آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 936809

Qualified lawyers with a focus on labor law.

Volljuristen mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht.

we are looking for (about 30 hours per week) now a fully qualified lawyers (m / f / d) with the focus on labor part time with flexible working time for the business law. Your responsibilities include the labor and social legal advice and information for human resources and legal departments of our members. They have an above average completed full legal training and a thorough knowledge of labor, collective bargaining and industrial relations law. Knowledge of social law are desirable. Employers 'association of private banks e.V. * Berlin * Temporary contract * Part-time - The employers' association of private banks e.V. based in Berlin represents the tariff and social policy interests of guided private law banks and building societies throughout the country.

Für den Geschäftsbereich Recht suchen wir ab sofort einen Volljuristen (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht in Teilzeit bei flexibler Arbeitszeitgestaltung (ca. 30 Std./Woche). Ihr Aufgabengebiet umfasst die arbeits- und sozialrechtliche Beratung und Information der Personal- und Rechtsabteilungen unserer Mitglieder. Sie verfügen über eine überdurchschnittlich abgeschlossene volljuristische Ausbildung und fundierte Kenntnisse im Arbeits-, Tarif- und Betriebsverfassungsrecht. Kenntnisse im Sozialrecht sind wünschenswert. Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes e.V. * Berlin * Befristeter Vertrag * Teilzeit - Der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes e.V. mit Sitz in Berlin vertritt die tariflichen und sozialpolitischen Interessen der in privatrechtlicher Form geführten Banken und Bausparkassen im gesamten Bundesgebiet.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 276773

Lawyer award and state aid law.

Rechtsanwalt Vergabe und Beihilfenrecht.

We are looking for when a lawyer (m / f / d) procurement and state aid law - as German legal cooperation partner of BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft accompanied BDO Legal clients with currently over 60 lawyers at nine locations in Germany in the making and implementation of corporate decisions in all substantially business law disciplines. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH * Hamburg, Dusseldorf, Cologne * Regular Employment * Full-time - to join our team at our headquarters in Hamburg, Dusseldorf or Cologne. Your tasks * Advice and judicial and extrajudicial representation of domestic and foreign clients in the procurement and state aid law. * Preparation and negotiation of contracts and preparation of legal opinions. * Support contracting authorities in the implementation of national and European-wide procurement procedures.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Rechtsanwalt (w/m/d) Vergabe- und Beihilfenrecht - Als deutscher rechtlicher Kooperationspartner der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begleitet BDO Legal Mandanten mit zurzeit über 60 Anwälten an 9 Standorten in Deutschland bei der Findung und Umsetzung unternehmerischer Entscheidungen in allen wesentlichen wirtschaftsrechtlichen Disziplinen. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH * Hamburg, Düsseldorf, Köln * Feste Anstellung * Vollzeit - zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Hamburg, Düsseldorf oder Köln. Ihre Aufgaben * Beratung sowie gerichtliche und außergerichtliche Vertretung von in- und ausländischen Mandanten im Vergabe- und Beihilfenrecht. * Erstellung und Verhandlung von Verträgen sowie Anfertigung von Rechtsgutachten. * Begleitung öffentlicher Auftraggeber bei der Durchführung nationaler und europaweiter Vergabeverfahren.

شرکت در شهر Hamburg, Düsseldorf, Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 675251

Volljurist / Manager area Alien Business Law.

Volljurist/Manager Bereich Ausländisches Wirtschaftsrecht.

For the area Alien Business Law at our location in Bonn we are looking under a permanent employment relationship now a fully qualified lawyers / Manager (m / f / d) full-time. * Are fully qualified lawyer / in with second state exam - Germany Trade and Invest GmbH * Bonn * * Regular Employment part-time, full-time - Germany Trade & Invest (GTAI) is the focal point of German foreign trade. As a foreign trade agency of the Federal Republic of Germany, we have to safeguard the task of the success of SMEs in the global competition and to strengthen Germany by attracting foreign direct investment. In addition, we are positioning Germany as one of the world's most attractive business locations and the internationalization of the economy in the new federal states ahead.

Für den Bereich Ausländisches Wirtschaftsrecht an unserem Bonner Standort suchen wir im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses ab sofort einen Volljuristen/Manager (w/m/d) in Vollzeit. * sind Volljurist/in mit zweitem Staatsexamen - Germany Trade and Invest GmbH * Bonn * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Germany Trade & Invest (GTAI) ist die zentrale Anlaufstelle der deutschen Außenwirtschaft. Als Außenwirtschaftsagentur der Bundesrepublik Deutschland haben wir die Aufgabe, den Erfolg des Mittelstands im globalen Wettbewerb zu sichern und den Standort Deutschland durch die Ansiedlung ausländischer Direktinvestitionen zu stärken. Darüber hinaus positionieren wir Deutschland als einen der international attraktivsten Wirtschaftsstandorte und treiben die Internationalisierung der Wirtschaft in den neuen Bundesländern voran.

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 398913

General Counsel.

General Counsel .

To strengthen our team and build our legal department we are looking for a General Counsel (m / f / d). Ges practice successor in dentistry GmbH * Munich * Regular Employment * Full - time. The GPNZ - Society for practice successor in dentistry - has established a network of clinics dentists who offers excellent dental quality. Our success is based on top motivated employees and highly satisfied patients. We see ourselves as and the entire practice team and support in all matters relating to the practice, especially regarding recruitment, investment and administration. Your tasks * Company Legal support of our German companies * transaction support, including due diligence and contract negotiations * Legal compliance * coordination and cooperation with outside law firms - Your profile

Zur Verstärkung unseres Teams und zum Aufbau unserer Rechtsabteilung suchen wir einen General Counsel (m/w/d). Ges. für Praxisnachfolge in der Zahnmedizin GmbH * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Die GPNZ – Gesellschaft für Praxisnachfolge in der Zahnmedizin – hat einen Praxenverbund von Zahnärzten gegründet, der hervorragende zahnmedizinische Qualität anbietet. Unser Erfolg gründet sich auf top motivierten Mitarbeitern und hochzufriedenen Patienten. Wir verstehen uns als und des gesamten Praxisteams und unterstützen in allen Belangen rund um die Praxis, insbesondere hinsichtlich Personalsuche, Investitionen und Administration. Ihre Aufgaben * Gesellschaftsrechtliche Betreuung unserer deutschen Gesellschaften * Transaktionsbegleitung einschließlich Due Diligence und Vertragsverhandlungen * Legal Compliance * Koordination von und Zusammenarbeit mit externen Anwaltskanzleien - Ihr Profil

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 487313

Lawyer and notary's assistant / r.

Rechts­anwalts und Notarfach­an­ge­stellte/r .

Busing Müffelmann & Theye Lawyers in partnership MBB - lawyers and notary's assistant / r (m / w / d) * Bremen * Regular Employment * Full-time - We are a primarily business law consulting firm of lawyers and notaries with offices in Bremen, Frankfurt am Main, Berlin and Munich. we are looking for when a / n Attorney for our law firm in Bremen and notary's assistant / n (m / w / d) full-time in a law office. * U. a. schedule coordination and the organization of daily business, * preparing and creating and * the management of files and correspondence. * Joy of careful work and want to take responsibility about writing from dictation at? * Completed vocational training to / for lawyers and notary's assistant.

Büsing Müffelmann & Theye Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB - Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r (m/w/d) * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind eine vornehmlich wirtschaftsrechtlich beratende Sozietät von Rechtsanwälten und Notaren mit Büros in Bremen, Frankfurt am Main, Berlin und München. Für unsere Kanzlei in Bremen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/n (m/w/d) in Vollzeit in einem Anwaltssekretariat. * u. a. die Terminkoordination und die Organisation des Tagesgeschäfts, * das Vorbereiten und Erstellen von sowie * die Verwaltung der Akten und der Korrespondenz. * Freude an sorgfältiger Arbeit und möchten über das Schreiben nach Diktat hinaus Verantwortung übernehmen? * eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten .

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 892552

Notary's assistant.

Notarfachangestellte .

To strengthen our significant notary in Bremen - in a prime downtown location - we are looking for when notary's assistant (m / f / d) full-time / part-time. * You have to / for lawyers and notary employees successfully completed their training and are now qualified / r professionals / in. They strive keen interest in the notary public and - if desired - further training to / for notary host / se. The continuous professional development of our employees / inside, especially to / for notary host / in, but no matter by attending training seminars is important to us and we also supported financially. Lawyers in partnership MBB and notaries attorney and notary Dr. Heinz Schmidt - Busing Müffelmann & Theye Lawyers in partnership MBB * Bremen * * Regular Employment part-time, full-time

Zur Verstärkung unseres bedeutenden Notariats in Bremen - in bester Innenstadtlage - suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Notarfachangestellte (m/w/d) in Vollzeit/Teilzeit. * Sie haben Ihre Ausbildung zum/zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten erfolgreich abgeschlossen und sind nun qualifizierte/r Berufseinsteiger/in. Sie haben ausgeprägtes Interesse an der Notariatstätigkeit und streben - bei Wunsch - die Fortbildung zum/zur Notarfachwirt/in an. Die kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter/innen, insbesondere auch zum/zur Notarfachwirt/in, aber auch unabhängig davon durch den Besuch von Fortbildungsseminaren ist uns wichtig und wird von uns auch finanziell gefördert. Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB und Notare Rechtsanwalt und Notar Dr. Heinz Schmidt - Büsing Müffelmann & Theye Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB * Bremen * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 140112

Full lawyer or Volljurist (m / f / D).

Volljuristin bzw. Volljurist (m/w/D).

In the department staff in the Office of Labor and principle as soon as possible the location of one or of a public employees alsals qualified lawyer or qualified lawyer (m / w / D) University of Hamburg * Hamburg * Regular Employment * Part-time, full-time - The University Hamburg ( UHH) than excellence University one of the strongest research universities. With its concept of "Flagship University" in the Hamburg metropolitan region it maintains innovative and collaborative links with scientific and non-scientific partners it produces for the site -. But also nationally and internationally - the forward-looking social goods Education, knowledge and exchange of knowledge among the key objective sustainability -. EGR 13 TV-L -.. to occupy unlimited full-time the working week is 19.5 hours.

In der Abteilung Personal ist in der Stabsstelle für Arbeitsrecht und Grundsatz zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer bzw. eines Tarifbeschäftigten alsals Volljuristin bzw. Volljurist (m/w/D) Universität Hamburg * Hamburg * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Die Universität Hamburg (UHH) ist als Exzellenzuniversität eine der forschungsstärksten Universitäten Deutschlands. Mit ihrem Konzept der „Flagship University" in der Metropolregion Hamburg pflegt sie innovative und kooperative Verbindungen zu wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Partnern. Sie produziert für den Standort – aber auch national und international – die zukunftsgerichteten gesellschaftlichen Güter Bildung, Erkenntnis und Austausch von Wissen unter dem Leitziel der Nachhaltigkeit. – EGR. 13 TV-L – unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 19,5 Stunden.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 639188

Patent attorney employee or Fremdsprachenkorrespondent.

Patentanwaltsfachangestellter oder Fremdsprachenkorrespondent .

For our office in Munich we are looking for a paralegal (m / w / d) or foreign language correspondents (m / w / d) * training as paralegal (m / w / d) or foreign language correspondent / translator (m / w / d) or equivalent Education - As one of the largest and most prestigious law firms for Intellectual Property in Europe, we offer our clients everything from one source: from advice on patents for technological inventions on the protection of designs and brands to copyright, antitrust and competition law - in all traditional scientific and engineering disciplines, in both traditional and young industries across national boundaries. * Correspondence with clients and offices in Germany and abroad, client communication via subject-specific portals and formal process is managed within a partner department and / or the Department

Für unseren Standort in München suchen wir einen Patentanwaltsfachangestellten (m/w/d) oder Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) * Ausbildung zum Patentanwaltsfachangestellten (m/w/d) oder Fremdsprachenkorrespondenten/ Übersetzer (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung - Als eine der größten und renommiertesten Kanzleien für Intellectual Property in Europa bieten wir unseren Mandanten alles aus einer Hand: von der Beratung bei Patenten für technische Erfindungen über den Schutz von Designs und Marken bis zum Urheber-, Kartell- und Wettbewerbsrecht - in allen klassischen natur- und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen, in traditionellen und jungen Branchen, über Ländergrenzen hinweg. * Korrespondenz mit Mandanten und Ämtern im In- und Ausland, Mandantenkommunikation über fachspezifische Portale sowie Formalsachbearbeitung in einem Partnerdezernat und/oder in der Fachabteilung

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 901868

Commercial / Contract Manager.

Commercial / Contract Manager .

Providing commercial guidance at tender stage and through the contract life cycle * Proven track record and experience in commercial contract management - Global WorkPlace Solutions (GWS) is part of the CBRE Group and belongs to the world's leading commercial real estate services firm. Negotiate and agree contracts * Agreeing contracts on a timely basis to the mutual satisfaction of Both parties * Leading the contract negotiation * Achieving a signed contract document * Complying with the CBRE contract term policy Commercial policy / procedure compliance * Promoting compliance with commercial policy and procedures * Attending Project and Contract Reviews to promote best practice - Educate and advise on commercial best practices * Developing internal stakeholders' commercial awareness * Running commercial training courses * Staying abreast of changes in law and commercial practice

Providing commercial guidance at tender stage and through the contract life cycle * Proven track record and experience in commercial contract management - Global Workplace Solutions (GWS) is part of the CBRE Group and belongs to the world's leading commercial real estate services firm. Negotiate and agree contracts * Agreeing contracts on a timely basis to the mutual satisfaction of both parties * Leading the contract negotiation * Achieving a signed contract document * Complying with the CBRE contract term policy Commercial policy/procedure compliance * Promoting compliance with commercial policy and procedures * Attending Project and Contract Reviews to promote best practice - Educate and advise on commercial best practice * Developing internal stakeholders' commercial awareness * Running commercial training courses * Staying abreast of changes in law and commercial practice

شرکت در شهر Bundesweit آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 277276

Speaker (w / m / div.) Power justice, part-time.

Referent (w/m/div.) Leistungsrecht Pflege, Teilzeit.

Join our team in the division Care in Cologne as a speaker power of justice, part-time (22h / wk.) Association of Private Health Insurance eV * * Temporary contract * Part-time Cologne (w / m / div.) - The private health insurance (PHI) is over 35 million full and supplementary insurance an indispensable force in the German health care system. The Association of Private Health Insurance e.V. is one of the leading associations of the German economy and represents the interests of private health insurance and its member companies. • For fastest time until at least 28.02.2022

Verstärken Sie unser Team im Geschäftsbereich Pflege in Köln als Referent (w/m/div.) Leistungsrecht Pflege, Teilzeit (22h/Wo.) Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. * Köln * Befristeter Vertrag * Teilzeit - Die Private Krankenversicherung (PKV) ist mit über 35 Millionen Voll- und Zusatzversicherten eine unverzichtbare Größe im deutschen Gesundheitswesen. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. gehört zu den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft und vertritt die Interessen der Privaten Krankenversicherung und seiner Mitgliedsunternehmen. • Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt bis mindestens 28.02.2022

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 629279

Speaker (w / m / div.) Power law private health insurance.

Referent (w/m/div.) Leistungsrecht Private Krankenversicherung.

Join our team in Cologne for when full-time (38 hours / wk.) As speaker performance right private health insurance * Knowledge and experience in the medical and health insurance law but are beneficial, not a requirement (w / m / div.) - Association of Private health insurance Association * Cologne * Regular employment * full-time - The private health insurance (PHI), with over 35 million full and supplementary insurance an indispensable force in the German health care system. The Association of Private Health Insurance e.V. is one of the leading associations of the German economy and represents the interests of private health insurance and its member companies. outpatient for the range performance you deal with fundamental rights issues in the treatment of private patients, especially in the sector tariffs (standard and basic tariff) insured.

Verstärken Sie unser Team in Köln zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (38h/Wo.) als Referent (w/m/div.) Leistungsrecht Private Krankenversicherung * Kenntnisse und Erfahrungen im Medizin- und Krankenversicherungsrecht sind von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. * Köln * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Private Krankenversicherung (PKV) ist mit über 35 Millionen Voll- und Zusatzversicherten eine unverzichtbare Größe im deutschen Gesundheitswesen. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. gehört zu den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft und vertritt die Interessen der Privaten Krankenversicherung und seiner Mitgliedsunternehmen. Für den Bereich Leistung ambulant befassen Sie sich mit grundsätzlichen Rechtsfragen zur Behandlung von Privatpatienten, insbesondere der in den Branchentarifen (Standard- und Basistarif) Versicherten.

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 111376

Paralegal / n.

Rechtsanwaltsfachangestellte/n .

we are looking for our location in Frankfurt city location for when a / n paralegal / n for a largely self-employment within our law departments. * Successfully completed training as / & the legal assistant Lawyers partner MBB * Frankfurt / Main * Regular Employment * Full-time - The Firm & Partners MBB is one of the top destinations for labor in Germany with a nationwide presence. At the Cologne, Frankfurt and Stuttgart, we advise companies, a management representative, managers, works councils and, of course, workers in all aspects of employment law. * Reliable and independent organization of Dezernates * General Office organization incl. File management, storage, monitoring of deadlines * Create pleadings, contracts, correspondence from dictation

Für unseren Standort in Frankfurter Citylage suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Rechtsanwaltsfachangestellte/n für eine weitgehend selbständige Tätigkeit innerhalb eines unserer Anwaltsdezernate. * erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten Rechtsanwälte & Partner mbB * Frankfurt/Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Kanzlei & Partner mbB zählt zu den ersten Adressen für Arbeitsrecht in Deutschland mit bundesweiter Präsenz. An den Standorten Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart beraten wir Unternehmen, Organvertreter, Führungskräfte, Betriebsräte sowie selbstverständlich auch Arbeitnehmer in allen Fragen des Arbeitsrechts. * Zuverlässige und selbständige Organisation eines Dezernates * Allgemeine Büroorganisation incl. Aktenführung, Ablage, Fristenkontrolle * Erstellen von Schriftsätzen, Verträgen, Korrespondenz nach Diktat

شرکت در شهر Frankfurt/Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 851780

Fully qualified lawyers.

Volljuristen .

To strengthen our team we are looking for when a fully qualified lawyers (m / f / d) full-time. You are always the direct contact of the clients and their lawyers and tax consultants. Notary Bischoff and citizens * Cologne * Regular Employment * Full-time - We are a young, dynamic and modern notary in the heart of Cologne. With two notaries and 25 employees, we serve a broad client base from the owner to the listed company. We have high standards for the quality of our work. Your responsibilities You own submit draft agreements in all notarial activities concerned in consultation with our mandates. * When recording, the certificates are responsible for the settlement and assist in the resolution of complex legal issues. your profile

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Volljuristen (m/w/d) in Vollzeit. Dabei sind Sie stets der direkte Ansprechpartner der Mandanten sowie ihrer Rechtsanwälte und Steuerberater. Notariat Bischoff und Bürger * Köln * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind ein junges, dynamisches und modernes Notariat im Herzen von Köln. Mit zwei Notaren und 25 Angestellten betreuen wir einen breiten Mandantenkreis von der Privatperson bis zur börsennotierten Aktiengesellschaft. Dabei haben wir einen hohen Anspruch an die Qualität unserer Arbeit. Ihre Aufgaben * Sie verfassen eigenständig Vertragsentwürfe in allen notariellen Tätigkeitsgebieten in Absprache mit unseren Mandaten. * Sie bei der Beurkundung, sind für die Abwicklung der Urkunden verantwortlich und helfen bei der Lösung komplexer Rechtsfragen. Ihr Profil

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 153920

Legal Counsel company law.

Legal Counsel Aktienrecht .

We are looking for a solid DAX 30 companies a Legal Counsel company law (m / w / d) Scholl Meyer & Steidl GmbH * Munich, Northern Bavaria * Regular Employment * Full-time - Scholl Meyer & Steidl is a & on the areas of law Taxes specialized personnel and merger advice, firms and advises companies throughout Germany in all recruitment issues. At the same time, we support and supervise candidates (m / f / d) any seniority in the long term on their professional career. Here, our candidates * Excellent knowledge of the market * Professional benefit consulting * Personal care. at the location: Munich or northern Bavaria * advise the specialist departments and the board on matters of corporate and securities law * The preparation and supervision of general meetings is one of your main tasks

Wir suchen für ein solides DAX 30-Unternehmen einen Legal Counsel Aktienrecht (m/w/d) Schollmeyer & Steidl GmbH * München, Nordbayern * Feste Anstellung * Vollzeit - Schollmeyer&Steidl ist eine auf die Bereiche Recht & Steuern spezialisierte Personal- und Fusionsberatung, die Kanzleien und Unternehmen in sämtlichen Rekrutierungsfragen deutschlandweit berät. Gleichzeitig unterstützen und betreuen wir Kandidaten (w/m/d) jeglicher Seniorität langfristig auf ihrem beruflichen Werdegang. Dabei profitieren unserer Kandidaten von * Exzellenter Marktkenntnis * Professioneller Beratung * Persönlicher Betreuung. am Standort: München oder Nordbayern * Sie beraten die Fachabteilungen und den Vorstand zu Fragen des Aktien- und Kapitalmarktrechts * Die Vorbereitung und Betreuung von Hauptversammlungen gehört zu Ihren wesentlichen Aufgaben

شرکت در شهر München, Nordbayern آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 517388

Qualified lawyer / attorney civil law / Aviation Law.

Volljurist/Rechtsanwalt Zivilrecht / Luftfahrtrecht.

We are currently looking for qualified lawyers for different locations in Germany for our growing aviation team. Oracle Oracle Solicitors Solicitors is an established full-service legal service provider with offices in London, Belfast, Birmingham, Edinburgh, Manchester and Addis Ababa. * Frankfurt * Regular Employment * Full-time - expertise in all major areas of law, such as a strong focus on international issues set us apart. We represent some of the most popular European airlines and provide legal services of the highest quality, and customer focus and attention to detail are on top of our priorities. Your tasks - you are in the your assigned area of ​​expertise responsible for meeting your goals and all tasks. * Processing of Rechtsfraggestellungen continuous / Directorate

Für unser stetig wachsendes Aviation-Team suchen wir derzeit Volljuristen für verschiedene Standorte in Deutschland. Oracle Solicitors Oracle Solicitors ist ein etablierter Full-Service Rechtsdienstleiter mit Offices in London, Belfast, Birmingham, Edinburgh, Manchester und Addis Abeba. * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Expertisen in allen wesentlichen Rechtsgebieten, so wie eine starke Ausrichtung auf internationale Fragestellungen zeichnen uns aus. Wir vertreten einige der beliebtesten europäischen Fluggesellschaften und liefern Rechtsdienstleistungen von höchster Qualität, wobei Kundenorientierung und Liebe zum Detail an oberster Stelle unserer Prioritäten stehen. Ihre Aufgaben - Sie sind für die Erfüllung Ihrer Zielvorgaben und aller Aufgaben in dem Ihnen zugeordneten Kompetenzbereich verantwortlich. * Bearbeitung von Rechtsfraggestellungen mit kontinuierlichem /Direktion

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 128543

Lawyer civil and business law.

Rechtsanwalt Zivil und Wirtschaftsrecht .

To strengthen our team in Munich, Hamburg and Frankfurt, we are looking or later and permanent one lawyer practicing civil and commercial law (M / F / D) You are a lawyer (m / f / d). * Training and the opportunity to acquire the specialist lawyer qualification Herfurtner Rechtsanwaltsgesellschaft mbH * Munich, Hamburg and Frankfurt * Regular Employment * Full-time - we are a law firm active nationwide in civil and commercial law, banking and capital market law and IT law with offices in Munich, Hamburg and Frankfurt. Your tasks - to advise and assist with direct client contact individuals and businesses and work from the outset as part of an established team. Your profile - You enjoy sophisticated legal work, think creatively, have a sense of what is economically feasible?

Zur Verstärkung unseres Teams in München, Hamburg und Frankfurt suchen wir ab sofort oder später und unbefristet einen Rechtsanwalt Zivil- und Wirtschaftsrecht (M/W/D) Sie sind Rechtsanwalt (m/w/d). * Fortbildung und die Möglichkeit zum Erwerb der Fachanwaltsqualifikation Herfurtner Rechtsanwaltsgesellschaft mbH * München, Hamburg und Frankfurt * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind eine im Zivil- und Wirtschaftsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht und IT-Recht bundesweit tätige Anwaltskanzlei mit Standorten in München, Hamburg und Frankfurt. Ihre Aufgaben - Sie beraten und betreuen mit unmittelbarem Mandantenkontakt Privatpersonen und Unternehmen und arbeiten von Beginn an als Teil eines eingespielten Teams. Ihr Profil - Sie haben Spaß an anspruchsvoller juristischer Arbeit, denken kreativ, haben Sinn für das wirtschaftlich Machbare?

شرکت در شهر München, Hamburg und Frankfurt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 604317

Lawyer / Volljurist social security law in full or part time.

Rechtsanwalt / Volljurist Sozialversicherungsrecht in Voll oder Teilzeit .

PwC * Dusseldorf, Frankfurt, Munich * Regular Employment * Full-time - you have talent. We are an international network of 276,000 employees who share their knowledge, experiences and ideas with one another. You're looking for a challenging and exciting job. We offer you as a leading global professional services firm maximum opportunities for a career according to your ideas. You want responsibility for your results take, develop solutions together with the customer and an employer with matching values. Our thinking and acting is based on principles that are based on trust, respect, foresight and appreciation. Experience in our business tax, how diverse may be tax advice.

PwC * Düsseldorf, Frankfurt am Main, München * Feste Anstellung * Vollzeit - Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 276.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Ideen miteinander teilen. Du suchst einen herausfordernden, spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ein Maximum an Möglichkeiten für einen Karriereweg nach deinen Vorstellungen. Du möchtest Verantwortung für deine Ergebnisse übernehmen, Lösungen gemeinsam mit dem Kunden entwickeln und einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unser Denken und Handeln orientiert sich an Grundsätzen, die von Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung geprägt sind. Erlebe in unserem Geschäftsbereich Tax, wie facettenreich Steuerberatung sein kann.

شرکت در شهر Düsseldorf, Frankfurt am Main, München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 523126

Speaker for data protection.

Referent für Datenschutz.

Now (m / w / d) for data protection in Frankfurt. In the 1st line of defense You are about privacy, bank-wide the first address in all respects. analyze risks in terms of privacy and rate and lace together with the department a mitigierendes of measures. * Sound knowledge of data protection and related legislation (EU privacy regulation BDSG etc.) ING-DiBa AG * Frankfurt * Regular Employment * Full-time - ING has more than 9 million customers the third largest retail bank in Germany. Every day we keep our private and corporate customers back free so wishes come true, win new business ideas updraft and long-term goals. Here, all sorts of data that must be managed safely by us circulate.

Jetzt Referent (m/w/d) für Datenschutz am Standort Frankfurt werden. In der 1st line of defense sind Sie bankweit die erste Adresse in allen Belangen rund um Datenschutz. Risiken in puncto Datenschutz analysieren und bewerten Sie und schnüren gemeinsam mit dem Fachbereich ein mitigierendes Maßnahmenbündel. * Fundierte Kenntnisse im Bereich Datenschutz sowie der damit verbundenen Gesetzgebung (EU-Datenschutzgrundverordnung, BDSG etc.) ING-DiBa AG * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Jeden Tag halten wir unseren Privat- und Firmenkunden den Rücken frei, damit sich Wünsche erfüllen, neue Geschäftsideen Aufwind gewinnen und langfristige Ziele erreicht werden. Dabei zirkulieren allerlei Daten, die von uns sicher verwaltet werden müssen.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 417621

Clerk debt collection / accounts receivable management.

Sachbearbeiter Inkasso / Forderungsmanagement .

To strengthen our team we are looking for possible entry date a / n Clerk debt collection / accounts receivable management (m / f / d) * independent processing of extrajudicial debt management * You have professional experience in the collection area and good knowledge of the foreclosure process - Johannsen Lawyers * Hamburg * Regular Employment * Part-time , full-time - Johannsen Lawyers was founded in 1925 and is today one of the most traditional lawyer 'homes. With now four additional locations in Frankfurt, Berlin, Cologne and Munich Johannsen lawyers across Germany operates. As specialized lawyers we represent insurers and fleet companies in all areas of insurance and liability law. in full or part time at our facility in Hamburg. * Implementation of the order for payment procedure

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Einstiegstermin eine/n Sachbearbeiter Inkasso / Forderungsmanagement (m/w/d) * selbständige Bearbeitung des außergerichtlichen Forderungsmanagements * Sie haben Berufserfahrung im Inkassobereich und gute Kenntnisse im Zwangsvollstreckungsverfahren - Johannsen Rechtsanwälte * Hamburg * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Johannsen Rechtsanwälte wurde 1925 gegründet und ist heute eines der traditionsreichsten Anwaltshäuser Hamburgs. Mit inzwischen 4 weiteren Standorten in Frankfurt am Main, Berlin, Köln und München ist Johannsen Rechtsanwälte deutschlandweit tätig. Als spezialisierte Anwälte vertreten wir Versicherer sowie Fuhrparkunternehmen in allen Bereichen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts. in Voll- oder Teilzeit für unseren Standort Hamburg. * Durchführung des Mahnverfahrens

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 681097

Paralegal / n.

Rechtsanwaltsfachangestellte/n .

You have completed vocational training to / from the legal assistant, to / from the lawyer's and notary's assistant To strengthen our team we are looking for possible entry date a / n paralegal / n (m / w / d) Johannsen Lawyers * Hamburg * Regular Employment * Part-time, full-time - Johannsen Lawyers was founded in 1925 and is today one of the most traditional lawyer 'homes. With now four additional locations in Frankfurt, Berlin, Cologne and Munich Johannsen lawyers across Germany operates. As specialized lawyers we represent insurers and fleet companies in all areas of insurance and liability law. in full or part time at our facility in Hamburg. * Folder creation and management * independent * mail processing correspondence with clients, courts and authorities

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten , zur/zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Einstiegstermin eine/n Rechtsanwaltsfachangestellte/n (m/w/d) Johannsen Rechtsanwälte * Hamburg * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Johannsen Rechtsanwälte wurde 1925 gegründet und ist heute eines der traditionsreichsten Anwaltshäuser Hamburgs. Mit inzwischen 4 weiteren Standorten in Frankfurt am Main, Berlin, Köln und München ist Johannsen Rechtsanwälte deutschlandweit tätig. Als spezialisierte Anwälte vertreten wir Versicherer sowie Fuhrparkunternehmen in allen Bereichen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts. in Voll- oder Teilzeit für unseren Standort Hamburg. * Aktenanlage und -führung * selbständige Postbearbeitung * die Korrespondenz mit Mandanten, Gerichten und Behörden

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 343272

Trademark paralegal.

Markensachbearbeiterin .

We coordinate patents, trademarks and designs - worldwide! We are looking for when w is a trademark paralegal | m | d - As an employee (m / f / d) in our brand and design department will take over the worldwide application, registration and administration of trademarks and designs, correspondence with clients, offices and courts in Germany and abroad, processing of mail, the preparation of billing and conducting research. First professional experience in trademark and design law is an advantage but not a requirement. Hoefer & Partner Patentanwälte MBB * Munich * Regular Employment * Full-time - Hoefer & Partner has for many years at the internationally renowned law firms in the field of intellectual property law with headquarters in Munich.

Wir koordinieren Patente, Marken und Designs - weltweit! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Markensachbearbeiterin w | m | d - Als Mitarbeiterin (w/m/d) in unserer Marken- und Designabteilung übernehmen Sie die weltweite Anmeldung, Eintragung und Verwaltung von Marken und Designs, die Korrespondenz mit Mandanten, Ämtern und Gerichten im In- und Ausland, die Bearbeitung der Post, die Vorbereitung der Rechnungsstellung sowie die Durchführung von Recherchen. Erste Berufserfahrung im Marken- und Designrecht ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Hoefer & Partner Patentanwälte mbB * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Hoefer & Partner zählt seit Jahren zu den international renommierten Kanzleien im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes mit Sitz in München.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 380152

Legal Counsel - Business Lawyer / Corporate lawyer - part-time (50%).

Legal Counsel – Wirtschaftsjurist / Unternehmensjurist – in Teilzeit (50%).

We want you as Legal Counsel - Business Lawyer / Corporate Lawyer (m / f / d) - part-time (50%) * You have several years of experience as a corporate lawyer in a business or in a law firm. You see the further business development and finding common, viable and straightforward solutions as central to your role as Legal Counsel. * You are responsible for the issue of industrial property rights in the company. * To check the available business processes related to legal issues, these and establish appropriate processes to structure the company. You have successfully completed a Jurassic or business law degree and know the issues of a software manufacturer from practice. You quickly develop an understanding of the business processes of the company.

Deshalb suchen wir Sie als Legal Counsel – Wirtschaftsjurist / Unternehmensjurist (m/w/d) – in Teilzeit (50%) * Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als Unternehmensjurist in einem Unternehmen oder in einer Kanzlei. * Sie sehen die unternehmerische Weiterentwicklung und das Finden gemeinsamer, tragfähiger und unkomplizierter Lösungen als zentral für Ihre Rolle als Legal Counsel an. * Sie verantworten das Thema gewerblichen Rechtsschutz im Unternehmen. * Sie prüfen die vorhanden Geschäftsprozesse mit Bezug zu Rechtsfragen, strukturieren diese und etablieren entsprechende Prozesse im Unternehmen. * Sie haben ein Jura- oder Wirtschaftsrechts-Studium erfolgreich abgeschlossen und kennen die Themen eines Software-Herstellers aus der Praxis. * Sie entwickeln schnell ein Verständnis für die Geschäftsprozesse des Unternehmens.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 275240

Legal Counsel / Counsel attorney.

Legal Counsel / Syndikusrechtsanwalt .

Your contact request under indication of the keyword "Legal Counsel" by e-mail. Talancé Consulting * North Rhine-Westphalia * Regular Employment * Full-time - Talancé Consulting is a business and personnel consulting company with a major focus in the digital transformation of the human resources and talent management, as well as in the direct response and e-recruiting of executives and professionals. Our client is a leading provider of care products for the pharmaceutical and cosmetics industry. The company is specialized segments well-positioned in selected market / and has been very successful in recent years. Today the products are sold in more than 60 countries worldwide. Position * Contract management: creating, editing and consulting contracts * Business Law Consulting: Consulting in economic legal matters

Ihr Kontaktgesuch bitte unter Angabe des Stichwortes „Legal Counsel“ per E-Mail an . TALANCE Consulting * Nordrhein-Westfalen * Feste Anstellung * Vollzeit - TALANCE Consulting ist eine Unternehmens- und Personalberatungsgesellschaft mit Kompetenzschwerpunkten in der digitalen Transformation des Personal- und Talent Management sowie in der Direktansprache und im E-Recruiting von Führungskräften und Professionals. Unser Mandant ist ein marktführender Anbieter von Pflegeprodukten der Pharma- und Kosmetikbranche. Das Unternehmen ist in ausgewählten Markt-/ Spezialsegmenten sehr gut positioniert und hat sich in den letzten Jahren überaus erfolgreich entwickelt. Heute werden die Produkte weltweit in mehr als 60 Ländern verkauft. Position * Vertragsmanagement: Erstellung, Bearbeitung und Beratung von Verträgen * Wirtschaftsrechtsberatung: Beratung in wirtschaftlichen Rechtsangelegenheiten

شرکت در شهر Nordrhein-Westfalen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 402520

Contract Manager / contract negotiator / controller means.

Vertragsmanager / Vertragsverhandler / Controller Hilfsmittel.

As a Contract Manager They are an efficient tool providing our insured safe by moving to your job independently negotiations and make contractual arrangements with our health partners and professional organizations. * Fixed-term contract * edit basic issues and develop technical specifications, for example, for contract integration, based on the legal framework. * In addition you rate contract activities (eg cancellations) and put a contract controlling order. * Comprehensive knowledge of contract law and knowledge of health economics and controlling - AOK - The health insurance company for Lower Saxony * Syke * Full-time - with more than 2.8 million insured is the AOK leader in public health insurance in Lower Saxony - and continues to grow.

Als Vertragsmanager stellen Sie eine effiziente Hilfsmittelversorgung unserer Versicherten sicher, indem Sie für Ihren Aufgabenbereich eigenständig Verhandlungen führen und Vertragsbeziehungen zu unseren Gesundheitspartnern und Berufsverbänden gestalten. * Befristeter Vertrag * Sie bearbeiten Grundsatzfragen und entwickeln fachliche Vorgaben, z.B. für die Vertragseinbindung, auf Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen. * Darüber hinaus bewerten Sie Vertragsaktivitäten (z.B. Kündigungen) und setzen ein Vertragscontrolling um. * Umfassendes Wissen im Vertragsrecht sowie Kenntnisse im Bereich Gesundheitsökonomie und im Controlling - AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen * Syke * Vollzeit - Mit über 2,8 Millionen Versicherten ist die AOK Marktführer in der gesetzlichen Krankenversicherung in Niedersachsen – und weiter auf Wachstumskurs.

شرکت در شهر Syke آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir