آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 621646

Employees Batch Record Review.

Mitarbeiter Batch Record Review .

Motivated employees are there a must. Become part of a 1,600-strong idea. Biotest AG Dreieich * * Regular Employment * Full time - Health is teamwork. As international as a group, as personal as a medium-sized company which is the culture at Biotest. As a global specialist in immunology and hematology is "saving lives" our mission. With innovative products and pioneering research we give chronically ill new perspectives. Individual support and development prospects are a matter of everyday life. They are well structured, independent and reliable? Looking for a task in which they manage not only but can actively shape? * Carrying out the review of batch documentation in operation * Views and Complete operational documents, in compliance with internal and regulatory Reglungen (FDA, EU directives, internal regulations)

Motivierte Mitarbeiter sind da ein Muss. Werden Sie Teil einer 1.600 Mitarbeiter starken Idee. Biotest AG * Dreieich * Feste Anstellung * Vollzeit - Gesundheit ist Teamarbeit. So international wie ein Konzern, so persönlich wie ein Mittelständler, das ist die Kultur bei Biotest. Als weltweiter Spezialist für Immunologie und Hämatologie heißt unsere Mission „Leben retten“. Mit innovativen Produkten und richtungsweisender Forschung geben wir chronisch Kranken neue Perspektiven. Individuelle Förderung und Entwicklungsperspektiven gehören darum zu unserem Alltag. Sie sind gut strukturiert, eigenständig und verlässlich? Sie suchen eine Aufgabe, bei der Sie nicht bloß verwalten, sondern aktiv mitgestalten können? * Durchführung des Review der Batch-Dokumentation im Betrieb * Sichten und Vervollständigen betrieblicher Dokumente unter Beachtung interner und gesetzlicher Reglungen (FDA, EU-Richtlinien, interne Vorgaben)

شرکت در شهر Dreieich آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 459988

Laboratory Specialist / Services in Clinical Chemistry Immunology Field Service Field based (home office).

Laborspezialist/in Klinische Chemie & Immunologie Aussendienst Field based (home office).

Our work is to identify the needs of our customers in the clinical laboratory, hospital and blood bank to understand and exceed. Our team success is based on strong principles of cooperation and a common passion for the future of laboratory medicine. * Proactive networking and contacts with laboratory KOL's with the goal of Ortho sales * Several years of sales experience in managing clinical laboratories, focus - Ortho-Clinical Diagnostics * nationwide * Regular Employment * Home Office, full-time - we are committed to ensuring that improving lives of patients through diagnosis and obtain. In this context, we are looking for qualified employees who share this vision with us and are ready for new adventures. make as a member of our team your own career and contribute your part to the fact that our company continues to grow.

Unsere Arbeit besteht darin, die Bedürfnisse unserer Kunden aus dem klinischen Labor, Krankenhaus und Blutbank zu erkennen, zu verstehen und zu übertreffen. Unser Teamerfolg basiert auf starken Prinzipien der Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Leidenschaft für Zukunft der Labormedizin. * Proaktive Vernetzung und Kontaktpflege mit Labor KOL's mit dem Ziel, die Ortho Vertriebs- * Mehrjährige Außendiensterfahrung in der Betreuung klinischer Labore, Schwerpunkt - Ortho-Clinical Diagnostics GmbH * bundesweit * Feste Anstellung * Home Office,Vollzeit - Wir setzen uns dafür ein, das Leben von Patienten durch Diagnostik zu verbessern und zu erhalten. In diesem Zusammenhang suchen wir qualifizierte Mitarbeiter, die diese Vision mit uns teilen und bereit sind für neue Abenteuer. Als Mitglied unseres Teams gestalten Sie Ihre eigene Karriere und tragen Ihren Teil dazu bei, dass unser Unternehmen weiter wächst.

شرکت در شهر bundesweit آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 686985

Specialist Geoinformatics / Cartography / Land Survey.

Fachkraft Geoinformatik / Kartografie / Vermessung.

To strengthen our CAD, mapping and survey area we are looking at the site of our company headquarters a specialist (m / w / d) in the field - ECB GEO PROJECT GmbH - The ECB GEO PROJECT GmbH is renowned for being an independent engineering service everywhere active where it comes to the planning of pipeline and cable projects. Geoinformatics / Cartography / Land Survey * Berlin * Regular Employment * Full-time - we realize every year a number of pipeline projects and plans for the construction of facilities for production, storage and propagation of biogenic fuels and propellants. Through our special experiences we can u. a. refer to more than 6,800 km pipeline projects realized. Your tasks * Processing of cartographic plan work with CAD software * Production of detail, special and general plans * Analysis of data and preparation of documentation

Zur Verstärkung unseres CAD-, Kartografie- und Vermessungsbereiches suchen wir ab sofort am Standort unseres Firmensitzes eine Fachkraft (m/w/d) im Fachgebiet - ECB GEO PROJECT GmbH - Die ECB GEO PROJECT GmbH ist bundesweit als unabhängiger Ingenieurdienstleister überall dort aktiv, wo es um die Planung von Pipeline- und Kabelprojekten geht. Geoinformatik / Kartografie / Vermessung * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - realisieren wir Jahr für Jahr eine Vielzahl an Leitungsprojekten und Planungen zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Lagerung und Fortleitung biogener Brenn- und Treibstoffe. Durch unsere speziellen Erfahrungen können wir u. a. auf mehr als 6.800 km realisierte Leitungsprojekte verweisen. Ihre Aufgaben * Bearbeitung des kartografischen Planwerkes mit CAD-Software * Anfertigung von Detail-, Sonder- und Übersichtsplänen * Auswertung von Daten und Erstellung von Dokumentationen

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 321992

Dr. rer. nat. Physics & vacuum technology.

Dr. rer. nat. Physik & Vakuumtechnologie .

Professional Scientists GmbH - Dr. rer. nat. Physics & Vacuum Technology (m / w / d) * Stuttgart area * Regular Employment * Full-time - professional scientists - is for potential candidates, the focal point for career planning and market research and for companies in the contact with the effort looking for the competitive service providers in research, development and Technology. Optics, surface physics, solid state physics, beam-based optical processing, process development - we are looking for a dedicated staff (m / f / d) who wants to bring his experience with vacuum technology and particle beams with enthusiasm for the processing of optical surfaces for our prestigious clients in the high technology sector. This is a permanent position in a direct placement within 80 kilometers around Stuttgart. Technologically sophisticated: for the company stands.

Professional Scientists GmbH - Dr. rer. nat. Physik & Vakuumtechnologie (m/w/d) * Raum Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - professional scientists - ist für potentielle Kandidaten die Anlaufstelle für Karriereplanung und Marktsondierung und für Unternehmen der Ansprechpartner bei der aufwendigen Suche nach den umkämpften Leistungsträgern in Forschung, Entwicklung und Technologie. Optik, Oberflächenphysik, Festkörperphysik, strahlbasierte Optikbearbeitung, Prozessentwicklung - Für unseren renommierten Kunden aus dem Hochtechnologiesektor suchen wir einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d), der seine Erfahrung mit Vakuumtechnologie und Teilchenstrahlen mit Begeisterung für die Bearbeitung optischer Oberflächen einbringen möchte. Hierbei handelt es sich um eine Festanstellung im Rahmen einer Direktvermittlung im Umkreis von 80 Kilometern um Stuttgart. Technologisch anspruchsvoll: dafür steht das Unternehmen.

شرکت در شهر Raum Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 637293

Chemical Laboratory / Chemical Technical Assistant (CTA) / BTA, LTA, PTA.

Chemielaborant/Chemisch technischer Assistent (CTA)/BTA, LTA, PTA .

Successfully completed training as a chemical / chemical-technical assistant or BTA, LTA, PTA with at least 2 - years of experience - Jassen GmbH * Nuremberg * Regular Employment * Full time - Jassen GmbH stands with your brand Ojesh for luxury, beauty and lifestyle. Our own research team consisting of science and pharmaceuticals, developed in Nuremberg innovative modern recipes with, inter alia, Active ingredients such as hyaluronic acid. Become a part of it and support us with your commitment! * Participate in the development of cosmetic products and their optimization according to customer requirements, legal requirements, sustainable and economic aspects (eg emulsions, wetting solutions for nonwoven masks) * Support for planning, implementation and documentation of development projects * search for suitable raw materials, procurement of patterns and associated Documents

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborant / chemisch-technischer Assistent oder BTA , LTA, PTA mit mindestens 2 - jähriger Berufserfahrung - Jassen GmbH * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Jassen GmbH steht mit Ihrer Marke Ojesh für Luxus, Beauty und Lifestyle. Unser eigenes Forschungsteam bestehend aus Wissenschaft und Pharma, entwickelt in Nürnberg innovative moderne Rezepturen mit u.a. Wirkstoffen wie Hyaluronsäure. Werden auch Sie Teil davon und unterstützen Sie uns mit Ihrem Engagement! * Mitwirkung bei der Entwicklung von kosmetischen Mitteln und deren Optimierung nach Kundenanforderungen, gesetzlichen Vorgaben, nachhaltigen und wirtschaftlichen Aspekten (z.B. Emulsionen, Tränklösungen für Vliesmasken) * Unterstützung bei Planung, Durchführung und Dokumentation von Entwicklungsprojekten * Recherche nach geeigneten Rohstoffen, Beschaffung von Mustern und zugehöriger Dokumente

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 651076

Research Fellow in the Department of Radiological Emergency Response.

Wissenschaftlicher Referent in der Abteilung Radiologischer Notfallschutz.

Apply as a scientific and technical Federal Institute BfS reports to the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) the Federal Office for Radiation Protection as a Research Fellow (m / w / d). You have completed a university degree (university diploma or master) in a scientific discipline such as physics, computer science, mathematics, earth sciences or equivalent * They have both orally and in writing about strong communication skills and are able scientific facts journalistic and specific target groups prepare

Bewerben Sie sich beim Bundesamt für Strahlenschutz als Wissenschaftlicher Referent (m/w/d) Als wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde gehört das BfS zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). * Sie haben ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (universitäres Diplom oder Master) in einer naturwissenschaftlichen Disziplin, wie Physik, Informatik, Mathematik, Geowissenschaften oder vergleichbar * Sie verfügen sowohl mündlich als auch schriftlich über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und sind fähig wissenschaftliche Sachverhalte journalistisch und zielgruppenspezifisch aufzubereiten

شرکت در شهر Freiburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 645982

Research Fellow (70%) Radiological part-time in the Department of Emergency Response.

Wissenschaftlicher Referent in Teilzeit (70 %) in der Abteilung Radiologischer Notfallschutz.

Apply now to the Federal Office for Radiation Protection as a Research Fellow (m / w / d) (70%) is one part-time as a scientific and technical Federal Institute BfS for the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). You have completed a university degree (university diploma or master) in a scientific and technical discipline such as computer science, mathematics, physics, earth science or similar - the regular weekly working We can offer one to 31.12.2022 temporary employment with 70% under flexible working hours in a responsible and varied work in a scientific-technical federal authority (Place: 79098 Freiburg) and - Federal Office for radiation protection * Freiburg * Temporary contract part-time *

Bewerben Sie sich beim Bundesamt für Strahlenschutz als Wissenschaftlicher Referent (m/w/d) in Teilzeit (70 %) Als wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde gehört das BfS zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). * Sie haben ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (universitäres Diplom oder Master) in einer naturwissenschaftlich-technischen Disziplin wie Informatik, Mathematik, Physik, Geowissenschaften oder vergleichbar - Wir bieten Ihnen in einem bis zum 31.12.2022 befristeten Arbeitsverhältnis mit 70 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Rahmen flexibler Arbeitszeiten eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer wissenschaftlich-technischen Bundesoberbehörde (Dienstort: 79098 Freiburg) sowie - Bundesamt für Strahlenschutz * Freiburg * Befristeter Vertrag * Teilzeit

شرکت در شهر Freiburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 954977

Chemist for product development.

Chemiker für die Produktentwicklung.

To support and expand the development department we are looking for a dedicated time Chemist (m / w / d) for product development * Wiesentheid * Regular Employment * Full time - DAKO AG is a global, innovative companies in the chemical industry. produce for our national and international customers and we develop customized special lubricants, lubricant components, emulsifiers and products from renewable resources. * Development of new products in the lubricants sector * Analysis and optimization of existing formulations * Analytical and technical tests including method development * planning, implementation, evaluation and documentation of laboratory tests and application technology measurements

Zur Unterstützung und zum Ausbau der Entwicklungsabteilung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Chemiker (m/w/d) für die Produktentwicklung * Wiesentheid * Feste Anstellung * Vollzeit - Die DAKO AG ist ein weltweit agierendes, innovatives Unternehmen der Chemischen Industrie. Für unsere nationalen und internationalen Kunden produzieren und entwickeln wir kundenspezifische Spezialschmierstoffe, Schmierstoffkomponenten, Emulgatoren sowie Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen. * Entwicklung neuer Produkte im Schmierstoffbereich * Analyse und Optimierung bestehender Formulierungen * Analytische und anwendungstechnische Prüfungen inklusive Methodenentwicklung * Planung, Durchführung, Auswertung und Dokumentation von Laborversuchen und anwendungstechnischen Messungen

شرکت در شهر Wiesentheid آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 100386

Epidemiologist (Scientist / Postdoc).

Epidemiologist (Scientist / Postdoc) .

For the DFG-funded project "Endothelial bases of postoperative cognitive impairment in the elderly", we invite applications for the position of one Epidemiologist (Scientist / Postdoc) (m / f / d). * Berlin * Temporary contract * Full-time - The Molecular Epidemiology Research Group at MDC is committed to studying at the molecular level the relationship between lifestyle, genetic, metabolic and environmental factors with risk and outcome of chronic diseases: such as cognitive impairment. The successful candidate will use data from a cohort study of 1,000 older surgical patients, the biomarker Development for Postoperative Cognitive Impairment in the Elderly Study, to evaluate plasma biomarkers of endothelial dysfunction as risk factors for developing postoperative delirium (POD) during the hospital stay and postoperative cognitive dysfunction (POCD) up to 3 months after surgery.

For the DFG-funded project "Endothelial bases of postoperative cognitive impairment in the elderly", we invite applications for the position of one Epidemiologist (Scientist / Postdoc) (m/f/d). * Berlin * Befristeter Vertrag * Vollzeit - The Molecular Epidemiology Research Group at MDC is committed to studying at the molecular level the relationship between lifestyle, genetic, metabolic and environmental factors with risk and outcome of chronic diseases such as cognitive impairment. The successful candidate will use data from a cohort study of 1,000 older surgical patients, the Biomarker Development for Postoperative Cognitive Impairment in the Elderly Study, to evaluate plasma biomarkers of endothelial dysfunction as risk factors for developing postoperative delirium (POD) during the hospital stay and postoperative cognitive dysfunction (POCD) up to 3 months after surgery.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 299306

Technology and Innovation Strategy Director (all genders).

Technology and Innovation Strategy Director (all genders).

The Technology and Innovation Strategy Director (all genders) orchestrates strategy for Global Health Care Operations (GHO) in Technology and Innovation topics incl. You are leading a transversal team of cross-functional managers and experts to design, execute, and review overall technology and innovation strategy, drive insightful analyzes, lead collaborative problem-solving and prepare executive-level meetings and documents. Pharma and Biotech manufacturing technologies and digitalization, Process Analytical Technologies, product innovation and connected device, innovation operating model. You support one GHO function as strategy and business operations (SBO) partner, incl. Enablement of strategy definition and objective setting, support on specific projects, acting as a single point-of-contact with broader SBO department and experts.

The Technology and Innovation Strategy Director (all genders) orchestrates strategy for Global Healthcare Operations (GHO) in Technology and Innovation topics incl. You are leading a transversal team of cross-functional managers and experts to design, execute, and review overall technology and innovation strategy, drive insightful analyses, lead collaborative problem-solving and prepare executive-level meetings and documents. Pharma and Biotech manufacturing technologies and digitalization, Process Analytical Technologies, Product innovation and connected device, Innovation operating model. You support one GHO function as strategy & business operations (SBO) partner, incl. enablement of strategy definition and objective setting, support on specific projects, acting as single point-of-contact with broader SBO department and experts.

شرکت در شهر darmstadt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 604030

Food chemist.

Lebensmittelchemiker .

To strengthen our team in Stuttgart, we quickly looking for a / n Food Chemist (m / w / d) INSTITUTE Pieldner Service Institute of Food Quality GmbH - The international customers of Investigation laboratories include the GBA Group with its highly specialized areas of environment, food and pharmaceutical analysis of the recognized and growing analysis service. Out what is found in it - we are the "Service Institute of Food Quality" and deal with the laboratory study and evaluation of food and drinking water. Samples from many areas of food production, catering or catering are studied with us and evaluated food-law.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Stuttgart suchen wir schnellstmöglich eine/n Lebensmittelchemiker (m/w/d) INSTITUT PIELDNER Dienstleistungsinstitut für Lebensmittelqualität GmbH - Bei den internationalen Kunden von Untersuchungs-laboratorien gehört die GBA Group mit ihren hochspezialisierten Bereichen der Umwelt-, Lebensmittel- und Pharmaanalytik zu den anerkannten und stetig wachsenden Analysendienstleistern. Raus finden was drin ist - wir sind das "Dienstleistungsinstitut für Lebensmittelqualität" und befassen uns mit der labortechnischen Untersuchung und Bewertung von Lebensmitteln und Trinkwasser. Proben aus vielen Bereichen der Lebensmittel-herstellung, der Gastronomie oder dem Catering werden bei uns untersucht und lebensmittel-rechtlich beurteilt.

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 412894

Senior Product Manager Dermatology full-time or part-time (80%).

Senior Product Manager Dermatology in Vollzeit oder Teilzeit (80%).

To strengthen our team we are looking for a Senior Product Manager Dermatology (m / w / d) full-time or part-time (80%) The Senior Product Manager (SPM) Dermatology is responsible for the short- and long-term economic success of a product. * Coaching and lateral guidance of the product manager colleagues and trainees - Janssen-Cilag GmbH * Neuss * * Regular Employment part-time, full-time - We share the passion for our fellow man: for customers, patients, society, for each other. As the largest healthcare companies in the world, we are looking for people who want to cause us great - and improve the well-being and health of people around the world in Germany. We appreciate character heads, take responsibility and pleasure in it have to introduce new ideas in a team and develop us new innovative products and services.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Senior Product Manager Dermatology (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit (80%) Der Senior Produkt Manager (SPM) Dermatology ist verantwortlich für den kurz- und langfristigen wirtschaftlichen Erfolg eines Produktes. * Coaching und laterale Führung der Product Manager Kollegen und Trainees - Janssen-Cilag GmbH * Neuss * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Uns verbindet die Leidenschaft für unsere Mitmenschen: für Kunden, Patienten, die Gesellschaft, füreinander. Als größtes Gesundheitsunternehmen der Welt suchen wir Persönlichkeiten, die mit uns Großes bewirken wollen – das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen weltweit und in Deutschland zu verbessern. Wir schätzen Charakterköpfe, die Verantwortung übernehmen und Lust daran haben, im Team neue Ideen einzubringen und mit uns neue innovative Produkte und Services zu entwickeln.

شرکت در شهر Neuss آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 198322

System Engineer (m | w | d).

Systemingenieur (m|w|d).

Sensovation AG develops science market Life electro-optical sensor systems and advanced tools for our demanding customers in biotechnology, medical technology and diagnostics for. You create requirements analysis and system concepts, perform calculations and simulations, evaluate and estimate the expenses * Create system architectures You verify and characterize systems and assemblies and coordinate this You have several years of professional experience in the field of electro-optical or fine mechanical systems - Sensovation AG * Radolfzell * Regular employment * full-time - We, founded in 2000 Sensovation AG, are a medium sized, international company to expand. We employ more than 70 employees at our site in Radolfzell, directly on Lake Constance.

Die Sensovation AG entwickelt für den Life-Science-Markt elektro-optische Sensorsysteme sowie moderne Instrumente für unsere anspruchsvollen Kunden im Bereich der Biotechnologie, der Medizintechnik und der Diagnostik. * Sie erstellen Anforderungsanalysen und Systemkonzepte, führen Berechnungen und Simulationen durch, bewerten diese und schätzen den Aufwand ab * Sie erstellen Systemarchitekturen * Sie verifizieren und charakterisieren Systeme und Baugruppen und koordinieren dies * Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der elektro-optischen oder feinmechanischen Systeme mit - Sensovation AG * Radolfzell am Bodensee * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir, die im Jahre 2000 gegründete Sensovation AG, sind ein mittelständisches, international agierendes Unternehmen auf Expansionskurs. Wir beschäftigen mehr als 70 Mitarbeiter an unserem Standort in Radolfzell, direkt am Bodensee.

شرکت در شهر Radolfzell am Bodensee آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 232224

Manager Regulatory Affairs DCM / Science.

Manager DCM Regulatory Affairs / Science.

We are looking for the earliest possible date for our "Regulatory Affairs & Science area" for a Manager (m / w / d) DCM Regulatory Affairs / Science - delta pronatura - Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG * Egelsbach * Regular Employment * Full-time - like on strong brands? We also! Almost everyone knows our successful brands Dr. Beckmann, Bullrich, Blistex, and Bi-Oil. This is based on delta pronatura, a medium-sized company with headquarters in Egelsbach (between Darmstadt and Frankfurt). We are constantly on course for growth and that in more than 80 countries around the world: This is your chance for a decisive step on the career ladder! We have not only a variety of tasks with a lot of creative freedom, but in the main building, more than 200 international staff with innovative ideas.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren „Regulatory Affairs & Science Bereich“ ab sofort einen Manager (m/w/d) DCM Regulatory Affairs / Science - delta pronatura - Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG * Egelsbach * Feste Anstellung * Vollzeit - Lust auf starke Marken? Wir auch! Fast jeder kennt unsere Erfolgsmarken Dr. Beckmann, Bullrich, Blistex, und Bi-Oil. Dahinter steht delta pronatura, ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Egelsbach (zwischen Darmstadt und Frankfurt). Wir sind konstant auf Wachstumskurs und zwar in mehr als 80 Ländern weltweit: Das ist Ihre Chance für den entscheidenden Schritt auf der Karriereleiter! Bei uns gibt es nicht nur vielfältige Aufgaben mit jeder Menge Gestaltungsfreiraum, sondern im Stammhaus auch mehr als 200 internationale Mitarbeiter mit innovativen Ideen.

شرکت در شهر Egelsbach آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 957304

Laboratory assistant .

Chemielaborant .

we are looking for our location north of Karlsruhe now a chemical laboratory assistant (m / f / d) in full-time parental representation. * What is your education as a laboratory you have successfully completed. * You take the laboratory responsible for our chemical industry with a focus on chemicals, glassware and production equipment. Nanoscribe GmbH * Karlsruhe * Temporary contract * Full-time - We strive for excellence - developed with this claim and produced Nanoscribe solutions for 3D printing in the microfabrication. As a pioneer of high-precision additive manufacturing, we operate more than 70 employees the technology and world market leader and have a worldwide distribution with customers in more than 30 countries. With our hardware and software solutions and as an innovation partner to our customers, we enable new, ground-breaking applications in science and industry.

Für unseren Standort nördlich von Karlsruhe suchen wir ab sofort einen Chemielaborant (m/w/d) in Vollzeit als Elternzeitvertretung. * Deine Ausbildung als Chemielaborant hast du erfolgreich abgeschlossen. * Du übernimmst die Laborverantwortung für unseren Chemiebereich mit dem Schwerpunkt Chemikalien, Glasware und Produktionsgeräte. Nanoscribe GmbH * Karlsruhe * Befristeter Vertrag * Vollzeit - We strive for excellence – mit diesem Anspruch entwickelt und produziert Nanoscribe Lösungen für den 3D-Druck in der Mikrofabrikation. Als Pionier der hochpräzisen additiven Fertigung sind wir mit mehr als 70 Beschäftigten Technologie- und Weltmarktführer und verfügen über einen weltweiten Vertrieb mit Kunden in mehr als 30 Ländern. Mit unseren Hardware- sowie Software-Lösungen und als Innovationspartner unserer Kunden ermöglichen wir neue, bahnbrechende Anwendungen in Wissenschaft und Industrie.

شرکت در شهر Karlsruhe آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 950140

Technical assistant / laboratory technician process development CTA / physics or chemistry laboratory / microtechnologist.

Technischer Assistent / Laborant Prozessentwicklung CTA / Physik oder Chemielaborant / Mikrotechnologe.

An appropriate training, for example, as microtechnologist, Physical-Technical or Chemical-Technical Assistant, physics or chemistry laboratory technician (m / w / d) have successfully completed you. For research and development work on Quantum Well, quantum dot and Quantendashstrukturen in InP material system, we are looking for our sites Würzburg or Meiningen now a technical assistant / laboratory technician process development (m / f / d) - CTA / physics or chemistry laboratory / microtechnologist * thanks to your technical knowledge and experience from your daily work to identify opportunities for improvement and drive as the development of new technologies critical to moving forward. * In order to optimally prepare for your new role, you will also receive your job at Sensalight at the beginning of your activity a comprehensive introduction to the technical details.

Eine passende Ausbildung, beispielsweise als Mikrotechnologe, Physikalisch-Technischer oder Chemisch-Technischer Assistent, Physik- oder Chemielaborant (m/w/d) haben Sie erfolgreich abgeschlossen. Für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu Quantenfilm-, Quantenpunkt- und Quantendashstrukturen im InP-Materialsystem suchen wir für unsere Standorte Würzburg oder Meiningen ab sofort einen Technischen Assistent / Laborant Prozessentwicklung (m/w/d) - CTA / Physik- oder Chemielaborant / Mikrotechnologe * Dank Ihres technischen Verständnisses und den Erfahrungen aus Ihrer täglichen Arbeit identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten und treiben so die Entwicklung neuer Technologien entscheidend mit voran. * Um Sie auf Ihre neue Aufgabe optimal vorzubereiten, erhalten Sie zudem bei Sensalight zu Beginn Ihrer Tätigkeit eine umfassende Einführung in die technischen Details Ihrer Aufgabe.

شرکت در شهر Würzburg, Meiningen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 179056

Chemical laboratory for measurement technology.

Chemielaborant für die Messtechnik.

You have successfully completed training as a laboratory assistant (m / w / d), or an equivalent qualification with relevant professional experience. GALAB Laboratories GmbH * Hamburg * Regular Employment * Full-time - GALAB is a highly modern, internationally operating food and commercial laboratory based in Hamburg-Bergedorf. For 25 years we offer our customers a powerful analytics, reliable quality and competent service. Your tasks * schedule planning and competent evaluation of measurement orders of food and consumer goods samples * Assignment and coordination of sample preparation in consultation with the laboratory team * business support for our customer service * apply appropriate quality controls and plausibility checks - Your profile

Sie besitzen eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Chemielaboranten (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation mit entsprechender Berufserfahrung. GALAB Laboratories GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - GALAB ist ein hochmodernes, international tätiges Lebensmittel- und Handelslaboratorium mit Sitz in Hamburg-Bergedorf. Seit 25 Jahren bieten wir unseren Kunden eine leistungsfähige Analytik, eine zuverlässige Qualität und einen kompetenten Service. Ihre Aufgaben * termingerechte Planung und fachkompetente Auswertung von Messaufträgen von Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben * Beauftragung und Koordination der Probenvorbereitung in Absprache mit dem Laborteam * fachlicher Ansprechpartner für unseren Kundendienst * Durchführung geeigneter Qualitätskontrollen und Plausibilitätsprüfungen - Ihr Profil

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 320820

Group Manager Analytics & Plant support.

Gruppenleiter Analytics & Plant Support .

INEOS Solvents Germany GmbH is part of the INEOS Group and employs at sites Moers and Herne about 500 employees. INEOS Solvents Germany GmbH * Moers * Regular Employment * Full-time - who we are - INEOS was founded in 1998 and is one of the largest chemical companies in the world. 22,000 employees at 183 locations in 26 countries generate annual sales of about 60 billion US dollars. There are mainly oxygenated solvents and fine chemicals manufactured in Europe. Department Analytics & Plant Support - location Moers, Germany - Line Manager Manager APS - These are your tasks * Planning, organization and evaluation of work on the development and optimization of process * planning and conducting field tests of technical methods and apparatus configurations in coordination with the departments and the factories

INEOS Solvents Germany GmbH gehört zur INEOS Gruppe und beschäftigt an den Standorten Moers und Herne rund 500 Mitarbeiter. INEOS Solvents Germany GmbH * Moers * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer wir sind - INEOS wurde 1998 gegründet und ist eines der größten Chemieunternehmen der Welt. 22.000 Beschäftigte an 183 Standorte in 26 Ländern erwirtschaften pro Jahr einen Umsatz von ungefähr 60 Mrd. US-Dollar. Es werden vor allem sauerstoffhaltige Lösemittel und Feinchemikalien in Europa hergestellt. Department Analytics & Plant Support - Location Moers, Deutschland - Line Manager Manager APS - Das sind Ihre Aufgaben * Planung, Organisation und Auswertung von Arbeiten zur Entwicklung und Optimierung von Verfahren * Planung und Durchführung von Betriebsversuchen technischer Verfahren und Apparatekonfigurationen in Abstimmung mit den Abteilungen und den Betrieben

شرکت در شهر Moers آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 787293

Team leader for the wet chemistry.

Teamleiter für den Bereich Nasschemie.

We want to expand our leading position and currently looking for a Team Leader (m / f / d) in the field of wet chemistry * Organizational and technical management of a laboratory team for the determination of ingredients in food and feed means of wet-chemical and / or of apparatus methods - AGROLAB LUFA GmbH * Kiel * Regular employment * full-time - Our rapidly growing laboratory group offers a comprehensive analytical range of services for agricultural, environmental and food industries. With over 1,700 employees in 26 branches, we are among the market leaders in our sector. full-time, at the site AGROLAB LUFA GmbH in Kiel * Resource planning and management * Monitoring and improving operational procedures and processes * coordination and implementation of validations * promotion and motivation of employees through an open and communicative management style

Wir möchten unsere führende Stellung ausbauen und suchen ab sofort einen Teamleiter (m/w/d) für den Bereich Nasschemie * Organisatorische und fachliche Leitung eines Laborteams zur Bestimmung von Inhaltsstoffen in Lebens- und Futtermitteln mittels nasschemischer und/oder apparativer Verfahren - AGROLAB LUFA GmbH * Kiel * Feste Anstellung * Vollzeit - Unsere stark wachsende Laborgruppe bietet weltweit ein umfassendes analytisches Leistungsspektrum für Agrar, Umwelt und Lebensmittel an. Mit über 1700 Mitarbeitern in 26 europäischen Niederlassungen zählen wir zu den Marktführern unserer Branche. in Vollzeit, am Standort AGROLAB LUFA GmbH in Kiel * Ressourcenplanung und –verwaltung * Überwachung und Verbesserung der betrieblichen Abläufe und Prozesse * Koordination und Durchführung von Validierungen * Förderung und Motivation der Mitarbeiter durch einen offenen und kommunikativen Führungsstil

شرکت در شهر Kiel آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 425002

Food Chemist / Chemist / Chemical Laboratory experienced professional / CTA.

Lebensmittelchemiker / Chemiker / Berufserfahrener Chemielaborant / CTA .

University degree in Chemistry / Food Chemistry or related disciplines with a focus on analytics or education as chemical / CTA with professional experience in the field of measuring technology - from the foods that you eat on the water that you drink, right down to the drugs, the they rely, Eurofins is working with the biggest companies in the world together, to ensure that the products are safe, their ingredients are authentic and the labeling is correct.

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Chemie / Lebensmittelchemie oder verwandter Fachrichtungen mit Schwerpunkt Analytik oder Ausbildung als Chemielaborant/CTA mit Berufserfahrung im Bereich der Messtechnik - Von den Lebensmitteln, die Sie essen, über das Wasser, das Sie trinken, bis hin zu den Medikamenten, auf die Sie sich verlassen, arbeitet Eurofins mit den größten Unternehmen der Welt zusammen, um zu gewährleisten, dass die gelieferten Produkte sicher sind, ihre Inhaltsstoffe authentisch sind und die Kennzeichnung korrekt ist.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 259241

Engineer * in the range IR and IR simulation technology.

Ingenieur*in im Bereich IR Simulation und IR Systemtechnik.

Then apply with us and take the opportunity sought within the framework of application-oriented research and technology projects in a prestigious research institute * r CAD modeler * be in / Simulation Engineer * in / sensor system developers * into. Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB - The Fraunhofer Institute for Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB has approximately 700 employees in five locations of the largest Fraunhofer Institute. They are enthusiastic about the numerical simulation of physical-technical processes and for radiometric sensor systems and methods of measurement used by the sea? You have to engage in an interdisciplinary team with technical and scientific project work in the field of object modeling, simulation and measurement systems for marine EO / IR scenarios like?

Dann bewerben Sie sich bei uns und ergreifen Sie die Chance, im Rahmen von anwendungsnahen Forschungs- und Technologieprojekten in einem renommierten Forschungsinstitut zum*r gefragten CAD-Modellierer*in / Simulationsingenieur*in / Sensorsystementwickler*in zu werden. Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB - Das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB ist mit rund 700 Mitarbeitenden an fünf Standorten eines der größten Fraunhofer-Institute. Sie begeistern sich für die numerische Simulation physikalisch-technischer Prozesse sowie für radiometrische Sensorsysteme und Messverfahren zum Einsatz am Meer? Sie haben Lust, sich in einem interdisziplinären Team mit technisch-wissenschaftlichen Projektarbeiten im Bereich der Objektmodellierung, Simulation und Messsysteme für maritime EO/IR-Szenarien zu beschäftigen?

شرکت در شهر Ettlingen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 491432

Customer Site Supervisor Laboratory, Munich.

Customer Site Supervisor Laboratory, Munich.

We are currently recruiting a Team Leader m / f / d Laboratory at Customer Site * across multiple functional areas at a key customer site * Became trusted adviser for customer and expedite any site escalation - When you are part of the team at Thermo Fisher Scientific , you will do important work, like helping customers in finding cures for cancer, protecting the environment or making sure our food is safe. Customer location in Munich, Germany * Lead, coach, and providing highly specialized support Directly contributing to the customer experience * Lead customer and program communication, candidate selection process, support workout, and evaluate staff performance * Lead site involvement with large multi-site program * Proven excellence in developing customer relationships - Thermo Fisher Scientific * Munich * Regular employment * full-time

We are currently recruiting a Team Leader m/f/d, Laboratory at Customer Site * across multiple functional areas at a key customer site * Became trusted adviser for customer and expedite any site escalation - When you are part of the team at Thermo Fisher Scientific, you will do important work, like helping customers in finding cures for cancer, protecting the environment or making sure our food is safe. Customer location in Munich, Germany * Lead, coach, and providing highly specialized support directly contributing to the customer experience * Lead customer and program communication, candidate selection process, support training, and evaluate staff performance * Lead site involvement with large multi-site program * Proven excellence in developing customer relationships - Thermo Fisher Scientific * München * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 302729

Regulatory Manager Cleaning Solutions.

Regulatory Manager Cleaning Solutions.

Develop a global structure for dealing with regulatory issues in the Product Line Cleaning Solutions (PL CS) * Creation of Product Data Records for Cleaningprodukte * Experience in the industrial regulatory affairs area - Evonik Nutrition & Care GmbH * food * Regular Employment * Full-time - Country and location: Germany: Food application: innovation management (R & D) career level: Experienced (2-5 years) company: Evonik Nutrition & Care GmbH - business unit: (Goldschmidtstr.) Care Solutions - Evonik, one of the world's leading specialty chemicals company is, for attractive business and innovation. We work in a trusting and results-oriented corporate culture, focused on profitable growth and increase in shareholder value. In over 100 countries, we benefit from proximity to customers and leading market positions.

Aufbau einer globalen Struktur für die Bearbeitung von regulatorischen Fragestellungen in der Product Line Cleaning Solutions (PL CS) * Erstellung von Product Data Records für Cleaningprodukte * Berufserfahrung im industriellen Regulatory Affairs Bereich - Evonik Nutrition & Care GmbH * Essen * Feste Anstellung * Vollzeit - Land und Standort: Deutschland: Essen (Goldschmidtstr.) Einsatzgebiet: Innovationsmanagement (F&E) Karriere Level: Berufserfahrene (2-5 Jahre) Gesellschaft: Evonik Nutrition & Care GmbH - Geschäftseinheit: Care Solutions - Evonik, eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie, steht für attraktive Geschäfte und Innovationskraft. Wir arbeiten in einer vertrauensvollen und ergebnisorientierten Unternehmenskultur, ausgerichtet auf profitables Wachstum und die Steigerung des Unternehmenswertes. In über 100 Ländern profitieren wir von Kundennähe und führenden Marktpositionen.

شرکت در شهر Essen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 571882

PTA as a training lecturers in the field nationwide open areas near the home.

PTA als Schulungsreferenten im Außendienst bundesweit offene Gebiete in Wohnortnähe.

They serve selected pharmacies in your community-based training area You train the staff in the pharmacies with innovative tools and training concepts IQVIA CSMS GmbH * nationwide * Regular Employment * Full-time - we have produced a new path - called human data science - to advancements in the areas of advancing technology, and analysis of the inventiveness. A new way to support our customers in advancing health care and to help patients worldwide. Inspired by the industry, we support our employees feel fully committed to finding solutions that support pharmaceutical companies in advancing innovation, achieve their full potential and to optimize medical care. This is your success * Your success is recognized and rewarded - That's you

Sie betreuen ausgewählte Apotheken in Ihrem wohnortnahen Schulungsgebiet * Sie trainieren das Personal in den Apotheken mit innovativen Tools und Schulungskonzepten IQVIA CSMS GmbH * bundesweit * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir haben einen neuen Weg hervorgebracht – genannt Human Data Science – um Weiterentwicklungen in den Bereichen der Technologie, der Analyse und des Ideenreichtums voranzutreiben. Ein neuer Weg, der unsere Kunden dabei unterstützt, das Gesundheitswesen voranzubringen und Patienten weltweit zu helfen. Inspiriert von der Industrie, die wir unterstützen, fühlen sich unsere Mitarbeiter voll und ganz verpflichtet, Lösungen zu finden, die Unternehmen der Pharmabranche dabei unterstützen, Innovationen voranzubringen, ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen und die medizinische Versorgung zu optimieren. Das ist Ihr Erfolg * Ihr Erfolg wird anerkannt und honoriert - Das sind Sie

شرکت در شهر bundesweit آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir