

Industrial Mechanic (m / f / d) We offer a versatile area of ​​responsibility, a pleasant working atmosphere, and a good financial and social performance of a major privately owned industrial company. PÖSCHL TOBACCO GmbH & Co.KG * Geisenhausen bei Landshut * Regular Employment * Full time - PÖSCHL TOBACCO GROUP is one of the leading manufacturers and distributors of tobacco products in Europe. Tradition, quality and vision of the future for us as a family business for over 117 years lived practice. 15 subsidiaries and affiliated companies with over 830 employees worldwide and export activities in about 100 countries make us a global thinking and acting group of companies. Department Technical Services - Your main tasks * Extensive maintenance and repair activities on complex packaging machines

Industriemechaniker (m/w/d) Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Aufgabengebiet, eine angenehme Arbeitsatmosphäre sowie die guten finanziellen und sozialen Leistungen eines bedeutenden inhabergeführten Industrieunternehmens. PÖSCHL TABAK GmbH & Co.KG * Geisenhausen bei Landshut * Feste Anstellung * Vollzeit - Die PÖSCHL TOBACCO GROUP ist einer der führenden Hersteller und Distributeure von Tabakprodukten in Europa. Tradition, Qualität und Zukunftsvisionen sind für uns als Familienunternehmen seit über 117 Jahren gelebte Praxis. 15 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften mit über 830 Mitarbeitern weltweit sowie Exportaktivitäten in ca. 100 Länder machen uns zu einer global denkenden und handelnden Unternehmensgruppe. Abteilung Technische Dienstleistung - Ihre Aufgabenschwerpunkte * Umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten an komplexen Verpackungsmaschinen

شرکت در شهر Geisenhausen bei Landshut آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 572845

Machine operator.

Maschinenbediener .

Hannoversche Abfüllges. - Show map - Hannover mbH * * Regular Employment * Full-time - Location commute

Hannoversche Abfüllges. mbH * Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Standort - Karte anzeigen - Pendelzeit

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 695634

Electronics / into energy and building / helpers / in electric.

Elektroniker/in Energie und Gebäudetechnik / Helfer/in Elektro .

Electrical and systems engineering installations To strengthen our team we are looking for dedicated employees in the field of electrical installation (m / w / d). * If possible completed vocational training in electrical installations Reinhard Studtmann Lightning protection systems GmbH * Hemsbünde * Regular Employment * Full-time - The company Studtmann is a successful craft business in the new installation, expansion and maintenance of cell sites for various Renowned network operator in the German market. You are a team player? Looking for challenges? Bring interest and fun to new tasks? Are reliable and able to work independently? Work with views over the rooftops of a city or through the meadows and forests of our country. Experience the construction of the base plate to completion. We offer a varied workday.

Elektro- und Systemtechnikinstallationen Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort engagierte Mitarbeiter im Bereich der Elektroinstallation (m/w/d). * wenn möglich eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Elektroinstallationen Reinhard Studtmann Blitzschutzanlagen GmbH * Hemsbünde * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Firma Studtmann ist ein erfolgreicher Handwerksbetrieb im Bereich der Neuinstallation, Erweiterung und Wartung von Mobilfunkstandorten für diverse Namenhafte Netzbetreiber am deutschen Markt. Sie sind teamfähig? Suchen Herausforderungen? Bringen Interesse und Spaß an neuen Aufgaben mit? Sind zuverlässig und können auch selbstständig arbeiten? Arbeiten Sie mit Ausblick über den Dächern einer Großstadt oder über den Wiesen und Wälder unseres Landes. Erleben Sie den Bau von der Bodenplatte bis hin zur Fertigstellung. Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag.

شرکت در شهر Hemsbünde آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 589050

Foreman molding shop.

Vorarbeiter Formerei.

Several years of experience as a foreman and thus in the work planning and personnel management - DST Defense Service tracks GmbH * Remscheid * Regular Employment * Full time - DST Defense Service tracks GmbH is the worldwide leader in the manufacture of chain systems and suspension components for tanks and armored vehicles to customers in more than 50 countries. Quality takes us a very high priority, as well as a spirit of partnership with each other. For the manufacture of our products we use a variety of technologies from cast steel to rubber production. * Monitoring and fine-tuning the production order processing * staff briefing, -unterweisung and management and scheduling * optimization of machine utilization levels * monitor and ensure work safety, order and cleanliness * ensuring the specified quality criteria

mehrjährige Erfahrung als Vorarbeiter und somit in der Arbeitsplanung und Mitarbeiterführung - DST Defence Service Tracks GmbH * Remscheid * Feste Anstellung * Vollzeit - Die DST Defence Service Tracks GmbH ist der weltweite Marktführer in der Herstellung von Kettensystemen und Fahrwerkskomponenten für Panzer und gepanzerte Fahrzeuge mit Kunden in über 50 Ländern. Qualität nimmt bei uns einen sehr hohen Stellenwert ein, genauso, wie ein partnerschaftlicher Umgang miteinander. Für die Herstellung unserer Produkte verwenden wir die verschiedensten Technologien vom Stahlguss bis zur Gummiherstellung. * Überwachung und Feinsteuerung der Fertigungsauftragsabarbeitung * Mitarbeitereinweisung, -unterweisung und -führung sowie Einsatzplanung * Optimierung von Maschinennutzungsgraden * Überwachung und Sicherstellung der Arbeitssicherheit, Ordnung und Sauberkeit * Sicherstellung der vorgegebenen Qualitätskriterien

شرکت در شهر Remscheid آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 838649

Employee / employee for the local support in the area of ​​occupational safety and health, systematic health promotion.

Mitarbeiterin/ Mitarbeiter für die örtliche Betreuung im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, systematische Gesundheitsförderung.

Employees in systematic health promotion spot * In-depth knowledge of the relevant regulations, for example, Occupational Safety Act, workplace regulations, health and safety law and implementation experience * Basic knowledge in health promotion * job security and the balance between family, work and care through flexible working hours and modern working time models * Recipients of occupational safety messages in PVS employee benefits employees Laptop employee discounts Scholarships Show 9 more employee benefits The illustrated employee benefits are company-dependent and may vary depending on the position and department. Information Technology Center Association (ITZBund) * Berlin or Ilmenau * Regular Employment * Full-time - The Information Technology Center Association (ITZBund) is the central IT service provider for the federal administration.

Mitarbeit in der systematischen Gesundheitsförderung vor Ort * Vertiefte Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften, z.B. Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz und Erfahrung in der Umsetzung * Grundkenntnisse in der Gesundheitsförderung * Arbeitsplatzsicherheit und die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf durch gleitende Arbeitszeit und moderne Arbeitszeitmodelle * Empfängerkreis von Arbeitsschutzmeldungen in PVS Mitarbeitervorteile Mitarbeiter-Laptop Mitarbeiterrabatte Studienförderung Zeig 9 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) * Berlin oder Ilmenau * Feste Anstellung * Vollzeit - Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) ist der zentrale IT-Dienstleister für die Bundesverwaltung.

شرکت در شهر Berlin oder Ilmenau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 350751

Driver with class CE for next drives and storage activities.

Fahrer mit Führerscheinklasse CE für Auslieferungsfahrten und Lagertätigkeiten.

To strengthen our team we are looking at the site MÖNCHENGLADBACH now a / n rider with class CE m / f / d for next drives and storage activities * driving license CE and forklift license class and driver card and additional qualification under BKrFQG (entry 95 in the FS) Janssen & Co. KG * Mönchengladbach * Regular employment * full time - Janssen & Co. KG is a wholesaler which offers a specialist in Bedachungsartikel the roofer a wide range of areas pitched roof, flat roof, wood and facade and construction equipment and tools and markets. In five offices in the Rhine-Ruhr region every employee contributes daily to our customers to offer at excellent and personalized service. we create our understanding of high quality service by our dedicated and personal customer relationships. Your tasks

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort MÖNCHENGLADBACH ab sofort eine/n Fahrer mit Führerscheinklasse CE m/w/d für Auslieferungsfahrten und Lagertätigkeiten * Führerschein der Klasse CE und Staplerschein sowie Fahrerkarte und Zusatzqualifikation gemäß BKrFQG (Eintrag 95 im FS) Janssen & Co. KG * Mönchengladbach * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Janssen & Co. KG ist ein Großhändler, der als Spezialist für Bedachungsartikel dem Dachdecker ein umfangreiches Sortiment für die Bereiche Steildach, Flachdach, Holz und Fassade sowie Baugeräte und Werkzeuge anbietet und vertreibt. In 5 Niederlassungen im Rhein-Ruhrgebiet trägt jeder unserer Mitarbeiter täglich dazu bei exzellenten und individuellen Service für unsere Kunden zu bieten. Unser Verständnis von hoher Servicequalität schaffen wir durch unsere engagierte und persönliche Kundenbeziehung. Ihre Aufgaben

شرکت در شهر Mönchengladbach آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir