آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 165154

Planner for communications and power grids.

Planer für Kommunikations und Stromnetze .

Höpfinger GmbH & Co. KG services for infrastructure * Ampfing Waldkraiburg, Munich, Augsburg, Nuremberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Regular Employment * Full-time - The ever-increasing broadband needs, but also the desired energy transition, provide completely new challenges for the network operators in the telecommunications and power industry. With our more than 70 employees, we have over 30 years - innovative services related to the conservation, the development and documentation of infrastructure - at present 10 locations. With our service offerings, we are so active in a crisis-resistant, rapidly expanding growth market. In addition to regional and national operating network operators, including cities and towns are among our customers.

Höpfinger GmbH & Co. KG Dienstleistungen für Infrastruktur * Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz * Feste Anstellung * Vollzeit - Der ständig steigende Breitbandbedarf, aber auch die angestrebte Energiewende, stellen völlig neue Herausforderungen an die Netzbetreiber aus der Telekommunikations- und Stromversorgungsbranche. Mit unseren mehr als 70 Mitarbeitern bieten wir seit 30 Jahren – an derzeit 10 Standorten – innovative Dienstleistungen rund um die Erhaltung, den Ausbau und die Dokumentation von Infrastruktureinrichtungen an. Mit unseren Serviceangeboten sind wir so auf einem krisensicheren, stark expandierenden Wachstumsmarkt tätig. Neben regional und überregional tätigen Netzbetreibern, gehören auch Städte und Gemeinden zu unseren Kunden.

شرکت در شهر Ampfing, Waldkraiburg, München, Augsburg, Nürnberg, Rosenheim, Leipzig, Dresden, Chemnitz آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 797731

Team leader as a site manager Nuremberg.

Teamleiter als Standortleiter Nürnberg .

For the management and development of our Academy Nuremberg site we are looking for possible entry a TEAM LEADER LOCATION Nuremberg (m / w / d) * Your tasks the leadership, motivation and development include the site team and the acquisition of qualified, freelance lecturers * * you know this several years of experience as a branch or manager, ideally in the form of business * you like working unconventional and lead your team as partners and goal-oriented * Lots of design and room for development and a pleasant working environment in a team German POP - the Academy of music and media industry - music support group * Nuremberg * Regular employment * full-time #ichmachkarriere

Für die Leitung und Weiterentwicklung unseres Akademie-Standortes Nürnberg suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt einen TEAMLEITER STANDORT Nürnberg (m/w/d) * Zu deinen Aufgaben zählen die Führung, Motivation und Weiterentwicklung des Standortteams sowie die Akquise qualifizierter, freier Dozenten* * Du verfügst über mehrjährige Erfahrung als Filial- oder Betriebsleiter, idealerweise in der Bildungsbranche * Du arbeitest gerne unkonventionell und führst dein Team partnerschaftlich und zielorientiert * Viel Gestaltungs- und Entfaltungsspielraum und ein angenehmes Arbeitsklima im Team Deutsche POP - Die Akademie der Musik- und Medienbranche - music support group * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit #ichmachkarriere

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 556249

Insurance specialist retirement.

Versicherungsspezialist Altersvorsorge.

also form an interface to our insurance partners * The creation of individual insurance products with the relevant consulting documentation do reliable and motivated * A training as an insurance salesman / woman with an additional qualification or a university degree in the field of insurance or an equivalent qualification * experience in insurance advice, especially in retirement - environmental Bank AG * Nuremberg * Regular employment * full-time - who we are - we are the bank of the green generation and are centrally located in the heart of Nuremberg. With now more than 200 employees, we have already financed around 23,000 environmental projects, from solar farm on organic agriculture to the wooden house.

bilden Sie außerdem eine Schnittstelle zu unseren Versicherungspartnern * Auch die Erstellung von individuellen Versicherungsangeboten mit der dazugehörigen Beratungsdokumentation erledigen Sie zuverlässig und motiviert * Eine Ausbildung als Versicherungskaufmann/-frau mit Zusatzqualifikation bzw. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Versicherungen oder eine vergleichbare Qualifikation * Erfahrungen in der Versicherungsberatung, insbesondere im Bereich Altersvorsorge - UmweltBank AG * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer wir sind - Wir sind die Bank der grünen Generation und sitzen zentral im Herzen Nürnbergs. Mit inzwischen mehr als 200 Mitarbeitern haben wir bereits rund 23.000 Umweltprojekte finanziert, vom Solarpark über ökologische Landwirtschaft bis zum Holzhaus.

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 761892

Team Assistant.

Teamassistenz .

For our client we are looking for Team Assistant (m / w / d) You support the team and the supervisor for all administrative tasks - Lorenz Office GmbH & Co. KG * Nuremberg * Temporary Employment * Full-time - Come to Lorenz, the leading regional recruiter in the office area in the metropolitan area. Permanent, innovative projects, real opportunities for your career development, involved in prestigious client companies in the region. Nuremberg Metropolitan Region You coordinate the incoming and outgoing mail and are responsible for ordering office supplies * support you in all tasks within the department, on-demand or specific projects within the organization * support you in the creation and maintenance of projects and report Work Order back

Für unseren Kunden suchen wir Sie als Teamassistenz (m/w/d) * Sie unterstützen das Team und den Vorgesetzten bei allen anfallenden administrativen Aufgaben - Lorenz Office GmbH & Co. KG * Nürnberg * Arbeitnehmerüberlassung * Vollzeit - Kommen Sie zu Lorenz, dem führenden regionalen Personaldienstleister im Office-Bereich in der Metropolregion. Festanstellung, innovative Projekte, echte Chancen für Ihre berufliche Entwicklung, eingebunden in renommierte Kundenunternehmen der Region. Metropolregion Nürnberg * Sie koordinieren den Postein- und ausgang und sind für die Bestellung von Büromaterial verantwortlich * Sie unterstützen bei allen Aufgaben innerhalb der Abteilung, bedarfs- oder projektbezogen auch innerhalb der Organisation * Sie unterstützen bei der Anlage und Pflege von Projekten und melden Workorder zurück

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 275703

Regional Sales Manager for Germany, region of Central Franconia, Nuremberg (m / w).

Regionalverkaufsleiter für Deutschland, Region Mittelfranken, Nürnberg (m/w).

Leadership, management and training of subordinate sales teams Meusburger Georg GmbH & Co KG * Region Central Franconia, Nuremberg * Regular Employment * Full time - Meusburger Group is the leading manufacturer of high quality products for tool, mold and machine. The constant availability of products makes us a powerful and reliable partner in the industry. We help our customers throughout the value chain to achieve sustainable success. With us they are effectively able to manufacture, molds, tools and machines and equipment in the shortest lead time and with consistently high quality. * Responsibility for the development of the market in Germany * Key account management * Employee Selection and -einschulung * Participation in trade shows, user meetings and marketing activities * evaluation of market trends and competitors

Führung, Steuerung und Schulung des unterstellten Verkaufsteams Meusburger Georg GmbH & Co KG * Region Mittelfranken, Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Meusburger Group ist der international führende Hersteller von hochwertigen Qualitätsprodukten für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau. Die ständige Verfügbarkeit aller Produkte macht uns zum leistungsstarken und zuverlässigen Partner der Branche. Wir helfen unseren Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig erfolgreich zu sein. Mit uns sind sie in der Lage, Formen, Werkzeuge sowie Maschinen und Vorrichtungen in kürzesten Durchlaufzeiten und mit konstant hoher Qualität effizient herzustellen. * Verantwortung für die Entwicklung des Marktes in Deutschland * Key-Account-Management * Mitarbeiterauswahl und –einschulung * Teilnahme an Messen, Anwendertreffen und Marketingaktionen * Evaluierung von Marktentwicklung und Mitbewerbern

شرکت در شهر Region Mittelfranken, Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 507036

Intern / Working Student Tax.

Praktikant / Werkstudent Tax .

Internship, student jobs, student trainee Experience in our business tax, how diverse may be tax advice. * Various Issues - Here you can register in one of the following consulting areas specialize: Corporate Tax, Indirect Taxes, M & A Tax, Transfer Pricing, Global Compliance Services, Financial Services, Human Resource Services, Public Sector, Real Estate, Private Client Solutions or International Tax Services. * Network - In addition to exciting tasks you also will benefit from offers from our internship program KIT (Keep in Touch). Keep in Touch: Even after the internship we stay with you in touch and offer you in our internship program many advantages - such as invitations to exclusive seminars and workshops or comprehensive information about your career opportunities. PwC * Osnabrück, Stuttgart, Leipzig, Mannheim, Nuremberg, Saarbrücken, Bremen, Kassel, Erfurt

Praktikum,Studentenjobs, Werkstudent Erlebe in unserem Geschäftsbereich Tax, wie facettenreich Steuerberatung sein kann. * Vielfältige Schwerpunkte - Dabei kannst du dich in einem der folgenden Beratungsfelder spezialisieren: Corporate Tax, Indirect Taxes, M&A Tax, Transfer Pricing, Global Compliance Services, Financial Services, Human Resource Services, Public Sector, Real Estate, Private Client Solutions oder International Tax Services. * Netzwerk - Neben spannenden Aufgaben profitierst du zudem von Angeboten aus unserem Praktikantenprogramm KIT (Keep in Touch). Keep in Touch: Auch nach dem Praktikum bleiben wir mit dir in Kontakt und bieten dir in unserem Praktikanten-Programm viele Vorzüge – wie etwa Einladungen zu exklusiven Seminaren und Workshops oder umfassende Infos zu deinen Einstiegsmöglichkeiten. PwC * Osnabrück, Stuttgart, Leipzig, Mannheim, Nürnberg, Saarbrücken, Bremen, Kassel, Erfurt

شرکت در شهر Osnabrück, Stuttgart, Leipzig, Mannheim, Nürnberg, Saarbrücken, Bremen, Kassel, Erfurt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 638180

Chemical Laboratory / Chemical Technical Assistant (CTA) / BTA, LTA, PTA.

Chemielaborant/Chemisch technischer Assistent (CTA)/BTA, LTA, PTA .

Successfully completed training as a chemical / chemical-technical assistant or BTA, LTA, PTA with at least 2 - years of experience - Jassen GmbH * Nuremberg * Regular Employment * Full time - Jassen GmbH stands with your brand Ojesh for luxury, beauty and lifestyle. Our own research team consisting of science and pharmaceuticals, developed in Nuremberg innovative modern recipes with, inter alia, Active ingredients such as hyaluronic acid. Become a part of it and support us with your commitment! * Participate in the development of cosmetic products and their optimization according to customer requirements, legal requirements, sustainable and economic aspects (eg emulsions, wetting solutions for nonwoven masks) * Support for planning, implementation and documentation of development projects * search for suitable raw materials, procurement of patterns and associated Documents

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborant / chemisch-technischer Assistent oder BTA , LTA, PTA mit mindestens 2 - jähriger Berufserfahrung - Jassen GmbH * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Jassen GmbH steht mit Ihrer Marke Ojesh für Luxus, Beauty und Lifestyle. Unser eigenes Forschungsteam bestehend aus Wissenschaft und Pharma, entwickelt in Nürnberg innovative moderne Rezepturen mit u.a. Wirkstoffen wie Hyaluronsäure. Werden auch Sie Teil davon und unterstützen Sie uns mit Ihrem Engagement! * Mitwirkung bei der Entwicklung von kosmetischen Mitteln und deren Optimierung nach Kundenanforderungen, gesetzlichen Vorgaben, nachhaltigen und wirtschaftlichen Aspekten (z.B. Emulsionen, Tränklösungen für Vliesmasken) * Unterstützung bei Planung, Durchführung und Dokumentation von Entwicklungsprojekten * Recherche nach geeigneten Rohstoffen, Beschaffung von Mustern und zugehöriger Dokumente

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 444825

Strategic buyer for the beauty sector.

Strategischer Einkäufer für den Bereich Beauty.

Conducting product mix analyzes, taking into account the strategic direction and current trends as well as the selection and optimization of the product portfolio * Several years experience in strategic and operational procurement, preferably at companies focusing on hygiene products, medical products and / or cosmetics advantage - Jassen GmbH * Nuremberg * Solid employment * full time - Jassen GmbH stands with your brand Ojesh for luxury, beauty and lifestyle, rigid structures, there is not with us. With us a lot and things change quickly. However, we do not lose track and act at all, always professional and quality-conscious. We value collaborative working and expect from any commitment, responsibility and independence. Become how Know-part of it and support us with your!

Durchführung von Sortimentsanalysen unter Berücksichtigung der strategischen Ausrichtung und aktueller Trends sowie die Auswahl und Optimierung des Artikelportfolios * Mehrere Jahre Berufserfahrung im strategischen und operativen Einkauf, vorzugsweise bei Unternehmen mit Fokus auf Hygieneprodukte, Medizinprodukte und/oder Kosmetika von Vorteil - Jassen GmbH * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Jassen GmbH steht mit Ihrer Marke Ojesh für Luxus, Beauty und Lifestyle, starre Strukturen gibt es bei uns nicht. Bei uns ändert sich viel und vieles schnell. Dennoch verlieren wir nicht den Überblick und handeln bei allem stets professionell und qualitätsbewusst. Wir schätzen gemeinschaftliches Arbeiten und erwarten von jedem Engagement, Eigenverantwortung sowie Selbständigkeit. Werden auch Sie Teil davon und unterstützen Sie uns mit Ihrem Know-how!

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 190710

Team Assistant in assurance.

Teamassistenz in der Wirtschaftsprüfung.

Assistance and team support such. B. Schedule and Travel Management * Ideally experience in a auditing, tax or law firm - Baker Tilly * Nuremberg * Regular Employment * Full-time - Baker Tilly is one with 1,115 employees at 10 locations of the largest partnership led consulting firms and independent part of the global network Baker Tilly International. Accountants, lawyers and tax advisers and business consultants jointly offer a wide range of individual and innovative consulting services. * Acquisition of tasks in Office Management as project systems and controlling, offers, invoices u. ä. * Preparation and creation of presentation materials * Regional contact person to central support areas such as IT and REWE / CO * Reporting

Assistenz und Teamsupport, wie z. B. Termin- und Reisemanagement * Idealerweise Berufserfahrung in einer Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- oder Rechtsanwaltsgesellschaft - Baker Tilly * Nürnberg * Feste Anstellung * Vollzeit - Baker Tilly gehört mit 1.115 Mitarbeitern an 10 Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften Deutschlands und ist unabhängiges Teil des weltweiten Netzwerks Baker Tilly International. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Steuerberater sowie Unternehmensberater bieten gemeinsam ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen an. * Übernahme der Aufgaben im Office Management wie Projektanlagen und -controlling, Angebote, Abrechnungen u. ä. * Vorbereitung und Erstellung von Präsentationsunterlagen * Regionale Ansprechperson zu zentralen Supportbereichen wie IT und REWE/CO * Berichtswesen

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir