آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 775504

EAP consultant / social counselors Berlin.

EAP Berater / Sozialberater Berlin.

EAP consultant / Social (m / h / d)

EAP Berater / Sozialberater (m/w/d)

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 646112

Social workers * in part-time (19.5 hours).

Sozialberater*in in Teilzeit (19,5 Stunden).

The social counseling the Bundesbank has to give the goal of the employees guidance in crisis situations and to strengthen their health. As part of the team of occupational social counseling in solving conflicts and personal problems (case management). * Additional qualifications such. B. profound systemic counseling training or integration advisor * in BEM * Experience in corporate social counseling and / or in the direction of occupational reintegration process * High social and communication skills

Die Sozialberatung der Bundesbank hat das Ziel, den Beschäftigten Orientierungshilfen in krisenhaften Situationen zu geben und so deren Gesundheit zu stärken. Als Teil des Teams der betrieblichen Sozialberatung bei der Lösung von Konflikten und persönlichen Problemen (case management). * Zusatzqualifikationen, z. B. fundierte systemische Beratungsausbildung oder Eingliederungsberater*in BEM * Berufserfahrung in der betrieblichen Sozialberatung und/oder in der Leitung von betrieblichen Wiedereingliederungsverfahren * Hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 704397

Safety Engineer / Specialist Leipzig / Torgau.

Sicherheitsingenieur/ Fachkraft Raum Leipzig/Torgau.

Multiple tasks and collaboration in an interdisciplinary team with company doctors, psychologists and social workers * Team player with strong service and customer orientation and social skills

Vielfältige Aufgaben und Zusammenarbeit im interdisziplinären Team mit Betriebsärzten, Psychologen und Sozialberatern * Teamplayer mit starker Dienstleistungs- und Kundenorientierung sowie Sozialkompetenz

شرکت در شهر Raum Leipzig/Torgau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 581846

Safety Engineer / Specialist Nuremberg.

Sicherheitsingenieur/ Fachkraft Nürnberg.

Cooperation in an interdisciplinary team with company doctors, psychologists and social workers * Team player with strong service and undenorientierung and social skills

Zusammenarbeit im interdisziplinären Team mit Betriebsärzten, Psychologen und Sozialberatern * Teamplayer mit starker Dienstleistungs- und undenorientierung sowie Sozialkompetenz

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 641182

Dual Studies Social Work (B.A.) Bavarian Red Cross (primary school Hassfurt).

Duales Studium Soziale Arbeit (B.A.) Bayerisches Rotes Kreuz (Grundschule Haßfurt).

Academic Advisor - Social Work - After your degree, it is possible to work as a social worker / part time (19.25 hours per week) with us in the lunch and all-day care and / or within the Bavarian Red Cross - district association Haßberge in the area to find a suitable position in social work.

Studienberater – Soziale Arbeit - Nach Deinem Abschluss besteht die Möglichkeit, als Sozialpädagoge/In in Teilzeit (19,25 Std./Woche) bei uns in der Mittags- und Ganztagsbetreuung zu arbeiten und/oder innerhalb des Bayerischen Roten Kreuzes – Kreisverband Haßberge im Bereich Soziale Arbeit eine passende Stelle zu finden.

شرکت در شهر Haßfurt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 315082

Dual Studies Social Work (B.A.) Bavarian Red Cross (open all-day school Theres).

Duales Studium Soziale Arbeit (B.A.) Bayerisches Rotes Kreuz (Offene Ganztagsschule Theres).

Academic Advisor - Social Work - By Your conclusion is possible in (19.25 hours per week) to work as a social worker / part time with us in the OGTS Theres and / or within the Bavarian Red Cross - district association Haßberge in the field of Social Work to find a suitable location.

Studienberater – Soziale Arbeit - Nach Deinem Abschluss besteht die Möglichkeit, als Sozialpädagoge/In in Teilzeit (19,25 Std./Woche) bei uns in der OGTS Theres zu arbeiten und/oder innerhalb des Bayerischen Roten Kreuzes – Kreisverband Haßberge im Bereich Soziale Arbeit eine passende Stelle zu finden.

شرکت در شهر Theres آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 605614

Consultants * in recruiting.

Fachberater*in Recruiting .

Contec GmbH - The consulting firm of health and social economy We, Contec GmbH, the management consulting and health and social economy. In the course of human development of our structures we are looking for our head office in Bochum as soon as possible a * n * consultants in recruiting (w / m / d). * University degree with a commercial, social or humanities or health scientific focus * Preferably professional experience in human resources, for example in the health and social economy or in consulting or service sector Acquired

contec GmbH – Die Unternehmensberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Im Zuge der personellen Weiterentwicklung unserer Strukturen suchen wir für unsere Zentrale in Bochum zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Fachberater*in Recruiting(w/m/d). * Hochschulabschluss mit kaufmännischem, sozialem bzw. geisteswissenschaftlichem oder gesundheitswissenschaftlichem Schwerpunkt * Idealerweise erste Berufserfahrungen im Personalbereich, beispielsweise in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft oder im Beratungs- oder Dienstleistungsbereicherworben

شرکت در شهر Bochum آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 377110

Social workers for the assisted training.

Sozialpädagogen für die Assistierte Ausbildung.

degree in social / -Work or social work, rehabilitation or special education (diploma, bachelor or master) * commitment, passion for the job and the ability to professional dealing with young people with different learning experiences and social and cultural background

abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik /-arbeit bzw. Soziale Arbeit, Rehabilitations- oder Sonderpädagogik (Diplom, Bachelor oder Master) * Leistungsbereitschaft, Leidenschaft für den Beruf und die Fähigkeit zum professionellen Umgang mit Jugendlichen mit unterschiedlichen Lernerfahrungen und sozialem sowie kulturellem Hintergrund

شرکت در شهر Eberswalde, Bernau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 750354

Social worker / social worker or lawyer with a focus on social law.

Sozialarbeiter / Sozialpädagoge oder Jurist mit Schwerpunkt Sozialrecht.

SKM-Catholic Association for Social Services Bonn e.V. The SKM Bonn e.V. sees itself as a social service provider for Bonner citizens in difficult life situations. We use social hardships on offer specifically to this group of people tuned and tested auxiliary concepts and to help people to help themselves. The SKM - Catholic Association for Social Services Bonn eV investigated as soon as possible a social worker / social worker (m / f / d) (Diploma / Bachelor / Master) and lawyers (m / f / d) with a focus on social law * a college degree or training as social worker / Sozialpädagoge (f / m / d) (Diploma / Bachelor / Master) or lawyer (m / f / d) focusing Sozialrecht * an autonomous and independent participation in a varied and demanding work field social work

SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste Bonn e.V. Der SKM Bonn e.V. versteht sich als ein sozialer Dienstleister für Bonner Bürgerinnen und Bürger in schwierigen Lebenssituationen. Wir greifen soziale Härten auf, bieten speziell auf diesen Personenkreis abgestimmte und erprobte Hilfskonzepte an und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Der SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste Bonn e.V. sucht schnellstmöglich einen Sozialarbeiter/Sozialpädagogen (m/w/d) (Diplom/Bachelor/Master) oder Juristen (m/w/d) mit Schwerpunkt Sozialrecht * ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (m/w/d) (Diplom/Bachelor/Master) oder Jurist (m/w/d) mit Schwerpunkt Sozialrecht * selbständiges und eigenverantwortliches Mitwirken in einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeitsfeld sozialer Arbeit

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 788012

Recruiting administrator.

Recruiting Administrator .

Aurich Emden * Regular Employment * Full-time - Innovative ideas characterize our success and drive us.

Aurich bei Emden * Feste Anstellung * Vollzeit - Innovative Ideen kennzeichnen unsere Erfolge und treiben uns an.

شرکت در شهر Aurich bei Emden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 748160

Clerk recourses.

Sachbearbeiter Regresse.

successfully completed training for social clerk (f / m / d), a legal degree or an equivalent training with secure knowledge in the social security law, in particular in the relevant requirements of § 105 SGB X

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d), eine juristische Ausbildung oder eine vergleichbare Berufsausbildung mit sicheren Kenntnissen im Sozialversicherungsrecht, insbesondere in den einschlägigen Vorschriften des § 105 SGB X

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 366360

Educational specialist power range educational assistance.

Pädagogische Fachkraft Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung.

Planning and implementation of leisure activities and social group work * Proven interpersonal and communication skills and team spirit and openness

Planung und Durchführung von Freizeitangeboten und sozialer Gruppenarbeit * Ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenz sowie Teamgeist und Offenheit

شرکت در شهر Leverkusen-Opladen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 495363

Dual salespeople in the Student Counseling Study Study program: Social Work.

Vertriebsmitarbeiter in der Studienberatung Duales Studium Studiengang: Soziale Arbeit.

Reinforcing our team immediately / by arrangement full-time at our location in Cologne as a sales representative in the Student Advisory Dual Studies (m / f / d) Study program: Social Work * You have ideally knowledge of the education sector such as Universities, academies, personnel services, adult education, languages ​​or training or from areas in social work

Verstärke unser Team ab sofort / nach Absprache in Vollzeit an unserem Standort in Köln als Vertriebsmitarbeiter in der Studienberatung Duales Studium (m/w/d) Studiengang: Soziale Arbeit * Du hast idealerweise Kenntnisse aus der Bildungsbranche wie z.B. Hochschulen, Akademien, Personaldienstleistungen, Erwachsenenbildung, Sprachen oder Training oder auch aus Bereichen in der Sozialen Arbeit

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 404694

(Diploma) social workers / in / educator / in (B.A.).

(Diplom) Sozialarbeiter/in / Pädagoge/in (B.A.) .

Social work Sauerland GmbH * Gütersloh * Regular Employment * Full-time - The Social factory Sauerland GmbH is a recognized youth welfare with offers for outpatient and inpatient educational assistance.

Sozialwerk Sauerland GmbH * Gütersloh * Feste Anstellung * Vollzeit - Die sozialwerk sauerland GmbH ist ein anerkannter Träger der Jugendhilfe mit Angeboten für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung.

شرکت در شهر Gütersloh آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 660546

Graduate social worker / in (FH) / social worker / in (B.A., M.A.) / social workers / in.

Diplom Sozialpädagoge/ in (FH) / Sozialpädagoge/in (B.A., M.A.) / Sozialarbeiter/in .

Creating a social history through collecting data and facts on the psychosocial situation * Focused recognize and accept personal and social problems related to illness or disability * Organization of medical, professional and social rehabilitation * Very good legal knowledge, in particular of social law * knowledge of the structure of social and health

Erstellen einer Sozialanamnese durch Erhebung von Daten und Fakten zur psychosozialen Situation * Fokussiertes Erkennen und Aufgreifen von persönlichen und sozialen Problemen, die im Zusammenhang mit Krankheit oder Behinderung stehen * Organisation von medizinischer, beruflicher und sozialer Rehabilitation * Sehr gute rechtliche Kenntnisse, insbesondere des Sozialrechts * Kenntnisse über die Struktur des Sozial- und Gesundheitswesens

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 473587

Employees in accommodation and social management.

Mitarbeiter im Unterkunfts und Sozialmanagement.

Advise you on f & w homeless and refugee people as an employee (m / f / d) in accommodation and social management * Promote social acceptance * University degree in social education, social work or social management, alternatively, a similar socially or educationally embossed Specialization * social skills * participation in an exciting social role in the political context of the city

Beraten Sie bei f & w wohnungslose und geflüchtete Menschen als Mitarbeiter (m/w/d) im Unterkunfts- und Sozialmanagement * Förderung sozialer Akzeptanz * abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik , der Sozialen Arbeit oder des Sozialmanagements, alternativ eine vergleichbare sozial oder pädagogisch geprägte Fachrichtung * hohe Sozialkompetenz * Mitwirkung an einer spannenden sozialen Aufgabe im politischen Kontext der Stadt

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 706793

Psychologists.

Psychologen .

Harz-Weser-Werke gGmbH * Osterode * Regular Employment * Full-time - We offer in the region between the Harz and Weser a variety of assistance services for people with disabilities in the areas of labor & education, ...

Harz-Weser-Werke gGmbH * Osterode * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir bieten in der Region zwischen Harz und Weser eine Vielzahl von Assistenzleistungen für Menschen mit Beeinträchtigung in den Bereichen Arbeit & Bildung, ...

شرکت در شهر Osterode آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 541352

Professional educator for the subjects nursing and social studies.

Berufspädagoge für die Fächer Pflegewissenschaften und Sozialkunde.

Hans-Weinberger-Akademie der AWO e.V. * Munich * Regular Employment * Full-time - to expand our team of vocational schools for fl ege and obligations egehilfe in Munich we are looking PROFESSIONAL EDUCATORS (m / w / d) for the subjects

Hans-Weinberger-Akademie der AWO e.V. * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Zur Erweiterung unseres Teams der Berufsfachschulen für Pflege und Pflegehilfe in München suchen wir BERUFSPÄDAGOGEN (m/w/d) für die Fächer

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 817280

Health and nursing / support workers / educators for the forensic unit.

Gesundheits und Krankenpfleger/Heilerziehungspfleger/Erzieher für den Maßregelvollzug .

a person with a particular level of commitment, integrity and empathy and pronounced social skills

eine Persönlichkeit mit besonderem Maß an Engagement, Integrität und Empathie und ausgeprägter soziale Kompetenz

شرکت در شهر Eberswalde آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 519488

Youth Services Planner / in.

Jugendhilfeplaner/ in .

the evolution of the current social system of monitoring Jugendhilfeplanung * Youth Services a planning action always oriented to the social structural conditions. They work out the regularly published social data Atlas children young people and support them with your statistical skills, the team of youth services planning.

die Weiterentwicklung des aktuellen Sozialmonitoringsystems der Jugendhilfeplanung * Jugendhilfeplanerisches Handeln orientiert sich immer auch an den sozialstrukturellen Rahmenbedingungen. Sie erarbeiten den regelmäßig erscheinenden Sozialdatenatlas Kinder- Jugendliche und unterstützen mit Ihrer statistischen Kompetenz das Team der Jugendhilfeplanung.

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 732126

Working agent / in (operation host / in, Verwaltungswirt / in, social scientists / in, legal experts / in).

Arbeitsvermittler/in (Betriebswirt/in, Verwaltungswirt/in, Sozialwissenschaftler/in, Rechtswissenschaftler/in).

Advice and assistance to beneficiaries under SGB II * Completed in vocational and social integration of relevant study program, for example, from the areas of administrative, social or law or business administration * knowledge of the application of the law, it is desirable, knowledge of social law (in particular SGB II and III SGB) * communication skills, social competence, ability conflict

Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten nach dem SGB II bei der beruflichen und sozialen Integration * Abgeschlossenes einschlägiges Studium, z.B. aus den Bereichen Verwaltungs-, Sozial- oder Rechtswissenschaften bzw. der Betriebswirtschaftslehre * Kenntnisse der Rechtsanwendung, wünschenswert sind Kenntnisse des Sozialrechts (insbesondere SGB II und SGB III) * Kommunikationsstärke, Sozialkompetenz, Konfliktfähigkeit

شرکت در شهر Osterholz-Scharmbeck آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 694110

Employees in the social services.

Mitarbeiter im Sozialdienst .

they support as a consulting company and inclusion operation and social services to disadvantaged people relevant participation services and on the way into the labor market. * Degree in Social / -Work and Social Work / Social Economy

Als Beratungsunternehmen und Inklusionsbetrieb und Sozialen Dienste benachteiligte Menschen zu relevanten Teilhabeleistungen und unterstützen sie auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. * Abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik /-arbeit bzw. Soziale Arbeit / Sozialwirtschaft

شرکت در شهر Gärtringen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir