آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 452701

Construction Manager / in the area of ​​water and civil engineering.

Bauleiter/in im Bereich Gewässer und Tiefbau.

With valuable experience, commitment, qualified staff and an extensive modern machinery we achieve steady growth and looking to strengthen our team at the earliest possible date a / n Construction Manager / in (m / w / d) in the area of ​​water pollution and civil engineering As an experienced, dedicated construction manager / in you contribute significantly through skillful management and coordination of public and commercial contracts in the success of projects. We, the Bernemann GmbH, for over 30 years a successful, medium-sized, family-owned construction company with around 55 employees in North Rhine-Westphalia. * Contract management with respect to structure realization of the building contract * Completed technician / Master / engineering or study (FH) in the area of ​​civil engineering, landscaping or BauProjektManagement

Mit wertvoller Erfahrung, Engagement, qualifizierten Mitarbeitern sowie einem umfangreichen modernen Maschinenpark erreichen wir stetiges Wachstum und suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Termin eine/n Bauleiter/in (m/w/d) im Bereich Gewässer- und Tiefbau Als erfahrener, engagierter Bauleiter/in tragen Sie maßgeblich durch gekonnte Abwicklung und Koordination von öffentlichen und gewerblichen Aufträgen am Erfolg der Projekte bei. Wir, die Bernemann GmbH, sind seit über 30 Jahren ein erfolgreiches, mittelständisches, familiengeführtes Bauunternehmen mit rund 55 Mitarbeitern in Nordrhein-Westfalen. * Vertragsmanagement bezüglich Baudurchführung des Bauvertrages * Abgeschlossene Techniker-/Meister-/Ingenieurausbildung oder Studium (FH) im Bereich Bautechnik, Landschaftsbau oder Bauprojektmanagement

شرکت در شهر Recklinghausen bei Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 973944

Production staff and maintenance.

Mitarbeiter Produktion und Instandhaltung .

We are looking for when production staff and maintenance for our Named-production facility in Oranienburg. At our location we are 40 employees. * Operation and monitoring of the parameters of the production plant according to the specifications of the plant management * Regular cleaning of the production plant according to plan * transporting goods within the production with a forklift * several years of experience in production, use and withstand of technical equipment and machinery - Named GmbH * Oranienburg * Regular employment * full-time - how we produce daily highest quality rubber granules produced from used tires in a technically highly automated process. This sustained reproduced material is then used by our partners manifold more. For example in road asphalt, in Spotzplätzen, artificial turf or other technologically important areas.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter Produktion und Instandhaltung für unser Genan-Produktionswerk in Oranienburg. An unserem Standort zählen wir 40 Mitarbeiter. * Bedienung und Überwachung der Parameter der Produktionsanlage nach Vorgaben der Werksleitung * Regelmäßige Reinigung der Produktionsanlage nach Plan * Transportieren von Gütern innerhalb der Produktion mit dem Gabelstapler * mehrjährige Erfahrungen im Produktionsbereich, bedienen und in stand halten von technischen Anlagen und Maschinen - Genan GmbH * Oranienburg * Feste Anstellung * Vollzeit - So produzieren wir täglich hochwertigste Gummigranulate gewonnen aus Altreifen in einem technisch hochautomatisierten Verfahren. Dieses nachhaltig reproduzierte Material wird dann durch unsere Partner vielfältig wieder eingesetzt. Zum Beispiel im Straßenasphalt, in Spotzplätzen, Kunstrasen oder anderen technologisch wichtigen Bereichen.

شرکت در شهر Oranienburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 304509

Technicians test and validation electromobility Automotive.

Techniker Test und Absicherung Elektromobilität Automotive.

Completed training as a technician in the field of automotive technology, electromobility or equivalent education - As the world's leading provider of engineering and research and development services Altran has implemented a completely new method for its customers, innovation. * Mechanical and electrical modifications of vehicle components (hybrid / electric) * Software upgrade for vehicle components (hybrid / electric) * Automated and manual test execution and evaluation of test results * Ability to work independently, learning ability and logical thinking for troubleshooting * Experience with components of hybrid / electric vehicle rental desirable * knowledge of the drive systems hybrid / electric Altran Germany SAS & Co. KG * Munich * Regular Employment * Full-time - this it developed the products and services of tomorrow.

Abgeschlossene Ausbildung zum Techniker im Bereich Fahrzeugtechnik, Elektromobilität oder eine vergleichbare Ausbildung - Als weltweit führender Anbieter für Engineering- und Forschungs- und Entwicklungsservices hat Altran eine völlig neue Methode für seine Kunden, Innovation umzusetzen. * Mechanische und elektrische Umbauten von Fahrzeugskomponenten (Hybrid/Elektro) * Software Hochrüstung von Fahrzeugskomponenten (Hybrid/Elektro) * Automatisierte sowie manuelle Testdurchführung und Auswertung der Testergebnisse * Selbstständige Arbeitsweise, Lernfähigkeit und logisches Denken für Fehlersuche * Erfahrung mit Komponenten von Hybrid-/Elektro-Fahrzeugen wünschenswert * Kenntnisse über die Antriebssysteme Hybrid/Elektro Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Dazu entwickelt es die Produkte und Services von morgen.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 102677

Planning & Realization Engineer Factory Projects.

Planning & Realization Engineer Factory Projects .

Participation in studies as well as strategic considerations for investment projects in the context of a mid- and long-term production planning on a regular yearly basis - Nexperia Germany GmbH * Hamburg * Regular Employment * Full-time - TeamNexperia needs You - Nexperia is a world- class company in semiconductor development and in-house production. A proven global player with at entrepreneurial mentality. At our core is an 11,000+ strong international network with a singular focus. Built on passion and commitment to our work, was in our goals and a drive to succeed Regardless of the challenges we face. We support, reward and challenge worth individuals Equally, in a dynamic and energetic environment. What you will be doing * First contact person for all technical demands of FAB growths or all kind of change requests

Participation in studies as well as strategic considerations for investment projects in the context of a mid- and long-term production planning on a regular yearly basis - Nexperia Germany GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - TeamNexperia needs You - Nexperia is a world-class company in semiconductor development and in-house production. A proven global player with an entrepreneurial mentality. At our core is an 11,000+ strong international network with a singular focus. Built on passion and commitment to our work, belief in our goals and a drive to succeed regardless of the challenges we face. We support, reward and challenge individuals equally, in a dynamic and energetic environment. What you will be doing * First contact person for all technical demands of FAB growths or all kind of change requests

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 520474

Electrical engineer.

Elektrokonstrukteur .

To strengthen our team we are looking for an electrical designer (m / f / d) * You are (m / w / d) or Master (m / w / d) of electrical engineering / automation engineering or similar - Hastamat Packaging Technology GmbH * Lahnau * Regular Employment * full-time - packaging your ideas ... Hastamat one of the world's leading manufacturers of packaging machines and lines. We offer advanced solutions for aligning, sorting, counting and weighing of food and non-food products. Modern production methods, a comprehensive quality management and skilled employees create the foundation for our sophisticated and high-quality machines. Your responsibilities You are responsible for the planning of machines and systems with EPLAN P8 * You are responsible for the electrical design of the components * Her main task is creating the circuit diagram and parts list generation - Your profile

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Elektrokonstrukteur (m/w/d) * Sie sind Techniker (m/w/d) oder Meister (m/w/d) der Elektrotechnik/Automatisierungstechnik oder vergleichbar - Hastamat Verpackungstechnik GmbH * Lahnau * Feste Anstellung * Vollzeit - Packaging your ideas… Hastamat gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Verpackungsmaschinen und -anlagen. Wir bieten hochentwickelte Lösungen zum Ausrichten, Ordnen, Zählen und Wiegen von Food- und Non-Food-Produkten. Moderne Fertigungsmethoden, ein umfassendes Qualitätsmanagement und qualifizierte Mitarbeiter gründen das Fundament für unsere technisch ausgereiften und hochwertigen Maschinen. Ihre Aufgaben * Sie verantworten die Planung der Maschinen und Anlagen mit ePlan P8 * Sie sind für die elektrische Auslegung der Komponenten zuständig * Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in der Schaltplanerstellung und der Stücklistengenerierung - Ihr Profil

شرکت در شهر Lahnau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 132321

Civil as head of construction in the area of ​​precast concrete.

Bauingenieur als Abteilungsleiter Bauausführung im Bereich Betonfertigteilbau.

The earliest possible date, the company at the site wins a one department (m / f / d) for the construction work in the concrete and precast construction. As a department manager (m / w / d) You take the professional and disciplinary management of a dedicated 14-strong team, and control of wins from the construction work in various regions of Germany. You are looking for an exciting senior role in an agile mid-sized construction company that thinks innovative, efficient builds and feels particularly committed to the idea of ​​sustainability? * Planning and overall control of the construction * Ensuring the economic and contractual handling of construction projects * Interface coordination planning, production, builder and construction * In-depth practical experience in the construction or project management * building projects in a promising market

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt stellt das Unternehmen am Standort Siegen einen Abteilungsleiter (m/w/d) für die Bauausführung im Beton- und Fertigteilbau ein. Als Abteilungsleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche und disziplinarische Führung eines engagierten 14-köpfigen Teams und steuern von Siegen aus die Bauausführung in verschiedenen Regionen Deutschlands. Sie suchen eine spannende neue Führungsaufgabe in einem agilen mittelständischen Bauunternehmen, das innovativ denkt, effizient baut und sich in besonderer Weise dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet fühlt? * Planung und übergeordnete Steuerung der Bauausführung * Sicherstellen der wirtschaftlichen und vertragsgemäßen Abwicklung von Bauprojekten * Schnittstellenkoordination Planung, Produktion, Bauherr und Bauausführung * Fundierte praktische Erfahrung in der Bau- oder Projektleitung * Bauprojekte in einem zukunftsträchtigen Markt

شرکت در شهر Siegen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 887651

Oberbauleiter turnkey housing and commercial buildings in Stuttgart.

Oberbauleiter Schlüsselfertiger Wohnungs und Gewerbebau am Standort Stuttgart.

To guide and to further expand the current three-member civil engineering team in Stuttgart, the company now a one Site Manager (m / w / d) in turnkey residential and commercial construction. In the function of the upper construction manager (m / w / d) support projects in the Stuttgart entire process, from planning to completion and handover. Our client is a powerful group of companies in the construction industry with several locations in the west and southwest of Germany. * Successfully completed degree in Civil Engineering or Architecture or equivalent structural engineering qualification - ARINA GmbH * Stuttgart * Regular Employment * Full Time - Permanent - Innovative processes and the use modernster technologies make the company both as a general contractor and particularly successful as a project developer in the market.

Zur Führung sowie zum weiteren Ausbau des aktuell 3-köpfigen bautechnischen Teams am Standort Stuttgart stellt das Unternehmen ab sofort einen Oberbauleiter (m/w/d) im schlüsselfertigen Wohnungs- und Gewerbebau ein. In der Funktion des Oberbauleiters (m/w/d) betreuen Sie Projekte im Großraum Stuttgart ganzheitlich von der Planung bis zur Fertigstellung und Übergabe. Unser Auftraggeber ist eine leistungsstarke Unternehmensgruppe der Baubranche mit mehreren Standorten im Westen und Südwesten Deutschlands. * erfolgreich abgeschlossenes Studium im Fach Bauingenieurwesen oder Architektur oder vergleichbare bautechnische Qualifikation - ARINA GmbH * Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Festanstellung - Innovative Prozesse sowie der Einsatz modernster Technologien machen das Unternehmen sowohl als Generalunternehmen als auch als Projektentwickler am Markt besonders erfolgreich.

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 766388

Project Turnkey Housing in Ulm.

Projektleiter Schlüsselfertiger Wohnungsbau am Standort Ulm.

Whether Wohnungsgeschossbauten, hotels, series or apartment houses - everything is realized with advanced technology and processes. To further strengthen the team at Ulm, the company now one a dedicated Project Manager (m / f / d). As a project manager (m / w / d) in Ulm You realsieren with your team primarily modern row houses about but also multi-family buildings of various sizes. * Planning and managing the construction of earthworks to the turnkey handover * A solid structural engineering qualification, for example studying civil engineering, architecture, education as construction engineer (m / f / d) or equivalent * Several years of practical experience in the development of turnkey construction projects * construction projects usually in a radius of max. 100 km are reached - ARINA GmbH * Ulm * Regular Employment * Full Time - Permanent

Ob Wohnungsgeschossbauten, Hotels, Reihen- oder Appartmenthäuser - alles wird mit modernsten Technologien und Prozessen realisiert. Zur weiteren Verstärkung des Teams am Standort Ulm stellt das Unternehmen ab sofort einen engagierten Projektleiter (m/w/d) ein. Als Projektleiter (m/w/d) am Standort Ulm realsieren Sie mit Ihrem Team in erster Linie moderne Reihenhäuser, darüber hinaus aber auch Mehrfamilienhäuser verschiedener Größenordnungen. * Planung und Leitung der Bauausführung vom Erdbau bis zur schlüsselfertigen Übergabe * Eine solide bautechnische Qualifikation, zum Beispiel Studium Bauingenieurwesen, Architektur, Ausbildung zum Bautechniker (m/w/d) oder vergleichbar * Mehrjährige praktische Erfahrung in der Abwicklung schlüsselfertiger Bauprojekte * Bauprojekte, die in der Regel in einem Radius von max. 100 km erreichbar sind - ARINA GmbH * Ulm * Feste Anstellung * Vollzeit - Festanstellung

شرکت در شهر Ulm آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 441206

AUTOSAR software developers *.

Softwareentwickler AUTOSAR *.

The SyroCon AG, headquartered in Eschborn near Frankfurt am Main, is a consulting and software development company with a focus on Cloud Solutions, Autonomous Driving Technologies, Data Analytics, IOT Solutions, Mobility Services and Process Digitalization. More than 150 experts advise in the areas of process analysis, software architecture and software development and support well-known national and international companies in the design and implementation of IT solutions to optimize and automate their business processes and to develop their products and services. * Creation of software architecture, interface definition and review of C source code * implementation of software integration and hardware-software integration - We develop software - and you! SyroCon AG * Eschborn near Frankfurt * Regular Employment * Full-time

Die SyroCon AG mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main ist ein Beratungs- und Software-Entwicklungsunternehmen mit den Schwerpunkten Cloud Solutions, Autonomous Driving Technologies, Data Analytics, IOT Solutions, Mobility Services und Process Digitalization. Mehr als 150 Experten aus den Bereichen Prozessanalyse, Softwarearchitektur und Softwareentwicklung beraten und unterstützen namhafte national und international agierende Unternehmen bei der Konzeption und Realisierung von IT-Lösungen zur Optimierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse und bei der Entwicklung ihrer Produkte und Services. * Erstellung der Softwarearchitektur, Schnittstellendefinition und Review von C-Quellcode * Durchführung der Softwareintegration und der Hardware-Software-Integration - Wir entwickeln Software – und Dich! SyroCon AG * Eschborn bei Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Eschborn bei Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 294137

Construction engineer or draftsman than calculator for the quotation costing home office option.

Bautechniker oder Bauzeichner als Kalkulator für die Angebotskalkulation mit Home Office Möglichkeit.

Successfully completed training state examined Bautechniker (w / m / d) or training as draftsman (w / m / d) * mass and cost determination for the requested construction Smooth finish Keller GmbH & co. kg * Schramberg (Rottweil), Simmern in Hunsrück (near Koblenz), home office possible * Regular Employment * Full Time - About - For 40 years, our family business specialist in Fertigkellerbau. As the market and innovation leader, we have several patents and numerous awards. With dedicated and highly motivated employees who always want "more", we open up new market potential and thus secure the competitive advantage of our company. working together for success Location: Schramberg (Rottweil) or Simmern in Hunsrück (near Koblenz), home office after incorporation possible - Job type: permanent, full-time - your tasks

Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum staatlich geprüften Bautechniker (w/m/d) oder Ausbildung als Bauzeichner (w/m/d) * Massen- und Kostenermittlung für angefragte Bauleistungen glatthaar-fertigkeller gmbh & co. kg * Schramberg (bei Rottweil), Simmern im Hunsrück (bei Koblenz), Home-Office möglich * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - Seit 40 Jahren ist unser Familienunternehmen Spezialist im Fertigkellerbau. Als Markt- und Innovationsführer verfügen wir über mehrere Patente und eine Vielzahl von Auszeichnungen. Mit engagierten und hoch motivierten Mitarbeitern, die stets "mehr" wollen, erschließen wir neue Marktpotenziale und sichern so den Wettbewerbsvorteil unseres Unternehmens. Gemeinsam erfolgreich arbeiten! Standort: Schramberg (bei Rottweil) oder Simmern im Hunsrück (bei Koblenz), Home-Office nach Einarbeitung möglich - Art der Anstellung: unbefristet, Vollzeit - Ihre Aufgaben

شرکت در شهر Schramberg (bei Rottweil), Simmern im Hunsrück (bei Koblenz), Home-Office möglich آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 193640

Tester for cockpit electronics in the automotive industry.

Tester für Cockpitelektronik in der Automobilbranche .

P + Z Engineering GmbH * Munich * Regular Employment * Full time - Engineering Division of the global ARRK Group is the specialist for product development. For 50 years we have supported with around 1,000 employees in four countries as a leading development partner customers in the premium segment. All services that are necessary to make ready for series production to an idea, we unite under the brand ARRK. * Engineering * Prototyping * Tooling * Low Volume Production * creation and execution of test orders for new customer functions in the vehicle * implementation of manual and automated tests in the testing site * Upgrading of test platforms and equipment with the latest hardware and software * Documentation of results and reporting of detected malfunctions * Rating of malfunctions and involvement in the failure analysis * coordination with the competent development team

P+Z Engineering GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Engineering Division der weltweit agierenden ARRK Gruppe ist der Spezialist für die Produktentwicklung. Seit 50 Jahren unterstützen wir mit rund 1.000 Mitarbeitern in vier Ländern als führender Entwicklungspartner Kunden aus dem Premiumsegment . Alle Leistungen, die nötig sind, um eine Idee serienreif zu machen, vereinen wir unter der Marke ARRK. * Engineering * Prototyping * Tooling * Low Volume Production * Erstellung und Durchführung von Testaufträgen für neue Kundenfunktionen im Fahrzeug * Durchführung von manuellen und automatisierten Tests am Testplatz * Hochrüstung der Testplattformen und Ausstattung mit aktueller Hard- und Software * Dokumentation der Ergebnisse und Reporting aufgedeckter Fehlfunktionen * Bewertung von Fehlfunktionen und Mitarbeit bei der Fehleranalyse * Abstimmung mit den zuständigen Entwicklungsteams

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 128948

Biologist / biologists or environmental scientist / environmental scientist or bachelor / master landscape architect / landscape architect.

Biologin / Biologen oder Umweltwissenschaftlerin / Umweltwissenschaftlers oder Bachelor / Master Landschaftsplanerin / Landschaftsplaner .

Bachelor / Master landscape architect / landscape architect (m / f / d) * Completed degree in Biology, Environmental Engineering, Bachelor / Master Landscape Planning or equivalent qualification - biologist / biologists or environmental scientist / environmental scientist or * statements on environmental impact studies, landscape plans and landscaping measures by third parties - Erftverband * Bergheim * * Regular employment part-time - The Erftverband is a public interest Wasserverband high ecological standards. He is responsible for waste water and sewage sludge disposal, water maintenance and flood protection and the sustainable water security in the region. In the area of ​​waste water, department planning and building the place of a / is one of the earliest possible date - to fill 26 hours a week. tasks

Bachelor / Master Landschaftsplanerin / Landschaftsplaner (w/m/d) * Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Biologie , Umweltingenieurwesen, Bachelor / Master Landschaftsplanung oder vergleichbare Qualifikation - Biologin / Biologen oder Umweltwissenschaftlerin / Umweltwissenschaftlers oder * Stellungnahmen zu Umweltverträglichkeitsstudien, Landschaftsplänen und landschaftsplanerischen Maßnahmen Dritter - Erftverband * Bergheim * Feste Anstellung * Teilzeit - Der Erftverband ist ein öffentlich-rechtlicher Wasserverband mit hohem ökologischen Anspruch. Er ist zuständig für Abwasser- und Klärschlammbeseitigung, Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz sowie die nachhaltige Sicherstellung der Wasserversorgung in der Region. Im Bereich Abwasser, Abteilung Planen und Bauen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer / eines - mit 26 Stunden pro Woche zu besetzen. Aufgaben

شرکت در شهر Bergheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 102794

Team Leader Central maintenance.

Teamleiter Zentrale Instandhaltung.

a team leader, a team leader Central maintenance (w / m / d) * guiding the maintenance teams with 40 employees with the work areas electrical engineering, mechanical engineering, inspection management, maintenance control and management of maintenance contracts * Cross-coordination of training in the central maintenance * practical experience in the maintenance such as eg in electrical engineering, mechanical engineering or inspection management - Erftverband * Bergheim * Regular Employment * Full-time - The Erftverband is a public interest Wasserverband high ecological standards. He is responsible for waste water and sewage sludge disposal, water maintenance and flood protection and the sustainable water security in the region. In the area of ​​waste water, waste water operations department is the earliest possible date the place - be filled.

eines Teamleiters, einer Teamleiterin Zentrale Instandhaltung (w/m/d) * Führung des Instandhaltungsteams mit 40 Mitarbeitenden mit den Arbeitsschwerpunkten Elektrotechnik, Maschinentechnik, Prüfmanagement, Instandhaltungscontrolling und Management von Wartungsverträgen * Übergreifende Koordination der Ausbildung in der zentralen Instandhaltung * Praxiserfahrungen in der Instandhaltung wie z.B. in der Elektrotechnik, Maschinentechnik oder im Prüfmanagement - Erftverband * Bergheim * Feste Anstellung * Vollzeit - Der Erftverband ist ein öffentlich-rechtlicher Wasserverband mit hohem ökologischen Anspruch. Er ist zuständig für Abwasser- und Klärschlammbeseitigung, Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz sowie die nachhaltige Sicherstellung der Wasserversorgung in der Region. Im Bereich Abwasser, Abteilung Betrieb Abwasser ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle - neu zu besetzen.

شرکت در شهر Bergheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 974016

Internal Project Manager (f / m / x) Onshore Projects.

Internal Project Manager (f/m/x) Onshore Projects.

As Internal Project Manager within the Business Unit Onshore in Siemens, Gamesa, you will support the NE & ME PMO (Project Management Office) organization on process improvements, special topics, ad-hoc analysis and regular reporting. As Internal PM you will be responsible for implementation of internal projects Which aim to improve the efficiency and performance of the project's execution processes. * You plan, prepare and coordinate technical projects gemäß to the Project Management (PM) standards defined, Throughout all stages of the Q-gate process. * You manage the process improvement in project execution for the onshore Project team, Including evaluation and implementation of existing and new processes * You lead internal improvement projects with full responsibility for deliverables on time and steering cross functional stakeholders

As Internal Project Manager within the Business Unit Onshore in Siemens Gamesa, you will support the NE&ME PMO (Project Management Office) organization on process improvements, special topics, ad-hoc analysis and regular reporting. As Internal PM you will be responsible for implementation of internal projects which aim to improve the efficiency and performance of the project's execution processes. * You plan, prepare and coordinate technical projects according to the Project Management (PM) standards defined, throughout all stages of the Q-gate process. * You manage the process improvement in project execution for the Onshore Projects team, including evaluation and implementation of existing and new processes * You lead internal improvement projects with full responsibility for deliverables in time and steering cross functional stakeholders

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 145937

Engineering Legal requirements for motor vehicles.

Ingenieur Gesetzliche Vorschriften für Kraftfahrzeuge.

Mobis Parts Europe N.V. Branch Germany * Frankfurt * Regular Employment * Full-time - about us - MOBIS Parts Europe N.V. is the European branch of Hyundai MOBIS, a leading global manufacturer of original parts and accessories in the automotive sector. Hyundai MOBIS, together with Hyundai Motors and Kia Motors one of the largest companies in the Hyundai Group. Our core business focuses on the area of ​​after-sales of original parts and accessories for Hyundai Motors and Kia Motors in the European market. In recent years, however, we took the research and development of high-tech products for use in the vehicle increasingly into focus. This meant that our Mobis Technical Center Europe (MTCE) expanded more and more, was at the same time always always larger and more demanding challenges.

Mobis Parts Europe N.V. Zweigniederlassung Deutschland * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - MOBIS Parts Europe N.V. ist der europäische Zweig von Hyundai MOBIS, einem weltweit führenden Hersteller für Original- und Zubehörteile im Bereich Automotive. Hyundai MOBIS ist zusammen mit Hyundai Motors und Kia Motors eine der größten Gesellschaften der Hyundai Group. Unser Kerngeschäft konzentriert sich auf den Bereich des After-Sales dieser Original- und Zubehörteile für Hyundai Motors und Kia Motors auf dem europäischen Markt. In den letzten Jahren nahmen wir jedoch die Forschung und Entwicklung von hochtechnologischen Produkten für den Einsatz im Fahrzeug immer mehr in den Fokus. Dies führte dazu, dass unser Mobis Technical Center Europe (MTCE) immer stärker expandierte, gleichzeitig auch immer stets größeren und anspruchsvolleren Herausforderungen gegenüber stand.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 491728

Technicians in electronics development.

Techniker in der Elektronikentwicklung .

Technical training in electronics / electrical engineering (technician). Look forward to exciting software and development projects with the latest technologies from different areas! VIPCO GmbH * Mannheim * Regular Employment * Full time - VIPCO GmbH develops cutting-edge software and hardware components for automation technology, railway technology and drive technology. * Input of schematics and create PCB layouts * Installation and set up of electronic circuits * Design and production of laboratory setups * Installation and commissioning of components and devices * Test of components and devices, and creation of measurement reports * Creating technical documentation and production documents * Practical layout experience, ideally * Practical with EAGLE or Allegro experience in the creation of schematics, ideally with OrCad or Allegro

Technische Berufsausbildung in der Elektronik/Elektrotechnik (Techniker). Freuen Sie sich auf spannende Software- und Entwicklungsprojekte mit den neuesten Technologien aus unterschiedlichen Bereichen! VIPCO GmbH * Mannheim * Feste Anstellung * Vollzeit - Die VIPCO GmbH entwickelt modernste Software- und Hardwarekomponenten für die Automatisierungstechnik, Bahntechnik und Antriebstechnik. * Eingabe von Schaltplänen und Erstellen von Leiterplatten-Layouts * Aufbau und Inbetriebnahme elektronischer Schaltungen * Konzeption und Erstellung von Laboraufbauten * Montage und Inbetriebnahme von Komponenten und Geräten * Prüfen von Baugruppen und Geräten und Erstellung von Messprotokollen * Erstellen von technischen Dokumentationen und Fertigungsunterlagen * Praktische Layout Erfahrung, idealerweise mit EAGLE oder Allegro * Praktische Erfahrung bei der Erstellung von Schaltplänen, idealerweise mit OrCad oder Allegro

شرکت در شهر Mannheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 186292

Maintenance engineer / technician in the field of process engineering, mechanical engineering or equivalent.

Instandhaltungsingenieur/ Techniker aus dem Bereich Verfahrenstechnik, Maschinenbau oder gleichwertig.

As part of our sustainable business we would like to strengthen our team and are looking for opportunity, an experienced maintenance engineer / technician in the field of process engineering, mechanical engineering or equivalent * maintenance management to ensure the requirement-and timely repair and maintenance of machinery / equipment - The HUBERT SCHMID group based in Marktoberdorf (Ostallgäu) is an innovative, expanding and diverse group of companies that operates in the fields of recycling, environmental protection, waste management, construction and energy industry. * Updating of documentation and maintenance documentation HUBERT SCHMID recycling and environmental protection GmbH * Marktoberdorf * Regular Employment * Full-time - Work where others vacation!

Im Rahmen unserer nachhaltigen Geschäftsentwicklung möchten wir gern unser Team verstärken und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen versierten Instandhaltungsingenieur/-Techniker aus dem Bereich Verfahrenstechnik, Maschinenbau oder gleichwertig * Instandhaltungsmanagement zur Sicherstellung der anforderungs- und zeitgerechten Reparatur, Wartung und Instandhaltung der Maschinen / Anlagen - Die HUBERT SCHMID Unternehmensgruppe mit Sitz in Marktoberdorf (Ostallgäu) ist eine innovative, expandierende und vielseitige Firmengruppe, die in den Bereichen Recycling, Umweltschutz, Entsorgung, Bauwirtschaft sowie Energiewirtschaft tätig ist. * Fortschreibung der Dokumentations- und Instandhaltungsunterlagen HUBERT SCHMID Recycling und Umweltschutz GmbH * Marktoberdorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Arbeiten, wo andere Urlaub machen!

شرکت در شهر Marktoberdorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 942873

Master / in as a workshop manager.

Meister/ in als Werkstattleiter.

Workshop Manager The company Fuchs Motorrad GmbH, based in Hameln Hottenbergsfeld is a BMW dealership and service station with motorcyclists a fixed size. * The management of a motorcycle repair shop * Advice and selling workshop products Fuchs Motorrad GmbH * Hameln * Regular Employment * Full-time - especially in the motorcycle industry, the BMW brand is synonymous with innovation and safety. In addition to the districts of Hamelin-Pyrmont, Holzminden and Schaumburg also large parts of the Hannover Region will receive expert advice on the subject of motorcycle and supplies. In 10 years we have built up as a contractual partner of BMW motorcycle, a large customer base for which we always offer the best service and will offer in the future. And here you come into play. Zweiradmechaniker Master / -in * repair and service reception * repair and maintenance of motorcycles

als Werkstattleiter Die Firma Fuchs Motorrad GmbH mit Sitz im Hamelner Hottenbergsfeld ist als BMW-Vertragshändler und Service-Werkstatt bei Motorradfahrern eine feste Größe. * Der Leitung einer Motorradwerkstatt * Beratung und Verkauf von Werkstattprodukten Fuchs Motorrad GmbH * Hameln * Feste Anstellung * Vollzeit - Gerade im Motorradbereich steht die Marke BMW als Synonym für Innovation und Fahrsicherheit. Neben den Landkreisen Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg werden auch weite Teile der Region Hannover zum Thema Motorrad kompetent beraten und versorgt. In 10 Jahren haben wir uns als Vertragspartner von BMW Motorrad, einen großen Kundenstamm aufgebaut, für den wir immer den bestmöglichen Service bieten und auch in Zukunft bieten werden. Und hier kommen Sie ins Spiel. Zweiradmechanikermeister/-in * Reparatur- und Serviceannahme * Reparatur und Wartung von Motorrädern

شرکت در شهر Hameln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 471559

Planner for communications and power grids.

Planer für Kommunikations und Stromnetze .

Höpfinger GmbH & Co. KG services for infrastructure * Ampfing Waldkraiburg, Munich, Augsburg, Nuremberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Regular Employment * Full-time - The ever-increasing broadband needs, but also the desired energy transition, provide completely new challenges for the network operators in the telecommunications and power industry. With our more than 70 employees, we have over 30 years - innovative services related to the conservation, the development and documentation of infrastructure - at present 10 locations. With our service offerings, we are so active in a crisis-resistant, rapidly expanding growth market. In addition to regional and national operating network operators, including cities and towns are among our customers.

Höpfinger GmbH & Co. KG Dienstleistungen für Infrastruktur * Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Feste Anstellung * Vollzeit - Der ständig steigende Breitbandbedarf, aber auch die angestrebte Energiewende, stellen völlig neue Herausforderungen an die Netzbetreiber aus der Telekommunikations- und Stromversorgungsbranche. Mit unseren mehr als 70 Mitarbeitern bieten wir seit 30 Jahren – an derzeit 10 Standorten – innovative Dienstleistungen rund um die Erhaltung, den Ausbau und die Dokumentation von Infrastruktureinrichtungen an. Mit unseren Serviceangeboten sind wir so auf einem krisensicheren, stark expandierenden Wachstumsmarkt tätig. Neben regional und überregional tätigen Netzbetreibern, gehören auch Städte und Gemeinden zu unseren Kunden.

شرکت در شهر Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 628456

Speaker wind assessment and site evaluation.

Referent Windgutachten und Standortbewertung .

For the location Meissen we seek the earliest possible date and by arrangement a OFFICER WIND OPINIONS AND LOCATION RATING (m / w / d). UKA Environmentally friendly power plants GmbH & Co. KG * Meissen * Regular Employment * Full-time - Become part of the energy revolution! UKA plans, builds, manages and operates wind and solar farms and associated infrastructure. Founded in 1999, with around 50 accommodated grid wind farms and a short to medium term project pipeline of more than two gigawatts a leading German wind farm developer. As a complete supplier, the Group performs all services to the turnkey handover of the facilities. After that, the subsidiary provides UKB Environmentally friendly power plants operational management GmbH for decades for the best technical and economic support of renewable energy production facilities.

Für den Standort Meißen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt bzw. nach Absprache einen REFERENT WINDGUTACHTEN UND STANDORTBEWERTUNG (m/w/d). UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG * Meißen * Feste Anstellung * Vollzeit - Werden Sie Teil der Energiewende! UKA plant, baut, betreut und betreibt Wind- und Solarparks und die dazugehörige Infrastruktur. Das 1999 gegründete Unternehmen ist mit rund 50 ans Netz gebrachten Windparks und einer kurz- bis mittelfristigen Projektpipeline von mehr als zwei Gigawatt einer der führenden deutschen Windparkentwickler. Als Komplettanbieter erbringt die Unternehmensgruppe alle Leistungen bis zur schlüsselfertigen Übergabe der Anlagen. Danach sorgt das Tochterunternehmen UKB Umweltgerechte Kraftanlagen Betriebsführung GmbH über Jahrzehnte für die optimale technische und ökonomische Betreuung der regenerativen Energieerzeugungsanlagen.

شرکت در شهر Meißen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 877553

Head of Department Construction Management.

Fachbereichsleiter Baumanagement.

Support our planning team as team manager (m / w / d) Construction management * technical guidance and development of the area * several years of professional experience in construction supervision, construction management and project management * experience in personal responsibility / Guide * Bremen * Regular Employment * Full time - Entry Date: common is more important than the date - of employment: Bremen - as a nationally and internationally operating architecture and engineering firm, we take on challenging general and sectoral planning. About 520 employees * interior work in different departments at the optimal technical, environmental and economic solution to our planning orders. They are the heart of our company and bring together daily their professional skills and ideas. * Management of the department under its own participation in the projects

Unterstützen Sie unser Planungsteam als Fachbereichsleiter (m/w/d) Baumanagement * fachliche Anleitung und Weiterentwicklung des Bereiches * mehrjährige Berufserfahrung in der Bauüberwachung, Bauoberleitung und Projektsteuerung * Erfahrungen im Bereich Personalverantwortung/-führung * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - Eintrittsdatum: Gemeinsamkeit ist uns wichtiger als das Datum - Arbeitsort: Bremen - Als national und international tätiges Architektur- und Ingenieurbüro übernehmen wir anspruchsvolle General- und Fachplanungen. Über 520 Mitarbeiter*innen arbeiten in verschiedenen Fachbereichen an der optimalen technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Lösung unserer Planungsaufträge. Sie sind das Herz unseres Unternehmens und bringen täglich gemeinsam ihr professionelles Können und ihre Ideen ein. * Leitung des Fachbereiches unter eigener Mitwirkung in den Projekten

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 449431

Industrial electrician.

Industrieelektriker .

The earliest possible date we are looking for an industrial electrician (m / f / d) * successfully completed training as an industrial electrician (m / f / d) The products range from small, semi-automatic benchtop machines for the handicraft sector, the catering and domestic use to fully automatic packaging systems for the Industry. KOMET Maschinenfabrik GmbH Plochingen * * Regular Employment * Full time - KOMET Maschinenfabrik GmbH, a family owned company, is a manufacturer of vacuum packaging machines for the food and non-food sectors. For catering and private households KOMET provides all the equipment on "Sous-vide cooking." * Installation of switchboards and control cabinets * Troubleshooting in electrical systems * Implementation of functional and safety testing of electrical and mechanical systems

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Industrieelektriker (m/w/d) * erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Industrieelektriker (m/w/d) Die Produktpalette reicht von kleinen, halbautomatischen Tischgeräten für den Handwerksbereich, die Gastronomie und den Privathaushalt bis zu vollautomatischen Verpackungsanlagen für die Industrie. KOMET Maschinenfabrik GmbH * Plochingen * Feste Anstellung * Vollzeit - Die KOMET Maschinenfabrik GmbH, ein mittelständisches Familienunternehmen, ist ein Hersteller von Vakuumverpackungsmaschinen für den Food- und Non-Food-Bereich. Für die Gastronomie und den Privathaushalt bietet KOMET das gesamte Equipment zum Thema „Sous-vide-Garen“. * Installation von Schalttafeln und Schaltschränken * Fehlersuche und Fehlerbehebung bei elektrischen Anlagen * Durchführung von Funktions- und Sicherheitsprüfungen an elektrischen und mechanischen Systemen

شرکت در شهر Plochingen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 379226

Machine operator.

Machine Operator .

QIAGEN GmbH Hilden * * * Temporary contract full-time - the company's vision of QIAGEN is to make improvements in life. We are enthusiastic about a decisive advance for our vocation, science and health care. We are still the entrepreneurial company, as we have begun, and have now reached a size that allows us to focus all our efforts on many initiatives and our global presence. Our most valuable asset is our more than 5,000 employees in over 35 locations around the world. Our goal is to employ outstanding people who get involved with passion in the best teams. And we are constantly looking for new talent. There are few companies that have shaped the world of modern science and health care as QIAGEN - and we have only just begun.

QIAGEN GmbH * Hilden * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die Unternehmensvision von QIAGEN ist es, Verbesserungen im Leben zu ermöglichen. Wir begeistern uns für unsere Berufung, Wissenschaft und Gesundheitsversorgung entscheidend voranzubringen. Wir sind immer noch die Unternehmergesellschaft, als die wir begonnen haben, und haben heute eine Größe erreicht, die es uns ermöglicht, unsere ganze Kraft auf viele Initiativen und unsere weltweite Präsenz zu richten. Unser wertvollstes Gut sind unsere mehr als 5.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten auf der ganzen Welt. Unser Ziel liegt darin, herausragende Menschen zu beschäftigen, die sich mit Leidenschaft in die besten Teams einbringen. Und wir sind ständig auf der Suche nach neuen Talenten. Es gibt nur wenige Unternehmen, die die Welt der modernen Wissenschaft und Gesundheitsversorgung so geprägt haben wie QIAGEN – und wir haben gerade erst damit begonnen.

شرکت در شهر Hilden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 466920

Head / R & D / Head of R & D for optical instruments.

Leiter/in Forschung und Entwicklung / Head of R&D für Optische Messgeräte .

Head of R & D is responsible for the entire development process and the project portfolio of our analytical instruments. Our well-known for their high quality products, among others used in pharmaceuticals, food and beverages, the chemical industry and in research. previous Based on your R & D achievements, leadership and experience in organizational development to bring team, processes and technology to the next level. * Professional and disciplinary management of the project, team, and department head of incl. Definition of objectives and measurement of target achievement * Overall responsibility for achieving the objectives of the area, in particular for planning and schedule, quality and cost-oriented implementation of development projects

Als Head of R&D verantworten Sie den gesamten Entwicklungsprozess und das Projektportfolio unserer analytischen Messgeräte. Unsere für ihre hohe Qualität bekannten Produkte werden u.a. in den Bereichen Pharma, Lebensmittel und Getränke, der chemischen Industrie sowie in der Forschung eingesetzt. Auf Grundlage Ihrer bisherigen R&D-Erfolge, Führungskompetenz und Erfahrung in der Organisationsentwicklung bringen Sie Team, Prozesse und Technologie auf den nächsten Level. * Fachliche und disziplinarische Führung der Projekt- , Team- und Abteilungsleiter des Bereichs inkl. Definition von Zielen und Prüfen der Zielerreichung * Gesamtverantwortung für die Zielerreichung des Bereichs, insbesondere für die Planung und termin-, qualitäts- und kostengerechte Durchführung von Entwicklungsprojekten

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir