آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 994434

Marketing Manager.

Marketing Manager .

To support our team in the heart of Munich and structure of the marketing team, we are looking for a Marketing Manager (m / w / d). * Derivative (segment-specific) marketing objectives and strategies to achieve the business objectives defined * introducing a marketing controlling for the evaluation of the actions undertaken and, if necessary. Adjustment of marketing activities * evaluation, monitoring and professional management of all marketing activities, including adjustment for each location * Implementation and sustainable implementation our corporate strategy in marketing * A degree in the fields of business administration or economics, preferably with a focus on marketing * Several years of experience in strategic marketing, ideally in the dental industry or in medical care provider or affinity to these areas - Ges.

Zur Unterstützung unseres Teams im Herzen von München und Aufbau des Marketing Teams suchen wir einen Marketing Manager (m/w/d). * Ableitung (segmentspezifischer) Marketingziele und -strategien zur Erreichung der definierten Unternehmensziele * Einführen eines Marketing-Controllings zur Evaluierung der durchgeführten Maßnahmen und ggfs. Anpassung der Vermarktungsmaßnahmen * Evaluation, Monitoring und professionelles Management aller Marketingaktivitäten, inklusive Anpassung je Standort * Implementierung und nachhaltige Umsetzung unserer Unternehmensstrategie im Bereich Marketing * Abgeschlossenes Studium in den Fachrichtungen BWL oder Wirtschaftswissenschaften, vorzugsweise mit Schwerpunkt Marketing * Mehrjährige Erfahrung im strategischen Marketing, idealerweise in der Dentalbranche oder im Bereich medizinischer Leistungserbringer bzw. Affinität zu diesen Bereichen - Ges.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 193247

Master Data Manager.

Master Data Manager .

KELLER Group GmbH * Munich * Regular Employment * Full-time - Keller Sports was established in 2005 in Munich, in the conviction that every person should have a full life. We firmly believe that physical activity contributes significantly to a healthy body and mind. As the first digital premium point, we offer our customers unique sports services, products, and original content - nestled in an exclusive membership. With sporting expertise and in close cooperation with the major sports brands in the world, we select our portfolio. In our Munich office we are always working on innovative ideas, keller-sports.de to our online stores and keller-x.de bring our app KELLER smiles and our Brand Experience Base even closer to our customers.

KELLER Group GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Keller Sports ist im Jahr 2005 in München aus der Überzeugung heraus entstanden, dass jeder Mensch ein erfülltes Leben haben soll. Wir glauben fest daran, dass sportliche Aktivität entscheidend zu einem gesunden Körper und Geist beiträgt. Als erste digitale Premium-Anlaufstelle bieten wir unseren Kunden einzigartige Sport-Services, Produkte und eigenen Content – eingebettet in einer exklusiven Membership. Mit sportlicher Expertise und in enger Zusammenarbeit mit den wichtigsten Sportmarken der Welt wählen wir unser Portfolio. In unserem Münchner Office arbeiten wir stets an innovativen Ideen, um unseren Onlineshops keller-sports.de und keller-x.de, unsere App KELLER sMiles und unsere Brand Experience Base noch näher an unseren Kunden bringen.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 437080

/ In the teaching of biology.

Referent/in der Didaktik der Biologie .

They have been replaced in the environmental education of Heinz Sielmann Foundation we are looking for the 01/09/2020 full-time (40 hours per week) and unlimited a / n / in the didactics of biology (m / w / d) Heinz Sielmann Foundation * Wustermark near Berlin * Solid employment * full-time - The Heinz Sielmann Foundation was established as a public foundation under civil law by Prof. Heinz and Inge Sielmann. It belongs to private foundations and pursues exclusively charitable purposes. The foundation is committed nationwide in numerous projects of environmental and nature protection and environmental education. * Professional strengthen the experience of nature centers as a regional environmental education centers, especially in biodiversity didactics * Planning and organization, evaluation and further development of environmental education centers * acquisition, service, customer management

Zur Neubesetzung in der Umweltbildung der Heinz Sielmann Stiftung suchen wir ab dem 01.09.2020 in Vollzeit (40 Wochenstunden) und unbefristet eine/n Referent/in der Didaktik der Biologie (m/w/d) Heinz Sielmann Stiftung * Wustermark bei Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Heinz Sielmann Stiftung wurde als öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts von Herrn Prof. Heinz und Frau Inge Sielmann gegründet. Sie gehört zu den privaten Stiftungen und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Die Stiftung engagiert sich bundesweit in zahlreichen Projekten des Umwelt- und Naturschutzes und in der Umweltbildung. * Professionelle Stärkung der Naturerlebniszentren als regionale Umweltbildungszentren, insbesondere in der Biodiversitätsdidaktik * Planung und Organisation, Evaluierung und Weiterentwicklung der Umweltbildungszentren * Akquisition, Betreuung, Kundenmanagement

شرکت در شهر Wustermark bei Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 132857

Social Media Manager.

Social Media Manager .

Control of all social media channels of Gühring KG worldwide and develop a sustainable communication strategy in the light of our Corporate Contents * Planning, preparation and coordination of targeted contributions and social media campaigns in cooperation with other departments * A training or studying in the fields of social media, online marketing, communications or equivalent qualification help you get started with us. Gühring KG * Albstadt * Regular Employment * Full-time - precision machining - so we have made around the world a name. Strong regional roots and cosmopolitanism, tradition and innovation, shared values ​​and courage for new ways - that makes us successful.

Steuerung aller Social-Media-Kanäle der Gühring KG weltweit sowie Entwicklung einer nachhaltigen Kommunikationsstrategie unter Berücksichtigung unseres Corporate Contents * Planung, Erstellung und Koordination zielgruppengerechter Beiträge und Social-Media-Kampagnen in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen * Eine Ausbildung bzw. ein Studium in den Bereichen Social Media, Online-Marketing, Kommunikation oder eine vergleichbare Qualifikation erleichtert Ihnen den Einstieg bei uns. Gühring KG * Albstadt * Feste Anstellung * Vollzeit - Präzision in der Zerspanung – damit haben wir uns rund um den Globus einen Namen gemacht. Starke regionale Wurzeln und Weltoffenheit, Tradition und Innovation, gemeinsame Werte und Mut für neue Wege – das macht unseren Erfolg aus.

شرکت در شهر Albstadt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 863170

Trainee Performance Analyst.

Trainee Performance Analyst .

To strengthen our marketing area we are looking for the Department of online marketing as soon as possible a Trainee Performance Analyst (m / w / d) * Entry level job / trainee Printus GmbH * Offenburg * Full time - Printus Group is an online and mail-order company for office supplies. With more than 1,600 employees, we have a turnover of over 800 million euros. Continuous company growth and the continuous development of our company have made it our no. 1 in online and mail order for commercial office supplies in Germany and no. 3 in Europe. The sale to the more than 3 million customers in Germany, Austria and Belgium takes place exclusively through catalogs and on currently 18 online stores.

Zur Verstärkung unseres Marketing-Bereichs suchen wir für die Abteilung Online-Marketing zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Trainee Performance Analyst (m/w/d) * Berufseinstieg/Trainee Printus GmbH * Offenburg * Vollzeit - Die Printus-Gruppe ist ein Online- und Versandhandelsunternehmen für Bürobedarf. Mit mehr als 1.600 Mitarbeitern erwirtschaften wir einen Umsatz von über 800 Millionen Euro. Kontinuierliches Firmenwachstum und die stetige Weiterentwicklung unseres Unternehmens haben uns zur Nr. 1 im Online- und Versandhandel für gewerblichen Bürobedarf in Deutschland und zur Nr. 3 in Europa gemacht. Der Verkauf an die mehr als 3 Millionen Kunden in Deutschland, Österreich und Belgien erfolgt ausschließlich über Kataloge sowie über aktuell 18 Online-Shops.

شرکت در شهر Offenburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 312930

Performance Analyst.

Performance Analyst .

To strengthen our marketing area we are looking for the Department of online marketing as soon as possible a Performance Analyst (m / w / d) Printus GmbH * Offenburg * Regular Employment * Full time - Printus Group is an online and mail-order company for office supplies. With more than 1,600 employees, we have a turnover of over 800 million euros. Continuous company growth and the continuous development of our company have made it our no. 1 in online and mail order for commercial office supplies in Germany and no. 3 in Europe. The sale to the more than 3 million customers in Germany, Austria and Belgium takes place exclusively through catalogs and on currently 18 online stores.

Zur Verstärkung unseres Marketing-Bereichs suchen wir für die Abteilung Online-Marketing zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Performance Analyst (m/w/d) Printus GmbH * Offenburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Printus-Gruppe ist ein Online- und Versandhandelsunternehmen für Bürobedarf. Mit mehr als 1.600 Mitarbeitern erwirtschaften wir einen Umsatz von über 800 Millionen Euro. Kontinuierliches Firmenwachstum und die stetige Weiterentwicklung unseres Unternehmens haben uns zur Nr. 1 im Online- und Versandhandel für gewerblichen Bürobedarf in Deutschland und zur Nr. 3 in Europa gemacht. Der Verkauf an die mehr als 3 Millionen Kunden in Deutschland, Österreich und Belgien erfolgt ausschließlich über Kataloge sowie über aktuell 18 Online-Shops.

شرکت در شهر Offenburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 337660

Influencer Marketing Manager DACH.

Influencer Marketing Manager DACH .

You are * you behind asking one existing structures and processes and bring new ideas on how we can improve our Influencer Marketing of strategic and conceptual lead in Influencer Marketing * you play Influencer Marketing as a performance channel ahead and wear to the fact that we continue growing can record new customer figures you * decide on tools, platforms and reporting that we use for our Influencer marketing * you bring at least 2 years experience in influencer marketing with - either an advertiser or an agency / platform * you've already experience with measurable acquisition of new customers in Influencer marketing * you identify and looking from right influencers with whom we want to work together in the future * you are negotiating and pflegst (long-term) cooperation with our influencers

Du bist der strategische und konzeptionelle Lead im Influencer Marketing * Du hinterfragst bestehende Strukturen und Prozesse und bringst neue Ideen ein, wie wir wir unser Influencer Marketing verbessern können * Du treibst Influencer Marketing als Performance-Kanal voran und trägst dazu bei, dass wir weiterhin wachsende Neukundenzahlen verzeichnen können * Du entscheidest über Tools, Plattformen & Reportings, die wir für unser Influencer Marketing nutzen * Du bringst mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Influencer Marketing mit - entweder bei einem Werbetreibenden oder in einer Agentur / Plattform * Du hast bereits Erfahrungen mit der messbaren Neukundengewinnung im Influencer Marketing * Du identifizierst und suchst passende Influencer aus, mit denen wir zukünftig zusammenarbeiten wollen * Du verhandelst und pflegst (langfristige) Kooperationen mit unseren Influencern

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 121237

Site manager.

Website Manager .

Relevant experience in site management of e-commerce, mail order or CE / telco company, additionally or alternatively as a Key Account / Project Manager of an online agency - responsible Our team all online and digital issues in German fiberglass, starting with the online marketing via social media and email marketing to all website and Webentwicklungsthemen. * Implementation of new projects and continuous improvement of all operational site operations in coordination with relevant departments, for example, . With IT regarding site security, server performance and technology * Control of site implementation (web agency) and creating user stories to pass to the web agency * Contact for website implementations for other internal departments - German Fiber Group * Borken * Solid * full-time employment

Relevante Berufserfahrung im Website Management eines E-Commerce-, Versandhandels- oder CE/Telko-Unternehmens, ergänzend oder alternativ als Key Account/Projekt Manager einer Online Agentur - In unserem Team verantworten wir alle Online und Digital Themen bei Deutsche Glasfaser, angefangen beim Online Marketing über Social Media und E-Mail Marketing bis hin zu allen Website- und Webentwicklungsthemen. * Implementierung neuer Projekte und permanente Verbesserung aller operativen Website Abläufe in Abstimmung mit den relevanten Abteilungen z.B. mit der IT bzgl. Website Sicherheit, Serverleistung und Technik * Steuerung von Website Umsetzung (Web-Agentur) sowie Erstellung von User Stories zur Übergabe an die Web-Agentur * Ansprechpartner für Website Umsetzungen für andere interne Abteilungen - Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe * Borken * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Borken آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 631505

(Junior) Online Marketing Manager / in.

(Junior) Online Marketing Manager/ in .

To strengthen our team we are looking for when unlimited and full-time a / n (Junior) Online Marketing Manager / -in (m / w / d) * First professional experience in online marketing, ideally for an e-commerce companies * Based on common market tools puts you campaigns, ad groups, match types and ad text, and bidding strategies for our online shops (active shop, the adviser pharmacy, ...) to - active shop GmbH * Rheine * Regular employment * full-time - is working with us, part of a dynamic and to be rapidly growing company that has set high goals. The active shop GmbH is a leading specialist mail order in the fields of health, wellness, fitness and leisure. With a long history and a steady specializing in customer needs has become the active shop is quickly becoming the health industry experts.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet und in Vollzeit eine/n (Junior) Online Marketing Manager/-in (m/w/d) * Erste Berufserfahrung im Online Marketing, idealerweise für ein E-Commerce Unternehmen * Anhand gängiger Markt-Tools setzt Du Kampagnen, Ad Groups, Match Types und Anzeigentexte, sowie Bidding Strategien für unsere Onlineshops (aktivshop, die-beraterapotheke, …) auf - aktivshop GmbH * Rheine * Feste Anstellung * Vollzeit - Bei uns arbeiten heißt, Teil eines dynamischen und rasant wachsenden Unternehmens zu werden, das sich hohe Ziele gesteckt hat. Die aktivshop GmbH ist einer der führenden Spezialversender in den Bereichen Gesundheit, Wellness, Fitness & Freizeit. Mit einer langen Historie und einer steten Spezialisierung auf Kundenbedürfnisse hat sich der aktivshop schnell zum Gesundheitsexperten der Branche entwickelt.

شرکت در شهر Rheine آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 239499

Communication and Interior Design Manager.

Communication and Interior Design Manager .

As a department manager in Communication and Interior Design web threading and you develop a creative team. * In the store you're Head of teams of four: "Interior Design", "Visual Merchandising & Activity", "Graphic Communication" and "craft". * Design and / or interior design have influenced your studies and your education and your previous work. You possess extensive experience with layout, store and graphic style. IKEA Germany GmbH & Co. KG Branch Chemnitz * Chemnitz * Regular Employment * Full-time - Welcome to IKEA. We are looking for you. You look at things a little differently. We also. We are a leading global retailer of furniture and home furnishings with more than 300 locations in 28 countries. We believe that each of us is best if he just he can be himself. As unique as you are our options that let us grow together.

Als Abteilungsleiter im Bereich Communication und Interior Design führst und entwickelst du ein kreatives Team. * Im Einrichtungshaus bist du Abteilungsleiter von vier Teams: „Interior Design“, „Visual Merchandising & Activity“, „Graphic Communication“ und „Handwerk“. * Design und/oder Innenarchitektur haben dein Studium bzw. deine Ausbildung und deine bisherige Arbeit geprägt. Du besitzt umfangreiche Erfahrung mit Layout, Store- und Graphikdesign. IKEA Deutschland GmbH & Co. KG Niederlassung Chemnitz * Chemnitz * Feste Anstellung * Vollzeit - Willkommen bei IKEA. Wir suchen dich. Du betrachtest die Dinge etwas anders. Wir auch. Wir sind ein weltweit führendes Handelsunternehmen für Möbel und Heimeinrichtung mit über 300 Standorten in 28 Ländern. Wir glauben, dass jeder von uns am besten ist, wenn er einfach nur er selbst sein kann. So einzigartig wie du sind auch unsere Möglichkeiten, die uns gemeinsam wachsen lassen.

شرکت در شهر Chemnitz آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 961908

Management Trainee.

Management Trainee .

Career / Trainee * You're running a 12-month trainee program with internship at our various locations * Get ready for exciting projects in the area of ​​digitalisation, interface management, process optimization, change management, market development and expansion * You support us in operational management * You can successfully completed your studies in the field of business administration, health management or demonstrate in a comparable course. * An exciting trainee program in an international company with excellent career opportunities for advanced positions - LipoClinic Dr. Heck GmbH * Mülheim an der Ruhr * Full time - LipoClinic Dr. Heck is a surgical clinic for the treatment of lipedema. We are proud to be the first to have developed the standards of care for patients lipoedema and published.

Berufseinstieg/Trainee * Du durchläufst ein 12-monatiges Traineeprogramm mit Hospitation an unseren verschiedenen Standorten * Dich erwarten spannende Projekte im Bereich Digitalisierung, Schnittstellenmanagement, Prozessoptimierung, Change Management, Marktentwicklung und Expansion * Du unterstützt uns im operativen Management * Du kannst ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre , Gesundheitsmanagement oder in einem vergleichbaren Studiengang vorweisen. * Ein spannendes Traineeprogramm in einem internationalen Unternehmen mit sehr guten Karrierechancen auf weiterführende Positionen - LipoClinic Dr. Heck GmbH * Mülheim an der Ruhr * Vollzeit - Die LipoClinic Dr. Heck ist eine chirurgische Fachklinik für die Therapie des Lipödems. Wir sind stolz darauf, die ersten zu sein, die Behandlungsstandards für Lipödem-Patientinnen entwickelt und veröffentlicht haben.

شرکت در شهر Mülheim an der Ruhr آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 223908

Employees Customer Success.

Mitarbeiter Customer Success .

With about 40 employees we work on equality and transparency in the platform world of Google, Amazon and Co. As owner-managed Internet medium-sized helping of our location in the center of Bonn customers in over 30 countries. Sistrix GmbH * * Bonn Regular Employment * Full-time - SISTRIX is the market and innovation leader in SEO software. For over 10 years we have provided our customers a SaaS platform to make them easier to find. Here our product and so the user is always the focus. We aim to continue this success story - with you! To expand our team of experts in product and customer support we seek your support now. You make the interface between our customers, product management, development and other teams SISTRIX. Your tasks

Mit rund 40 Mitarbeitern arbeiten wir an Chancengleichheit und Transparenz in der Plattform-Welt von Google, Amazon und Co. Als inhabergeführter Internet-Mittelständler helfen wir von unserem Standort in der Bonner Innenstadt Kunden in über 30 Ländern. Sistrix GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Vollzeit - SISTRIX ist Markt- und Innovationsführer für SEO-Software. Seit über 10 Jahren stellen wir unseren Kunden eine SaaS-Plattform zur Verfügung, damit sie besser gefunden werden. Dabei steht unser Produkt und damit der Nutzer immer im Mittelpunkt. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben – zusammen mit dir! Zur Erweiterung unseres Expertenteams im Produkt- und Kundensupport suchen wir ab sofort Deine Unterstützung. Du bildest die Schnittstelle zwischen unseren Kunden, dem Produktmanagement, der Entwicklung und weiteren Teams bei SISTRIX. Deine Aufgaben

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 239095

Marketing Generalist B2B / IT consulting (50%).

Marketing Generalist B2B / IT Beratung (50%).

Along with sales and management to develop marketing concepts and implement them. * Using content marketing place our highly specific IT consulting services in the B2B segment. deron Services GmbH * Stuttgart (home office) * * Regular Employment part-time - is deron an independent IT consulting firm based in Stuttgart, Würzburg, Dusseldorf and Switzerland. For 20 years on Identity Management (IAM) specializes deron offers as a leader objective advice, customized software development and superior service. As a spin-off of the Fraunhofer-Gesellschaft deron advises companies like Hansgrohe or Infineon neutral and objective. Your job * Your responsibilities of care ranges from the home page (content extension, search engine optimization, ...) through the design and implementation of new actions to competitive intelligence.

Zusammen mit Vertrieb und Geschäftsleitung erarbeiten Sie Marketingkonzepte und setzen diese um. * Mittels Content Marketing platzieren unsere hochspezifischen IT-Beratungsleistungen im Bereich B2B. deron Services GmbH * Stuttgart (Home-Office) * Feste Anstellung * Teilzeit - deron ist ein unabhängiges IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Stuttgart, Würzburg, Düsseldorf und in der Schweiz. Seit 20 Jahren auf Identity Management (IAM) spezialisiert bietet deron als einer der Marktführer objektive Beratung, individuelle Softwareentwicklung sowie erstklassigen Service. Als Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft berät deron Unternehmen wie Hansgrohe oder Infineon neutral und objektiv. Ihre Aufgabe * Ihre Verantwortung reicht von der Pflege der Homepage (Content-Erweiterung, Suchmaschinen-Optimierung,…) über die Konzeption und Umsetzung neuer Aktionen bis zur Konkurrenzbeobachtung.

شرکت در شهر Stuttgart (Home-Office) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 286588

Category Manager (m, f, d).

Category Manager (m,w,d).

As Category Manager / in, you are responsible for plant growth of our brands Alpro and Provamel as well as for the entire category products in the DACH region. * Conducting neutral category management reviews and category management projects * You have 2-4 years of professional experience in the field Category, Product or Account Management * You have experience in the analysis of panel data and a working knowledge of the category management process - Alpro GmbH * no information * Regular employment * full-time - Alpro is the European pioneer and market leader for beverage and food representing a herbal alternative to yogurt & cream, desserts, and margarine.

Als Category Manager/in sind Sie mitverantwortlich für das Wachstum unserer Marken Alpro und Provamel, sowie für die gesamte Kategorie pflanzlicher Produkte in der DACH-Region. * Durchführung von neutralen Category Management Reviews und Category Management Projekten * Sie verfügen über 2-4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Category-, Product oder Account Management * Sie haben Erfahrung in der Analyse von Paneldaten und verfügen über Kenntnisse des Category Management Prozesses - Alpro GmbH * keine Angaben * Feste Anstellung * Vollzeit - Alpro ist der europäische Pionier und Marktführer für Getränke und Lebensmitteln die eine pflanzliche Alternative zu Joghurt & Sahne, Desserts, und Margarine darstellen.

شرکت در شهر keine Angaben آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 350336

(Junior) Sales and marketing staff ().

(Junior) Verkaufs bzw. Marketing Mitarbeiter ( ).

To strengthen our team we are looking for when a (Junior) Sales and marketing (m / w / d) from Bad Oldesloe we dispose of 170 trucks and have a staff size of 60 employees on site, plus 200 truck drivers , * Active participation in the development and expansion of our sales and marketing department * completed studies in the field of logistics, marketing or media * Alternatively, a completed commercial training in freight forwarding, marketing, media or equivalent - Schmechel Transport GmbH * Bad Oldesloe * Regular Employment * full time - Schmechel transport GmbH is a medium-sized company based in Bad Oldesloe on the A1 / A21 between the cities of Hamburg and Lübeck. specializing in warehousing and contract logistics - Job description * attracting and supporting new customers

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Verkaufs- bzw. Marketing-Mitarbeiter (m/w/d) Von Bad Oldesloe aus disponieren wir über 170 LKWs und haben eine Personalgröße von 60 Mitarbeitern vor Ort plus 200 LKW-Fahrer. * Aktive Mitwirkung beim Aus- und Aufbau unserer Sales- und Marketingabteilung * Studium im Bereich Logistik , Marketing oder Medien abgeschlossen * Alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bereich Spedition, Marketing, Medien oder vergleichbare Ausbildung - Schmechel Transport GmbH * Bad Oldesloe * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Schmechel Transport GmbH ist ein mittelständiges Unternehmen mit Sitz in Bad Oldesloe an der A1/A21 zwischen den Metropolen Hamburg und Lübeck. spezialisiert in der Lager- und Kontraktlogistik - Ihr Aufgabengebiet * Gewinnung und Betreuung neuer Kunden

شرکت در شهر Bad Oldesloe آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 102015

Product & Sales Manager Netherlands.

Product & Sales Manager Netherlands .

To pursue our ambitious growth strategy, we are looking for a Product & Sales Manager Netherlands (m / f / d) who is responsible for the Netherlands-only campaigns on the Dutch Westwing website and selects products in alignment with the Head of Sales Dutch. * Conception of Dutch sales campaigns with exciting topics and suppliers * Customer-oriented product selection for our Dutch market across all categories * Comprehensive management, i.e. preparation, execution and optimization of Dutch sales campaigns * Analysis and success control of past sales campaigns and identification of improvement potential for the future * Interest in eCommerce models and strong sales orientation * Professional experience in the product management of a FMCG company - Westwing Group AG * Munich * Regular employment * full-time - The Westwing mission is to inspire and make every home a beautiful home.

To pursue our ambitious growth strategy, we are looking for a Product & Sales Manager Netherlands (m/f/d) who is responsible for the Netherlands-only campaigns on the Dutch Westwing website and selects products in alignment with the Head of Sales Dutch. * Conception of Dutch sales campaigns with exciting suppliers and topics * Customer-oriented product selection for our Dutch market across all categories * Comprehensive management, i.e. preparation, execution and optimization of Dutch sales campaigns * Analysis and success control of past sales campaigns and identification of improvement potential for the future * Interest in eCommerce models and strong sales orientation * Professional experience in the product management of a FMCG company - Westwing Group AG * München * Feste Anstellung * Vollzeit - The Westwing mission is to inspire and make every home a beautiful home.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 488419

Leader marketing .

Leiter Marketing .

For the further development of our company we are looking for a Marketing Manager (m / w / d) * Development and implementation of marketing strategies (operational and strategic) for the entire Rx product portfolio * development of the digital marketing strategy for expansion and development of information portals and Web applications for doctors and patients * planning and coordination of all marketing activities internally and externally * Successfully completed a business degree or equivalent qualification, specializing in marketing and communication * personality with several years of management and leadership experience in marketing KADE / BESINS Pharma GmbH * Berlin * Regular employment * full time - KADE / BESINS Pharma GmbH was founded in 1992 as a joint venture of the two independent family company DR KADE pharmaceuticals and Healthcare BESINS..

Für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens suchen wir ab sofort einen Leiter Marketing (m/w/d) * Entwicklung und Umsetzung der Marketingstrategien (operativ und strategisch) für das gesamte Rx-Produktportfolio * Weiterentwicklung der digitalen Marketing-Strategie zum Aus- und Aufbau von Informationsportalen und Webanwendungen für Ärzte und Patienten * Planung und Abstimmung aller Marketingmaßnahmen intern und extern * Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation * Persönlichkeit mit mehrjähriger Leitungs- und Führungserfahrung im Marketing KADE / BESINS Pharma GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - KADE / BESINS Pharma GmbH wurde 1992 als Joint Venture der zwei unabhängigen Familienunternehmen DR. KADE Pharma und BESINS Healthcare gegründet.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 654946

Senior Manager Regulatory Affairs.

Senior Manager Regulatory Affairs .

Strategic input and definition of regulatory strategies Regarding definition of smart new marketing authorization application strategies, smart Approaches: such as worksharing procedures and various others * Contribution to and elaboration of current and / or upcoming regulatory topics of strategic impact within the EU and outside, so preferably creation of summaries or regular evaluations of current regulatory trends to share with our clients, etc. Experience in regulatory applications and handling of non-EU marketing authorization procedures is highly advantageous * You have sound knowledge of current pharmaceutical and regulatory requirements (EU) and a good understanding of local requirements preferably in one ICH region - PharmaLex GmbH * Mannheim * Regular employment * full-time - We are growing, grow with us! Want to work in a dynamic company with daily new challenges and opportunities?

Strategic input and definition of regulatory strategies regarding definition of intelligent new marketing authorization application strategies, smart approaches such as worksharing procedures and various others * Contribution to and elaboration of current and/or upcoming regulatory topics of strategic impact within the EU and outside, preferably also creation of summaries or evaluations of current regulatory trends to share with our clients etc. Experience in regulatory applications and handling of non-EU marketing authorization procedures is highly advantageous * You have sound knowledge of current pharmaceutical and regulatory requirements (EU) and a good understanding of local requirements preferably in one ICH region - PharmaLex GmbH * Mannheim * Feste Anstellung * Vollzeit - We are growing, grow with us! Want to work in a dynamic company with daily new challenges and opportunities?

شرکت در شهر Mannheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 348071

Dealer Quality Manager.

Dealer Quality Manager .

Chrono24 GmbH * Karlsruhe * Regular Employment * Full-time - Chrono24 is the leading international online marketplace for luxury watches. We bring every day more than 500,000 watch lovers from around the world - across national borders and language barriers. With us around 475,000 watches from over 3,000 dealers and numerous collectors are offered for sale worldwide. A new era in watch purchase has begun. And we are not only in the middle, but up front. What you can expect - As part of our Customer Relations Team You ensure yourself that sellers who operate on our platform, adhere to our policies and work according to our standard. You check messages and complaints from our users and redirecting if necessary appropriate action.

Chrono24 GmbH * Karlsruhe * Feste Anstellung * Vollzeit - Chrono24 ist der führende internationale Online-Marktplatz für Luxusuhren. Wir bringen täglich mehr als 500.000 Uhrenliebhaber aus aller Welt zusammen – über Ländergrenzen und Sprachbarrieren hinweg. Bei uns werden rund 475.000 Uhren von über 3.000 Händlern und zahlreichen Sammlern weltweit zum Verkauf angeboten. Eine neue Ära beim Uhrenkauf hat begonnen. Und wir sind nicht nur mittendrin, sondern ganz vorne dabei. Was Dich erwartet - Als Teil unseres Customer Relations Teams stellst Du sicher, dass sich Verkäufer, die auf unserer Plattform agieren, an unsere Richtlinien halten und gemäß unserem Standard arbeiten. Du überprüfst Meldungen und Beschwerden unserer Nutzer und leitest bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ein.

شرکت در شهر Karlsruhe آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 655883

Product Manager Marketing Digital.

Produktmanager Marketing Digital .

The advertising department in the Media Solutions, we are looking for when a product manager Marketing Digital (w / m / d) * New and further development of content marketing products and Offer Details (print / digital) * Building offers and projects in 360 degree communication for the digital services of the publishing house - together with the other publishing products, such as newspaper, magazines, supplements * creation of marketing plans and marketing campaigns as well as their control with the help of CRM * Extensive marketing knowledge print and digital * communication or marketing-oriented studies, alternatively education in media clerk (m / f) for digital and print - Publisher Der Tagesspiegel GmbH * Berlin * Regular employment * full-time - make media change - Der Tagesspiegel counts as the main medium of the capital of the most quoted newspapers in Germany.

Für die Anzeigenabteilung im Bereich Media Solutions suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Produktmanager Marketing Digital (w/m/d) * Neu- und Weiterentwicklung von Content-Marketing-Produkten und -Angeboten (print/digital) * Aufbau von Angeboten und Projekten in 360 Grad Kommunikation für die digitalen Angebote des Verlages - unter Einbeziehung der weiteren Verlagsprodukte, wie Tageszeitung, Magazine, Beilagen * Erstellung von Marketingplänen und Marketingkampagnen sowie deren Steuerung mit Hilfe des CRM * Umfassende Marketing-Kenntnisse print und digital * Kommunikations- oder marketingorientiertes Studium, alternativ Ausbildung zum Medienkaufmann (m/w) Digital und Print - Verlag Der Tagesspiegel GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Medienwandel gestalten - Der Tagesspiegel zählt als Leitmedium aus der Hauptstadt zu den meistzitierten Zeitungen Deutschlands.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 168820

Performance Marketing Manager (m / f / x) SEA and display parental representation.

Performance Marketing Manager (m/f/x) SEA und Display Elternzeitvertretung.

As Performance Marketing Manager (m / w / x) you design, plan and lead independent our performance-oriented marketing activities by (among others Google, Facebook, display, native advertising, retargeting). * Reporting of results of performance marketing using Excel, databases and internal tools * You bring 2-3 years of experience in performance marketing with a focus on Google SEA, Facebook Advertising & Display Marketing with * the production, control and continuous development of our SEA campaigns, particularly Google / Bing and the performance-based display campaigns. * Regular analysis of our online marketing activities, such. B. based on keywords, content, ad copy, bid management and advertising types - These tasks you lead by working closely with our colleagues around the product, as well as teams of specialists in online marketing and the agencies.

Als Performance Marketing Manager (m/w/x) entwirfst du, planst und führst selbständig unsere performance-orientierten Marketing Maßnahmen durch (u.a. Google, Facebook, Display, native advertising, Retargeting). * Reporting der Ergebnisse des Performance Marketings mit Hilfe von Excel, Datenbanken und internen Tools * Du bringst 2-3 Jahre Erfahrung im Bereich Performance Marketing mit Fokus auf Google SEA, Facebook Advertising & Display Marketing mit * Erstellung, Steuerung und kontinuierliche Weiterentwicklung unserer SEA-Kampagnen, insbesondere Google/Bing sowie der performance-basierten Display Kampagnen. * Regelmäßige Analysen unserer Online Marketing-Maßnahmen, z. B. bezogen auf Keywords, Content, Anzeigentexte, Bid-Management und Werbearten - Diese Aufgaben führst du in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen rund um das Produkt sowie den Spezialisten-Teams im Online-Marketing und den Agenturen durch.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 282785

Online Marketing Manager.

Online Marketing Manager .

You are already at least three years successfully in the online sector go -. No matter whether as an online marketing manager or in a similar position * The online world is your home away from home, so you have extensive experience with online marketing and analytics tools (Google Ads, Facebook Business Manager, Google Analytics, LinkedIn Ads, XING Ads, etc.) * you konzipierst, plan and sets diverse online marketing campaigns holistically - whether social media marketing, retargeting, SEO or SEA * you lead together people and businesses in which you develop inspiring for our customers online communications * you make the best of you and your passion grows on your tasks and will specialist for the target group online communications be - entrepreneur Coach GmbH * Eschbach * Regular employment * full-time

Du bist schon mind. drei Jahre lang erfolgreich im Online-Sektor unterwegs – egal, ob als Online-Marketing-Manager oder in einer vergleichbaren Position * Die Online-Welt ist dein zweites Zuhause, daher hast du umfassende Erfahrung mit Online Marketing und Analyse Tools (Google Ads, Facebook Business Manager, Google Analytics, LinkedIn Ads, XING Ads, etc.) * Du konzipierst, planst und setzt unterschiedlichste Online-Marketing-Kampagnen ganzheitlich um – egal ob Social-Media-Marketing, Retargeting, SEO oder SEA * Du führst Menschen und Unternehmen zusammen, in dem du für unsere Kunden inspirierende Online-Kommunikation entwickelst * Du machst das Beste aus dir und deiner Leidenschaft, wächst an deinen Aufgaben und wirst Spezialist für zielgruppenrelevante Online-Kommunikation sein - Unternehmercoach GmbH * Eschbach * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Eschbach آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 556265

Marketing Specialist with a focus on online marketing.

Marketing Specialist mit Schwerpunkt Online Marketing.

We currently are looking to strengthen our teams now a / n Marketing Specialist (m / w / d) with a focus on online marketing * development and support of our B2B online marketing activities * Practical experience in B2B and online marketing, content marketing and basic knowledge in SEO SEA and Google Analytics * In-depth functional and technical understanding of online marketing and social media tools and platforms as well as adept handling of CMS systems such as Typo3 and Shopware 6 * creation of marketing tools such as presentations, video clips, webinars, product presentations, Flyers and PR texts, etc. * introduction of your knowledge and your ideas and implementation of projects in close cooperation with colleagues from the marketing, sales and PM * degree in marketing, communication, media studies, PR or equivalent education

Aktuell suchen wir zur Verstärkung unsere Teams ab sofort eine/n Marketing Specialist (m/w/d) mit Schwerpunkt Online Marketing * Weiterentwicklung und Unterstützung unserer B2B-Online Marketingaktivitäten * Praktische Berufserfahrung im B2B- und Online Marketing, Content Marketing und Basiswissen in SEO, SEA und Google Analytics * Fundiertes fachliches und technisches Verständnis von Online Marketing- und Social Media-Tools und -Plattformen sowie versierter Umgang mit CMS-Systemen wie Typo3 und Shopware 6 * Erstellung von Marketingtools wie Präsentationen, Video-Clips, Webinare, Produktpräsentationen, Flyer und PR-Texten, etc. * Einbringen Ihres Wissens sowie Ihrer Ideen und Umsetzung von Projekten in enger Abstimmung mit Kollegen aus dem Marketing, Vertrieb und PM * Abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing , Kommunikation , Medienwissenschaften , PR oder eine vergleichbare Ausbildung

شرکت در شهر Dornstetten آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 837621

Senior Product Manager - Operations & Customer Care.

Senior Product Manager – Operations & Customer Care .

We are looking for a Senior Product Manager to support and level-up our customer care and operations to a world-class B2B customer experience combined with a general efficiency improvement for our teams - providing a smooth and mostly automatized internal customer care process and optimization towards reduction of manual work. countries since our founding in 2007, has expondo Offered a range of over 3000 tools and devices to professionals in 28, special ising in the sale of quality niche products at fair prices. * You lead the full digital product development lifecycle from ideation, requirement gathering, design, feature prioritization, sprint management to adoption with internal software engineering resources or external software providers / agenciesYou identify improvements in our products, services and processes with a special focus on customer care processes and operations

We are looking for a Senior Product Manager to support and level-up our customer care and operations to a world-class B2B customer experience combined with a general efficiency improvement for our teams – providing a smooth and mostly automatized internal customer care process and optimization towards reduction of manual work. Since our founding in 2007, expondo has offered a range of over 3000 tools and devices to professionals in 28 countries, specialising in the sale of quality niche products at fair prices. * You lead the full digital product development lifecycle from ideation, requirement gathering, design, feature prioritization, sprint management to adoption with internal software engineering resources or external software providers/agenciesYou identify improvements in our products, services and processes with a special focus on customer care processes and operations

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir