آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 971959

Planner for communications and power grids.

Planer für Kommunikations und Stromnetze .

Höpfinger GmbH & Co. KG services for infrastructure * Ampfing Waldkraiburg, Munich, Augsburg, Nuremberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Regular Employment * Full-time - The ever-increasing broadband needs, but also the desired energy transition, provide completely new challenges for the network operators in the telecommunications and power industry. With our more than 70 employees, we have over 30 years - innovative services related to the conservation, the development and documentation of infrastructure - at present 10 locations. With our service offerings, we are so active in a crisis-resistant, rapidly expanding growth market. In addition to regional and national operating network operators, including cities and towns are among our customers.

Höpfinger GmbH & Co. KG Dienstleistungen für Infrastruktur * Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Feste Anstellung * Vollzeit - Der ständig steigende Breitbandbedarf, aber auch die angestrebte Energiewende, stellen völlig neue Herausforderungen an die Netzbetreiber aus der Telekommunikations- und Stromversorgungsbranche. Mit unseren mehr als 70 Mitarbeitern bieten wir seit 30 Jahren – an derzeit 10 Standorten – innovative Dienstleistungen rund um die Erhaltung, den Ausbau und die Dokumentation von Infrastruktureinrichtungen an. Mit unseren Serviceangeboten sind wir so auf einem krisensicheren, stark expandierenden Wachstumsmarkt tätig. Neben regional und überregional tätigen Netzbetreibern, gehören auch Städte und Gemeinden zu unseren Kunden.

شرکت در شهر Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 594221

Clerk in the sales department.

Sachbearbeiter im Vertriebsinnendienst.

Several years of experience in administrative services (sales, procurement, inventory management) * Work closely with our sales and product management - Siekmann Econosto GmbH & Co. KG * Zwenkau near Leipzig * Regular Employment * Full-time - Together we make the difference! Siekmann Econosto offers innovative solutions in the field of fittings and drive systems for the international plant construction, for operators of power plants and oil and gas equipment, as well as for the (petro) chemical industry. As an industrial service provider, we support our customers nationally and internationally available. SE stands for engineering excellence, quality, safety and reliability. Our mission: Let us make the extraordinary, so that industry works better. * Active management of our major customers * quoting and order processing * self-registration of customer and supplier correspondence

Mehrjährige Berufserfahrung im Innendienst (Vertrieb, Einkauf, Materialwirtschaft) * Enge Zusammenarbeit mit unserem Vertrieb und Produktmanagement - Siekmann Econosto GmbH & Co. KG * Zwenkau bei Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Gemeinsam machen wir den Unterschied! Siekmann Econosto bietet innovative Lösungen im Bereich Armaturen- und Antriebstechnik für den internationalen Anlagenbau, für Betreiber von Kraftwerken und Öl- und Gasanlagen sowie für die (petro-)chemische Industrie. Als industrieller Dienstleister stehen wir unseren Kunden national und international zur Verfügung. SE steht für Engineering Excellenz, Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Unsere Mission: Lassen Sie uns das Außergewöhnliche leisten, damit die Industrie besser funktioniert. * Aktive Betreuung unserer Großkunden * Angebotserstellung und Auftragsabwicklung * Selbständige Erledigung der Kunden- und Lieferantenkorrespondenz

شرکت در شهر Zwenkau bei Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 317373

Clerk in the securities analysis.

Sachbearbeiter im Bereich Wertpapieranalyse .

The inverse GmbH, one of the largest broker support companies in the Federal Republic of Germany, is looking for a / n officer in the area of ​​securities analysis (m / f / d) for a permanent position for the back office. * Ideally If you already have knowledge in the field of securities analysis and proven experience in the analysis and optimization of investment processes. INVERS GmbH * Leipzig * Regular Employment * Full time - inverse GmbH sees itself not only as a broker pool, but as an intermediary between society, customers and brokers. Fair treatment is the basis of a long-term cooperation, this also applies to our employees. Your responsibilities with us * You are the interface between product providers, independent financial investment brokers and our department. * You aquire market analyzes, analyzes of various macroeconomic issues.

Die Invers GmbH, eines der größten Maklerbetreuungsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland, sucht für den Innendienst eine/n Sachbearbeiter im Bereich Wertpapieranalyse (w/m/d) in Festanstellung. * Idealerweise verfügst Du bereits über Kenntnisse im Bereich der Wertpapieranalyse und über nachweisbare Erfahrungen bei der Analyse und Optimierung von Wertpapierprozessen. INVERS GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Invers GmbH versteht sich nicht allein als Maklerpool, sondern als Mittler zwischen Gesellschaft, Kunde und Makler. Der faire Umgang ist die Basis einer langfristigen Zusammenarbeit, dies gilt auch für unsere Mitarbeiter. Deine Aufgaben bei uns * Du bist die Schnittstelle zwischen Produktgebern, freien Finanzanlagenvermittlern und unserer Fachabteilung. * Du erarbeitest Marktanalysen bzw. Analysen zu diversen makroökonomischen Themen.

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 703080

Head of Department in the financial investment field.

Abteilungsleiter im Finanzanlagenbereich.

The inverse GmbH, one of the largest broker support companies in the Federal Republic of Germany, looking for the inside sales a / n department (m / f / d) in the financial investment field permanent position. * You will our Investment Division (Investment Department) professionally and personally guide and are about. * You are the interface between product providers and independent financial investment brokers and between our department, division management and management. * You aquire with your team the implementation of departmental tasks and take on the monitoring of regulatory requirements, are analyzing existing processes and products as well as software programs and work with in their development. The employee benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. INVERS GmbH * Leipzig * Regular Employment * Full-time

Die Invers GmbH, eines der größten Maklerbetreuungsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland, sucht für den Innendienst eine/n Abteilungsleiter (w/m/d) im Finanzanlagenbereich in Festanstellung. * Du wirst unsere Abteilung Finanzanlagen (Investmentabteilung) fachlich und personell leiten und bist dabei . * Du bist die Schnittstelle zwischen Produktgebern und freien Finanzanlagenvermittlern sowie zwischen unserer Fachabteilung, der Bereichsleitung und der Geschäftsleitung. * Du erarbeitest mit Deinem Team die Umsetzung der abteilungsspezifischen Aufgaben und übernimmst das Monitoring regulatorischer Anforderungen, analysierst vorhandene Prozesse und Produkte sowie Softwareprogramme und arbeitest an deren Entwicklung mit. Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. INVERS GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 652917

Sales assistant in the sales department.

Verkaufsassistent im Vertriebsinnendienst.

TME Germany GmbH * Leipzig * Regular Employment * Full time - TME Germany GmbH is part of the Transfer Multisort Elektronik Sp z o.o.. Group. The TME Group is an international distributor of electronic components. We are one of the fastest growing distributors in Europe, with a wide range of electronics, Elektromechanik- and automatic components and workshop equipment. Your tasks * process orders, requests and complaints * Strong customer support (phone and email) * Building and maintaining long-term customer relationships * collaboration with our headquarters in English - Your Profile * Business education * Experience in Sales Support * Ability to open and effective communication * Highly motivated and customer and service orientation * excellent PC and MS Office end levels * good English skills (B2) * SAP experience is an advantage - We offer

TME Germany GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Die TME Germany GmbH ist Teil der Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Gruppe. Die TME Gruppe ist ein international agierender Distributor für elektronische Komponenten. Wir sind einer der am schnellsten wachsenden Distributoren in Europa, mit einer breiten Auswahl an Elektronik-, Elektromechanik- und Automatikkomponenten sowie Werkstattausrüstung. Ihre Aufgaben * Bearbeitung von Bestellungen, Anfragen und Reklamationen * Intensive Kundenbetreuung (Telefon und E-Mail) * Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen * Zusammenarbeit mit unserer Zentrale auf Englisch - Ihr Profil * Kaufmännische Ausbildung * Erfahrung im Vertriebsinnendienst * Fähigkeit zu offener und effektiver Kommunikation * Hohe Eigenmotivation sowie Kunden- und Serviceorientierung * Sehr gute PC- und MS-Office-Kentnisse * Gute Englischkentnisse (B2) * SAP-Erfahrung von Vorteil - Wir bieten

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 669387

Intern / Working Student Tax.

Praktikant / Werkstudent Tax .

Internship, student jobs, student trainee Experience in our business tax, how diverse may be tax advice. * Various Issues - Here you can register in one of the following consulting areas specialize: Corporate Tax, Indirect Taxes, M & A Tax, Transfer Pricing, Global Compliance Services, Financial Services, Human Resource Services, Public Sector, Real Estate, Private Client Solutions or International Tax Services. * Network - In addition to exciting tasks you also will benefit from offers from our internship program KIT (Keep in Touch). Keep in Touch: Even after the internship we stay with you in touch and offer you in our internship program many advantages - such as invitations to exclusive seminars and workshops or comprehensive information about your career opportunities. PwC * Osnabrück, Stuttgart, Leipzig, Mannheim, Nuremberg, Saarbrücken, Bremen, Kassel, Erfurt

Praktikum,Studentenjobs, Werkstudent Erlebe in unserem Geschäftsbereich Tax, wie facettenreich Steuerberatung sein kann. * Vielfältige Schwerpunkte - Dabei kannst du dich in einem der folgenden Beratungsfelder spezialisieren: Corporate Tax, Indirect Taxes, M&A Tax, Transfer Pricing, Global Compliance Services, Financial Services, Human Resource Services, Public Sector, Real Estate, Private Client Solutions oder International Tax Services. * Netzwerk - Neben spannenden Aufgaben profitierst du zudem von Angeboten aus unserem Praktikantenprogramm KIT (Keep in Touch). Keep in Touch: Auch nach dem Praktikum bleiben wir mit dir in Kontakt und bieten dir in unserem Praktikanten-Programm viele Vorzüge – wie etwa Einladungen zu exklusiven Seminaren und Workshops oder umfassende Infos zu deinen Einstiegsmöglichkeiten. PwC * Osnabrück, Stuttgart, Leipzig, Mannheim, Nürnberg, Saarbrücken, Bremen, Kassel, Erfurt

شرکت در شهر Osnabrück, Stuttgart, Leipzig, Mannheim, Nürnberg, Saarbrücken, Bremen, Kassel, Erfurt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 478742

Engineer / construction engineer / draftsman Structural Engineering.

Konstrukteur / Bautechniker / Bauzeichner Konstruktiver Ingenieurbau.

To strengthen our team at the locations Berlin, Karlsruhe, Cologne, Leipzig and Munich, we are looking for in each case a designer / construction engineer / draftsman (m / f / d) Structural Engineering * Successfully completed training as a construction engineer / draftsman (m / w / d), or similar training * creation of sophisticated CAD drawings in the range structural Engineering (railway and road bridges, subways, retaining walls, sound barriers, culverts) and other structural works to transport infrastructure based on the design specifications of the planning engineers * Profound Bautechnisches understanding and several years of experience comparable in position with a focus on Structural Engineering AFRY Germany GmbH * Berlin, Karlsruhe, Cologne, Leipzig and Munich * Regular employment * full-time - Making Future

Zur Verstärkung unserer Teams an den Standorten Berlin, Karlsruhe, Köln, Leipzig und München suchen wir jeweils einen Konstrukteur / Bautechniker / Bauzeichner (m/w/d) Konstruktiver Ingenieurbau * Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bautechniker / Bauzeichner (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung * Erstellung von anspruchsvollen CAD-Zeichnungen im Bereich Konstruktiver Ingenieurbau (Eisenbahn- und Straßenbrücken, Unterführungen, Stützmauern, Lärmschutzwände, Durchlässe) sowie weiterer baulicher Anlagen an Verkehrsinfrastrukturen auf Basis der Konstruktionsvorgaben der Planungsingenieure * Fundiertes bautechnisches Verständnis und mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mit Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau AFRY Deutschland GmbH * Berlin, Karlsruhe, Köln, Leipzig und München * Feste Anstellung * Vollzeit - Making Future

شرکت در شهر Berlin, Karlsruhe, Köln, Leipzig und München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 220788

Employees in sales field sales Halle / Leipzig region.

Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst Vertriebsregion Halle/Leipzig.

For our new sales region Halle / Leipzig / Landsberg we are looking for 08/01/2020 an employee (m / w / d) in the sales force - gravity sanitary / heating. The WIEDEMANN Group currently employs over 1,200 employees at 69 locations. WIEDEMANN Industry and Building Technology GmbH * Halle / Leipzig * Regular Employment * Full-time - we are a leading wholesaler of building in northern Germany. Our continuous growth could be ensured through strategic alliances and strong understanding of service. Are you used to working independently? Take develop like that you transferred responsibility and your room for maneuver to independent solutions? And you have it a strong motivation? If you build customer orientation is as important as your contribution to the company's success, your tasks

Für unsere neue Vertriebsregion Halle/Leipzig/Landsberg suchen wir zum 01.08.2020 einen Mitarbeiter (m/w/d) im Vertriebsaußendienst - Schwerpunkt Sanitär/Heizung. Die WIEDEMANN-Gruppe beschäftigt derzeit über 1.200 Mitarbeiter an 69 Standorten. WIEDEMANN Industrie und Haustechnik GmbH * Halle/Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind einer der führenden Fachgroßhändler für Gebäudetechnik im norddeutschen Raum. Unser kontinuierliches Wachstum konnte durch strategische Allianzen und ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis sichergestellt werden. Sind Sie es gewohnt selbstständig zu arbeiten? Nutzen Sie gerne die Ihnen übertragene Verantwortung und Ihre Handlungsspielräume um eigenständige Lösungen zu entwickeln? Und besitzen Sie dabei einen ausgeprägten Leistungswillen? Wenn Ihnen dabei die Kundenorientierung genauso wichtig ist wie Ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg, Ihre Aufgaben

شرکت در شهر Halle/Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 456482

Clerk in the sales department.

Sachbearbeiterin im Vertriebsinnendienst .

EXECUTIVES IN SALES STAFF SENSE (m / w / d) Within the OMNILAB group is currently involved more than 170 employees at 18 sales locations and in several subsidiaries for our national and international customers. OMNILAB LABORZENTRUM GmbH & Co. KG * Leipzig * Regular Employment * Full-time - OMNILAB LABORZENTRUM GmbH & Co. KG, headquartered in Bremen is a leading and globally active laboratory supply and partner for research, science, industry and education. With over 80 years experience OMNILAB offers innovative products, expert advice and customized solutions for the laboratory work. We are looking at the earliest opportunity - to join our team in Leipzig. * How do we ensure smooth order processing for customers safe? o acquisition and control orders; Disposition of direct deliveries

SACHBEARBEITER IM VERTRIEBSINNENDIENST (m/w/d) Innerhalb der OMNILAB-Gruppe engagieren sich derzeit über 170 Mitarbeiter an 18 Vertriebsstandorten und in mehreren Tochtergesellschaften für unsere nationalen und internationalen Kunden. OMNILAB-LABORZENTRUM GmbH & Co. KG * Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - OMNILAB-LABORZENTRUM GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Bremen ist ein führender und global agierender Laborausrüster sowie Partner für die Forschung, Wissenschaft, Industrie und Bildung. Mit über 80 Jahren Erfahrung bietet OMNILAB innovative Produkte, eine kompetente Beratung und individuelle Lösungen für die Arbeit im Labor an. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt - zur Verstärkung unseres Teams in Leipzig. * Wie stellen wir eine reibungslose Auftragsabwicklung für den Kunden sicher? o Erfassung und Kontrolle von Aufträgen; Disposition von Direktlieferungen

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 783865

Senior planners electrical / electrical engineer.

Senior Planer Elektrotechnik / Elektrokonstrukteur .

Concept, design and specification of electrical engineering components for low and medium-voltage technology (including protective equipment, motors, switchgear) * University degree in electrical engineering (m / w / d) or a technician / Master Training - JBV-INDUREST Engineering GmbH * Cologne (Cologne north), Wesseling (near Cologne), Marl, Eppstein, Burghausen or Leipzig * Regular employment * full time - belonging to the Griesemann group companies INDUREST and JOHN BROWN VOEST have many years of experience in the design of industrial plants. For 25 years, the INDUREST and JOHN BROWN VOEST deliver a strong partner to industry individual, flexible and comprehensive solutions for the plant construction and engineering. The Griesemann Group stands for comprehensive industrial plant from a single source.

Konzeption, Auslegung und Spezifikation von Elektrotechnik-komponenten für die Nieder- und Mittel-spannungstechnik (u.a. Schutztechnik, Motoren, Schaltanlagen) * Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik (m/w/d) oder eine Techniker-/ Meisterausbildung - JBV-INDUREST Engineering GmbH * Köln (Kölner Norden), Wesseling (bei Köln), Marl, Eppstein, Burghausen oder Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Die zur Griesemann Gruppe gehörenden Unternehmen INDUREST und JOHN BROWN VOEST besitzen langjährige Erfahrung in der Planung von Industrieanlagen. Bereits seit 25 Jahren liefern die INDUREST und die JOHN BROWN VOEST als starke Partner der Industrie individuelle, flexible und komplexe Lösungen im Bereich Anlagenbau und Engineering. Die Griesemann Gruppe steht für umfassenden industriellen Anlagenbau aus einer Hand.

شرکت در شهر Köln (Kölner Norden), Wesseling (bei Köln), Marl, Eppstein, Burghausen oder Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 720453

Working student IT Support / System Administration home office.

Werkstudent IT Support/Systemadministration Home Office.

You know this experience in IT support, can technical problems recognize and solve * Student jobs, working student Snapview GmbH * Munich, Berlin, Hamburg, Cologne, Stuttgart, Dortmund, Essen, Hanover, Nuremberg, Leipzig, Mainz, Ulm * Home Office, part-time - Welcome to Snapview - we digitize sales and customer service! Personal advice concerning complex products such as mortgages and life insurance - any time, regardless of physical location? With this vision in mind, we have developed the Snapview platform that use today thousands consultant renowned banks, insurance companies and financial service providers for location-independent customer service. We are a dedicated, versatile team. What unites us? Our passion for innovative cloud software. Our founders are experienced software entrepreneur.

Du verfügst über Erfahrung im IT-Support, kannst technische Probleme erkennen und lösen * Studentenjobs, Werkstudent Snapview GmbH * München, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Dortmund, Essen, Hannover, Nürnberg, Leipzig, Mainz, Ulm * Home Office,Teilzeit - Willkommen bei Snapview – wir digitalisieren Vertrieb und Kundenberatung! Persönliche Beratung rund um erklärungsbedürftige Produkte wie Baufinanzierungen und Lebensversicherungen – jederzeit und völlig ortsunabhängig? Mit dieser Vision vor Augen haben wir die Snapview-Plattform entwickelt, die heute Tausende Berater namhafter Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe für die ortsunabhängige Kundenberatung einsetzen. Wir sind ein engagiertes, vielseitiges Team. Was uns verbindet? Unsere Leidenschaft für innovative Cloud-Software. Unsere Gründer sind erfahrene Software-Unternehmer.

شرکت در شهر München, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Dortmund, Essen, Hannover, Nürnberg, Leipzig, Mainz, Ulm آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 403746

Sales representatives, Regional Sales Manager m | w | d in the medical technology | medical devices for the region East Germany | Berlin | Leipzig.

Vertriebsmitarbeiter, Regional Sales Manager m|w|d im Bereich Medizintechnik | medizinische Geräte für die Region Ostdeutschland | Berlin | Leipzig.

Sales representatives, Regional Sales Manager m | w | d - To reinforce our sales team we are looking for a dedicated sales representative for the region East Germany. Medical Engineering | medical equipment * Technical understanding and initial skills in medical and hygiene technology * Bachelor Medical, Business Administration, Business Administration BA or PTA, technologist, technician mechanical engineering, mechatronics, electrical engineering, medical technicians * Master medical technology, mechanical engineering, electrical engineering, mechatronics, industrial engineering - For more than 100 years we are known as a leader for innovation in health technology. Today, more than 1,000 employees in our steadily growing company. * Clarification of the spatial conditions and the preparation conditions and the media connection and users (medical planners, doctors, nurses, hygienists, hospital technician)

Vertriebsmitarbeiter, Regional Sales Manager m|w|d - Zur Verstärkung unserer Außendienstmannschaft suchen wir einen engagierten Vertriebsmitarbeiter für die Region Ostdeutschland. im Bereich Medizintechnik | medizinische Geräte * Technisches Verständnis sowie erste Kenntnisse in der Medizintechnik oder Hygienetechnik * Bachelor Medizintechnik, BWL, Business Administration B.A oder PTA, MTRA, Techniker Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Medizintechniker * Master Medizintechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Wirtschaftsingenieur - Seit über 100 Jahren sind wir als Marktführer für Innovationen in der Hygienetechnik bekannt. Heute sind über 1.000 Mitarbeiter in unserem stetig wachsenden Unternehmen beschäftigt. * Abklären der räumlichen Gegebenheiten sowie der Aufstellungsvoraussetzungen und der Medienanbindung und Nutzern (Medizinplaner, Ärzte, Schwestern, Hygieniker, Krankenhaustechniker)

شرکت در شهر Ostdeutschland, Berlin, Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 789973

Maintenance Employee Automotive.

Mitarbeiter Instandhaltung Automotive.

Innovative and responsible - your tasks as Maintenance Employee (m / f / d) Automotive are challenging. Just the whole world of engineering - as a leader in engineering and IT, we offer our more than 8,400 employees in over 100 branches and locations innovative challenges in different industries. * Service and maintenance of mechanical and electrical equipment / machinery * Employees Events * First professional experience in the maintenance of production desirable to strengthen team spirit - FERCHAU GmbH * Leipzig * Regular Employment * Full-time - Projects that have it in them. This is FERCHAU. Are you also ready to go with us new ways? Then take your chance at FERCHAU and give your future the decisive direction. Your tasks * Search and Troubleshooting

Innovativ und verantwortungsvoll - Ihre Aufgaben als Mitarbeiter Instandhaltung (m/w/d) Automotive sind herausfordernd. Als Marktführer in Engineering und IT bieten wir unseren mehr als 8.400 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten innovative Herausforderungen in den unterschiedlichsten Branchen - einfach die ganze Welt des Engineerings. * Instandhaltung und Wartung von mechanischen und elektrischen Anlagen/Maschinen * Mitarbeiterevents zur Stärkung des Teamgeists * Erste Berufserfahrung in der Instandhaltung von Produktionsanlagen wünschenswert - FERCHAU GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Technische Projekte, die es in sich haben. Das ist FERCHAU. Sind auch Sie bereit, mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen? Dann ergreifen Sie Ihre Chance bei FERCHAU und geben Sie Ihrer Zukunft die entscheidende Richtung. Ihre Aufgaben * Suche und Behebung von Störungen

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 228184

HSE Manager / occupational health and safety.

HSE Manager / Fachkraft für Arbeitssicherheit .

We locate in permanent employment as HSE Manager / Specialist for Occupational Safety (m / w / d) * Demonstrable skills essential for occupational health and safety (FASI), training for auditor advantage - Our employees are as diverse and varied as the areas in which they work. * Ensuring compliance with the minimum requirements of the HSE function and the implementation of best practices * expansion of HSE certification activities * Responsible for compliance with local legal HSE requirements and updating the HSE register and the statistics * Implementation of HSE audits, emergency drills and accident investigations, including root cause analysis and relevant improvement action plan * Regular site visits / in the project to ensure compliance with the HSE requirements

Wir suchen Sie in unbefristeter Anstellung als HSE Manager / Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d) * Nachweisbare Qualifizierung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit (FASI) zwingend erforderlich, Fortbildung zum Auditor von Vorteil - Unsere Mitarbeiter sind so vielseitig und unterschiedlich wie die Bereiche, in denen sie arbeiten. * Sicherstellung der Einhaltung von Mindestanforderungen der HSE-Funktion sowie der Umsetzung von Best Practices * Ausbau der HSE-Zertifizierungsaktivitäten * Verantwortlich für die Einhaltung der lokalen gesetzlichen HSE-Anforderungen und Aktualisierung des HSE-Registers und der Statistiken * Durchführung von HSE-Audits, Notfallübungen und Unfalluntersuchungen, einschließlich Ursachenanalyse und relevantem Verbesserungsaktionsplan * Regelmäßige Besuche vor Ort/ im Projekt, um die Einhaltung der HSE Anforderungen sicherzustellen

شرکت در شهر Bremen, Hamburg, Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 559310

Auto mechanic, car mechanics, automotive service technician or master / technician (M / W / D).

Kfz Mechatroniker, Kfz Mechaniker, Kfz Servicetechniker oder Meister / Techniker (M/W/D).

Completed training as automotive mechatronics or car mechanic. * Experience in the repair of large diesel engines (trucks or marine diesel) and motor technicians (like also professionals, master or technician) HO-MA Electric Aggregate Service GmbH - Starting with the service through the rental and distribution to manufacturing of generators we offer our customers a reliable complete package. Focus your area of ​​responsibility is the maintenance and service of emergency generators. * Support * Provided in training to master work clothes with cleaning service * Wiedemar, Berlin, Hamburg, Halle (Saale), Leipzig * Regular Employment * Full-time - HO-MA emergency is one of the leading companies in the field of emergency power technology in Berlin, Hamburg, Leipzig / Hall, Potsdam and surrounding states.

Abgeschlossene Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker oder Kfz-Mechaniker . * Berufserfahrung in der Instandsetzung von großen Dieselmotoren (LKW oder Schiffsdiesel) bzw. Motorentechniker (gerne auch Berufseinsteiger, Meister oder Techniker) HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH - Angefangen vom Service über die Vermietung und den Vertrieb bis hin zur Fertigung von Stromerzeugern bieten wir unseren Kunden ein zuverlässiges Gesamtpaket. Schwerpunkt Ihres Aufgabengebietes ist die Wartung und der Service von Notstromaggregate. * Unterstützung bei der Ausbildung zum Meister * Gestellte Arbeitskleidung mit Reinigungsservice * Wiedemar, Berlin, Hamburg, Halle (Saale), Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - HO-MA Notstrom ist eines der führenden Unternehmen in Sachen Notstromtechnik in Berlin, Hamburg, Leipzig/Halle, Potsdam und den angrenzenden Bundesländern.

شرکت در شهر Wiedemar, Berlin, Hamburg, Halle (Saale), Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 561788

Director of Initiative Media Founder start of mean Medienförderung.

Leiter der Gründerinitiative MEDIAstart der Mitteldeutschen Medienförderung.

We are looking for you in the position as the head (m / w / d) founder Initiative Media start of mean Medienförderung - Central German Media GmbH (MDM) * Leipzig * Temporary contract * Part-time - The Central German Media GmbH (MDM) was founded in 1998 and has since become an indispensable player in the central German media landscape. Shareholders of MDM are the Free State of Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia, the Central German Broadcasting and the German television. Key objectives of MDM are in addition to the cultural economic strengthening of the media landscape in Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia also intensifying SectorsLocating and securing training and employment in the region.

Hierfür suchen wir Sie in der Position als Leiter (m/w/d) der Gründerinitiative MEDIAstart der Mitteldeutschen Medienförderung - Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) * Leipzig * Befristeter Vertrag * Teilzeit - Die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) wurde 1998 gegründet und hat sich seither zu einer unverzichtbaren Größe in der mitteldeutschen Medienlandschaft entwickelt. Gesellschafter der MDM sind der Freistaat Sachsen, das Land Sachsen-Anhalt und der Freistaat Thüringen, der Mitteldeutsche Rundfunk und das Zweite Deutsche Fernsehen. Wesentliche Ziele der MDM sind neben der kulturwirtschaftlichen Stärkung der Medienlandschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch die Intensivierung der Branchenansiedlung und damit die Sicherung von Ausbildung und Beschäftigung in der Region.

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 649980

Safety Engineer / Specialist Leipzig / Torgau.

Sicherheitsingenieur/ Fachkraft Raum Leipzig/Torgau.

Safety engineer (Diploma, Master, Bachelor) or occupational health and safety, (m / w / d) Your assignment in the ias health & safety GmbH (a company of the ias group) covers all facets of the safety supervision in accordance with Occupational Safety Act. ias health & safety GmbH * Leipzig / Torgau * Regular Employment * Part-time, full-time - from now on, unlimited full-time in the Leipzig / Torgau - The ias Group has 130 locations and about 1,300 employees one of the leading service and consulting companies in the Workplace Health management (BGM). Your tasks - As part of your job do you judge as labor protection measures at our client companies and in the creation of jobs and risk analyzes. You also work on projects with some of the occupational health and safety. your profile

Sicherheitsingenieur (Diplom, Master, Bachelor) oder Fachkraft für Arbeitssicherheit, (m/w/d) Ihr Aufgabengebiet in der ias health & safety GmbH (einem Unternehmen der ias-Gruppe) umfasst alle Facetten der sicherheitstechnischen Betreuung gemäß Arbeitssicherheitsgesetz. ias health & safety GmbH * Raum Leipzig/Torgau * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - ab sofort, unbefristet in Vollzeit im Raum Leipzig/Torgau - Die ias-Gruppe zählt mit 130 Standorten und rund 1.300 Mitarbeitern zu den führenden Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). Ihre Aufgaben - Im Rahmen Ihrer Tätigkeit beurteilen Sie z.B. die Arbeitsschutzmaßnahmen in unseren Kundenunternehmen und bei der Erstellung von Arbeitsplatz- und Gefährdungsanalysen. Ferner arbeiten Sie an Projekten rund um den Arbeits- und Gesundheitsschutz mit. Ihr Profil

شرکت در شهر Raum Leipzig/Torgau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 348147

Support Analyst.

Support Analyst .

They analyze and resolve support inquiries related to ArcGIS products, solutions and GIS applications with focus on ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro) Esri Germany GmbH * Kranzberg or Leipzig * Regular Employment * Full-time - you want to help people to understand the world better? And help to shape the future of intelligent and sustainable? Then you've come to the right place. Esri brings the world's most advanced location intelligence technology data in their geographical context and makes it so complex relationships visible. Customers and partners around the world rely on Esri technology to the possibilities of digitalisation and technical innovations full advantage.

Sie analysieren und lösen Supportanfragen im Zusammenhang mit ArcGIS Produkten, Solutions und GIS Applikationen mit Schwerpunkt auf ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro) Esri Deutschland GmbH * Kranzberg oder Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Sie wollen Menschen dabei unterstützen, die Welt besser zu verstehen? Und dazu beitragen, die Zukunft intelligent und nachhaltig zu gestalten? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Esri bringt mit der weltweit modernsten Location-Intelligence-Technologie Daten in ihren geografischen Kontext und macht so komplexe Zusammenhänge sichtbar. Kunden und Partner auf der ganzen Welt setzen auf Esri Technologie, um die Möglichkeiten der Digitalisierung und technischer Innovationen voll auszuschöpfen.

شرکت در شهر Kranzberg oder Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 408914

Cloud Engineer.

Cloud Engineer .

You are part of our cloud infrastructure teams. * You oversee the operation of software solutions in cloud environments such as AWS, Azure and Google cloud-based Kubernetes. * Your desirable knowledge of container concepts (Docker / Kubernetes) as well as deployment and operation in the cloud (Azure, AWS, Google Cloud) * Berlin, Leipzig * Regular Employment * Full-time - OPTIMAL SYSTEMS is a successful software company in a growth industry. We are looking for tinkerers *, planners * Interior, visionaries - in short, * who feel like it makers to support our customers on the road to digitization. What are you working with us * You wear in close co-operation with our Scrum teams to the development and optimization of cloud-based infrastructure, by helping to develop our continuous deployment and continuous delivery processes.

Du bist Teil unseres Cloud-Infrastrukturteams. * Du betreust den Betrieb von Softwarelösungen in Cloud-Umgebungen wie AWS, Azure und Google Cloud auf Basis von Kubernetes. * Deinen wünschenswerten Kenntnissen von Container-Konzepten (Docker/Kubernetes) sowie Deployment und Betrieb in der Cloud (Azure, AWS, Google Cloud), * Berlin, Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - OPTIMAL SYSTEMS ist ein erfolgreicher Softwarehersteller in einer Wachstumsbranche. Wir suchen Tüftler*Innen, Planer*Innen, Visionäre – kurz: Macher*Innen, die Lust darauf haben, unsere Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten. Woran Du mit uns arbeitest * Du trägst in enger Zusammenarbeit mit unseren Scrum-Teams zur Entwicklung und Optimierung der cloudbasierten Infrastruktur bei, indem Du hilfst, unsere Continuous Deployment- und Continuous Delivery-Prozesse weiterzuentwickeln.

شرکت در شهر Berlin, Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 146799

Internship / volunteer grant applications.

Volontariat/Volontär Förderanträge .

Central German Media GmbH (MDM) * * Leipzig training, study * Full-time - The Central German Media Promotion GmbH (mdm-online.de), based in Leipzig promotes film, television and multimedia projects in Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia. Here, all phases of the development and production can be promoted through the presentation to. The internship offers a variety of insights into the movie business and the practice of funding. Highlights here include visits to film sets, premieres, industry meetings and film festivals. We offer for 08.01.2020, expires on 31.07.2021, one - and look like - Your tasks - o application acceptance, recording and processing of new applications for funding - o maintenance of the online application tools - o Database maintenance - o processing of requests for applications and development business in general - o attend counseling sessions with producers * management of lecturer pools

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) * Leipzig * Ausbildung, Studium * Vollzeit - Die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (mdm-online.de) mit Sitz in Leipzig fördert Film-, Fernseh- und Multimedia-Projekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dabei können alle Projektphasen von der Entwicklung und Herstellung bis hin zur Präsentation gefördert werden. Das Volontariat bietet vielseitige Einblicke in das Filmgeschäft und die Praxis der Förderung. Highlights dabei sind Besuche von Filmsets, Premieren, Branchentreffs und Filmfestivals. Wir bieten zum 01.08.2020, befristet bis zum 31.07.2021, ein - und suchen Dich - Deine Aufgaben - o Antragsannahme, Erfassen und Bearbeiten neuer Förderanträge - o Pflege des Online-Antragstools - o Datenbankpflege - o Bearbeitung von Anfragen zur Antragstellung und zum Fördergeschäft allgemein - o Teilnahme an Beratungsgesprächen mit Produzenten * Management des Lektorenpools

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 742014

IT Security Architect.

IT Security Architect .

Taking Responsibility: You are responsible for drawing up security concepts and the selection of appropriate technologies, components and products that help IT security requirements can be met. * Implement Holistic: You assume the management and implementation of IT security projects and perform security consultations in the context of product development. * Experience and know-how: several years specialized experience in implementing IT security projects for networks and applications (technical and organizational) as well as extensive knowledge in IT security issues, such as ISO 27001, GDPR, TISAX, PCI DSS, etc. * Networked communicate: they relevant in implementing security requirements such GDPR, PCI, TISAX or Bosch internal guidelines. * Education: University degree in computer science, IT security or a comparable course - Bosch Group

Verantwortung übernehmen: Sie sind verantwortlich für die Ausarbeitung von Security-Konzepten sowie die Auswahl geeigneter Technologien, Komponenten und Produkte, mit denen IT Security Anforderungen erfüllt werden können. * Ganzheitlich umsetzen: Sie übernehmen die Steuerung und Umsetzung von IT Security Projekten und führen Security-Beratungen im Rahmen der Produktentwicklung durch. * Erfahrungen und Know-how: mehrjährige fachspezifische Berufserfahrung im Umsetzen von IT-Security Projekten für Netzwerke und Applikationen (technisch und organisatorisch) sowie umfangreiches Wissen in IT Security Themen, wie ISO 27001, GDPR, TISAX, PCI-DSS, etc. * Vernetzt kommunizieren: Sie bei der Umsetzung relevanter Security-Anforderungen wie GDPR, PCI, TISAX oder Bosch-internen Richtlinien. * Ausbildung: Abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik , IT-Sicherheit oder einem vergleichbaren Studiengang - Bosch Gruppe

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 246037

Graduate Program Next Level Banking SAP.

Graduate Program Next Level Banking SAP.

With our expertise Graduate Program you dive deep into a specific topic and develop yourself in it for * a certified Expert * in. In addition to the intensive professional development you vindicate existence shirt in our Graduate Program Consulting, attended by all young professionals, interdisciplinary consulting competence (such as counseling approaches, presentation, communication and project coordination) on. * SAP Analytical Banking, the bank management platform of SAP, combines accounting, controlling and regulatory reporting for financial products. * SAP Core Banking is used to manage accounts and loans and is the throbbing heart of every bank. With our experienced core banking specialists are you developing to migrate transformation strategies around existing core banking solutions in the new SAP HANA world.

Mit unserem Expertise Graduate Program tauchst Du tief in ein spezifisches Thema ein und entwickelst Dich darin zur*zum zertifizierten Expert*in. Zusätzlich zu der intensiven fachlichen Weiterentwicklung eignest Du Dir in unserem Graduate Program Consulting, an dem alle Young Professionals teilnehmen, überfachliche Beratungskompetenz (wie z.B. Beratungsansätze, Präsentation, Kommunikation sowie Projektkoordination) an. * SAP Analytical Banking, die Banksteuerungsplattform der SAP, vereint Rechnungslegung, Controlling und das regulatorische Meldewesen für Finanzprodukte. * SAP Core Banking dient der Verwaltung von Konten und Darlehen und ist das pochende Herz jeder Bank. Mit unseren erfahrenen Core Banking Spezialisten entwickelst Du Transformationsstrategien um bestehende Kernbankenlösungen in die neue SAP HANA Welt zu migrieren.

شرکت در شهر Alle Standorte, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 612662

Commercial / r Employee / r disposition.

Kaufmännische/r Angestellte/r Disposition .

Disposition of the predominantly own fleets - Presented by meinestadt.de * Leipzig * N / D - EKB Container Logistics provides international container transport and all related logistics services - since the day arrived when the first container Europe. With 10 locations, we cover today from the only company in the industry to complete Hamburg-Antwerp range and the corresponding hinterland. We are proud to have with our philosophy, "Our actions are determined by our customers' growth of the largest container transport companies in Europe to one. Because we offer customized logistics solutions and connections, which our customers can trust. We achieved this through our highly motivated and committed employees. EKB Container Logistik GmbH & Co. KG - Location: 04158 Leipzig - Working time: Full-time - Permanent position - your tasks

Disposition des überwiegend eigenen Fuhrparks - Presented by meinestadt.de * Leipzig * N/D - EKB Container Logistik bietet internationale Containertransporte und alle dazugehörigen logistischen Dienstleistungen - seit dem Tag, als der erste Container Europa erreichte. Mit 10 Standorten decken wir heute als einziges Unternehmen der Branche die komplette Hamburg-Antwerpen-Range und das dazugehörige Hinterland ab. Nicht ohne Stolz sind wir mit unserer Philosophie „Unser Handeln wird durch unsere Kunden bestimmt“ zu einem der größten Container-Transportunternehmen Europas gewachsen. Denn wir bieten maßgeschneiderte logistische Gesamtlösungen und Verbindungen, denen unsere Kunden vertrauen können. Dies haben wir durch unsere motivierten und engagierten Mitarbeiter erreicht. EKB Container Logistik GmbH & Co. KG - Einsatzort: 04158 Leipzig - Arbeitszeit: Vollzeit - Anstellungsart: Festanstellung - Ihre Aufgaben

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 387951

Service engineer for electron microscopy in Greater Jena / Leipzig.

Serviceingenieur für Elektronenmikroskopie im Großraum Jena/ Leipzig .

coordinate the commissioning, training, repair and service for our versatile technical systems and perform * Ideally a degree as electronics or physics engineer or similar training as a technician - provide the various divisions and the central Group and service functions for ZEISS numerous job opportunities for all disciplines. * Greater Jena / Leipzig * Regular Employment * Full-time - yourself believe something new, surpass themselves and thereby redefine the boundaries of what is possible. This is exactly what our people are allowed to live daily and will. In order to set an example with our innovations and to enable Great. Behind every successful company are a lot of fascinating people.

die Inbetriebnahme, die Einweisung, die Instandsetzung und den Service für unsere vielseitigen technischen Systeme koordinieren und durchführen * idealerweise ein abgeschlossenes Studium als Elektronik- bzw. Physikingenieur oder eine vergleichbare Ausbildung als Techniker - Die verschiedenen Unternehmensbereiche sowie die zentralen Konzern- und Servicefunktionen bei ZEISS bieten zahlreiche berufliche Möglichkeiten für alle Fachrichtungen. * Großraum Jena/ Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit - Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen.

شرکت در شهر Großraum Jena/ Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir