آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 564015

/ In Finance (M / W / D).

Leiter/in Finanzen (M/W/D).

By one of our well-known customers, a producing industrial company with dynamic growth development, we have (m / w / d) contracted in direct placement in northwest Germany with the occupation of the site team leader financial accounting. * Single point of contact for financial management, tax consultants, accountants and banks * Control and implementation of internal projects in the financial area * Relevant, several years of experience in the area of ​​financial accounting (like international), preferably with management experience in an industrial company

Von einem unserer namhaften Kunden, einem produzierenden Industrieunternehmen mit dynamischer Wachstumsentwicklung, sind wir mit der Besetzung der Stelle Teamleiter Finanzbuchhaltung (m/w/d) in Direktvermittlung im Nordwesten Deutschlands beauftragt worden. * Zentraler Ansprechpartner für Finanzverwaltung, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Banken * Steuerung und Umsetzung von internen Projekten im Finanzbereich * Einschlägige, mehrjährige Berufspraxis im Bereich Finanzbuchhaltung (gerne international), vorzugsweise mit Führungserfahrung in einem Industrieunternehmen

شرکت در شهر Rheine آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 157132

Head of Finance, IT and logistics.

Leiter Finanzen, IT und Logistik .

You have 2 to 3 years experience as a manager with responsibility for finance, IT and logistics

Sie besitzen 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung als Führungskraft mit Verantwortung für die Bereiche Finanzen, IT und Logistik

شرکت در شهر Bocholt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 480375

Manager of finance .

Leiter Finanzen .

The earliest possible date we are looking for a Head of Finance (m / w / d) * Advising the management in financial decisions

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen Leiter Finanzen (m/w/d) * Beratung des Managements bei Finanzentscheidungen

شرکت در شهر Großraum Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 872640

Head of Finance Services.

Leiter Finanzen Services .

To strengthen our team in Seevetal we are looking for when full-time a / n Leiter / -in Finance Services (m / w / d). * Technical and operational responsibility for the commercial functional areas of finance, accounting and controlling * management and development of financial organization

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Seevetal suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/-n Leiter/-in Finanzen Services (m/w/d). * Fachliche und operative Verantwortung für die kaufmännischen Funktionsbereiche Finanzen, Rechnungswesen und Controlling * Führung sowie Weiterentwicklung der Finanzorganisation

شرکت در شهر Seevetal آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 271869

Manager of finance .

Leiter Finanzen .

You are responsible for the entire financial area of ​​the company (financial accounting & controlling) * run the finance department and purchasing and developing them * make all important financial information, and evaluate them * At least 3-5 years experience in finance and controlling

Sie verantworten den gesamten Finanzbereich des Unternehmens (FiBu & Controlling) * Sie führen die Abteilung Finanzen und den Einkauf und entwickeln sie weiter * Sie stellen alle wichtigen Finanzinformationen bereit und bewerten sie * Mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzen und Controlling

شرکت در شهر Mannheim/Baden-Württemberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 463946

Manager of finance .

Leiter Finanzen .

Organizational, economic and personnel responsible for finance (accounting, cost / performance accounting, controlling, liquidity planning and payment transactions) * further development of the financial sphere (processes, digitizing, etc.)

Organisatorische, wirtschaftliche und personelle Verantwortung für den Bereich Finanzen (Rechnungswesen, Kosten-/Leistungsrechnung, Controlling, Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr) * Weiterentwicklung des Finanzbereiches (Prozesse, Digitalisierung etc.)

شرکت در شهر Bad Segeberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 585677

Head of Financial Accounting & staff.

Leiter Finanzbuchhaltung & Personal .

To lead our team in the central accounting both locations we are looking for full time for wine town as soon as possible a Head of Financial Accounting & Human Resources (m / w / d) bring an apprenticeship as a tax specialist (m / w / d), a further training as an accountant or equivalent qualification with and provide knowledge and experience in financial accounting, preparation of financial statements and / or HGB accounting and human resources with.

Zur Leitung unseres Teams in der Zentralbuchhaltung beider Standorte suchen wir in Vollzeit für Weinstadt zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Finanzbuchhaltung & Personal (m/w/d) Sie bringen eine Ausbildung zum Steuerfachwirt (m/w/d), eine Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter oder eine vergleichbare Qualifikation mit und bieten Kenntnisse und Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung, der Vorbereitung von Jahresabschlüssen und/oder der Bilanzierung nach HGB sowie im Personalwesen mit.

شرکت در شهر Weinstadt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 373115

Team management Financial Accounting Perspective Head of Financial Accounting.

Teamleitung Finanzbuchhaltung Perspektivisch Leiter Finanzbuchhaltung .

They are sparring partner (m / w / d) of management and work hand in hand in digitization projects in the financial sector. You know the daily operations and financial accounting are addressed in all aspects and create and be responsible for the accounts of eight companies of our clients. You are responsible for the following processes within the financial accounting * You have several years of experience in financial accounting and an international manufacturing company and have already gained leadership experience

Sie sind Sparring Partner (m/w/d) des Managements und arbeiten Hand in Hand an Digitalisierungsprojekten des Finanzbereichs. Sie kennen das operative Tagesgeschäft und sind in allen Belangen der Finanzbuchhaltung ansprechbar und erstellen und verantworten die Einzelabschlüsse der acht Gesellschaften unseres Mandanten. Sie sind verantwortlich für folgende Prozesse innerhalb der Finanzbuchhaltung * Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Finanzbuchhaltung eines internationalen und produzierenden Unternehmens und konnten bereits Führungserfahrungen sammeln

شرکت در شهر Mönchengladbach آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 302688

Manager of finance .

Leiter Finanzen .

In the course of further professionalization we seek on behalf of our clients as soon as possible a Head of Finance (m / w / d) for the headquarters in Hamburg. * Personal responsibility for management and coordination of the financial sector, including financial accounting, accounting and controlling * Successfully completed a business degree with a concentration in finance or business education, supplemented by the qualification as an accountant (IHK) * Several years of relevant work experience in the financial sector of an international company - Are you a hands -on-financial professional, characterized by their technical expertise and your entrepreneurial thinking and looking for a responsible position with long-term perspective?

Im Zuge der weiteren Professionalisierung suchen wir im Auftrag unseres Mandanten zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Finanzen (m/w/d) für das Headquarter in Hamburg. * Eigenverantwortliche Steuerung und Koordination des Finanzbereichs einschließlich Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling * Erfolgreich abgeschlossenes BWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder kaufmännische Ausbildung, ergänzt um die Qualifikation als Bilanzbuchhalter (IHK) * Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Finanzbereich eines international agierenden Unternehmens - Sind Sie ein Hands-on-Finanzprofi, zeichnen sich durch Ihre fachliche Expertise und Ihr unternehmerisches Denken aus und suchen eine verantwortungsvolle Aufgabe mit langfristiger Perspektive?

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 229267

Head of Financial Accounting & Controlling.

Leiter Finanzbuchhaltung & Controlling .

To support our team we are looking for when a Head of Financial Accounting & Controlling (m / w / d) assume primary responsibility to lead our financial accounting and controlling, run the eight-person team and develop it further. They bring a business management training (business administration, business administration graduate (m / w / d) or equivalent) and offer extensive knowledge in financial accounting, controlling and accounting, both HGB and IFRS.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Finanzbuchhaltung & Controlling (m/w/d) Sie übernehmen hauptverantwortlich die Leitung unserer Finanzbuchhaltung und des Controllings, führen das 8-köpfige Team und entwickeln es weiter. Sie bringen eine betriebswirtschaftliche Ausbildung (Betriebswirt, Dipl.-Kaufmann (m/w/d) oder vergleichbar) mit und bieten umfangreiche Kenntnisse in Finanzbuchhaltung, Controlling und Bilanzierung, sowohl nach HGB als auch nach IFRS.

شرکت در شهر Ibbenbüren-Laggenbeck zwischen Osnabrück und Münster آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 553255

Head of Financial Accounting .

Leiter Finanzbuchhaltung .

In this challenging and varied position you take over the team financial accounting of the subgroup Tridonic the independent leadership.

In dieser anspruchsvollen und vielseitigen Position übernehmen Sie die eigenständige Führung des Teams Finanzbuchhaltung des Teilkonzerns Tridonic.

شرکت در شهر Dornbirn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 179072

Head of Financial Accounting.

Leiter der Finanzbuchhaltung .

CJ ICM Logistics GmbH * Nuremberg * Regular Employment * Full-time - CJ ICM is a freight forwarding company specializing in project shipments to the Middle East and Central Asia and is one of the CJ Logistics Group at

CJ ICM Logistics GmbH * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit - CJ ICM ist ein Speditionsunternehmen spezialisiert auf Projekttransporte in den Mittleren Osten und Zentralasien und gehört dem CJ Logistics Konzern an

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 391925

Head of Finance globally.

Leiter Finanzen global.

In order to advance our global employee growth and further consolidate our position as an attractive employer, we are looking for when a sympathetic, implementation strong leader as the head (m / f / d) Finance globally. * And financial institutions * You have a degree with appropriate discipline successfully completed (in the best case study in the fields of industrial engineering, computer science industry, specializing in finance and controlling or economics).

Um unser weltweites Mitarbeiterwachstum voranzutreiben und unsere Position als attraktiver Arbeitgeber weiter zu festigen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine sympathische, umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit als Leiter (w/m/d) Finanzen global. * und Finanzinstitute * Sie haben ein Studium mit passender Fachrichtung (im besten Fall ein Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen , Wirtschaftsinformatik mit Vertiefung im Bereich Finanzen und Controlling oder Wirtschaftswissenschaften) erfolgreich abgeschlossen.

شرکت در شهر Windach Raum München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 853592

Head of Financial Accounting - German, international technology group.

Leiter Finanzbuchhaltung – Deutscher, international tätiger Technologiekonzern.

FIEBES IN COMPANY Personal Marketing GmbH * Bavaria, between Munich and Salzburg Festivals * Employment * Full-time

FiEBES IN COMPANY Personalmarketing GmbH * Bayern, zwischen München und Salzburg * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Bayern, zwischen München und Salzburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 340877

Team Leader Financial Accounting.

Teamleiter Finanzbuchhaltung .

In order to strengthen our organization, we investigated a team leader financial accounting as soon as possible. With our financial investor and owner, we have a solid finance the company's further development. * Head of Financial Accounting * development of processes and procedures in Financial Accounting

Um unsere Organisation zu verstärken such wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Teamleiter Finanzbuchhaltung. Durch unseren Finanzinvestor als Eigentümer verfügen wir über eine solide Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung. * Leitung der Finanzbuchhaltung * Weiterentwicklung der Prozesse und Arbeitsabläufe in der Finanzbuchhaltung

شرکت در شهر Karlsruhe آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 648035

Team Leader Financial Accounting.

Teamleiter Finanzbuchhaltung .

They provide a close and trusting and assume responsibility for the (currently 5 persons) in the financial accounting. As a team leader / You are in contact in all accounting matters for both internal and external users. * Completed commercial vocational training and further training in the financial sector (eg. As an accountant)

Sie stellen eine enge und vertrauensvolle sicher und übernehmen die in der Finanzbuchhaltung (derzeit 5 Personen). Als Teamleiter/in sind Sie Ansprechpartner in sämtlichen buchhalterischen Angelegenheiten sowohl für interne als auch externe Adressaten. * Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und eine Fortbildung im Finanzbereich (z. B. Bilanzbuchhalter)

شرکت در شهر Grünsfeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 807601

Team Head of Financial Accounting (Accounts Payable) at Vergölst (ivers).

Teamleiter Finanzbuchhaltung (Kreditoren) bei Vergölst (ivers).

To assist in our accounting department, we are looking for when a team leader (m / f / divers) Financial Accounting focusing Accounts Payable. * Several years of professional experience in financial accounting preferred Accounts Payable

Zur Unterstützung in unserer Abteilung Rechnungswesen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Teamleiter (m/w/divers) Finanzbuchhaltung mit Schwerpunkt Kreditorenbuchhaltung. * Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung bevorzugt Kreditorenbuchhaltung

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 687216

Head of Financial Accounting .

Leiter Finanzbuchhaltung .

Maurer Management Holding GmbH & Co. KG * Schramberg * Regular Employment * Full-time - We are a medium-sized group, which in the divisions bathroom and heating and energy and building with 400 ...

Maurer Verwaltungs-Holding GmbH & Co. KG * Schramberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe, die in den Geschäftsbereichen Bad und Heizung sowie Energie- und Gebäudetechnik mit 400 ...

شرکت در شهر Schramberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 435327

Head of Financial Accounting.

Abteilungsleiter Finanzbuchhaltung .

Also in the Finance Department, it needs reinforcement. And it is also in the Department of Finance: The introduction of SAP S4 / HANA last year and the change in the IT environment adapting the process thinking and the necessary change requires thinking in the mind. The aim of the function: they head the Finance Department with your team of 13 employees with a focus on the implementation of the transformation towards a Continuous accounting in compliance with the principles of proper accounting (GAAP) as well as the commercial and energy law.

Auch in der Abteilung Finanzen braucht es Verstärkung. Und eben auch in der Abteilung Finanzen: Die Einführung von SAP S4/HANA im letzten Jahr und damit die Veränderung der IT-Landschaft bedingt die Anpassung des Prozessdenkens und die notwendige Veränderung des Denkens in den Köpfen. Das Ziel der Aufgabe: Sie leiten die Abteilung Finanzen mit Ihrem Team von 13 Mitarbeitern mit dem Fokus auf der Umsetzung der Transformation hin zu einem Continuous-Accounting unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung (GoB) sowie der handels- und energiewirtschaftsrechtlichen Vorschriften.

شرکت در شهر Pforzheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 305553

Deputy / r / in financial accounting.

Stellvertretende/r Leiter/in Finanzbuchhaltung .

Monthly treatment of various statistics in the field of financial accounting * Several years of extensive professional experience in financial accounting

Monatliche Aufbereitung diverser Statistiken aus dem Bereich Finanzbuchhaltung * Mehrjährige umfangreiche Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung

شرکت در شهر Ransbach-Baumbach آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 793104

Head * in financial accounting.

Bereichsleiter*in Finanzbuchhaltung.

The Goethe-Institut e. V. searches for the headquarters in Munich for the "Financial Accounting" for the period from 1.7.2020 (or later) until 30/06/2025 full-time (39.00 hours / week) a * n * dedicated * Strategic management and n guiding the range financial accounting technical and staff (approx. 25 employees * s) * quality management of financial Accounting (data, process and quality of results) * Profound experience as a leader preferably in the area of ​​finance in an international company

Das Goethe-Institut e. V. sucht für die Zentrale in München für den Bereich „Finanzbuchhaltung“ für die Zeit vom 01.07.2020 (oder später) bis zum 30.06.2025 in Vollzeit (39,00 Stunden/Woche) eine*n engagierte*n * Strategische Leitung und Führung des Bereichs Finanzbuchhaltung fachlich und personell (rd. 25 Mitarbeiter*innen) * Qualitätsmanagement des Bereichs Finanzbuchhaltung (Daten-, Prozess- und Ergebnisqualität) * Fundierte Berufserfahrung als Führungskraft vorzugsweise im Bereich Finanzen in einer international tätigen Unternehmung

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 931775

Deputy. Head * in financial accounting.

Stellv. Leiter*in Finanzbuchhaltung .

Head * in Financial Accounting (m / w / d) This includes the plausibility check on the different interfaces of the financial accounting. You make the digitization of financial accounting, as well as other projects of the company. You Financial Accounting in the daily business and represent them in their absence. You have completed a business degree or a business education and practical experience in financial accounting have already collected.

Leiter*in Finanzbuchhaltung (m/w/d) Hierzu zählt auch die Plausibilitätsprüfung zu den unterschiedlichen Schnittstellen der Finanzbuchhaltung. * Sie gestalten die Digitalisierung der Finanzbuchhaltung, sowie sonstige Projekte der Gesellschaft mit. * Sie der Finanzbuchhaltung im täglichen Geschäft und vertreten diese in Abwesenheit. * Sie verfügen über ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung und haben bereits praktische Erfahrungen in der Finanzbuchhaltung gesammelt.

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 123802

Team Leader Financial Accounting.

Teamleiter Finanzbuchhaltung .

To 10.01.2020 we are looking for an indefinite period and full time, as part of a succession plan, a team leader Financial Accounting (m / w / d) * Several years of experience in the financial area of ​​an industrial company * Sound knowledge of financial accounting systems

Zum 01.10.2020 suchen wir, unbefristet und in Vollzeit, im Rahmen einer Nachfolgeplanung, einen Teamleiter Finanzbuchhaltung (m/w/d) * Mehrjährige Erfahrung im Finanzbereich eines Industrieunternehmens * Sicherer Umgang mit Finanzbuchhaltungssystemen

شرکت در شهر Dassel آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 119290

Team Leader Financial Accounting.

Teamleiter Finanzbuchhaltung .

We are looking at the earliest opportunity for our company headquarters in Schwandorf a team leader Financial Accounting (m / w / d) * Business leadership Financial Accounting You have several years of professional experience in financial accounting and in the team leadership with

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Firmenzentrale in Schwandorf einen Teamleiter Finanzbuchhaltung (m/w/d) * Fachliche Führung der Finanzbuchhaltung * Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung und in der Teamführung mit

شرکت در شهر Schwandorf, Bayern آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir