آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 806848

Health and pediatric nurses / in.

Gesundheits und Kinderkrankenpfleger/in .

For our Munich clinic, we are looking for when a / a health and pediatric nurses / in (m / f / d) security and understanding of the difficult circumstances that always brings a disease with them - that's what our kids caregivers to children want to convey and their families. Whether on our newborn stations, our intensive care and emergency stations or our heavy burn injury unit for children - we support small patients and conjure them by a loving care a smile on your face! Childcare Munich clinic * Munich * Regular Employment * Part-time, full-time - The five locations Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchnerstraße, our academy and the Medizet offers the Munich clinic comprehensive care at the highest medical and care level.

Für unsere München Klinik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (w/m/d) Geborgenheit und das Verständnis für die schwierigen Umstände, die eine Erkrankung stets mit sich bringt - das ist, was unsere Kinderpflegekräfte den Kindern und ihren Familien vermitteln möchten. Egal, ob auf unseren Neugeborenen-Stationen, unseren Intensiv- und Notfallstationen oder unserer Schwerbrandverletzteneinheit für Kinder - wir betreuen kleine Patientinnen und Patienten und zaubern ihnen durch eine liebevolle Pflege ein Lächeln ins Gesicht! Kinderbetreuung München Klinik * München * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Mit den fünf Standorten Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner Straße, unserer Akademie sowie dem Medizet bietet die München Klinik eine umfassende Versorgung auf höchstem medizinischem und pflegerischem Niveau.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 958983

Health and nursing / in the operating room or intensive care.

Gesundheits und Krankenpfleger/in OP oder Intensivpflege.

For our Munich clinic, we are looking for when a / a registered nurse / in (m / f / d) operating room or intensive care Munich clinic * Munich * Regular Employment * Part-time, full-time - The five locations Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchnerstraße, our academy and the Medizet offers the Munich clinic comprehensive care at the highest medical and care level. We deal in Munich every year 135,000 inpatients and are leaders among the Bavarian hospital enterprises. at our five locations - whether in inter-professional surgical team or together to make a significant contribution to our most important goal: The best medical care for our patients.

Für unsere München Klinik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Gesundheits- und Krankenpfleger/in (w/m/d) OP oder Intensivpflege München Klinik * München * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Mit den fünf Standorten Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner Straße, unserer Akademie sowie dem Medizet bietet die München Klinik eine umfassende Versorgung auf höchstem medizinischem und pflegerischem Niveau. Wir behandeln in München jährlich 135.000 stationäre Patientinnen und Patienten und sind führend unter den bayerischen Klinikunternehmen. an unseren fünf Standorten - Ob im interprofessionellen OP-Team oder zusammen leisten Sie einen entscheidenden Beitrag für unser wichtigstes Ziel: Die beste medizinische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 674099

Health and nursing / in.

Gesundheits und Krankenpfleger/in .

For our Munich clinic, we are looking for when a / a registered nurse / in (m / f / d) work as a team with other nurses and other health professionals closely. Over 5000 nurses have already been part of the Munich clinic. * Completed training in the health and medical care * Professional health management and support in all circumstances by a family service - Munich clinic * Munich * Regular Employment * Part-time, full-time - The five locations Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchnerstraße, our academy and the Medizet the Munich clinic provides comprehensive care at the highest medical and care level. We deal in Munich every year 135,000 inpatients and are leaders among the Bavarian hospital enterprises. at our five locations

Für unsere München Klinik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Gesundheits- und Krankenpfleger/in (w/m/d) Sie arbeiten im Team mit anderen Pflegekräften und mit anderen Gesundheitsexperten eng zusammen. Über 5000 Pflegekräfte sind bereits Teil der München Klinik. * Abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege * Berufliches Gesundheitsmanagement und Unterstützung in allen Lebenslagen durch einen Familienservice - München Klinik * München * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Mit den fünf Standorten Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner Straße, unserer Akademie sowie dem Medizet bietet die München Klinik eine umfassende Versorgung auf höchstem medizinischem und pflegerischem Niveau. Wir behandeln in München jährlich 135.000 stationäre Patientinnen und Patienten und sind führend unter den bayerischen Klinikunternehmen. an unseren fünf Standorten

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 160358

Medical assistant, health and nurse, paramedic / medic o. Ä. Medical professions for the plasma donation Operating Berlin Spandau.

Medizinische Fachangestellte , Gesundheits und Krankenpflegerin , Rettungsassistentin/ sanitäterin o. ä. medizinische Berufe für den Plasmaspendebetrieb Berlin Spandau.

Registered nurse (m / f / d) * Medical Employee (m / f / d) * Rettungsassistentin / -sanitäter (w / m / d) for the trauma medicine and numerous other medical fields. . * Or similar medical professions. - If you still have a way now and also for working with medical devices, you should not have to wait long. Octapharma Plasma GmbH * Berlin-Spandau * * Regular Employment part-time, full-time - we Octapharma Plasma. From now with you. We are - we are THE plasma donation in Germany. We work for people. And with people. Because our blood plasma donors are very important to us. That we use the latest technology, is obvious. And that it is our people who make our work so valuable than ever. We are well. And we want to be even better. In order to continue to help with our work people and save lives - with save. Here we are

Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d) * Medizinischer Fachangestellter (w/m/d) * Rettungsassistentin/-sanitäter (w/m/d) Für die Unfallmedizin und zahlreiche andere medizinische Felder. * o. ä. medizinische Berufe - Wenn Sie jetzt auch noch gut umgehen können und sich auch für die Arbeit mit medizinischen Geräten sollten Sie nicht lange warten. Octapharma Plasma GmbH * Berlin-Spandau * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Wir bei Octapharma Plasma. Ab jetzt mit Ihnen. Das sind wir - Wir sind DIE Plasmaspende in Deutschland. Wir arbeiten für Menschen. Und mit Menschen. Denn unsere Blutplasmaspender sind uns sehr wichtig. Dass wir modernste Technik einsetzen, versteht sich von selbst. Und dass es unsere Mitarbeiter sind, die unsere Arbeit so wertvoll machen, erst recht. Wir sind gut. Und wir wollen noch besser werden. Um auch weiterhin mit unserer Arbeit Menschen zu helfen und Leben zu retten - retten Sie mit. Hier sind wir

شرکت در شهر Berlin-Spandau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 195178

Medical worker in practice.

Medizinischer Fachangestellter für die Praxis .

Completed training for medical assistants (m / w / d) Nephrocare Germany group is made up of more than 250 specialists and more than 1,500 qualified health professionals who care about the welfare of the patients. Medical supply center in Ludwigshafen GmbH Lusanum * Ludwigshafen * * Regular Employment part-time, full-time - INTERNAL MEDICINE | CARDIOLOGY - We offer professional and expert cardiological care. We belong to NephroCare Germany group and therefore have access to a wide network of specialist doctors and psychotherapist. Specialists in internal medicine, nephrology, cardiology, diabetology, General Medicine u.v.m. as well as psychological psychotherapist working - hand in hand. Ludwigshafen (Lusanum), Rhineland-Palatinate - Employment - full or part time - start date - now

Abgeschlossene Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten (m/w/d) Die Nephrocare Deutschland Gruppe setzt sich aus mehr als 250 Fachärzten und über 1.500 qualifizierten medizinischen Fachkräften zusammen, welche sich um das Wohl der Patienten kümmern. Ärztliches Versorgungszentrum Ludwigshafen GmbH im Lusanum * Ludwigshafen am Rhein * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - INNERE MEDIZIN | KARDIOLOGIE - Wir bieten professionelle und fachkundige internistisch-kardiologische Versorgung an. Wir gehören zur NephroCare Deutschland Gruppe und können daher auf ein breites Netz an Fachärzten und psychologischen Psychotherapeuten zurückgreifen. Fachärzte für Innere Medizin, Nephrologie, Kardiologie, Diabetologie, Allgemeinmedizin u.v.m. sowie psychologische Psychotherapeuten arbeiten – Hand in Hand. Ludwigshafen (Lusanum), Rheinland-Pfalz - Beschäftigungsart - Voll- oder Teilzeit - Starttermin - ab sofort

شرکت در شهر Ludwigshafen am Rhein آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 581448

Occupational therapist.

Ergotherapeut .

Occupational therapists (m / w / d) * Completed vocational training as an occupational therapist (m / w / d) Psychiatry composite Oldenburger Land gGmbH - Karl Jaspers Clinic * Bad Zwischenahn * Temporary contract * Full-time - The Karl-Jaspers Clinic is a DIN ISO 9001 certified hospital for Psychiatry and psychotherapy with full supply contract for the counties Ammerland, Vechta, Oldenburg, Cloppenburg, Wittmund and Wesermarsch and for the cities Delmenhorst and Oldenburg. Currently the hospital about 591 inpatient beds has in six hospitals and 78 day-care places at 5 clinics. As one of the largest employers in the region, we currently employ approximately 1,000 employees of various professional groups.

Ergotherapeuten (m/w/d) * Abgeschlossene Berufsausbildung als Ergotherapeut (m/w/d) Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH - Karl-Jaspers-Klinik * Bad Zwischenahn * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die Karl-Jaspers-Klinik ist ein nach DIN ISO 9001 zertifiziertes Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit Vollversorgungsauftrag für die Landkreise Ammerland, Vechta, Oldenburg, Cloppenburg, Wittmund und Wesermarsch sowie für die Städte Delmenhorst und Oldenburg. Aktuell verfügt das Krankenhaus über 591 vollstationäre Betten in 6 Kliniken und 78 teilstationäre Plätze in 5 Tageskliniken. Als einer der größten Arbeitgeber der Region beschäftigen wir derzeit ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedensten Berufsgruppen.

شرکت در شهر Bad Zwischenahn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 448474

Employees in the medical call center.

Mitarbeiter im medizinischen Callcenter.

we are looking for (m / w / d) for the medical call center for the location Bruchsal for our newly established subsidiary. Physicians 'association Baden-Württemberg * Bruchsal * Regular Employment * Full-time - A smile connects - The physicians' association Baden-Württemberg organized with more than 22,000 physicians and psychotherapists, the medical care of more than nine million insured by the statutory health insurance in Baden-Wuerttemberg. The range of tasks of our workforce of 2,000 diverse and varied as our responsibility applies the highest good of all: our health. The appointment service centers already assist patients since the beginning of 2016 in reconciling urgent specialist medical appointments.

Für unsere neu gegründete Tochtergesellschaft suchen wir für den Standort Bruchsal Mitarbeiter (m/w/d) für das medizinische Callcenter. Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg * Bruchsal * Feste Anstellung * Vollzeit - Ein Lächeln verbindet - Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg organisiert mit ihren über 22.000 Ärzten und Psychotherapeuten die ambulante medizinische Versorgung von über neun Millionen Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung in Baden-Württemberg. Das Aufgabenspektrum unserer rund 2.000 Beschäftigten ist vielfältig und abwechslungsreich, weil unsere Verantwortung dem höchsten Gut überhaupt gilt: unserer Gesundheit. Die Terminservicestellen unterstützen Patienten schon seit Anfang 2016 bei der Vereinbarung von dringenden Facharztterminen.

شرکت در شهر Bruchsal آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 194134

Medical assistant, health and nurse / aider, paramedic / medic for our plasma collection operation Cottbus.

Medizinische Fachangestellte , Gesundheits und Krankenpflegerin/ helferin , Rettungsassistentin/ sanitäterin für unser Plasmaspendebetrieb Cottbus.

Medical Employee (m / f / d) * paramedic (w / m / d) * Health - and nurses (w / m / d) for the trauma medicine and numerous other medical fields. * Or similar medical professions * wait check and clean the medical devices - If you still have a way now and also for working with medical devices, you should not have to wait long. Octapharma Plasma GmbH * Cottbus * * Regular Employment part-time, full-time - we Octapharma Plasma. From now with you. We are - we are THE plasma donation in Germany. We work for people. And with people. Because our blood plasma donors are very important to us. That we use the latest technology, is obvious. And that it is our people who make our work so valuable than ever. We are well. And we want to be even better.

Medizinischer Fachangestellter (w/m/d) * Rettungssanitäter (w/m/d) * Gesundheits - und Krankenpfleger (w/m/d) Für die Unfallmedizin und zahlreiche andere medizinische Felder. * oder ähnliche medizinische Berufe * Sie warten, prüfen und reinigen die medizinischen Geräte - Wenn Sie jetzt auch noch gut umgehen können und sich auch für die Arbeit mit medizinischen Geräten sollten Sie nicht lange warten. Octapharma Plasma GmbH * Cottbus * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Wir bei Octapharma Plasma. Ab jetzt mit Ihnen. Das sind wir - Wir sind DIE Plasmaspende in Deutschland. Wir arbeiten für Menschen. Und mit Menschen. Denn unsere Blutplasmaspender sind uns sehr wichtig. Dass wir modernste Technik einsetzen, versteht sich von selbst. Und dass es unsere Mitarbeiter sind, die unsere Arbeit so wertvoll machen, erst recht. Wir sind gut. Und wir wollen noch besser werden.

شرکت در شهر Cottbus آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 958444

Medical assistant, health and nurse / aider) for our plasma collection operation Potsdam.

Medizinische Fachangestellte , Gesundheits und Krankenpflegerin/ helferin ) für unser Plasmaspendebetrieb Potsdam.

Medical Assistant (m / f / d) for the trauma medicine and numerous other medical fields. * Health and nurse (m / f / d) * a care assistant (m / f / d) * wait check and clean the medical devices - If you still have a way now and should also work with medical equipment Do not wait long. Octapharma Plasma GmbH * Potsdam * * Regular Employment part-time, full-time - we Octapharma Plasma. From now with you. We are - we are THE plasma donation in Germany. We work with people for people. Our commitment to the blood plasma donors is very important. That we use the latest technology, is obvious. And that it is our people who make our work so valuable than ever. We are well. And we want to be even better. In order to continue to help with our work people and save lives - with save.

Medizinische Fachangestellte (w/m/d) Für die Unfallmedizin und zahlreiche andere medizinische Felder. * Gesundheits- und Krankenpflegerin (w/m/d) * Krankenpflegehelferin (w/m/d) * Sie warten, prüfen und reinigen die medizinischen Geräte - Wenn Sie jetzt auch noch gut umgehen können und sich auch für die Arbeit mit medizinischen Geräten sollten Sie nicht lange warten. Octapharma Plasma GmbH * Potsdam * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Wir bei Octapharma Plasma. Ab jetzt mit Ihnen. Das sind wir - Wir sind DIE Plasmaspende in Deutschland. Wir arbeiten mit Menschen für Menschen. Unser Einsatz für die Blutplasmaspender ist uns sehr wichtig. Dass wir modernste Technik einsetzen, versteht sich von selbst. Und dass es unsere Mitarbeiter sind, die unsere Arbeit so wertvoll machen, erst recht. Wir sind gut. Und wir wollen noch besser werden. Um auch weiterhin mit unserer Arbeit Menschen zu helfen und Leben zu retten - retten Sie mit.

شرکت در شهر Potsdam آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 486504

Health and nursing / support workers / educators for the forensic unit.

Gesundheits und Krankenpfleger/Heilerziehungspfleger/Erzieher für den Maßregelvollzug .

The GLG Martin Gropius Hospital Eberswalde examined at the earliest opportunity a registered nurse / support workers / educators for the forensic unit (m / w / d) Martin Gropius Krankenhaus GmbH * Eberswalde * Regular Employment * Full-time - The Martin Gropius Krankenhaus GmbH is a specialized hospital for Psychiatry and psychotherapy, psychosomatic medicine, neurology and child and adolescent psychiatry in Eberswalde, 30 minutes by train from Berlin city center, on the edge of the biosphere reserve Schorfheide / Chorin. As a teaching hospital of the Charité Universitätsmedizin Berlin, the MGKH will have available a wide range of services with appropriate training opportunities. unlimited and full-time (40 hours / week).

Das GLG Martin Gropius Krankenhaus Eberswalde sucht zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen Gesundheits- und Krankenpfleger / Heilerziehungspfleger / Erzieher für den Maßregelvollzug (m/w/d) Martin Gropius Krankenhaus GmbH * Eberswalde * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Martin Gropius Krankenhaus GmbH ist ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie in Eberswalde, 30 Zugminuten vom Berliner Stadtzentrum entfernt, am Rande des Biosphärenreservats Schorfheide/Chorin. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité Universitätsmedizin Berlin hält das MGKH ein breites Leistungsspektrum mit entsprechenden Weiterbildungsmöglichkeiten vor. unbefristet und in Vollzeit (40 Stunden/Woche).

شرکت در شهر Eberswalde آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 831007

Examinierte nurse.

Examinierte Krankenpfleger .

Examination as a registered nurse / in (m / f / d) LipoClinic Dr. Heck GmbH * * Fixed Mülheim an der Ruhr employment * Full time - LipoClinic Dr. Heck is a surgical clinic for the treatment of lipedema. We are proud to be the first to have developed the treatment standards for lipoedema patients and published. Our mission is to help lipoedema patients and give them a new life without the physical and emotional pain of the disease. Our highly motivated team at the sites Mülheim, Hamburg, Salzburg and Madrid has now grown to over 60 employees, but we still have a great family atmosphere. We now are looking for a great team player or a team player, or the part of our first-class surgical team is at our facility in Mülheim an der Ruhr.

Examen als Gesundheits- und Krankenpfleger/in (w/m/d) LipoClinic Dr. Heck GmbH * Mülheim an der Ruhr * Feste Anstellung * Vollzeit - Die LipoClinic Dr. Heck ist eine chirurgische Fachklinik für die Therapie des Lipödems. Wir sind stolz darauf, die ersten zu sein, die Behandlungsstandards für Lipödem-Patientinnen entwickelt und veröffentlicht zu haben. Unsere Mission ist es, Lipödem-Patientinnen zu helfen und ihnen ein neues Leben zu ermöglichen, ohne die physischen und emotionalen Schmerzen der Krankheit. Unser hochmotiviertes Team an den Standorten Mülheim, Hamburg, Salzburg und Madrid ist mittlerweile auf über 60 Mitarbeiter angewachsen, aber wir haben trotzdem eine tolle familiäre Atmosphäre. Für unseren Standort in Mülheim an der Ruhr suchen wir sofort einen großartigen Teamplayer oder eine Teamplayerin, die oder der Teil unseres erstklassigen OP-Teams wird.

شرکت در شهر Mülheim an der Ruhr آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 864239

Ward Manager geriatric rehabilitation (incl. Apartment).

Stationsleitung geriatrische Reha (inkl. Wohnung).

To strengthen our team in our new hospital building, we are looking for when a nurse manager (m / w / d) geriatric rehabilitation, full-time * cooperation with the other stations and occupational groups * Desirable (including apartment.): First line experience or completed course to the station line Benedictus Hospital Feldafing GmbH & Co. KG * Feldafing * Regular employment * full-time - edge medicine on lake Starnberg: the Benedictus hospital Feldafing belongs nationwide to the most modern rehabilitation clinics. We offer a secure job in a stable company with a high standard of quality and fairness. With us you can personally and professionally develop individually. You can expect a team of motivated, friendly and dedicated colleagues, as well as an interesting and diverse work environment.

Zur Verstärkung unseres Teams in unserem Klinikneubau suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stationsleitung (m/w/d) geriatrische Reha (inkl. Wohnung), Vollzeit * Zusammenarbeit mit den anderen Stationen und Berufsgruppen * Wünschenswert: erste Leitungserfahrung oder abgeschlossener Kurs zur Stationsleitung Benedictus Krankenhaus Feldafing GmbH & Co. KG * Feldafing * Feste Anstellung * Vollzeit - Spitzenmedizin am Starnberger See: Das Benedictus Krankenhaus Feldafing gehört bundesweit zu den modernsten Reha-Kliniken. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem stabilen Unternehmen und mit einem hohen Anspruch an Qualität und Fairness. Bei uns können Sie sich persönlich und beruflich individuell weiterentwickeln. Es erwartet Sie ein Team von motivierten, freundlichen und engagierten Kolleginnen und Kollegen, sowie ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.

شرکت در شهر Feldafing آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 919100

Health and nursing / in as a nerve block.

Gesundheits und Krankenpfleger/ in als Leitung Anästhesie .

We are looking for registered nurse, ideally with the specialized training intensive care and anesthesia, as well as solid experience in one of our operating priorities and appropriate supervision experience. * Bad Neustadt an der Saale * Solid employment * Full-time - The RHÖNKLINIKUM Campus Bad Neustadt a. d. Saale in northern Bavaria is a cross-sector medical care in rural areas. With about 3,000 employees and 1,700 beds, the campus combines inpatient and outpatient deals with a variety of medical services and care services under one roof.

Wir suchen Sie als Gesundheits- und Krankenpfleger idealerweise mit der Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie sowie fundierter Erfahrung in einem unserer OP-Schwerpunkte und entsprechender Leitungserfahrung. * Bad Neustadt an der Saale * Feste Anstellung * Vollzeit - Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt a. d. Saale im Norden Bayerns steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Mit ca. 3.000 Mitarbeitern und 1.700 Betten vereint der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Versorgungsleistungen unter einem Dach.

شرکت در شهر Bad Neustadt an der Saale آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 551093

Nursery Manager / PDL.

Pflegedienstleitung / PDL .

Planning, organization and possibly carry out nursing rounds, service and team meetings as well as residents' and relatives calls * Completed vocational training in the areas of elderly care, health & nursing or health & Child Nursing and completed a degree in nursing or recognition for nursing services by Section 71 SGB ​​XI - the Alloheim group of companies is one of the leading private operators of nursing facilities in Germany. We are in Germany in the fields "residential care facility", "outpatient care" and "assisted living" active. Our Alloheim senior residence "Grömitzer height" in Grömitz which has 112 nursing places, spread over 38 single and 37 double rooms in manageable, family living areas. We see good care as a "basic contract" which we meet with professionalism and empathy.

Planung, Organisation und ggf. Durchführung von Pflegevisiten, Dienst- und Teambesprechungen sowie Bewohner- und Angehörigengesprächen * Abgeschlossene Berufsausbildung in den Bereichen Altenpflege, Gesundheits- & Krankenpflege oder Gesundheits- & Kinderkrankenpflege sowie abgeschlossenes Studium im Bereich Pflege oder die Anerkennung zur Pflegedienstleitung nach §71 SGB XI - Die Alloheim-Unternehmensgruppe gehört zu den führenden privaten Betreibern von Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Wir sind deutschlandweit in den Geschäftsfeldern „Stationäre Pflegeeinrichtung“, „Ambulante Pflegedienste“ und „Betreutes Wohnen“ tätig. Unsere Alloheim Senioren-Residenz "Grömitzer Höhe" in Grömitz bietet insgesamt 112 Pflegeplätze, die auf 38 Einzel- und 37 Doppelzimmer in überschaubaren, familiären Wohnbereichen verteilt sind. Wir sehen gute Pflege als „Basisauftrag“, den wir mit Professionalität und Empathie erfüllen.

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 762138

Fachreferent * in Institutions for outpatient and inpatient care.

Fachreferent*in für Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege .

Expert speakers * in-patient for institutions of outpatient and inpatient care with a focus on care (m / w / d) Together with its affiliated Caritas companies, trade associations and corporate members, Caritas in the Archdiocese of Berlin carrier of hospitals, children's and youth welfare and Disabled facilities, day care centers, retirement homes, nursing services and numerous offers of open social work. Caritas Association for the Archdiocese of Berlin e.V. * Berlin * Temporary contract * Part-time, full-time - Caritas is Germany's largest employer in the social field. The Caritas Association for the Archdiocese of Berlin e.V. represents the Caritas as a leading association of independent welfare and is also recognized sponsor of numerous social projects and advice centers in Berlin, Brandenburg and Pomerania.

Fachreferenten*in für Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege mit dem Schwerpunkt ambulante Pflege (m/w/d) Zusammen mit den angegliederten Caritas- Gesellschaften, Fachverbänden und korporativen Mitgliedern ist die Caritas im Erzbistum Berlin Träger von Krankenhäusern, Kinder-, Jugendhilfe- und Behinderteneinrichtungen, Kindertagesstätten, Senioreneinrichtungen, Pflegeangeboten und zahlreichen Angeboten der offenen Sozialarbeit. Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. * Berlin * Befristeter Vertrag * Teilzeit,Vollzeit - Die Caritas ist Deutschlands größter Arbeitgeber im sozialen Bereich. Der Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. vertritt die Caritas als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege und ist zugleich anerkannter Träger von zahlreichen sozialen Projekten und Beratungsstellen in Berlin, Brandenburg und Vorpommern.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 292227

Ward Manager Intensive Care Unit.

Stationsleitung Intensivstation.

To strengthen our team the surgical intensive care unit, we are looking a registered nurse full-time or part-time as a nurse manager (m / f / d) for the ICU * Organization of the station sequence and other fields * Closed branch management course (according to DKG recommendation or state-approved shooting) or degree in nursing manager / in - Jewish hospital Berlin * Berlin * * Regular employment part-time, full-time - The Foundation Jewish hospital Berlin is the bearer of a modern, forward-looking emergency hospital with a 260-year tradition. Some 670 employees work at the foundation.

Zur Verstärkung unseres Teams der chirurgischen Intensivstation suchen wir eine examinierte Pflegefachkraft in Vollzeit oder Teilzeit als Stationsleitung (w/m/d) für die Intensivstation * Organisation des Stationsablaufs und anderen Bereichen * Abgeschlossener Stationsleitungskurs (gemäß DKG-Empfehlung bzw. staatlich anerkannter Abschuss) oder Abschluss als Diplom-Pflegewirt/in - Jüdisches Krankenhaus Berlin * Berlin * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Die Stiftung Jüdisches Krankenhaus Berlin ist Trägerin eines modernen, zukunftsorientierten Notfallkrankenhauses mit einer über 260-jährigen Tradition. Rund 670 Mitarbeiter sind in der Stiftung beschäftigt.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 571905

Psychologists.

Psychologen .

We are looking for the earliest possible date across our company a psychologist (m / w / d) Harz-Weser-Werke gGmbH * Osterode * Regular Employment * Full-time - We offer in the region between the Harz and Weser a variety of assistance services for people with disabilities in the areas of work and education, housing, outpatient services, day structure and Leisure & culture. As one of the largest carriers of Lower Saxony assistance services for people with disabilities with more than 2,100 places, we are committed for 50 years to ensure that they work, live and live as they want. At 30 locations, approximately 900 employees work - from vocational education to provision for seniors. We are convinced that each person is unique, as it is! Appetite for new perspectives? * Cross used as a psychological service in the group of companies

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt übergreifend für unser Unternehmen einen Psychologen (m/w/d) Harz-Weser-Werke gGmbH * Osterode * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir bieten in der Region zwischen Harz und Weser eine Vielzahl von Assistenzleistungen für Menschen mit Beeinträchtigung in den Bereichen Arbeit & Bildung, Wohnen, Ambulante Dienste, Tagesstruktur und Freizeit & Kultur an. Als einer der größten niedersächsischen Träger von Assistenzleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen mit über 2.100 Plätzen, setzen wir uns seit 50 Jahren dafür ein, dass sie arbeiten, wohnen und leben können, so wie sie möchten. An 30 Standorten engagieren sich rund 900 Mitarbeiter - von der Berufsbildung bis hin zu Angeboten für Senioren. Wir sind überzeugt: Jeder MENSCH ist einzigartig, so wie er ist! Lust auf neue Perspektiven? * Übergreifender Einsatz als psychologischer Dienst im Unternehmensverbund

شرکت در شهر Osterode آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 370761

Nursery Manager.

Pflegedienstleitung .

plan as Nursing / in (m / w / d) of the house, lead and be responsible for the professional care, develop them in terms of quality, efficiency and satisfaction of residents / inside and employees and control the elevation of the quality indicators in the facility , * Successful training to / for Nursing / in (m / w / d) or equivalent university degree - we are looking for a Nurse Manager for our house Lucia Hug in Karlsruhe-Oberreut (m / w / d) * Ideally experience stationary nursing services in the senior care in the Regional Association of Karlsruhe, we offer a wide range of care and social services. Workers' Samaritan Federation of Baden-Wuerttemberg e.V. * Karlsruhe-Oberreut * Regular Employment * Full-time - Join our team! We look forward to you

Als Pflegedienstleiter/in (m/w/d) des Hauses planen, führen und verantworten Sie die professionelle Pflege, entwickeln diese weiter im Hinblick auf Qualität, Wirtschaftlichkeit und die Zufriedenheit von Bewohner/innen und Mitarbeitenden und steuern die Erhebung der Qualitätsindikatoren in der Einrichtung. * erfolgreiche Weiterbildung zum/zur Pflegedienstleiter/in (m/w/d) bzw. vergleichbares abgeschlossenes Studium - Für unser Haus Lucia Hug in Karlsruhe-Oberreut suchen wir eine Pflegedienstleitung (m/w/d) * idealerweise Berufserfahrung als Pflegedienstleitung in der stationären Seniorenpflege Im Regionalverband Karlsruhe bieten wir ein breites Spektrum an Pflege- und Sozialen Dienstleistungen. Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V. * Karlsruhe-Oberreut * Feste Anstellung * Vollzeit - Kommen Sie in unser Team! Wir freuen uns auf Sie

شرکت در شهر Karlsruhe-Oberreut آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 924176

Nursing assistants.

Pflegehelfer .

Start now in a secure future with real prospects as nursing assistants (m / f / d) full-time or part-time - senior- and Therapy Center House Havelblick GmbH * Berlin * Regular Employment * Part-time, full-time - The house Havelblick is a senior and treatment center in the beautiful Berlin Spandau. As a young and large companies, we employ approximately 350 employees in the fields of nursing, therapy and home economics. With our main living areas dementia (semi-protected and protected), we build a vegetative state / ventilation and psychiatry, as well as the integrated Logopädie-, occupational and physical therapy practices our unique selling proposition further. The excellent location right on the water, the modern furnishings and the good working conditions make our house for workers particularly attractive. for our inpatient facility in Berlin-Spandau.

Starten Sie jetzt in eine sichere Zukunft mit echten Perspektiven als Pflegehelfer (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit - Senioren- und Therapiezentrum Haus Havelblick GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Das Haus Havelblick ist eine Senioren- und Therapieeinrichtung im schönen Berlin Spandau. Als junges und großes Unternehmen beschäftigen wir rund 350 Mitarbeiter in den Bereichen Pflege, Therapie und Hauswirtschaft. Mit unseren Schwerpunkt-Wohnbereichen Demenz (teilgeschützt und geschützt), Wachkoma/Beatmung und Psychiatrie, sowie den integrierten Logopädie-, Ergo- und Physiotherapie-Praxen bauen wir unser Alleinstellungsmerkmal weiter aus. Die ausgezeichnete Lage direkt am Wasser, die moderne Einrichtung und die guten Arbeitsbedingungen machen unser Haus für Arbeitnehmer besonders attraktiv. für unsere vollstationäre Einrichtung in Berlin-Spandau.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 954693

Health and nursing / Examinierte Caregiver.

Gesundheits und Krankenpfleger / examinierte Altenpfleger .

completed training as a registered nurse or Examinierte geriatric nurse (m / f / d) Caritas Hospital St. Mary Brandenburg * Brandenburg * Fixed an der Havel * employment part-time, full-time - The Caritas Hospital St. Mary Brandenburg is a geriatric specialist hospital and stands for the conviction: Only humanity really makes good medicine. And this approach, we are committed as a Christian house not only out of charity. Even modern medicine is based on a holistic perspective. Noticeable attention, compassionate action and a trusting relationship form the basis on which we treat our patients. The nursing alphabet from A to Z for receiving grant you master from the FF. Here, standards of care and compassion for you no contradiction.

abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger oder examinierte Altenpfleger (m/w/d) Caritas-Klinik St. Marien Brandenburg * Brandenburg an der Havel * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Die Caritas-Klinik St. Marien Brandenburg ist ein geriatrisches Fach-Krankenhaus und steht für die Überzeugung: Nur Menschlichkeit ermöglicht wirklich gute Medizin. Und diesem Ansatz sind wir als christliches Haus nicht nur aus Nächstenliebe verpflichtet. Denn auch die moderne Medizin setzt auf eine ganzheitliche Perspektive. Spürbare Zuwendung, einfühlsames Handeln und ein vertrauensvolles Miteinander bilden die Grundlage, auf der wir unsere Patienten behandeln. Das Pflegealphabet von A wie Aufnahme bis Z wie Zuwendung beherrschen Sie aus dem FF. Dabei sind Pflegestandards und Menschlichkeit für Sie kein Widerspruch.

شرکت در شهر Brandenburg an der Havel آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 539224

Nurse permanent night guard.

Pflegefachkraft Dauernachtwache .

Start now in a secure future with real prospects as a nurse permanent night guard (m / w / d) full-time or part-time - senior- and Therapy Center House Havelblick GmbH * Berlin * Regular Employment * Part-time, full-time - The house Havelblick is a senior and therapy Center in the beautiful Berlin Spandau. As a young and large companies, we employ approximately 350 employees in the fields of nursing, therapy and home economics. With our main living areas dementia (semi-protected and protected), we build a vegetative state / ventilation and psychiatry, as well as the integrated Logopädie-, occupational and physical therapy practices our unique selling proposition further. The excellent location right on the water, the modern furnishings and the good working conditions make our house for workers particularly attractive. for our inpatient facility in Berlin-Spandau.

Starten Sie jetzt in eine sichere Zukunft mit echten Perspektiven als Pflegefachkraft Dauernachtwache (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit - Senioren- und Therapiezentrum Haus Havelblick GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Das Haus Havelblick ist eine Senioren- und Therapieeinrichtung im schönen Berlin Spandau. Als junges und großes Unternehmen beschäftigen wir rund 350 Mitarbeiter in den Bereichen Pflege, Therapie und Hauswirtschaft. Mit unseren Schwerpunkt-Wohnbereichen Demenz (teilgeschützt und geschützt), Wachkoma/Beatmung und Psychiatrie, sowie den integrierten Logopädie-, Ergo- und Physiotherapie-Praxen bauen wir unser Alleinstellungsmerkmal weiter aus. Die ausgezeichnete Lage direkt am Wasser, die moderne Einrichtung und die guten Arbeitsbedingungen machen unser Haus für Arbeitnehmer besonders attraktiv. für unsere vollstationäre Einrichtung in Berlin-Spandau.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 590549

Ward Manager psychiatry.

Stationsleitung Psychiatrie .

For the station P 1, a protected psychiatric ward with 18 beds, nursing management agency is new to occupy. We are looking for when a STATION LINE PSYCHIATRY (w / m / d) nurse manager Mary Hospital Dortmund-Hombruch Dortmund * * Regular Employment * Full-time - The Marien Hospital Dortmund is part of the Catholic St. John's company.. We are a general hospital of primary care with the Department of Internal Medicine (80 beds) with a focus on Diabetes and the Department of Psychiatry and Psychotherapy (100 beds, 30 day hospital places, outpatient department). * Professional and disciplinary management of subordinate employees of the care service * responsible for the nursing supply, structural and process quality * Personnel Development * shaping of change processes and participation in the conceptual development in the care sector

Für die Station P 1, eine geschützte psychiatrische Station mit 18 Betten, ist die pflegerische Leitungsstelle neu zu besetzen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine STATIONSLEITUNG PSYCHIATRIE (w/m/d) Stationsleitung Marien Hospital Dortmund-Hombruch * Dortmund * Feste Anstellung * Vollzeit - Das Marien Hospital Dortmund ist Teil der Kath. St.-Johannes-Gesellschaft. Wir sind ein Allgemeinkrankenhaus der Grundversorgung mit der Klinik für Innere Medizin (80 Betten) mit dem Schwerpunkt Diabetologie und der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (100 Betten, 30 Tagesklinikplätze, Institutsambulanz). * fachliche und disziplinarische Leitung nachgeordneter Beschäftigter des Pflegedienstes * Verantwortung für die pflegerische Versorgungs-, Struktur- und Prozessqualität * Personalentwicklung * Mitgestaltung von Veränderungsprozessen und Mitwirkung an der konzeptionellen Weiterentwicklung im Pflegebereich

شرکت در شهر Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 152404

Medical assistant .

Medizinische Fachangestellte .

Medical assistants / in, health care worker / in, Medical / r assistant / r, Plasma Service Europe GmbH * Dortmund * Regular Employment * Part-time, full-time - Plasma Service Europe was founded in 2001 and currently operates 9 of the most modern plasmapheresis centers in Germany. So far we have a total of more than 107,000 donors welcome with us. Core segment is the Blood Plasma. The corporate headquarters is located in Dreieich. We are a subsidiary of Biotest AG. For our konzipiertem the latest quality standards plasma center in Dortmund - we are looking for a / n Mitarbeiter / in "reception, donation processing" to strengthen our team. (Full / part-time) * Appointments * * donor acceptance archiving of files * implementation of the plasma donation * donor care after donation * vitals monitoring * Control of laboratory samples for accuracy and completeness

Arzthelfer/in, Gesundheitspfleger/in, Medizinische/r Fachangestellte/r, Plasma Service Europe GmbH * Dortmund * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Plasma Service Europe wurde 2001 gegründet und betreibt mittlerweile 9 der modernsten Plasmapheresezentren in Deutschland. Bislang konnten wir insgesamt mehr als 107.000 Spender bei uns begrüßen. Kernsegment ist die Blutplasma-Gewinnung. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Dreieich. Wir sind ein Tochterunternehmen der Biotest AG. Für unser nach modernsten Qualitätsstandards konzipiertem Plasmazentrum in Dortmund - suchen wir eine/n Mitarbeiter/in "Rezeption, Spende, Verarbeitung" zur Verstärkung unseres Teams. (Voll-/Teilzeit) * Terminvergabe * Spenderannahme * Archivierung der Akten * Durchführung der Plasmaspende * Spenderbetreuung nach der Spende * Vitalwertkontrolle * Kontrolle der Laborproben auf Richtigkeit und Vollständigkeit

شرکت در شهر Dortmund آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 953993

Deputy. Fl egedienstleitung / team management.

Stellv. Pflegedienstleitung / Teamleitung .

Fl egedienstleitung / Team Leader (m / f / d) Nurse Manager / Team Leader (m / f / d) * a modern workplace at the gates of Kassel in a dedicated team with many sympathetic colleagues - Outpatient Intensive Nursing Lossetal GmbH - Deputy. * Helsa * * Regular Employment part-time, full-time - Welcome! We are part of HVVG - the strong composite 18 inpatient and 4 outpatient care facilities in Schleswig-Holstein, Hamburg, Lower Saxony, Berlin and Hesse. What unites us special? Our idea of ​​good care: We are - true professionals with a heart. The sitting also with you in the right place? Then we want you at our new Outpatient Intensive Nursing Lossetal now as Assistant. full-time, part-time or marginal employment - Step into our Outpatient Intensive Nursing Lossetal!

Pflegedienstleitung / Teamleitung (m/w/d) Pflegedienstleitung / Teamleitung (m/w/d) * Einen modernen Arbeitsplatz vor den Toren von Kassel in einem engagierten Team mit vielen sympathischen Kollegen - Ambulanter Intensivpflegedienst Lossetal GmbH - Stellv. * Helsa * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Willkommen! Wir sind Teil der HVVG – dem starken Verbund 18 stationärer und 4 ambulanter Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Berlin und Hessen. Was uns besonders verbindet? Unsere Vorstellung von guter Pflege: Wir sind - echte Profis mit Herz. Das sitzt auch bei Ihnen auf dem rechten Fleck? Dann suchen wir Sie für unseren neuen Ambulanten Intensivpflegedienst Lossetal ab sofort als Stellv. in Vollzeit, Teilzeit oder als geringfügige Beschäftigung - Treten Sie ein in unsern Ambulanten Intensivpflegedienst Lossetal!

شرکت در شهر Helsa آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir