آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 281516

Release and Test Manager.

Release und Testmanager .

Our client is a modern and future-oriented company in the banking environment, we are looking for when a "Release Manager (m / w / d)" in Frankfurt. * Main activities of the position as Release and Test Manager combine operational management tasks with the collaboration of 14 different Scrum teams and the responsible Product Owner. You support appropriate development teams and product managers / architects and create strategic plans, based on various criteria, for the GoLive set. (For example, risk assessment, emerging obstacles, dependencies, etc.) * Regular documentation and reporting of projects, test status, release readiness reviews, business go / no-go reviews etc. are tasks of your position. * Experience within the release management * Experience with project management and test management are welcome

Für unseren Kunden, ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen aus dem Bankenumfeld, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen „Releasemanager (m/w/d)“ in Frankfurt. * Haupttätigkeit der Position als Release- und Testmanager vereinen operative Führungsaufgaben mit der Zusammenarbeit von 14 verschiedenen Scrum-Teams und dem verantwortlichen Produkt Owner. * Sie unterstützen entsprechende Entwicklerteams, sowie Produktmanager/Architekten und erstellen strategische Planungen, auf Basis verschiedenen Kriterien, für die GoLive-Setzung. (z.B. Risikoeinschätzung, aufkommende Hindernisse, Abhängigkeiten, etc.) * Regelmäßige Dokumentation und Berichterstattung über Projekte, Teststatus, Release-Readiness-Reviews, Business-Go/No-Go-Reviews etc. sind Aufgaben Ihrer Position. * Berufserfahrung innerhalb des Releasemanagements * Erfahrung mit Projektmanagement bzw. Testmanagement sind gerne gesehen

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 170381

Enterprise Application (Senior) Architect Teamcenter PLM.

Enterprise Application (Senior) Architect Teamcenter PLM.

From our home base Stuttgart and other locations in Germany and Austria, we support large and medium enterprises with a comprehensive IT portfolio with their digital transformation: from consulting to software design and engineering to implementation and operation. Globally connected and locally close: This makes us our customers a valued partner for digitization and for IT talents to an exciting employer with diverse learning and development opportunities. You take over the administration in Teamcenter Enterprise including license management, Teamcenter installation, configuration, customization, deployment templates, maintenance and updating of Teamcenter patches

Von unserer Homebase Stuttgart und weiteren Standorten in Deutschland und Österreich unterstützen wir große und mittelständische Unternehmen mit einem umfassenden IT-Portfolio bei ihrer digitalen Transformation: von der Beratung über Software Design und Engineering bis hin zur Implementierung und zum Betrieb. Global vernetzt und lokal nah dran: Das macht uns für unsere Kunden zu einem geschätzten Partner für Digitalisierungsvorhaben und für IT-Talente zu einem spannenden Arbeitgeber mit vielfältigen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. * Sie übernehmen die Administration im Teamcenter Enterprise einschließlich Lizenzmanagement, Teamcenter-Installation, Konfiguration, Anpassung, Bereitstellung von Vorlagen, Wartung und Aktualisierung von Teamcenter-Patches

شرکت در شهر Großraum Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 750198

Linux Service Consultant Onsite Desktop Management.

Linux Service Consultant Onsite Desktop Management.

You are responsible for service delivery in the area of ​​client computing for a complex client environment of Linux and Mac clients * Strong knowledge of Linux OS and experience with Linux servers in virtualized environments and good knowledge of the Debian OS, Linux Package and Service Management - cellent GmbH * Greater Stuttgart * Regular employment * full-time - about us - cellent - that we are, more than 400 employees in the DACH region. From our home base Stuttgart and other locations in Germany and Austria, we support large and medium enterprises with a comprehensive IT portfolio with their digital transformation: from consulting to software design and engineering to implementation and operation. We have, as part of Wipro Limited, a leading global technology provider, a strong, global network of experts in the back.

Sie verantworten die Serviceerbringung im Bereich Client Computing für eine komplexe Client Umgebung aus Linux und Mac-Clients * Ausgeprägte Kenntnisse in Linux OS und Erfahrung mit Linux-Servern in virtualisierten Umgebungen und gute Kenntnisse in Debian OS, in Linux-Paket- und Dienstverwaltung - cellent GmbH * Großraum Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - cellent – das sind wir, über 400 Mitarbeiter in der Region DACH. Von unserer Homebase Stuttgart und weiteren Standorten in Deutschland und Österreich unterstützen wir große und mittelständische Unternehmen mit einem umfassenden IT-Portfolio bei ihrer digitalen Transformation: von der Beratung über Software Design und Engineering bis hin zur Implementierung und zum Betrieb. Dabei haben wir als Teil der Wipro Limited, einem weltweit führenden Technologieanbieter, ein starkes, globales Expertennetzwerk im Rücken.

شرکت در شهر Großraum Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 744783

End User Computing Service Manager Workplace Management.

End User Computing Service Manager Workplace Management.

Together we bring the full potential of Cognitive Computing, Hyper Automation, Robotics, Cloud, Analytics and latest technologies like SAP S / 4hana to our customers - for the digital world of tomorrow. cellent GmbH * Greater Stuttgart * Regular Employment * Full-time - about us - cellent - that we, more than 400 employees in the DACH region. From our home base Stuttgart and other locations in Germany and Austria, we support large and medium enterprises with a comprehensive IT portfolio with their digital transformation: from consulting to software design and engineering to implementation and operation. We have, as part of Wipro Limited, a leading global technology provider, a strong, global network of experts in the back.

Gemeinsam bringen wir das volle Potenzial von Cognitive Computing, Hyperautomation, Robotics, Cloud, Analytics und neuesten Technologien wie SAP S/4HANA zu unseren Kunden – für die digitale Welt von morgen. cellent GmbH * Großraum Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - cellent – das sind wir, über 400 Mitarbeiter in der Region DACH. Von unserer Homebase Stuttgart und weiteren Standorten in Deutschland und Österreich unterstützen wir große und mittelständische Unternehmen mit einem umfassenden IT-Portfolio bei ihrer digitalen Transformation: von der Beratung über Software Design und Engineering bis hin zur Implementierung und zum Betrieb. Dabei haben wir als Teil der Wipro Limited, einem weltweit führenden Technologieanbieter, ein starkes, globales Expertennetzwerk im Rücken.

شرکت در شهر Großraum Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 237177

(Senior) Consultant Service Onsite Mac OS Client Support / Jamf Pro Architect.

(Senior) Service Consultant Onsite Mac OS Client Support / Jamf Pro Architect.

They are responsible for design, implementation and management of large complex Mac-services infrastructure with Jamf Pro - cellent GmbH * Greater Stuttgart * Regular Employment * Full-time - about us - cellent - that we, more than 400 employees in the DACH region. From our home base Stuttgart and other locations in Germany and Austria, we support large and medium enterprises with a comprehensive IT portfolio with their digital transformation: from consulting to software design and engineering to implementation and operation. We have, as part of Wipro Limited, a leading global technology provider, a strong, global network of experts in the back.

Sie sind zuständig für Entwurf, Implementierung und Verwaltung großer komplexer Mac-Services-Infrastrukturen mit Jamf Pro - cellent GmbH * Großraum Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - cellent – das sind wir, über 400 Mitarbeiter in der Region DACH. Von unserer Homebase Stuttgart und weiteren Standorten in Deutschland und Österreich unterstützen wir große und mittelständische Unternehmen mit einem umfassenden IT-Portfolio bei ihrer digitalen Transformation: von der Beratung über Software Design und Engineering bis hin zur Implementierung und zum Betrieb. Dabei haben wir als Teil der Wipro Limited, einem weltweit führenden Technologieanbieter, ein starkes, globales Expertennetzwerk im Rücken.

شرکت در شهر Großraum Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 754186

Head of IT department.

Leiter IT Stabsstelle .

We are looking for a manager for our newly created IT department, which brings the business needs a lean holding company with consolidated experience in IT in line in light of these growing demands. The IT department reports directly to the Head of Finance of Porsche SE. The successful holding action of Porsche SE is largely supported by an efficient IT infrastructure. In this context, the IT strategy and the development of existing IT systems fall increasingly mission-critical roles. * Overall responsibility for the organization, optimization and further development of existing IT landscape in the holding company * Planning and implementation of IT projects and development of pragmatic solutions to further digitalization in cooperation with the departments

Vor dem Hintergrund dieser wachsenden Anforderungen suchen wir einen Leiter für unsere neu geschaffene IT-Stabsstelle, der die betriebswirtschaftlichen Anforderungen einer schlanken Holding mit Konzernerfahrung aus der IT in Einklang bringt. Die IT-Stabstelle berichtet unmittelbar an den Leiter Finanzen der Porsche SE. Die erfolgreiche Holdingtätigkeit der Porsche SE wird maßgeblich durch eine leistungsfähige IT-Infrastruktur gestützt. In diesem Zusammenhang fallen der IT-Strategie und der Weiterentwicklung der bestehenden IT-Systeme zunehmend erfolgskritische Rollen zu. * Gesamtverantwortung für die Organisation, Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden IT-Landschaft in der Holding * Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Entwicklung pragmatischer Lösungsansätze zur weiteren Digitalisierung in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 933766

Senior Software Engineer Data Central.

Senior Software Engineer Central Data .

Then enrich our team in Ostfildern near Stuttgart as a Senior Software Engineer Central Data (m / w / d) * Committed to support the Department of Central Data Software Development for analysis and statistics. German Automobil Treuhand GmbH * Ostfildern * Regular Employment * Full-time - Every day we make our knowledge available - always up to date data and information about cars. For example, we work for a fair, independent ascertained cars and repair prices for all. Here, everyone likes to take responsibility for his tasks and: It makes us great fun to be successful together. World develop 550 thinkers and Mitdenkerinnen from 26 nations pioneering IT solutions that drive the digital transformation. Are you in? with initial work in IT project management - how to get us

Dann bereichern Sie unser Team am Standort Ostfildern bei Stuttgart als Senior Software Engineer Central Data (m/w/d) * Engagiert unterstützen Sie den Fachbereich Central Data Software Development bei Auswertungen und Statistiken. Deutsche Automobil Treuhand GmbH * Ostfildern * Feste Anstellung * Vollzeit - Tagtäglich stellen wir unser Wissen bereit – stets aktuelle Daten und Informationen rund ums Auto. Wir arbeiten beispielsweise für faire, unabhängig ermittelte Gebrauchtwagen- und Reparaturpreise für alle. Dabei übernimmt jeder Einzelne gerne Verantwortung für seine Aufgaben und: Es macht uns großen Spaß, gemeinsam erfolgreich zu sein. Weltweit entwickeln 550 Mitdenker und Mitdenkerinnen aus 26 Nationen zukunftsweisende IT-Lösungen, die den digitalen Wandel voranbringen. Sind Sie dabei? mit erster Praxis in der IT-Projektleitung - Wie Sie uns weiterbringen

شرکت در شهر Ostfildern آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 309878

Application Lifecycle Manager in the digital transformation.

Application Lifecycle Manager im Bereich Digital Transformation.

Start at our location in Hamburg-Eppendorf as Application Lifecycle Manager (m / w / d) in digital transformation - German bank Kraftfahrzeuggewerbe GmbH * Hamburg * Regular Employment * Full-time - The Bank of the German Automotive Industry is the second largest independent car bank in Germany. Our portfolio ranges from vehicle financing through private leasing to insurance products and dealer financing. Our bancassurance concept we cover the needs of car dealerships and buyers from both. Our services of Digeo family actively support trading cars on the digital transformation. About 750 employees work in our Hamburg headquarters and at our location in Stuttgart on further developing our service and the offer for car dealerships and car buyers steadily. Your tasks

Starte in unserem Standort in Hamburg-Eppendorf als Application Lifecycle Manager (m/w/d) im Bereich Digital Transformation - Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe ist die zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands. Unser Portfolio reicht von der Kfz-Finanzierung über Privat-Leasing bis hin zu Versicherungsprodukten und Händlerfinanzierung. Mit unserem Allfinanzkonzept decken wir die Bedürfnisse von Autohandel und Autokäufern gleichermaßen ab. Unsere Services der DIGEO Produktfamilie unterstützen den Autohandel aktiv im digitalen Wandel. Über 750 Mitarbeiter arbeiten in unserer Hamburger Unternehmenszentrale sowie an unserem Standort Stuttgart daran, unseren Service und das Angebot für Autohandel und Autokäufer stetig weiterzuentwickeln. Deine Aufgaben

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 281436

SAP Inhouse Consultant SCM processes (MM PP EWM).

SAP Inhouse Consultant SCM Prozesse (MM PP EWM) .

Responsible care of the SAP modules PP / MM and EWM * Very good knowledge of the modules SAP MM / PP and EWM with expertise and process know-how, ideally, from the practical experience * Design and implementation of new features and processes in SAP * Customizing in these SAP modules * experience in SAP Customizing and application - Hamberger industry GmbH * Rosenheim * Regular employment * full-time - the company Hamberger was established in 1866 with 2,650 employees a market-leading manufacturer of flooring and wood toilet seats and more today representing over 90 countries worldwide. The multinational group of companies is one of the largest employers in the region Rosenheim. We are looking towards an early entry - your tasks * Central contact for our key users * analyze and evaluate the requirements of the departments

Verantwortliche Betreuung der SAP-Module PP/MM und EWM * Sehr gute Kenntnisse in den Modulen SAP MM/PP und EWM mit Fach- und Prozess Know-how, idealerweise aus der Praxiserfahrung * Design und Umsetzung der neuen Funktionen und Prozesse in SAP * Customizing in den genannten SAP Modulen * Erfahrung im SAP Customizing und in der Anwendung - Hamberger Industriewerke GmbH * Rosenheim * Feste Anstellung * Vollzeit - Das 1866 gegründete Unternehmen Hamberger ist heute mit 2.650 Mitarbeitern ein marktführender Hersteller von Bodenbelägen aus Holz und WC-Sitzen und in mehr als 90 Ländern weltweit vertreten. Die international tätige Firmengruppe gehört zu den bedeutendsten Arbeitgebern in der Region Rosenheim. Wir suchen zum baldigen Eintritt - Ihre Aufgaben * Zentrale Ansprechpartner für unsere Key-User * Analyse und Bewertung der Anforderungen der Fachbereiche

شرکت در شهر Rosenheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 251307

Head of Marketing.

Head of Marketing .

The earliest possible date we are looking for you at our facility in Cologne as motivated (s) and passionate (s) Head of Marketing (m / w / d). * As Head of Marketing you will be responsible for our image in the market. Be part of the best teams in the world and realize with more than 180 colleagues digital large-scale productions on the Internet of Things! You etablierst and build the marketing of at GrandCentrix and take care both to strategic issues as well as to the actual implementation. * Working closely with the marketing of our parent company Vodafone you use the full marketing spectrum are identifying suitable opportunities for us and puts responsible and independent to campaigns. * You verantwortest, develop and realize our marketing strategy on the basis of clearly defined KPIs.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für unseren Standort Köln als motivierte(n) und leidenschaftliche(n) Head of Marketing (m/w/d). * Als Head of Marketing bist du für unser Erscheinungsbild am Markt verantwortlich. Werde Teil des besten Teams der Welt und realisiere mit über 180 Kolleginnen und Kollegen digitale Großproduktionen im Internet of Things! Du etablierst und baust den Bereich Marketing bei grandcentrix aus und kümmerst dich sowohl um strategische Themen wie auch um die eigentliche Umsetzung. * In enger Zusammenarbeit mit dem Marketing unseres Mutterkonzerns Vodafone nutzt du das volle Marketingspektrum, identifizierst die für uns passenden Möglichkeiten und setzt verantwortlich und eigenständig Kampagnen um. * Du verantwortest, entwickelst und realisierst unsere Marketingstrategie auf Basis von klar definierten KPIs.

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 472852

System Engineer Requirements Management (m | w | d).

Systemingenieur Anforderungsmanagement (m|w|d).

Sensovation AG develops science market Life electro-optical sensor systems and advanced tools for our demanding customers in biotechnology, medical technology and diagnostics for. * Analysis and review of the requirements for systems and software * Support of system architects in the creation of concepts and the system architecture Sensovation AG * Radolfzell * Regular Employment * Full-time - We, founded in 2000 Sensovation AG, are a medium sized, internationally active companies to expand. We employ more than 70 employees at our site in Radolfzell, directly on Lake Constance. We belong to the group of Miltenyi Biotec BV & Co. KG, an innovative biotechnology company based in Bergisch Gladbach. Sensovation AG continues to grow.

Die Sensovation AG entwickelt für den Life-Science-Markt elektro-optische Sensorsysteme sowie moderne Instrumente für unsere anspruchsvollen Kunden im Bereich der Biotechnologie, der Medizintechnik und der Diagnostik. * Analyse und Prüfung der Anforderungen an Systeme und Software * Unterstützen der Systemarchitekten bei der Erstellung von Konzepten und der Systemarchitektur Sensovation AG * Radolfzell am Bodensee * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir, die im Jahre 2000 gegründete Sensovation AG, sind ein mittelständisches, international agierendes Unternehmen auf Expansionskurs. Wir beschäftigen mehr als 70 Mitarbeiter an unserem Standort in Radolfzell, direkt am Bodensee. Wir gehören zur Unternehmensgruppe der Miltenyi Biotec BV & Co. KG, ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Bergisch Gladbach. Die Sensovation AG wächst weiter.

شرکت در شهر Radolfzell am Bodensee آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 972300

Product Owner / Project Manager.

Product Owner / Project Manager .

You have a university degree in (business) computer science or equivalent qualification and bring at least 3 years experience as a product owner, product manager, project manager or technical consultant with. We are looking for you as soon as possible for our locations Cologne and Dortmund as motivated (s) and passionate (s) Product Owner / Project Manager (m / w / d) for the areas of Smart Home, Intelligent Building, Connected Vehicles and Industrial Components. GrandCentrix GmbH Cologne, Dortmund * Regular Employment * Full-time - GrandCentrix is ​​only as good as its employees. To know and appreciate us. Be part of the best teams in the world and realized with more than 150 colleagues strong GrandCentrix family digital large-scale productions on the Internet of Things! Your tasks * With our team you make smart products of our customers.

Du hast einen Hochschulabschluss in (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation und bringst mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Product Owner , Produktmanager , Projektleiter oder Technical Consultant mit. Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Standorte Köln und Dortmund als motivierte(n) und leidenschaftliche(n) Product Owner / Project Manager (m/w/d) für die Bereiche Smart Home, Intelligent Building, Connected Vehicles oder Industrial Components. grandcentrix GmbH * Köln, Dortmund * Feste Anstellung * Vollzeit - grandcentrix ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Das wissen und wertschätzen wir. Werde Teil des besten Teams der Welt und realisiere mit der über 150 Kolleginnen und Kollegen starken grandcentrix-Familie digitale Großproduktionen im Internet of Things! Ihre Aufgaben * Mit unserem Team machst Du die Produkte unserer Kunden smart.

شرکت در شهر Köln, Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 915749

Specialist IT Field Support Stuttgart.

Spezialist IT Field Support Stuttgart .

To ensure the smooth operation of IT and telecommunications at our sites you are involved in the translation of user requirements in service specifications and requirements for IT service and control and monitor in German and English the use of national and international IT service provider. * Statements * expertise training as a specialist (m / w / d) or a comparable training and / or several years of experience as a system administrator (m / w / d) or in the IT Field Support and routine in support and in the administration of heterogeneous IT and telecommunications systems * record with his office in Stuttgart and eliminate the first- and second-level support and on site if required disturbances of desktop systems of DHL Express in Baden-Wuerttemberg and Rhineland-Palatinate adjacent stations.

Zur Sicherstellung des reibungslosen IT- und TK-Betriebs an unseren Standorten wirken Sie mit bei der Übersetzung von Nutzeranforderungen in Servicespezifikationen und Anforderungen an IT-Dienstleister und steuern und überwachen auf Deutsch und Englisch den Einsatz nationaler und internationaler IT-Dienstleister. * Abschluss einer Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder einer vergleichbaren Ausbildung und/oder mehrjährige Berufspraxis als Systemadministrator (m/w/d) bzw. im IT Field Support * Know-how und Routine im Support und in der Administration von heterogenen IT- und TK-Systemen * Mit Dienstsitz in Stuttgart erfassen und beseitigen Sie im First- und Second-Level-Support und bei Bedarf vor Ort Störungen der Desktop-Systeme von DHL Express in Baden-Württemberg und angrenzenden Stationen Rheinland-Pfalz.

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 970801

Business Analyst.

Business Analyst .

Volkswagen used car trade and service GmbH * Langenhagen * Regular Employment * Full-time - Volkswagen Used vehicle trade and service GmbH is a subsidiary of the Volkswagen Group, based in Langenhagen near Hannover. In addition to selling used commercial vehicles we are the competent and powerful partner for the after sales of Volkswagen Commercial Vehicles. With the trademark Tradeport from Volkswagen Commercial Vehicles, we market an attractive range of young used commercial vehicles, from Multivan, Caddy, Transporter and Amarok up to the Crafter and are therefore everywhere in Germany successfully. Your tasks * project and requirements management for after sales and sales projects in the market of Germany and perform worldwide. * Project and subproject lines take.

Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH * Langenhagen * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH ist ein Unternehmen im Volkswagen Konzern mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Neben dem Vertrieb von gebrauchten Nutzfahrzeugen sind wir der kompetente und leistungsstarke Partner für den After Sales der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mit der Handelsmarke TradePort von Volkswagen Nutzfahrzeuge vermarkten wir eine attraktive Angebotspalette junger gebrauchter Nutzfahrzeuge, vom Multivan, Caddy, Transporter und Amarok bis hin zum Crafter und sind damit überall in Deutschland erfolgreich. Ihre Aufgaben * Projekt- und Anforderungsmanagement für After Sales und Sales Projekte im Markt Deutschland und weltweit durchführen. * Projekt- und Teilprojektleitungen übernehmen.

شرکت در شهر Langenhagen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 722019

Business Support.

Business Support .

Volkswagen used car trade and service GmbH * Langenhagen * Regular Employment * Full-time - Volkswagen Used vehicle trade and service GmbH is a subsidiary of the Volkswagen Group, based in Langenhagen near Hannover. In addition to selling used commercial vehicles we are the competent and powerful partner for the after sales of Volkswagen Commercial Vehicles. With the trademark Tradeport from Volkswagen Commercial Vehicles, we market an attractive range of young used commercial vehicles, from Multivan, Caddy, Transporter and Amarok up to the Crafter and are therefore everywhere in Germany successfully. Your tasks * 2nd / 3rd level support provide for after-sales and sales applications. * User and role management * Perform and carry out support in the project and requirements management for after sales and sales projects in the market of Germany worldwide.

Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH * Langenhagen * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH ist ein Unternehmen im Volkswagen Konzern mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Neben dem Vertrieb von gebrauchten Nutzfahrzeugen sind wir der kompetente und leistungsstarke Partner für den After Sales der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mit der Handelsmarke TradePort von Volkswagen Nutzfahrzeuge vermarkten wir eine attraktive Angebotspalette junger gebrauchter Nutzfahrzeuge, vom Multivan, Caddy, Transporter und Amarok bis hin zum Crafter und sind damit überall in Deutschland erfolgreich. Ihre Aufgaben * 2nd/3rd Level Support für After Sales und Sales Applikationen leisten. * User und Rollenmanagement durchführen * Unterstützung im Projekt- und Anforderungsmanagement für After Sales und Sales Projekte im Markt Deutschland und weltweit durchführen.

شرکت در شهر Langenhagen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 186393

Junior Java Developer Junior Software Developer Java.

Junior Java Softwareentwickler Junior Software Developer Java.

as a Junior Java Software Developer (m / w / d)! * First knowledge in software development with Java as well as JavaScript, HTML and CSS - Our client supports companies from the health field in the digitization of customized products and software solutions. You want to live Scrum team in Europe excellent top employer your passion for software development together with your five colleagues? * Development of applications under Java EE and Spring Boat * Participation in the design of software architectures * Implementation and implementation of requirements for the standard software * Development of various back-end and front-end applications using Java, JavaScript, HTML5 and CSS3 - Ratbacher GmbH * food * Regular employment * full-time - final, and now? You are looking for the right career? Then get in touch with us!

als Junior Java Softwareentwickler (m/w/d) ! * Erste Kenntnisse in der Softwareentwicklung mit Java sowie mit JavaScript, HTML und CSS - Unser Mandant unterstützt Unternehmen aus dem Health Bereich bei der Digitalisierung durch maßgeschneiderte Produkte und Softwarelösungen. Sie wollen beim europaweit ausgezeichneten TOP-Arbeitgeber Ihre Leidenschaft für die Softwareentwicklung zusammen mit Ihren 5 Kollegen im Scrum-Team ausleben? * Entwicklung von Anwendungen im Rahmen von Java EE und Spring Boot * Mitwirkung bei der Konzeption von Software Architekturen * Implementierung und Umsetzung von Anforderungen für die Standardsoftware * Entwicklung von verschiedenen Backend- und Frontend-Anwendungen mittels Java, JavaScript, HTML5 und CSS3 - Ratbacher GmbH * Essen * Feste Anstellung * Vollzeit - Abschluss, und jetzt? Sie sind auf der Suche nach dem richtigen Berufseinstieg? Dann melden Sie sich bei uns!

شرکت در شهر Essen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 673861

Software Engineer / DevOps Engineer.

Software Engineer / DevOps Engineer .

ADEUS Share Register Service GmbH * Munich * Regular Employment * Full-time - The Alliance is an employer's home for those who trauen- itself, which offers its employees the space to actively participate to develop and thus our global market leadership. The alliance takes care sincerely about people, both by 85 million private and corporate customers and more than 142,000 employees. The Alliance promotes a corporate culture that empowers its employees to create great things together to achieve excellence, to break new ground and challenge the industry. We strive to be the trusted partner alongside our customers and give them the confidence to take the next step. Dare and become part of the Allianz Group.

ADEUS Aktienregister-Service-GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Allianz ist das Zuhause für alle, die sich trauen– ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern den Raum bietet, sich zu entfalten und dadurch unsere weltweite Marktführerschaft aktiv mitzugestalten. Die Allianz kümmert sich aufrichtig um Menschen, sowohl um 85 Millionen Privat- und Firmenkunden als auch um mehr als 142.000 Mitarbeiter. Die Allianz fördert eine Unternehmenskultur, die ihre Mitarbeiter befähigt, gemeinsam Großes zu erschaffen, Höchstleistungen zu erzielen, neue Wege zu gehen und die Branche herauszufordern. Wir streben danach, der vertraute Partner an der Seite unserer Kunden zu sein und ihnen das Vertrauen zu geben, den nächsten Schritt zu wagen. Trauen Sie sich, und werden Sie Teil der Allianz Gruppe.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 601891

Computer / in for the Department 44 44.1 Subject "Technical Information monitoring / telecommunication monitoring" (ITU / TKÜ) (code 2020 tariff 019).

Informatiker/innen für das Dezernat 44, Sachgebiet 44.1"Informationstechnische Überwachung/Telekommunikationsüberwachung"(ITÜ/TKÜ) (Kennziffer 2020 Tarif 019).

* * Fixed Landeskriminalamt North Rhine-Westphalia * Dusseldorf position part time, full time - - make fighting crime successfully, that is our goal computer / in (m / w / d) for the Department 44, subject area 44.1. The achievements of our 1,500 employees are in many areas crucial foundation for the prevention and detection of crime in NRW. Are you one to do so. We are looking for when five "Information Technical Supervision / telecommunications surveillance" As far as relevant professional experience of more than three years is present, there is provided a classification in salary group 12 TV-L. Without appropriate professional experience of first a classification in Entgeltgruppe 11 TV-L, wherein a higher grade is provided in the charging section 12 TV-L after three years of exercise of the activity.

Informatiker/innen (m/w/d) für das Dezernat 44, Sachgebiet 44.1 - Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen * Düsseldorf * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Kriminalitätsbekämpfung erfolgreich machen, das ist unser Ziel. Die Leistungen unserer rund 1.500 Beschäftigten sind in vielen Bereichen entscheidende Grundlage für die Verhütung und Aufklärung von Kriminalität in NRW. Gehören auch Sie dazu. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt fünf „Informationstechnische Überwachung/Telekommunikationsüberwachung“ Soweit eine einschlägige Berufserfahrung von mehr als drei Jahren vorliegt, ist eine Einstufung in die Entgeltgruppe 12 TV-L vorgesehen. Ohne einschlägige Berufserfahrung erfolgt zunächst eine Einstufung in die Entgeltgruppe 11 TV-L, wobei nach dreijähriger Ausübung der Tätigkeit eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 12 TV-L vorgesehen ist.

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 659262

Senior React Frontend Developer.

Senior React Frontend Developer .

For evolving and maturing the development of our tools and user interfaces we are looking for a committed Senior Front End Developer (f / m / x) with a focus on React. * UI / UX implementation using state of the art technologies Including HTML 5, CSS 3, React, and Further frameworks. * 5+ years of overall professional web application development experience as a frontend developer. * Proficiency in modern React stack to handle side effects, styling, testing. ferret go GmbH * Bernau * Regular Employment * Full-time - Ferret go is Specialized in online community AI solutions and is leading provider in the German market. We are driven by the idea did users' opinions are crucial and work on delivering convenient instruments to support communities, engage the exchange of personal opinions online, and improve media content delivery.

For evolving and maturing the development of our tools and user interfaces we are looking for a committed Senior Frontend Developer (f/m/x) with a focus on React. * UI/UX implementation using state of the art technologies including HTML 5, CSS 3, React, and further frameworks. * 5+ years of overall professional web application development experience as a frontend developer. * Proficiency in modern React stack to handle side effects, styling, testing. ferret go GmbH * Bernau bei Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Ferret go is specialised in online-community AI solutions and is leading provider in the German market. We are driven by the idea that users' opinions are crucial and work on delivering convenient instruments to support communities, engage the exchange of personal opinions online, and improve media content delivery.

شرکت در شهر Bernau bei Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 194462

IT Administrator / in.

IT Administrator/ in .

Assisting in the maintenance of network systems and IT structures in our facilities, ensuring quality standards and the conceptual development of our systems used. ● A completed training as an IT specialist with a successful sound training in IT / operating systems, system integration or comparable qualifications and skills ● Good IT network knowledge - Hospital Johanneum * Wildeshausen * Regular Employment * Full-time - The hospital Johanneum Wildeshausen is a modern and powerful General Hospital. Together with other connected devices, we provide medical care in the catchment area of ​​the district Oldenburg safely. We are certified according to DIN EN ISO 9001: 2015 and proCum Cert. Your tasks - Your profile

Mitarbeit bei der Pflege der Netzsysteme und IT-Strukturen in unseren Einrichtungen, die Sicherstellung der Qualitätsstandards sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung unserer eingesetzten Systeme. ● Eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker mit erfolgreicher fundierter Weiterbildung im Bereich IT/Betriebssysteme, Systemintegration oder vergleichbare Qualifikation und Kenntnisse ● Gute IT-Netzwerk Kenntnisse - Krankenhaus Johanneum * Wildeshausen * Feste Anstellung * Vollzeit - Das Krankenhaus Johanneum Wildeshausen ist ein modernes und leistungsstarkes Allgemeinkrankenhaus. Zusammen mit weiteren angeschlossenen Einrichtungen stellen wir die medizinische Versorgung im Einzugsgebiet des Landkreises Oldenburg sicher. Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und proCum Cert. Ihre Aufgaben - Ihr Profil

شرکت در شهر Wildeshausen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 470943

Python Software Engineer.

Python Software Engineer .

To Ensure continuous software support for experiments we are looking for our Controls software group for a * drive the release of our software as open source * proficient knowledge in Python and Object-Oriented programming * experience in using a python based web framework (django, flask , tornado, ...) is an asset - Become part of a vibrant international and multicultural team of scientists, engineers, technical, and administrative staff. European XFEL GmbH * Schenefeld near Hamburg * Temporary contract * Full-time - Join the European XFEL - the European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany. It Operates a 3.4 km long X-ray laser, Which Produces X-rays of unique quality for studies in physics, chemistry, the life sciences, materials research and other disciplines.

To ensure continuous software support for experiments we are looking for our Controls Software group for a * drive the release of our software as open source * proficient knowledge in Python and Object-Oriented programming * experience in using a python based web framework (django, flask, tornado, …) is an asset - Become part of a vibrant international and multicultural team of scientists, engineers, technical, and administrative staff. European XFEL GmbH * Schenefeld bei Hamburg * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Join the European XFEL - European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany. It operates a 3.4 km long X-ray laser, which produces X-rays of unique quality for studies in physics, chemistry, the life sciences, materials research and other disciplines.

شرکت در شهر Schenefeld bei Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 983100

Desktop Support Analyst.

Desktop Support Analyst.

Morningstar Europe Ltd is seeking a Desktop Support Analyst to team. As a desktop support analyst, You Should possess strong interpersonal and communication skills as well as excellent proven troubleshooting skills. You will be responsible for carrying out all aspects of desktop support to Approximately 600 users in our 13 EMEA offices. Desktop support may be provided in person or remotely. * Support of desktop environments (Windows, AWS and macOS), mobile devices and core applications. The role would ideally suit someone with minimum of 2 years 2nd line desktop support experience in a global environment of at least 500 employees.

Morningstar Europe Ltd is seeking a Desktop Support Analyst to team. As a desktop support analyst, you should possess strong interpersonal and communication skills as well as excellent proven troubleshooting skills. You will be responsible for carrying out all aspects of desktop support to approximately 600 users in our 13 EMEA offices. Desktop support may be provided in person or remotely. * Support of desktop environments (Windows, AWS and macOS), mobile devices and core applications. The role would ideally suit someone with minimum of 2 years 2nd line desktop support experience in a global environment of at least 500 employees.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 472319

Junior Business Analyst.

Junior Business Analyst .

To strengthen our team we are looking for the next possible date Junior Business Analyst (m-w-d). TRACOE medical GmbH * Nieder-Olm * Regular Employment * Full-time - We are a medium, rapidly expanding family business with about 230 employees in the medical products industry based in Nieder-Olm near Mainz. Flat hierarchies, short lines of communication, innovation and open doors set us apart. To your activities * data collection, analysis, testing and evaluation of requirements * Documentation and modeling of business processes * Directors include smaller projects as part of the process optimization and validation of application software * Ensuring the technical feasibility and intuitive operation * Preparation and implementation of internal training courses in the field of process management - We expect from you

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin Junior Business Analyst (m-w-d). TRACOE medical GmbH * Nieder-Olm * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein mittelständisches, stark expandierendes Familienunternehmen mit ca. 230 Mitarbeitern in der Medizinprodukte Branche mit Sitz in Nieder-Olm bei Mainz. Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, Innovationsstärke und offene Türen zeichnen uns aus. Zu Ihren Tätigkeiten gehören * Erheben, Analysieren, Prüfen und Bewerten von Anforderungen * Dokumentation und Modellierung von Geschäftsprozessen * Leitung kleinerer Projekte im Rahmen der Prozessoptimierungen und Validierung von Anwendungssoftware * Sicherstellung der technischen Umsetzbarkeit und intuitiven Bedienung * Vorbereitung und Durchführung von internen Schulungen im Umfeld des Prozessmanagements - Wir wünschen uns von Ihnen

شرکت در شهر Nieder-Olm آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 205869

Software Project Manager Automotive *.

Software Projektleiter Automotive *.

The SyroCon AG is a consulting and software development company with a focus on Cloud Solutions, Autonomous Driving Technologies, Data Analytics, IOT Solutions, Mobility Services and Process Digitalization. More than 150 experts advise in the areas of process analysis, software architecture and software development and support well-known national and international companies in the design and implementation of IT solutions to optimize and automate their business processes and to develop their products and services. We develop software - and you! SyroCon AG * Eschborn near Frankfurt am Main * Fixed employment * Full-time - Our customers benefit from our proven industry know-how, technological expertise and customer proximity and innovative dynamics of the company.

Die SyroCon AG ist ein Beratungs- und Software-Entwicklungsunternehmen mit den Schwerpunkten Cloud Solutions, Autonomous Driving Technologies, Data Analytics, IOT Solutions, Mobility Services und Process Digitalization. Mehr als 150 Experten aus den Bereichen Prozessanalyse, Softwarearchitektur und Softwareentwicklung beraten und unterstützen namhafte national und international agierende Unternehmen bei der Konzeption und Realisierung von IT-Lösungen zur Optimierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse und bei der Entwicklung ihrer Produkte und Services. Wir entwickeln Software – und Dich! SyroCon AG * Eschborn bei Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Unsere Kunden profitieren von unserem ausgewiesenen Branchen-Know-how, dem technologischen Expertenwissen sowie der Kundennähe und der innovativen Dynamik des Unternehmens.

شرکت در شهر Eschborn bei Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 995463

Head of Marketing.

Head of Marketing .

The earliest possible date we are looking for you at our facility in Cologne as motivated (s) and passionate (s) Head of Marketing (m / w / d). * As Head of Marketing you will be responsible for our image in the market. Be part of the best teams in the world and realize with more than 180 colleagues digital large-scale productions on the Internet of Things! You etablierst and build the marketing of at GrandCentrix and take care both to strategic issues as well as to the actual implementation. * Working closely with the marketing of our parent company Vodafone you use the full marketing spectrum are identifying suitable opportunities for us and puts responsible and independent to campaigns. * You verantwortest, develop and realize our marketing strategy on the basis of clearly defined KPIs.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für unseren Standort Köln als motivierte(n) und leidenschaftliche(n) Head of Marketing (m/w/d). * Als Head of Marketing bist du für unser Erscheinungsbild am Markt verantwortlich. Werde Teil des besten Teams der Welt und realisiere mit über 180 Kolleginnen und Kollegen digitale Großproduktionen im Internet of Things! Du etablierst und baust den Bereich Marketing bei grandcentrix aus und kümmerst dich sowohl um strategische Themen wie auch um die eigentliche Umsetzung. * In enger Zusammenarbeit mit dem Marketing unseres Mutterkonzerns Vodafone nutzt du das volle Marketingspektrum, identifizierst die für uns passenden Möglichkeiten und setzt verantwortlich und eigenständig Kampagnen um. * Du verantwortest, entwickelst und realisierst unsere Marketingstrategie auf Basis von klar definierten KPIs.

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir