آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 843789

Personalsachbearbeiter focusing Payroll.

Personalsachbearbeiter mit Schwerpunkt Payroll .

as Personalsachbearbeiter focusing Payroll (m / f / d). Westwing Group AG * Munich * Regular Employment * Full time - westwing mission is: To inspire and make every home a beautiful home. Every day we make our more active than 1 million customers in 11 international countries with great products and exciting brands in our wonderful world of eCommerce Home & Living happy. In just nine years, the Westwing annual turnover has grown already to over 267 million euros, and we see a lot more potential! The Westwing team is the secret of our success. Our connect more than 1,300 colleagues creativity and style with innovative technology and excellent business fundamentals.

als Personalsachbearbeiter mit Schwerpunkt Payroll (m/w/d). Westwing Group AG * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Westwing Mission ist: To inspire and make every home a beautiful home. Jeden Tag machen wir unsere mehr als 1 Million aktiven Kunden in 11 internationalen Ländern mit tollen Produkten und spannenden Marken aus unserer wundervollen eCommerce Welt des Home & Living glücklich. In nur 9 Jahren ist der Westwing-Jahresumsatz bereits auf über 267 Millionen Euro gewachsen, und wir sehen noch sehr viel mehr Potenzial! Das Westwing Team ist das Geheimnis unseres Erfolgs. Unsere mehr als 1.300 Kollegen verbinden Kreativität und Style mit innovativer Technologie und hervorragenden Business-Fundamentals.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 173898

Health and pediatric nurses / in.

Gesundheits und Kinderkrankenpfleger/in .

For our Munich clinic, we are looking for when a / a health and pediatric nurses / in (m / f / d) security and understanding of the difficult circumstances that always brings a disease with them - that's what our kids caregivers to children want to convey and their families. Whether on our newborn stations, our intensive care and emergency stations or our heavy burn injury unit for children - we support small patients and conjure them by a loving care a smile on your face! Childcare Munich clinic * Munich * Regular Employment * Part-time, full-time - The five locations Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchnerstraße, our academy and the Medizet offers the Munich clinic comprehensive care at the highest medical and care level.

Für unsere München Klinik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (w/m/d) Geborgenheit und das Verständnis für die schwierigen Umstände, die eine Erkrankung stets mit sich bringt - das ist, was unsere Kinderpflegekräfte den Kindern und ihren Familien vermitteln möchten. Egal, ob auf unseren Neugeborenen-Stationen, unseren Intensiv- und Notfallstationen oder unserer Schwerbrandverletzteneinheit für Kinder - wir betreuen kleine Patientinnen und Patienten und zaubern ihnen durch eine liebevolle Pflege ein Lächeln ins Gesicht! Kinderbetreuung München Klinik * München * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Mit den fünf Standorten Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner Straße, unserer Akademie sowie dem Medizet bietet die München Klinik eine umfassende Versorgung auf höchstem medizinischem und pflegerischem Niveau.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 212690

Health and nursing / in the operating room or intensive care.

Gesundheits und Krankenpfleger/in OP oder Intensivpflege.

For our Munich clinic, we are looking for when a / a registered nurse / in (m / f / d) operating room or intensive care Munich clinic * Munich * Regular Employment * Part-time, full-time - The five locations Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchnerstraße, our academy and the Medizet offers the Munich clinic comprehensive care at the highest medical and care level. We deal in Munich every year 135,000 inpatients and are leaders among the Bavarian hospital enterprises. at our five locations - whether in inter-professional surgical team or together to make a significant contribution to our most important goal: The best medical care for our patients.

Für unsere München Klinik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Gesundheits- und Krankenpfleger/in (w/m/d) OP oder Intensivpflege München Klinik * München * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Mit den fünf Standorten Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner Straße, unserer Akademie sowie dem Medizet bietet die München Klinik eine umfassende Versorgung auf höchstem medizinischem und pflegerischem Niveau. Wir behandeln in München jährlich 135.000 stationäre Patientinnen und Patienten und sind führend unter den bayerischen Klinikunternehmen. an unseren fünf Standorten - Ob im interprofessionellen OP-Team oder zusammen leisten Sie einen entscheidenden Beitrag für unser wichtigstes Ziel: Die beste medizinische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 264867

Health and nursing / in.

Gesundheits und Krankenpfleger/in .

For our Munich clinic, we are looking for when a / a registered nurse / in (m / f / d) work as a team with other nurses and other health professionals closely. Over 5000 nurses have already been part of the Munich clinic. * Completed training in the health and medical care * Professional health management and support in all circumstances by a family service - Munich clinic * Munich * Regular Employment * Part-time, full-time - The five locations Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchnerstraße, our academy and the Medizet the Munich clinic provides comprehensive care at the highest medical and care level. We deal in Munich every year 135,000 inpatients and are leaders among the Bavarian hospital enterprises. at our five locations

Für unsere München Klinik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Gesundheits- und Krankenpfleger/in (w/m/d) Sie arbeiten im Team mit anderen Pflegekräften und mit anderen Gesundheitsexperten eng zusammen. Über 5000 Pflegekräfte sind bereits Teil der München Klinik. * Abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege * Berufliches Gesundheitsmanagement und Unterstützung in allen Lebenslagen durch einen Familienservice - München Klinik * München * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Mit den fünf Standorten Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner Straße, unserer Akademie sowie dem Medizet bietet die München Klinik eine umfassende Versorgung auf höchstem medizinischem und pflegerischem Niveau. Wir behandeln in München jährlich 135.000 stationäre Patientinnen und Patienten und sind führend unter den bayerischen Klinikunternehmen. an unseren fünf Standorten

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 716293

Technicians test and validation electromobility Automotive.

Techniker Test und Absicherung Elektromobilität Automotive.

Completed training as a technician in the field of automotive technology, electromobility or equivalent education - As the world's leading provider of engineering and research and development services Altran has implemented a completely new method for its customers, innovation. * Mechanical and electrical modifications of vehicle components (hybrid / electric) * Software upgrade for vehicle components (hybrid / electric) * Automated and manual test execution and evaluation of test results * Ability to work independently, learning ability and logical thinking for troubleshooting * Experience with components of hybrid / electric vehicle rental desirable * knowledge of the drive systems hybrid / electric Altran Germany SAS & Co. KG * Munich * Regular Employment * Full-time - this it developed the products and services of tomorrow.

Abgeschlossene Ausbildung zum Techniker im Bereich Fahrzeugtechnik, Elektromobilität oder eine vergleichbare Ausbildung - Als weltweit führender Anbieter für Engineering- und Forschungs- und Entwicklungsservices hat Altran eine völlig neue Methode für seine Kunden, Innovation umzusetzen. * Mechanische und elektrische Umbauten von Fahrzeugskomponenten (Hybrid/Elektro) * Software Hochrüstung von Fahrzeugskomponenten (Hybrid/Elektro) * Automatisierte sowie manuelle Testdurchführung und Auswertung der Testergebnisse * Selbstständige Arbeitsweise, Lernfähigkeit und logisches Denken für Fehlersuche * Erfahrung mit Komponenten von Hybrid-/Elektro-Fahrzeugen wünschenswert * Kenntnisse über die Antriebssysteme Hybrid/Elektro Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Dazu entwickelt es die Produkte und Services von morgen.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 275546

Managing Partner / branch manager.

Managing Partner / Niederlassungsleiter .

We continue to grow and look in the course of further expansion as Managing Partner / Branch Manager (m / w / d) WIRMED Health Services * Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * Regular Employment * Full-time - we are a certified personal service with a focus on the care industry. An important part of our philosophy is from the care sector as well as their appreciation. In addition to the headquarters in Erkrath near Dusseldorf, we have offices in Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne and Munich and are continuing to expand. in the cities of Berlin, Bochum, Dusseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Cologne, Munich * They are responsible for the entire operational organization of the office. You are responsible for all administrative tasks as well as for compliance with government regulation.

Wir wachsen weiter und suchen Sie im Zuge der weiteren Expansion als Managing Partner / Niederlassungsleiter (m/w/d) WIRMED Gesundheitsservices * Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein zertifizierter Personaldienstleister mit dem Fokus auf die Pflegebranche. Ein wichtiger Teil unserer Philosophie ist die aus der Pflegebranche sowie deren Wertschätzung. Neben dem Firmensitz in Erkrath bei Düsseldorf haben wir Niederlassungen in Duisburg, Dortmund, Essen, Köln und München und sind weiter auf Expansionskurs. in den Städten Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München * Ihnen obliegt die komplette operative Organisation der Niederlassung. Dabei tragen Sie für sämtliche administrative Aufgaben sowie für die Einhaltung gesetzlicher Regelung die Verantwortung.

شرکت در شهر Berlin, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 480906

(Senior) Consultant Digitalpayment.

(Senior) Consultant Digital Payment .

In the area of ​​digital payments, the services include business analysis, project implementation and optimization of existing payment issues and selection and integration of innovative new payment method and payment services. We build the team from further and are looking for you as a consultant focusing on Digitalpayment in the insurance sector (m / w / d) at the location of your choice. * Implementation of projects with a focus on digital payments in international insurance company * enhancement of our service portfolio including topics developments in digital payment or Digitalpayment in the insurance environment * Experience as a consultant or as an in-house consultant focused finance and accounting combined with experience in the area of ​​payments (B2C) Q_PERIOR

Im Bereich Digitaler Zahlungsverkehr umfassen die Leistungen Business Analyse, Projektimplementierung und Optimierung der bestehenden Zahlungsverkehrsthemen und Auswahl und Anbindung von innovative neue Bezahlverfahren und Zahlungsdienstleistungen. Wir bauen das Team weiter aus und suchen dafür Dich als Berater mit Fokus Digital Payment in der Versicherungsbranche (m/w/d) am Standort Deiner Wahl. * Umsetzung von Projekten mit Schwerpunkt Digitaler Zahlungsverkehr bei internationalen Versicherungsunternehmen * Weiterentwicklung unseres Leistungsportfolios einschließlich Themenentwicklung im Bereich Digitaler Zahlungsverkehr bzw. Digital Payment im Versicherungsumfeld * Erfahrung als Berater oder als Inhouse Consultant mit Fokus Finance und Accounting kombiniert mit Erfahrung im Bereich des Zahlungsverkehrs (B2C) Q_PERIOR

شرکت در شهر bundesweit (München, Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 283018

Account Manager Full Service Leasing Automotive in Field Sales Region South Greater Munich (Home Office).

Account Manager Full Service Leasing Automotive im Außendienst Vertriebsregion Süd Großraum München (Homeoffice).

Account Manager (m / f / d) Full Service Leasing Automotive in the field - ALD Automotive is a leading global provider of mobility solutions, offering companies and individuals in 43 countries services in full service leasing and fleet management. ALD Automotive Germany look back on 50 years of experience and heard in their segments of the market-leading manufacturer-independent mobility services. ALD Automotive stands for professionalism, innovation and team spirit. ALD Auto Leasing D GmbH * Greater Munich * Regular Employment * Full-time - Start with us through - the company provides sustainable mobility, innovative mobility solutions and technology-based services and helps its customers to focus on their daily business. With 6,500 employees worldwide, the ALD managed 1.66 million vehicles.

Account Manager (w/m/d) Full-Service Leasing Automotive im Außendienst - ALD Automotive ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen und bietet Unternehmen sowie Privatpersonen in 43 Ländern Dienstleistungen im Full-Service Leasing und Flottenmanagement. ALD Automotive Deutschland blickt auf 50 Jahre Erfahrung zurück und gehört in ihren Segmenten zu den marktführenden herstellerunabhängigen Mobilitätsdienstleistern. ALD Automotive steht für Professionalität, Innovation und Teamgeist. ALD AutoLeasing D GmbH * Großraum München * Feste Anstellung * Vollzeit - Starte mit uns durch - Das Unternehmen stellt nachhaltige Mobilität, innovative Mobilitätslösungen und technologiegestützte Dienstleistungen und hilft seinen Kunden, sich auf ihr tägliches Geschäft zu konzentrieren. Mit 6.500 Mitarbeitern weltweit verwaltet die ALD 1,66 Millionen Fahrzeuge.

شرکت در شهر Großraum München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 444171

Nanny / child care.

Kinderpflegerin / Kinderpfleger .

Nannies and nannies (w / m / d) Explore the diverse job for nannies and child care in the city of Munich. As a nanny or nursery nurses working in nurseries, kindergartens, Horten, children's day centers, homes for children and day-care centers. They have the qualification as a certified nanny or certified child care or a comparable degree. City of Munich * Munich * Regular Employment * Part-time, full-time - The City of Munich is looking - for the Department of Education and Sport, child care centers (KITA) as soon as possible more - You can expect exciting education and attractive development opportunities. You will find the location that best suits you. What are your main tasks?

Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger (w/m/d) Entdecken Sie das vielfältige Stellenangebot für Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger bei der Landeshauptstadt München. Als Kinderpflegerin oder Kinderpfleger arbeiten Sie in Kinderkrippen, Kindergärten, Horten, Kinder-Tages-Zentren, Häusern für Kinder und Tagesheimen. Sie haben den Abschluss als staatlich geprüfte Kinderpflegerin bzw. staatlich geprüfter Kinderpfleger oder einen vergleichbaren Abschluss. Landeshauptstadt München * München * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Die Landeshauptstadt München sucht - für das Referat für Bildung und Sport, Kindertageseinrichtungen (KITA) zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere - Bei uns erwartet Sie spannende Pädagogik und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Bei uns finden Sie die Stelle, die am besten zu Ihnen passt. Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 961140

Tester for cockpit electronics in the automotive industry.

Tester für Cockpitelektronik in der Automobilbranche .

P + Z Engineering GmbH * Munich * Regular Employment * Full time - Engineering Division of the global ARRK Group is the specialist for product development. For 50 years we have supported with around 1,000 employees in four countries as a leading development partner customers in the premium segment. All services that are necessary to make ready for series production to an idea, we unite under the brand ARRK. * Engineering * Prototyping * Tooling * Low Volume Production * creation and execution of test orders for new customer functions in the vehicle * implementation of manual and automated tests in the testing site * Upgrading of test platforms and equipment with the latest hardware and software * Documentation of results and reporting of detected malfunctions * Rating of malfunctions and involvement in the failure analysis * coordination with the competent development team

P+Z Engineering GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Engineering Division der weltweit agierenden ARRK Gruppe ist der Spezialist für die Produktentwicklung. Seit 50 Jahren unterstützen wir mit rund 1.000 Mitarbeitern in vier Ländern als führender Entwicklungspartner Kunden aus dem Premiumsegment . Alle Leistungen, die nötig sind, um eine Idee serienreif zu machen, vereinen wir unter der Marke ARRK. * Engineering * Prototyping * Tooling * Low Volume Production * Erstellung und Durchführung von Testaufträgen für neue Kundenfunktionen im Fahrzeug * Durchführung von manuellen und automatisierten Tests am Testplatz * Hochrüstung der Testplattformen und Ausstattung mit aktueller Hard- und Software * Dokumentation der Ergebnisse und Reporting aufgedeckter Fehlfunktionen * Bewertung von Fehlfunktionen und Mitarbeit bei der Fehleranalyse * Abstimmung mit den zuständigen Entwicklungsteams

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 738183

Senior Manager Finance & Controlling.

Senior Manager Finance & Controlling .

For our Headquarters, we are looking for a Senior Manager Finance & Controlling (m / f / d) who is responsible for the direct finance of pharmaceutical Bavaria International Group. Your role has extensive responsibilities for all processes within Finance and Controlling. In line with our vision of "Access to Quality Health Care", we offer our products at fair prices. Our portfolio of prescription medicines includes anti-infectives, analgesic / anti-inflammatory, flu and cold, gastroenterology, oncology, cardiology and women's health care areas. Further we offer a range of food supplements and medical devices under the umbrella of our Lab ™ Botanic Bavaria brand. Headquartered in Prien am Chiemsee in Bavaria / Germany, we work with regional and local affiliated partners in a broad range of territories. * Lead controlling * Manage the preparation of the company's budget

For our Headquarters, we are looking for a Senior Manager Finance & Controlling (m/f/d) who is responsible for the direct financial of Pharma Bavaria International Group. Your role has extensive responsibilities for all processes within Finance and Controlling. In line with our vision of “Access to Quality Healthcare”, we offer our products at fair prices. Our portfolio of prescription medicines includes anti-infectives, analgesic/anti-inflammatory, flu and cold, gastroenterology, oncology, cardiology and women's healthcare areas. Further we offer a range of food supplements and medical devices under the umbrella of our Lab Botanic™ Bavaria brand. Headquartered in Prien am Chiemsee in Bavaria/Germany, we work with regional and local affiliated partners in a broad range of territories. * Lead controlling * Manage the preparation of the company's budget

شرکت در شهر Prien a. Chiemsee bei München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 373802

Vendor / in full or part time.

Verkäufer/in in Voll oder Teilzeit.

Part-time, full-time Join us * Munich * Temporary contract with this mission and support our passionate team in our area in Munich as a seller / in (m / w / d) in full or part time Chantelle Lingerie GmbH - About - Every day we work at Chantelle Lingerie mind to create the perfect lingerie. We design lingerie that makes all the difference for women. As pioneers 140 years ago competed, we have worked on the development of the most successful lingerie products and have grown an expert in the market. Our innovation is part of our success. Design and quality are our highest demand. As a subsidiary of the French brand Chantelle Lingerie manufacturer that Chantelle Lingerie GmbH represents these values ​​in the German market.

Teilzeit,Vollzeit Begleite uns bei dieser Mission und unterstütze unser leidenschaftliches Team auf unserer Fläche in München als Verkäufer/in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit Chantelle Lingerie GmbH * München * Befristeter Vertrag - Über uns - Jeden Tag arbeiten wir bei Chantelle Lingerie daran, die perfekten Dessous zu kreieren. Wir designen Lingerie, die für Frauen den entscheidenden Unterschied macht. Als Pioniere vor 140 Jahren angetreten, haben wir an der Entwicklung der erfolgreichsten Lingerie-Produkte mitgearbeitet und sind zum Experten am Markt herangewachsen. Unsere Innovationskraft ist Teil unseres Erfolgs. Design und Qualität sind unser höchster Anspruch. Als Tochter des französischen Markenherstellers Chantelle Lingerie, vertritt die Chantelle Lingerie GmbH diese Werte im deutschen Markt.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 813649

Software Engineer / DevOps Engineer.

Software Engineer / DevOps Engineer .

ADEUS Share Register Service GmbH * Munich * Regular Employment * Full-time - The Alliance is an employer's home for those who trauen- itself, which offers its employees the space to actively participate to develop and thus our global market leadership. The alliance takes care sincerely about people, both by 85 million private and corporate customers and more than 142,000 employees. The Alliance promotes a corporate culture that empowers its employees to create great things together to achieve excellence, to break new ground and challenge the industry. We strive to be the trusted partner alongside our customers and give them the confidence to take the next step. Dare and become part of the Allianz Group.

ADEUS Aktienregister-Service-GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Allianz ist das Zuhause für alle, die sich trauen– ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern den Raum bietet, sich zu entfalten und dadurch unsere weltweite Marktführerschaft aktiv mitzugestalten. Die Allianz kümmert sich aufrichtig um Menschen, sowohl um 85 Millionen Privat- und Firmenkunden als auch um mehr als 142.000 Mitarbeiter. Die Allianz fördert eine Unternehmenskultur, die ihre Mitarbeiter befähigt, gemeinsam Großes zu erschaffen, Höchstleistungen zu erzielen, neue Wege zu gehen und die Branche herauszufordern. Wir streben danach, der vertraute Partner an der Seite unserer Kunden zu sein und ihnen das Vertrauen zu geben, den nächsten Schritt zu wagen. Trauen Sie sich, und werden Sie Teil der Allianz Gruppe.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 809003

Marketing Manager.

Marketing Manager .

To support our team in the heart of Munich and structure of the marketing team, we are looking for a Marketing Manager (m / w / d). * Derivative (segment-specific) marketing objectives and strategies to achieve the business objectives defined * introducing a marketing controlling for the evaluation of the actions undertaken and, if necessary. Adjustment of marketing activities * evaluation, monitoring and professional management of all marketing activities, including adjustment for each location * Implementation and sustainable implementation our corporate strategy in marketing * A degree in the fields of business administration or economics, preferably with a focus on marketing * Several years of experience in strategic marketing, ideally in the dental industry or in medical care provider or affinity to these areas - Ges.

Zur Unterstützung unseres Teams im Herzen von München und Aufbau des Marketing Teams suchen wir einen Marketing Manager (m/w/d). * Ableitung (segmentspezifischer) Marketingziele und -strategien zur Erreichung der definierten Unternehmensziele * Einführen eines Marketing-Controllings zur Evaluierung der durchgeführten Maßnahmen und ggfs. Anpassung der Vermarktungsmaßnahmen * Evaluation, Monitoring und professionelles Management aller Marketingaktivitäten, inklusive Anpassung je Standort * Implementierung und nachhaltige Umsetzung unserer Unternehmensstrategie im Bereich Marketing * Abgeschlossenes Studium in den Fachrichtungen BWL oder Wirtschaftswissenschaften, vorzugsweise mit Schwerpunkt Marketing * Mehrjährige Erfahrung im strategischen Marketing, idealerweise in der Dentalbranche oder im Bereich medizinischer Leistungserbringer bzw. Affinität zu diesen Bereichen - Ges.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 530285

General Counsel.

General Counsel .

To strengthen our team and build our legal department we are looking for a General Counsel (m / f / d). Ges practice successor in dentistry GmbH * Munich * Regular Employment * Full - time. The GPNZ - Society for practice successor in dentistry - has established a network of clinics dentists who offers excellent dental quality. Our success is based on top motivated employees and highly satisfied patients. We see ourselves as and the entire practice team and support in all matters relating to the practice, especially regarding recruitment, investment and administration. Your tasks * Company Legal support of our German companies * transaction support, including due diligence and contract negotiations * Legal compliance * coordination and cooperation with outside law firms - Your profile

Zur Verstärkung unseres Teams und zum Aufbau unserer Rechtsabteilung suchen wir einen General Counsel (m/w/d). Ges. für Praxisnachfolge in der Zahnmedizin GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Die GPNZ – Gesellschaft für Praxisnachfolge in der Zahnmedizin – hat einen Praxenverbund von Zahnärzten gegründet, der hervorragende zahnmedizinische Qualität anbietet. Unser Erfolg gründet sich auf top motivierten Mitarbeitern und hochzufriedenen Patienten. Wir verstehen uns als und des gesamten Praxisteams und unterstützen in allen Belangen rund um die Praxis, insbesondere hinsichtlich Personalsuche, Investitionen und Administration. Ihre Aufgaben * Gesellschaftsrechtliche Betreuung unserer deutschen Gesellschaften * Transaktionsbegleitung einschließlich Due Diligence und Vertragsverhandlungen * Legal Compliance * Koordination von und Zusammenarbeit mit externen Anwaltskanzleien - Ihr Profil

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 535694

Planner for communications and power grids.

Planer für Kommunikations und Stromnetze .

Höpfinger GmbH & Co. KG services for infrastructure * Ampfing Waldkraiburg, Munich, Augsburg, Nuremberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Regular Employment * Full-time - The ever-increasing broadband needs, but also the desired energy transition, provide completely new challenges for the network operators in the telecommunications and power industry. With our more than 70 employees, we have over 30 years - innovative services related to the conservation, the development and documentation of infrastructure - at present 10 locations. With our service offerings, we are so active in a crisis-resistant, rapidly expanding growth market. In addition to regional and national operating network operators, including cities and towns are among our customers.

Höpfinger GmbH & Co. KG Dienstleistungen für Infrastruktur * Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Feste Anstellung * Vollzeit - Der ständig steigende Breitbandbedarf, aber auch die angestrebte Energiewende, stellen völlig neue Herausforderungen an die Netzbetreiber aus der Telekommunikations- und Stromversorgungsbranche. Mit unseren mehr als 70 Mitarbeitern bieten wir seit 30 Jahren – an derzeit 10 Standorten – innovative Dienstleistungen rund um die Erhaltung, den Ausbau und die Dokumentation von Infrastruktureinrichtungen an. Mit unseren Serviceangeboten sind wir so auf einem krisensicheren, stark expandierenden Wachstumsmarkt tätig. Neben regional und überregional tätigen Netzbetreibern, gehören auch Städte und Gemeinden zu unseren Kunden.

شرکت در شهر Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 493579

Master Data Manager.

Master Data Manager .

KELLER Group GmbH * Munich * Regular Employment * Full-time - Keller Sports was established in 2005 in Munich, in the conviction that every person should have a full life. We firmly believe that physical activity contributes significantly to a healthy body and mind. As the first digital premium point, we offer our customers unique sports services, products, and original content - nestled in an exclusive membership. With sporting expertise and in close cooperation with the major sports brands in the world, we select our portfolio. In our Munich office we are always working on innovative ideas, keller-sports.de to our online stores and keller-x.de bring our app KELLER smiles and our Brand Experience Base even closer to our customers.

KELLER Group GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Keller Sports ist im Jahr 2005 in München aus der Überzeugung heraus entstanden, dass jeder Mensch ein erfülltes Leben haben soll. Wir glauben fest daran, dass sportliche Aktivität entscheidend zu einem gesunden Körper und Geist beiträgt. Als erste digitale Premium-Anlaufstelle bieten wir unseren Kunden einzigartige Sport-Services, Produkte und eigenen Content – eingebettet in einer exklusiven Membership. Mit sportlicher Expertise und in enger Zusammenarbeit mit den wichtigsten Sportmarken der Welt wählen wir unser Portfolio. In unserem Münchner Office arbeiten wir stets an innovativen Ideen, um unseren Onlineshops keller-sports.de und keller-x.de, unsere App KELLER sMiles und unsere Brand Experience Base noch näher an unseren Kunden bringen.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 186819

Patent attorney employee or Fremdsprachenkorrespondent.

Patentanwaltsfachangestellter oder Fremdsprachenkorrespondent .

For our office in Munich we are looking for a paralegal (m / w / d) or foreign language correspondents (m / w / d) * training as paralegal (m / w / d) or foreign language correspondent / translator (m / w / d) or equivalent Education - As one of the largest and most prestigious law firms for Intellectual Property in Europe, we offer our clients everything from one source: from advice on patents for technological inventions on the protection of designs and brands to copyright, antitrust and competition law - in all traditional scientific and engineering disciplines, in both traditional and young industries across national boundaries. * Correspondence with clients and offices in Germany and abroad, client communication via subject-specific portals and formal process is managed within a partner department and / or the Department

Für unseren Standort in München suchen wir einen Patentanwaltsfachangestellten (m/w/d) oder Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) * Ausbildung zum Patentanwaltsfachangestellten (m/w/d) oder Fremdsprachenkorrespondenten/ Übersetzer (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung - Als eine der größten und renommiertesten Kanzleien für Intellectual Property in Europa bieten wir unseren Mandanten alles aus einer Hand: von der Beratung bei Patenten für technische Erfindungen über den Schutz von Designs und Marken bis zum Urheber-, Kartell- und Wettbewerbsrecht - in allen klassischen natur- und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen, in traditionellen und jungen Branchen, über Ländergrenzen hinweg. * Korrespondenz mit Mandanten und Ämtern im In- und Ausland, Mandantenkommunikation über fachspezifische Portale sowie Formalsachbearbeitung in einem Partnerdezernat und/oder in der Fachabteilung

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 805916

RFP Specialist.

RfP Specialist .

we are looking for our dedicated team at the earliest possible date in Munich a / n RFP Specialist (m / w / d) * Maintenance and development of the RFP content as part of a holistic RFP process, in coordination with relevant departments and decision-making bodies - Golding Capital Partners GmbH Munich * * Regular employment * full-time - Golding Capital Partners is a leading independent asset manager for private equity, private debt and infrastructure in Europe with around 9 billion euros in assets under management. Our business partners are the focus of our corporate philosophy - for them we let everything stand and lie. We operate every day in an exciting and contrasting environment by global investors and international investment funds. around 110 employees currently work at the sites in Munich, Luxembourg, London, New York and Tokyo.

Für unser engagiertes Team suchen wir zum nächstmöglichen Termin am Standort München eine/n RfP Specialist (m/w/d) * Pflege und Weiterentwicklung der RfP-Inhalte im Rahmen eines gesamthaften RFP-Prozesses, auch in Abstimmung mit relevanten Fachabteilungen und Entscheidungsgremien - Golding Capital Partners GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Golding Capital Partners ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa mit rund 9 Milliarden Euro Assets under Management. Unsere Geschäftspartner stehen im Fokus unserer Unternehmensphilosophie - für sie lassen wir alles stehen und liegen. Wir agieren täglich in einem spannenden und kontrastreichen Umfeld von global agierenden Investoren und internationalen Beteiligungsfonds. An den Standorten München, Luxemburg, London, New York und Tokio arbeiten derzeit rund 110 Mitarbeiter.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 918715

ERP configurator specialist home office possible.

ERP Konfigurator Fachinformatiker Home Office möglich.

We a / n ERP configurator specialist (m / w / d) home office can look for the implementation of customer requirements - Novabit Informationssysteme GmbH * Sauerlach near Munich, Berlin * Regular Employment * Home Office, full-time - About Us - The Novabit Informationssysteme GmbH is the manufacturer of the free open source ERP kit Nuclos. With the ERP modular, small and medium enterprises can quickly and inexpensively customized ERP solutions (called Nuclets) realize their business processes - with their own resources or, if necessary with the support of Novabit. The kit is doing no fixed, immutable functions before, but provides mechanisms set this individually. Of course you can also work in Germany in the home office. Your tasks

Für die Umsetzung von Kundenanforderungen suchen wir eine/n ERP-Konfigurator Fachinformatiker (m/w/d) Home Office möglich - Novabit Informationssysteme GmbH * Sauerlach bei München, Berlin * Feste Anstellung * Home Office,Vollzeit - Über Uns - Die Novabit Informationssysteme GmbH ist der Hersteller des kostenlosen Open Source ERP-Baukastens Nuclos. Mit dem ERP-Baukasten können auch kleine und mittelständische Unternehmen schnell und kostengünstig individuelle ERP-Lösungen (so genannte Nuclets) für ihre Geschäftsprozesse realisieren – mit den eigenen Ressourcen oder bei Bedarf mit der Unterstützung von Novabit. Der Baukasten gibt dabei keinen festen, unveränderlichen Funktionsumfang vor, sondern bietet Mechanismen diesen individuell festzulegen. Gerne können Sie auch deutschlandweit im Home Office arbeiten. Ihre Aufgaben

شرکت در شهر Sauerlach bei München, Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 400050

Java developers home office possible.

Java Entwickler Home Office möglich.

Your task will consist in particular, individual ERP implement systems with the ERP modular Nuclos and Java. * Good knowledge of Java Novabit Informationssysteme GmbH * Berlin, Sauerlach near Munich, Germany far as possible in the home office * Regular Employment * Full time - Novabit Informationssysteme GmbH Nuclos has developed. Nuclos is an open source ERP modular and provides tools and components to build customized for businesses and lean ERP solutions. Already Nuclos is successfully used in many industries - from small enterprises to global corporations. You have courage to personal responsibility? Them makes it fun to implement with high quality standards and responsibility individual and diverse systems? Then we're looking exactly for you! Of course you can also work in Germany in the home office.

Ihre Aufgabe wird insbesondere darin bestehen, individuelle ERP Systeme mit dem ERP Baukasten Nuclos und mit Java umzusetzen. * Gute Kenntnisse in Java Novabit Informationssysteme GmbH * Berlin und Sauerlach bei München, deutschlandweit im Homeoffice möglich * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Novabit Informationssysteme GmbH hat Nuclos entwickelt. Nuclos ist ein Open Source ERP Baukasten und bietet Werkzeuge und Bausteine, um für Unternehmen individuelle und schlanke ERP Lösungen zu bauen. Schon jetzt wird Nuclos erfolgreich in vielen Branchen eingesetzt - von kleinen Unternehmen bis zum Weltkonzern. Sie haben Mut zur Eigenverantwortung? Ihnen macht es Spaß, mit hohem Qualitätsanspruch und Verantwortungsbewusstsein individuelle und vielfältige Systeme umzusetzen? Dann suchen wir genau Sie! Gerne können Sie auch deutschlandweit im Home Office arbeiten.

شرکت در شهر Berlin und Sauerlach bei München, deutschlandweit im Homeoffice möglich آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 271015

General Accountant Leader.

General Leader Accountant .

Panasonic Electric Works Europe AG * Ottobrunn near Munich * Regular Employment * Full-time - Panasonic Corporation is a worldwide leader in the development and marketing of electronic products for a variety of applications in the field of retail and industrial business. In Europe, Panasonic has more than 10,000 employees. The Panasonic Electric Works Europe AG, based in Ottobrunn part of the business 'Industrial Solutions Company' and employs currently about 500 employees. Our goal is to help you develop your career and your talents. We would like to offer the opportunity to grow in our organization, supported by a wide range of training and development measures, complemented by an attractive salary package, 30 days holiday, transport allowance etc.

Panasonic Electric Works Europe AG * Ottobrunn bei München * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung elektronischer Produkte für verschiedene Einsatzzwecke im Bereich des Endkunden- und Industriegeschäfts. In Europa beschäftigt Panasonic mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Panasonic Electric Works Europe AG mit Sitz in Ottobrunn gehört zum Geschäftsbereich 'Industrial Solutions Company' und beschäftigt europaweit ca. 500 Mitarbeiter. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Karriere und Ihre Talente weiterzuentwickeln. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten, in unserer Organisation zu wachsen, unterstützt durch eine Vielzahl an Trainings- und Entwicklungsmaßnahmen, ergänzt durch ein attraktives Gehaltspaket, 30 Tage Urlaub, Transportkostenzuschuss etc.

شرکت در شهر Ottobrunn bei München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 440303

SAP Vendor Invoice Management Consultants (VIM).

SAP Vendor Invoice Management Berater (VIM) .

You have experience as a SAP consultant or key user in the field VIM for SAP as well as in the design and implementation of VIM solutions. * You convince experience with well-founded SAP Vendor Invoice Management / VIM Open Text. Will inspire us pioneers in SAP consulting and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * Your job is the autonomous implementation of SAP VIM projects with our mid-market customers. * You konzipierst customized SAP VIM solutions based on modern ECM solution platforms. * From you business processes and IT infrastructures in the context of SAP are analyzed. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Cologne, Munich, and more * Regular Employment * Full-time - Rousing good!

Du hast Erfahrung als SAP Berater oder Key User im Bereich VIM für SAP sowie in der Konzeption und Implementierung von VIM Lösungen. * Du überzeugst mit fundierte SAP Vendor Invoice Management / VIM OpenText Erfahrung. Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Beratung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Deine Aufgabe ist die eigenverantwortliche Durchführung von SAP VIM Projekten bei unseren mittelständischen Kunden. * Du konzipierst kundenspezifische SAP VIM-Lösungen auf Basis moderner ECM Lösungs-Plattformen. * Von Dir werden Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen im Kontext von SAP analysiert. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, und weitere * Feste Anstellung * Vollzeit - Mitreißend gut!

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, und weitere آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 960481

SAP Architect data migration.

SAP Architekt Datenmigration .

Our SAP expertise that is inspiring! Will inspire us pioneers in SAP development and let yourself from itelligence Spirit! As part of the NTT DATA Group, we specialize in value-added SAP solutions for our worldwide customers. * You are working for at least three years in the SAP data migration and know yourself with migration tools and methods such as LSMW and SAP Migration Cockpit Very good * You also convince through in-depth knowledge of ABAP development and SAP data models. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Cologne, Munich, Oldenburg, Pforzh * Regular Employment * Full-time - Rousing good! Performers and pioneers in the IT industry, watch out! Do you wish to take the next career step and be part of our highly qualified team with more than 8,000 specialists in 25 countries?

Unsere SAP-Expertise, die inspirierend wirkt! Werde mit uns Vorreiter in der SAP-Entwicklung und lass Dich vom itelligence Spirit begeistern! Als Teil der NTT DATA Gruppe sind wir auf wertschöpfende SAP-Lösungen für unsere weltweiten Kunden spezialisiert. * Du bist seit mindestens drei Jahren in der SAP Datenmigration tätig und kennst Dich mit Migrationswerkzeugen und Methoden wie LSMW und SAP Migration Cockpitsehr gut aus * Du überzeugst außerdem durch fundiertes Wissen in der ABAP Entwicklung und der SAP Datenmodelle. itelligence AG * Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, Oldenburg, Pforzh * Feste Anstellung * Vollzeit - Mitreißend gut! Performer und Pioniere in der IT-Branche aufgepasst! Möchtest Du den nächsten Karriereschritt machen und Teil unseres hochqualifizierten Teams mit mehr als 8.000 Spezialisten in 25 Ländern sein?

شرکت در شهر Berlin, Bielefeld, Dortmund, Göttingen, Heidelberg, Hamburg, Jena, Köln, München, Oldenburg, Pforzh آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir