آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 812995

Deputy store managers / substitute in the food retail trade.

Stellvertretende Marktleitung / Substitut im Lebensmitteleinzelhandel.

Preparation and management of inventories - at work consulting GmbH * Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle, Celle * Regular Employment * Full time - at work consulting GmbH is a personnel and management consultancy with a focus on recruitment, recruiting, Executive & Direct Search, personnel development and communication. we are looking for full time for our prestigious customers in the food retail sector - for the locations Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle and Celle. * Determination by the product demand and execution of orders * monitoring or acceptance of goods deliveries * pricing and presentation of goods assortment * guide sales calls * processing of complaints * preparation and execution of billing operation

Vorbereitung und Leitung von Inventuren - at work consulting GmbH * Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle * Feste Anstellung * Vollzeit - Die at work consulting GmbH ist eine Personal- und Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Personalvermittlung, Recruiting, Executive & Direct Search, Personalentwicklung und Kommunikation. Für unseren renommierten Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel suchen wir ab sofort in Vollzeit - für die Standorte Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle und Celle. * Ermittlung vom Warenbedarf und Durchführung von Bestellungen * Überwachung bzw. Annahme von Warenlieferungen * Preisauszeichnung und Präsentation vom Warensortiment * Führung von Verkaufsgesprächen * Bearbeitung von Reklamationen * Vorbereitung und Durchführung der Betriebsabrechnung

شرکت در شهر Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 752494

Store manager / branch manager in the food retail trade.

Marktleiter / Filialleiter im Lebensmitteleinzelhandel.

Deputy store managers / Trainee (m / w / d) in the food retail trade - at work consulting GmbH * Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle, Celle * Regular Employment * Full time - at work consulting GmbH is a personnel and consulting company with a focus on recruitment, recruiting, Executive & Direct Search, personnel development and communication. we are looking for full time for our prestigious customers in the food retail sector - for the locations Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle and Celle. * Determination by the product demand and execution of orders * monitoring or acceptance of goods deliveries * pricing and presentation of goods assortment * guide sales calls * processing of complaints * preparation and management of inventories

Stellvertretende Marktleitung / Substitut (m/w/d) im Lebensmitteleinzelhandel - at work consulting GmbH * Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle * Feste Anstellung * Vollzeit - Die at work consulting GmbH ist eine Personal- und Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Personalvermittlung, Recruiting, Executive & Direct Search, Personalentwicklung und Kommunikation. Für unseren renommierten Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel suchen wir ab sofort in Vollzeit - für die Standorte Bremen, Hannover, Havelse, Bielefeld, Rohrsen, Bomlitz, Hesel, Wilhelmshaven, Gütersloh, Minden, Melle und Celle. * Ermittlung vom Warenbedarf und Durchführung von Bestellungen * Überwachung bzw. Annahme von Warenlieferungen * Preisauszeichnung und Präsentation vom Warensortiment * Führung von Verkaufsgesprächen * Bearbeitung von Reklamationen * Vorbereitung und Leitung von Inventuren

شرکت در شهر Bremen,Hannover,Havelse,Bielefeld,Rohrsen,Bomlitz,Hesel,Wilhelmshaven,Gütersloh,Minden,Melle,Celle آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 666288

Frontend Developer HISinOne.

Frontend Developer HISinOne .

HIS Higher Education Information System eG * Hannover * Regular Employment * Full-time - Who is the HIS eG? In the heart of Hanover HIS developed university-lnformation system eG as a software house IT solutions for more than 200 universities in Germany. We owe our success to our strong team, with approximately 300 employees. Become a part of it and help us shape a future formative industry. What does the HIS eG me? * A versatile and challenging job in a family friendly company * Flexible working hours without core hours and 30 days relaxing holiday * A nice and motivated team, flat hierarchies and a good working environment * A well-equipped workplace in central Hanover with free fresh fruit and low-cost coffee

HIS Hochschul-Informations-System eG * Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer ist die HIS eG? Im Herzen von Hannover entwickelt die HIS Hochschul-lnformations-System eG als Softwarehaus IT-Lösungen für über 200 Hochschulen in Deutschland. Unseren Erfolg verdanken wir vor allem unserem starken Team mit derzeit rund 300 Beschäftigten. Werden Sie Teil davon und gestalten gemeinsam mit uns eine zukunftsprägende Branche. Was bietet die HIS eG mir? * Eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem familienfreundlichen Unternehmen * Flexible Arbeitszeiten ohne Kernzeiten sowie 30 Tage Erholungsurlaub * Ein nettes und motiviertes Team, flache Hierarchien sowie ein gutes Arbeitsklima * Einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz im Zentrum von Hannover mit kostenlosem frischem Obst sowie kostengünstigem Kaffee

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 323842

Machine operator.

Maschinenbediener .

Hannoversche Abfüllges. - Show map - Hannover mbH * * Regular Employment * Full-time - Location commute

Hannoversche Abfüllges. mbH * Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Standort - Karte anzeigen - Pendelzeit

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 401492

Head / R & D / Head of R & D for optical instruments.

Leiter/in Forschung und Entwicklung / Head of R&D für Optische Messgeräte .

Head of R & D is responsible for the entire development process and the project portfolio of our analytical instruments. Our well-known for their high quality products, among others used in pharmaceuticals, food and beverages, the chemical industry and in research. previous Based on your R & D achievements, leadership and experience in organizational development to bring team, processes and technology to the next level. * Professional and disciplinary management of the project, team, and department head of incl. Definition of objectives and measurement of target achievement * Overall responsibility for achieving the objectives of the area, in particular for planning and schedule, quality and cost-oriented implementation of development projects

Als Head of R&D verantworten Sie den gesamten Entwicklungsprozess und das Projektportfolio unserer analytischen Messgeräte. Unsere für ihre hohe Qualität bekannten Produkte werden u.a. in den Bereichen Pharma, Lebensmittel und Getränke, der chemischen Industrie sowie in der Forschung eingesetzt. Auf Grundlage Ihrer bisherigen R&D-Erfolge, Führungskompetenz und Erfahrung in der Organisationsentwicklung bringen Sie Team, Prozesse und Technologie auf den nächsten Level. * Fachliche und disziplinarische Führung der Projekt- , Team- und Abteilungsleiter des Bereichs inkl. Definition von Zielen und Prüfen der Zielerreichung * Gesamtverantwortung für die Zielerreichung des Bereichs, insbesondere für die Planung und termin-, qualitäts- und kostengerechte Durchführung von Entwicklungsprojekten

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 511586

Consultant auditing in banking Assurance (Financial Services).

Consultant Wirtschaftsprüfung im Bereich Banken Assurance (Financial Services).

Ernst & Young accounting firm with our innovative services in audit, tax, transaction and management consultancy for the financial sector, we occupy a prominent position in the industry and assist our clients in the future. In our field of financial services to focus on the issues of the future and support our clients going to be more successful in an ever-changing and fast-paced world. * A degree in economics with a focus on banking management, auditing or accounting * audit and consulting national and international banks and financial services * audit of annual and consolidated financial statements according to HGB, IFRS and US GAAP using our integrated testing method "Global Audit Methodology"

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mit unseren innovativen Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung für den Finanzsektor nehmen wir eine herausragende Position in der Branche ein und begleiten unsere Mandanten in die Zukunft. In unserem Bereich Financial Services fokussieren Sie sich auf die Themen der Zukunft und unterstützen unsere Mandanten dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt weiter erfolgreich zu sein. * Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre, Prüfungs- oder Rechnungswesen * Prüfung und Beratung nationaler und internationaler Banken und Finanzdienstleister * Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP mithilfe unserer integrierten Prüfungsmethode "Global Audit Methodology"

شرکت در شهر Stuttgart, Hannover, Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf oder Frankfurt/Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 716427

Trainee Sales / Sales Trainee.

Trainee Vertrieb/ Sales Trainee .

Trainee Sales / Sales Trainee - full-time (m / w / d) in Hannover / Braunschweig - As a trainee in our sales you can work independently with a high commitment to our company and actively participate in the sales event. Is available as a trainee in marketing the product in the e-mail marketing, content is available that solves a specific problem with our prospective leaders in Germany and can be priced adapted to every budget. * Entry level job / trainee * want to participate enthusiastically with new sales ideas to the team. They are integrated into a dynamic team with flat hierarchies whose success can actively participate and get an accompanying coaching by our experienced sales. Acoonia GmbH * Hannover or alternatively Braunschweig * Full-time

Trainee Vertrieb/ Sales Trainee – Vollzeit (m/w/d) in Hannover / Braunschweig - Als Trainee in unserem Vertrieb können Sie mit hohem Engagement in unserem Unternehmen selbstständig mitarbeiten und das Vertriebsgeschehen aktiv mitgestalten. Ihnen steht als Trainee im Vertrieb ein Produkt im Bereich E-Mail Marketing zur Verfügung, welches ein konkretes Problem bei unseren Interessenten löst, inhaltlich führend in Deutschland ist und preislich an jedes Budget angepasst werden kann. * Berufseinstieg/Trainee * sich begeistert mit neuen Vertriebsideen ins Team einbringen wollen. Sie werden in ein dynamisches Team mit flachen Hierarchien, deren Erfolg Sie aktiv mitgestalten können, integriert und erhalten ein begleitendes Coaching durch unseren erfahrenden Vertrieb. Acoonia GmbH * Hannover oder alternativ Braunschweig * Vollzeit

شرکت در شهر Hannover oder alternativ Braunschweig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 900009

Working student IT Support / System Administration home office.

Werkstudent IT Support/Systemadministration Home Office.

You know this experience in IT support, can technical problems recognize and solve * Student jobs, working student Snapview GmbH * Munich, Berlin, Hamburg, Cologne, Stuttgart, Dortmund, Essen, Hanover, Nuremberg, Leipzig, Mainz, Ulm * Home Office, part-time - Welcome to Snapview - we digitize sales and customer service! Personal advice concerning complex products such as mortgages and life insurance - any time, regardless of physical location? With this vision in mind, we have developed the Snapview platform that use today thousands consultant renowned banks, insurance companies and financial service providers for location-independent customer service. We are a dedicated, versatile team. What unites us? Our passion for innovative cloud software. Our founders are experienced software entrepreneur.

Du verfügst über Erfahrung im IT-Support, kannst technische Probleme erkennen und lösen * Studentenjobs, Werkstudent Snapview GmbH * München, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Dortmund, Essen, Hannover, Nürnberg, Leipzig, Mainz, Ulm * Home Office,Teilzeit - Willkommen bei Snapview – wir digitalisieren Vertrieb und Kundenberatung! Persönliche Beratung rund um erklärungsbedürftige Produkte wie Baufinanzierungen und Lebensversicherungen – jederzeit und völlig ortsunabhängig? Mit dieser Vision vor Augen haben wir die Snapview-Plattform entwickelt, die heute Tausende Berater namhafter Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe für die ortsunabhängige Kundenberatung einsetzen. Wir sind ein engagiertes, vielseitiges Team. Was uns verbindet? Unsere Leidenschaft für innovative Cloud-Software. Unsere Gründer sind erfahrene Software-Unternehmer.

شرکت در شهر München, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Dortmund, Essen, Hannover, Nürnberg, Leipzig, Mainz, Ulm آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 477486

Specialist IP backbone.

Spezialist IP Backbone .

So that we continue to have success, we need for our team Information Technology Center of Excellence you as a specialist IP backbone (m / w / d) ALDB GmbH * Berlin, Hannover * Regular Employment * Full-time - Immediately in Berlin / Hanover - the ALDB operates since 2010 GmbH successfully the world's largest Tetra communications network. In Germany, we stand for security and availability of critical communication networks. We develop, implement and operate unique and customized telecommunications and IT services for our customers from the field of emergency service. The Department of Technical Operations, the core functions safe for the performance of ALDB. the operation of the BOS digital radio network is realized via the power management and performed the total or control responsibility for maintenance.

Damit wir weiterhin Erfolg haben, brauchen wir für unser Team InformationstechnikKompetenzzentrum Dich als Spezialist IP Backbone (m/w/d) ALDB GmbH * Berlin, Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Ab sofort in Berlin/Hannover - Seit 2010 betreibt die ALDB GmbH erfolgreich das weltweit größte TETRAKommunikationsnetz. In Deutschland stehen wir für Sicherheit und Verfügbarkeit in kritischen Kommunikationsnetzen. Wir entwickeln, implementieren und betreiben einzigartige und maßgeschneiderte Telekommunikations- und IT-Services für unsere Kunden aus dem Umfeld der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Die Abteilung Technischer Betrieb stellt die Kernfunktionen für die Leistungserbringung der ALDB sicher. Über das Netzmanagement wird der Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes realisiert und die Gesamt- bzw. Steuerungsverantwortung für die Instandhaltung wahrgenommen.

شرکت در شهر Berlin, Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 298630

IT system administrator.

IT Systemadministrator .

As an IT System Administrator (m / w / d) You bring your experience in the operation and planning of IT systems into telecommunications networks. So that we continue to have success, we need you as an IT System Administrator (m / w / d) We develop, implement and operate unique and customized telecommunications and IT services for our customers from the field of emergency service. The Information Technology Center of Excellence is part of the department Technical Operations and is responsible for the functioning of operational and business support IT systems of BOS digital radio network. * IT administration of network management systems * ensure the availability and quality of service of operational and business support IT systems * completing common IT tasks in operating mode * suppression of the IT systems on incident and problem management

Als IT-Systemadministrator (m/w/d) bringst Du Deine Erfahrungen in Betrieb und Planung von IT-Systemen in Telekommunikationsnetzwerken ein. Damit wir weiterhin Erfolg haben, brauchen wir Dich als IT-Systemadministrator (m/w/d) Wir entwickeln, implementieren und betreiben einzigartige und maßgeschneiderte Telekommunikations- und IT-Services für unsere Kunden aus dem Umfeld der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Das Informationstechnik-Kompetenzzentrum ist Teil der Abteilung Technischer Betrieb und verantwortet die Funktionsfähigkeit der betriebsunterstützenden IT-Systeme des BOS-Digitalfunknetzes. * IT-Administration von Network-Management-Systemen * Sicherstellung der Verfügbarkeit und Servicequalität der betriebsunterstützenden IT-Systeme * Abwicklung allgemeiner IT-Aufgaben des operativen Betriebs * Entstörung der IT-Systeme über Incident- und Problemmanagement

شرکت در شهر Berlin/Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 509503

Users supervisor.

Anwenderbetreuer .

So that we continue to have success, we need for our team User support you as a user Managers (m / f / d) The team of User Support operates the service desk for the TETRA communications network for emergency service. ALDB GmbH * Berlin / Hanover * Regular Employment * Full-time - Immediately in Berlin / Hanover - Since 2010, the ALDB GmbH successfully operates the world's largest TETRA communications network. In Germany, we stand for security and availability of critical communication networks. We develop, implement and operate unique and customized telecommunications and IT services for our customers from the field of emergency service. Essential network elements are the TETRA base stations, switches, IP systems and the infrastructure and transmission technology.

Damit wir weiterhin Erfolg haben, brauchen wir für unser Team Anwenderbetreuung Dich als Anwenderbetreuer (m/w/d) Das Team der Anwenderbetreuung betreibt den Service Desk für das TETRA-Kommunikationsnetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. ALDB GmbH * Berlin/Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Ab sofort in Berlin/Hannover - Seit 2010 betreibt die ALDB GmbH erfolgreich das weltweit größte TETRA-Kommunikationsnetz. In Deutschland stehen wir für Sicherheit und Verfügbarkeit in kritischen Kommunikationsnetzen. Wir entwickeln, implementieren und betreiben einzigartige und maßgeschneiderte Telekommunikations- und IT-Services für unsere Kunden aus dem Umfeld der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Wesentliche Netzelemente sind die TETRA-Basisstationen, Vermittlungsstellen, IP-Systeme sowie die Infrastruktur und die Übertragungstechnik.

شرکت در شهر Berlin/Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 484504

Apprentice / r Businessman / woman in retail.

Auszubildende/r Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel .

As of August 2020, we are looking for you as a trainee / r Businessman / woman in retail, one of our Tennis-Point Stores! Tennis-Point GmbH * Hamburg, Hannover, Münster, Cologne, Essen, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Munich * training, study * Full-time - Expert advice and exceptional service are the basis for satisfied customers. Therefore, friendly, communicative and skilled employees / inside in our stores are a very important part of our team. Because they help every day Tennis enthusiasts around the world to pursue their favorite sport with the right equipment. You want to be part of the "Advantage You" family? Apply now! * Merchandising * advertising measures for the disposal of goods (marketing) * Receipt of goods and storage of goods * Posting of the goods in the system * Stock Control * Pricing (UK, EK, Marge, special rates, etc.) * Commercial Management and Control

Ab August 2020 suchen wir Dich als Auszubildende/r Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel, in einen unserer Tennis-Point Stores! Tennis-Point GmbH * Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Essen, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München * Ausbildung, Studium * Vollzeit - Kompetente Beratung und außergewöhnlicher Service bilden die Basis für zufriedene Kunden. Freundliche, kommunikative und fachkundige Mitarbeiter/innen in unseren Stores sind daher ein ganz wichtiger Teil unseres Teams. Denn sie helfen tagtäglich Tennisbegeisterten auf der ganzen Welt, ihrem Lieblingssport mit dem passenden Equipment nachzugehen. Du möchtest Teil der „Advantage-You“-Familie sein? Dann bewirb Dich jetzt! * Warenpräsentation * Werbemaßnahmen zum Absatz der Waren (Marketing) * Warenannahme sowie die Lagerung von Ware * Verbuchung der Ware im System * Warenbestandskontrolle * Preiskalkulation (VK, EK, Marge, Sonderpreise, etc.) * Kaufmännische Steuerung und Kontrolle

شرکت در شهر Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Essen, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 824162

Social worker / social worker / concierge.

Sozialarbeiter / Sozialpädagogen / Concierge .

we are looking for our Hannoversche Residential Service GmbH for 01/08/2020 full-time social worker / social worker / Concierge (m / w / d) Hannoversche Residential Service GmbH * Hannover * Regular Employment * Full time - savings and Building Association eG, with more than 26,000 members and more than 8,000 own homes the oldest and largest housing cooperative with savings schemes Hanover. In addition, we offer our subsidiary, Hannoversche Residential Service GmbH, a variety of services related to housing. Our old citizen housing is closely linked to the idea of ​​assisted living and includes 62 residential units, a guest apartment and a neighborhood meeting place. It is suitable for people who have a independent living can practice as much as possible and want to take professional as needed care and nursing benefits. Your tasks - you

Für unsere Hannoversche Wohnservice GmbH suchen wir zum 01.08.2020 in Vollzeit einen Sozialarbeiter / Sozialpädagogen / Concierge (m/w/d) Hannoversche Wohnservice GmbH * Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Spar- und Bauverein eG ist mit mehr als 26.000 Mitgliedern und über 8.000 eigenen Wohnungen die älteste und größte Wohnungsgenossenschaft mit Spareinrichtung Hannovers. Darüber hinaus bieten wir mit unserer Tochtergesellschaft, der Hannoversche Wohnservice GmbH, eine Vielzahl von Dienstleistungen rund ums Wohnen. Unser altengerechtes Wohnen ist eng verbunden mit der Idee des betreuten Wohnens und umfasst 62 Wohneinheiten, eine Gästewohnung sowie einen Nachbarschaftstreffpunkt. Es eignet sich für Menschen, die weitestgehend einer selbstständigen Lebensführung nachgehen können und je nach Bedarf professionelle Betreuungs- und Pflegeleistungen in Anspruch nehmen möchten. Ihre Aufgaben - Sie

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 639596

Year trainee in the commercial sector.

Jahrespraktikant im kaufmännischen Bereich .

For our corporate headquarters in Isernhagen we are looking for you as a trainee years in the commercial sector (m / w / d) * As an intern in the commercial sector you qualify for all-rounder in the office world. * Additionally you get from us a trainee remuneration of monthly. Toyota Material Handling Germany GmbH * Isernhagen near Hanover * Internship * Full-time - Toyota Material Handling is the world leader for industrial trucks. Almost all goods and goods of the global economy are moved by our products and promoted. We want to shape the material transport of our customers as efficiently as possible for the highest customer satisfaction and service quality. You organize and koordinierst processes in the office and between departments, take on administrative tasks and supports the processing of customer orders.

Für unsere Firmenzentrale in Isernhagen suchen wir dich als Jahrespraktikanten im kaufmännischen Bereich (m/w/d) * Als Praktikant im kaufmännischen Bereich qualifizierst du dich zum Allrounder in der Bürowelt. * Dazu bekommst du von uns eine Praktikantenvergütung in Höhe von mtl. Toyota Material Handling Deutschland GmbH * Isernhagen bei Hannover * Praktikum * Vollzeit - Toyota Material Handling ist Weltmarktführer für Flurförderzeuge. Fast alle Waren und Güter der globalen Wirtschaftswelt werden durch unsere Produkte bewegt und befördert. Wir wollen den Materialtransport unserer Kunden so effizient wie möglich gestalten: Für höchste Kundenzufriedenheit und Service-Qualität. Du organisierst und koordinierst Abläufe im Büro und zwischen Abteilungen, übernimmst Verwaltungsaufgaben und unterstützt bei der Abwicklung von Kundenaufträgen.

شرکت در شهر Isernhagen bei Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 277635

Operator network management.

Operator Netzmanagement .

So that we continue to have success, we need for our team Network Management Center you as an operator network management (m / f / d) Since 2010, the ALDB GmbH successfully operates the world's largest TETRA communications network. In Germany, we stand for security and availability of critical communication networks. The team of the network management center takes a very high responsibility and monitored around the clock, the TETRA communication network for emergency service. Essential network elements are the TETRA base stations, switches, IP systems and the infrastructure and transmission technology. Our main processes within the framework of network management follow FCAPS and ITIL v3 and serve to maintain the high availability of the services of the network.

Damit wir weiterhin Erfolg haben, brauchen wir für unser Team Netzverwaltungszentrum Dich als Operator Netzmanagement (m/w/d) Seit 2010 betreibt die ALDB GmbH erfolgreich das weltweit größte TETRA-Kommunikationsnetz. In Deutschland stehen wir für Sicherheit und Verfügbarkeit in kritischen Kommunikationsnetzen. Das Team des Netzverwaltungszentrums nimmt eine sehr hohe Verantwortung wahr und überwacht rund um die Uhr das TETRA-Kommunikationsnetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Wesentliche Netzelemente sind die TETRA-Basisstationen, Vermittlungsstellen, IP-Systeme sowie die Infrastruktur und die Übertragungstechnik. Unsere Hauptprozesse im Rahmen des Netzmanagements folgen FCAPS und ITIL v3 und dienen der Aufrechterhaltung der Hochverfügbarkeit der Dienste des Netzes.

شرکت در شهر Berlin / Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 353382

Employees division controlling.

Mitarbeiter Spartencontrolling.

We are looking for a (m / w / d) division controlling employee benefits employee discounts See 7 more employee benefits The employee benefits shown are company-dependent and may vary by location and department depart for the "Business Controlling" at the earliest opportunity in Hanover. HDI Global SE * Hannover * Regular Employment * Full time - HDI Global SE covers an internationally operating industrial insurer, from the need for tailor-made insurance solutions for industrial and commercial customers. It is active in more than 150 countries and a company of Talanx, the third-largest German and one of the major European insurance groups. * Analysis, annotation and plausibility of quarterly and monthly statements * creating the division planning and forecasting division * Participation in the finalizing process

Für den Bereich „Geschäftsbereichscontrolling“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Hannover einen Mitarbeiter (m/w/d) Spartencontrolling Mitarbeitervorteile Mitarbeiterrabatte Zeig 7 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. HDI Global SE * Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Die HDI Global SE deckt als international tätiger Industrieversicherer den Bedarf an maßgeschneiderten Versicherungslösungen von Industrie- und Gewerbekunden ab. Sie ist in mehr als 150 Ländern aktiv und ein Unternehmen der Talanx, drittgrößte deutsche und eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. * Analyse, Kommentierung und Plausibilisierung von Quartals- und Monatsabschlüssen * Erstellung der Spartenplanung und des Spartenforecasts * Mitarbeit im Abschlussprozess

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 233599

Team leader * in Shopping, Customs & devices business, accounting.

Teamleiter*in Einkauf, Zoll & Gerätewirtschaft, Buchhaltung.

Responsibility for the subject area shopping, customs, equipment management and accounting incl. The professional and disciplinary management of the shopping and accounting teams SHOPPING, CUSTOMS & EQUIPMENT BUSINESS, ACCOUNTING * Active responsible participation in the current SAP implementation for Procurement, Customs & equipment management, accounting TEAM LEADER IN * * Shopping: responsibility for the economic and procurement law compliant procurement of supplies and services of the entire banking group in compliance with the current procurement law and the Fraunhofer procurement directives; Procurement to EU public procurement threshold (currently 214 million) are to be performed in perspective with the team in Hannover, from EU procurement threshold preparation for the FhG-Central Shopping in Munich

Verantwortung für den Themenkomplex Einkauf, Zoll, Gerätewirtschaft und Buchhaltung inkl. der fachlichen und disziplinarischen Leitung des Einkaufs- sowie Buchhaltungsteams EINKAUF, ZOLL & GERÄTEWIRTSCHAFT, BUCHHALTUNG * Aktive verantwortliche Mitwirkung bei der aktuellen SAP-Einführung für den Bereich Einkauf, Zoll & Gerätewirtschaft, Buchhaltung TEAMLEITER*IN * Einkauf: Verantwortung für die wirtschaftliche und vergaberechtskonforme Beschaffung der Lieferungen und Leistungen der gesamten Institutsgruppe unter Beachtung des aktuellen Vergaberechts sowie der Fraunhofer-Vergaberichtlinien; Beschaffungen bis zur EU-Vergabeschwelle (zurzeit 214 TEUR) sollen perspektivisch mit dem Team am Standort Hannover durchgeführt werden, ab EU-Vergabeschwelle Vorbereitung für den FhG-Zentraleinkauf in München

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 472188

Sales staff service.

Vertriebsmitarbeiter Innendienst .

OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Hannover * You work in the office of the sales force together and are responsible for the preparation, production and monitoring of services. * Individual training opportunities, company pension, benefits for daycare costs, cycle leasing, employee discounts and more. OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Hannover, Wöhlerstraße 42, 30163 Hannover employee benefits employee discounts See 13 more employees benefits The employee benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. * Hannover * Regular Employment * Full-time - OPTIMAL SYSTEMS is a successful software company in a growth industry. We are looking for tinkerers *, planners * Interior, visionaries - in short, * who feel like it makers to support our customers on the road to digitization.

OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Hannover * Du arbeitest im Innendienst des Außendienstes zusammen und bist verantwortlich für die Vorbereitung, Erstellung und Überwachung der Angebote. * individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, betriebliche Altersvorsorge, Zuschuss zu Kitakosten, Fahrrad-Leasing, Mitarbeiterrabatte und einiges mehr. OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Hannover, Wöhlerstraße 42, 30163 Hannover Mitarbeitervorteile Mitarbeiterrabatte Zeig 13 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. * Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - OPTIMAL SYSTEMS ist ein erfolgreicher Softwarehersteller in einer Wachstumsbranche. Wir suchen Tüftler*Innen, Planer*Innen, Visionäre – kurz: Macher*Innen, die Lust darauf haben, unsere Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten.

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 758293

Merchandise Planner.

Merchandise Planner .

CBR eCommerce GmbH * Hannover - Isernhagen / Kirchhorst * Temporary contract * Full time - CBR Fashion Group is among the top five providers of women's fashion in Germany. we could only write this success story because it's like our people are more than 1,200 employees. People who inspire a passion for fashion. With our brands Street One and CECIL we have always our customer in mind. To make them happy, we need the best ideas - and the best employees. To strengthen our team in Hannover - Isernhagen / Kirchhorst we are looking for when a TEMPORARY FOR 14 MONTHS - The waiting for you * prepare the procurement planning as well as their control and monthly correction * determining the inventory history, calculate the optimal goods volume including the returns for optimal inventory control.

CBR eCommerce GmbH * Hannover - Isernhagen / Kirchhorst * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die CBR Fashion Group gehört zu den Top Five Anbietern für Damenmode in Deutschland. Diese Erfolgsgeschichte konnten wir nur schreiben, weil es Menschen wie unsere mehr als 1.200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt. Menschen, die sich leidenschaftlich für Mode begeistern. Mit unseren Marken Street One sowie CECIL haben wir dabei stets unsere Kundin im Blick. Um sie glücklich zu machen, brauchen wir die besten Ideen – und die besten Mitarbeiter. Zur Verstärkung unseres Teams in Hannover - Isernhagen / Kirchhorst suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen BEFRISTET FÜR 14 MONATE - Das erwartet Dich * Vorbereitung der Einkaufsplanung sowie deren Kontrolle und monatliche Korrektur * Ermittlung des Bestandsverlaufs, Berechnung des optimalen Warenvolumens inkl. der Retouren zur optimalen Bestandssteuerung

شرکت در شهر Hannover - Isernhagen / Kirchhorst آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 990872

* Communication Design in.

Kommunikationsdesigner*in .

As a communication designer * in support science communication TIB. The TIB meet the new requirements, for example with their own research and development projects in an international context, with new publication services and the promotion of scientific communication processes. In the Technical Information Library (TIB) in team communication and marketing for the place 01/09/2020 communication ideas you think cross-media. * Employees * completed in the design of measures / formats for science communication a relevant university degree (Bachelor, FH-Diplom) in Communication Design or a related subject - Technical Information Library * Hannover * Regular Employment * Part Time - Who We Are - The TIB is a foundation public law of Lower Saxony.

Als Kommunikationsdesigner*in unterstützen Sie die Wissenschaftskommunikation der TIB. Die TIB begegnet den neuen Anforderungen beispielsweise mit eigenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten in internationalem Kontext, mit neuartigen Publikationsdiensten und der Förderung von wissenschaftlichen Kommunikationsprozessen. In der Technischen Informationsbibliothek (TIB) ist im Team Kommunikation und Marketing zum 01.09.2020 die Stelle Kommunikationsideen denken Sie crossmedial. * Mitarbeit bei der Konzeption von Maßnahmen/Formaten zur Wissenschaftskommunikation * abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium (Bachelor, FH-Diplom) im Bereich Kommunikationsdesign oder in einem vergleichbaren Studiengang - Technische Informationsbibliothek * Hannover * Feste Anstellung * Teilzeit - Wer wir sind - Die TIB ist eine Stiftung öffentlichen Rechts des Landes Niedersachsen.

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 518062

Staff Office Sales.

Mitarbeiter Innendienst Vertrieb.

To strengthen our team we are looking for a (m / w / d) for the back office sales. With about 80 employees, APOSTLE is Greek Specialties GmbH is a successful medium-sized family-run company and has its headquarters in Garbsen near Hannover. * Fitness and price fixing in coordination with the sales management and business management; Maintenance and analysis of customer conditions * sales experience, preferably in a producing food business - APOSTLE Greek Specialties Limited Liability Company * Garbsen near Hannover * Regular Employment * Full-time - Company - Do you like Greek-Mediterranean cuisine? If so, then you have our APOSTLE Zaziki or jogurti certainly tried before. Because with our products, we are among the market leaders in the food retail trade and the restaurant industry.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Innendienst Vertrieb. Mit ca. 80 Mitarbeitern ist die APOSTEL Griechische Spezialitäten GmbH ein erfolgreiches mittelständisches und familiengeführtes Unternehmen und hat ihren Sitz in Garbsen bei Hannover. * Konditions- und Preisabsprachen in Abstimmung mit der Vertriebsleitung und der Geschäftsführung; Pflege und Analyse der Kundenkonditionen * Erfahrung im Vertrieb, vorteilhaft in einem produzierenden Lebensmittelunternehmen - APOSTEL Griechische Spezialitäten Gesellschaft mit beschränkter Haftung * Garbsen bei Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Unternehmen - Mögen Sie griechisch-mediterrane Küche? Falls ja, dann haben Sie unseren APOSTELS Zaziki oder den jogurti sicherlich schon einmal probiert. Denn mit unseren Produkten gehören wir zu den Marktführern im Lebensmitteleinzelhandel und der Gastronomie.

شرکت در شهر Garbsen bei Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 204406

Incident Coordinator.

Incidentkoordinator .

Financial computer science GmbH & Co. KG * Hannover * Regular Employment * Full-time - The financial computer science is innovative road for the entire Sparkassen-Finanzgruppe. Our applications and solutions to make banking in the digital space efficient and sustainable, smart and intelligent. What are we left us: on the extensive IT know-how of our employees, which makes not only projects to success stories. What you can look forward to: At a sympathetic IT service provider with a portfolio that inspires all around - from app development of networking technologies and server operations to consulting, training and support. For the Business Service Center, Infrastructure Services, Department Service Center 2, we look at the next possible date for the Hanover site several employees for the following challenges

Finanz Informatik GmbH & Co. KG * Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Finanz Informatik ist innovativ für die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe unterwegs. Unsere Anwendungen und Lösungen machen Banking im digitalen Raum leistungs- und zukunftsfähig, smart und intelligent. Worauf wir uns dabei verlassen: Auf das umfangreiche IT-Know-how unserer Mitarbeiter, das nicht nur Projekte zu Erfolgsgeschichten macht. Worauf Sie sich freuen können: Auf einen sympathischen IT-Dienstleister mit einem Portfolio, das rundum begeistert – von der App-Entwicklung über Netzwerktechnologien und den Serverbetrieb bis hin zu Beratung, Schulung und Support. Für den Geschäftsbereich Servicecenter, Bereich Infrastrukturservices, Abteilung Servicecenter 2, suchen wir zum nächstmöglichen Termin für den Standort Hannover mehrere Mitarbeiter für folgende Herausforderungen

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 327910

IT security manager.

IT Sicherheitsmanager .

IT security is becoming increasingly important in years. * Active and clear communication on issues of IT security (such as reports, presentations, intranet publications, security awareness programs.) Please make us a platform for your IT career: Our size and clout ensure maximum stability and security, our solutions and projects provide plenty of scope for your professional development. What are we left us: on the extensive IT know-how of our employees, which makes not only projects to success stories. What you can look forward to: At a sympathetic IT service provider with a portfolio that inspires all around - from app development of networking technologies and server operations to consulting, training and support.

Die IT-Sicherheit gewinnt seit Jahren zunehmend an Bedeutung. * Aktive und verständliche Kommunikation zu Themen der IT-Sicherheit (z. B. Berichte, Vorträge, Intranet-Veröffentlichungen, Security Awareness Programme) Machen Sie uns zur Plattform für Ihre IT-Karriere: Unsere Größe und Schlagkraft sorgen für maximale Stabilität und Sicherheit, unsere Lösungen und Projekte schaffen jede Menge Spielraum für Ihre berufliche Entwicklung. Worauf wir uns dabei verlassen: Auf das umfangreiche IT-Know-how unserer Mitarbeiter, das nicht nur Projekte zu Erfolgsgeschichten macht. Worauf Sie sich freuen können: Auf einen sympathischen IT-Dienstleister mit einem Portfolio, das rundum begeistert – von der App-Entwicklung über Netzwerktechnologien und den Serverbetrieb bis hin zu Beratung, Schulung und Support.

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 790923

Employees repair & assembly banks specialized systems.

Mitarbeiter Reparatur & Konfektionierung Banken Spezial Systeme .

For 01.07.2020 we have in the field service support bodies as their employees repair & assembly Banks Special Systems (m / w / d) * fault analysis and repair of components made from ATMs, inputs and Auszahlsystemen, statement printers and self-service terminals * Determination the need for repair parts * documentation repair Ratiodata GmbH * Hannover * Regular employment * full-time - who we are - Ratiodata GmbH is one of the largest system integrators and technology partners in Germany with a team of approximately 1,300 colleagues in nationwide 14 locations and branch offices , We are a versatile company offering a modern working environment and above-average social benefits. For our location in Hannover - These challenges are waiting for you - That you associate with * delight in technical or mechatronic activities

Zum 01.07.2020 bieten wir im Bereich Service Support mehrere Stellen als Mitarbeiter Reparatur & Konfektionierung Banken-Spezial-Systeme (m/w/d) * Fehleranalyse und Reparatur von Bauteilen aus Geldautomaten, Ein- und Auszahlsystemen, Kontoauszugsdruckern und SB-Terminals * Bestimmung der zur Reparatur benötigten Ersatzteile * Dokumentation der Reparatur Ratiodata GmbH * Hannover * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer wir sind - Die Ratiodata GmbH zählt zu den größten Systemhäusern und Technologiepartnern in Deutschland mit einem Team von rund 1.300 Kolleginnen und Kollegen an bundesweit 14 Standorten und Außenstellen. Wir sind ein vielseitiges Unternehmen, bieten ein modernes Arbeitsumfeld und überdurchschnittliche Sozialleistungen. Für unseren Standort Hannover - Diese Herausforderungen warten auf dich - Das bringst du mit * Freude an technischen oder mechatronischen Tätigkeiten

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir