آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 106521

Speaker easements focus intersection management.

Referent Wegerecht Schwerpunkt Kreuzungsmanagement.

You are a speaker right of way (m / w / d) mainly responsible for the intersection management. Engfer Consulting * Würzburg, Stuttgart * Regular Employment * Full-time - you are part of the largest infrastructure project in Germany. As a driving force in the energy transition and transmission companies, our client has been instrumental in the reorganization of the energy system. One of the biggest tasks is to transport electricity from renewable energy from North to South. Your responsibilities You Own Project right of way in Würzburg and Stuttgart and closely with other sub-projects * The preparation and implementation of the procurement of all rights of way fall within your area of ​​responsibility (easements, Gestattungs- and Betretungsrechte)

Sie sind als Referent Wegerecht (m/w/d) schwerpunktmäßig zuständig für den Bereich Kreuzungsmanagement. Engfer Consulting * Würzburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Sie sind Teil des größten Infrastrukturprojektes Deutschlands. Als treibende Kraft in der Energiewende und Übertragungsnetzbetreiber ist unser Mandant maßgeblich an der Neugestaltung des Energiesystems beteiligt. Einer der größten Aufgaben ist es, den Strom aus erneuerbaren Energien von Nord nach Süd zu transportieren. Ihre Aufgaben * Sie arbeiten im Teilprojekt Wegerecht an den Standorten Würzburg und Stuttgart und eng mit anderen Teilprojekten zusammen * Die Vorbereitung und Durchführung der Beschaffung sämtlicher Wegerechte fallen in Ihren Zuständigkeitsbereich (Dienstbarkeiten, Gestattungs- und Betretungsrechte)

شرکت در شهر Würzburg, Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 640744

Employees of the Department organizational development.

Mitarbeiter für das Referat Organisationsentwicklung .

we are looking for our AOK headquarters for the Department of Human Resources / Corporate Development in Stuttgart as soon as possible in full-time an employee for the Department Organizational Development (m / w / d) * They support the AOK regional offices and departments of the AOK head office in organizational development and change management issues - to stay on course for growth, we are not only innovative services, best coverage and close customer: we always count on employees who implement these requirements every day in practice. * Run organization projects in the AOK Baden-Württemberg by - AOK Baden-Württemberg * Stuttgart * Regular Employment * Full-time

Für unsere AOK-Hauptverwaltung suchen wir für den Fachbereich Personal-/Unternehmensentwicklung am Standort Stuttgart zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Mitarbeiter für das Referat Organisationsentwicklung (m/w/d) * Sie unterstützen die AOK-Bezirksdirektionen und die Fachbereiche der AOK-Hauptverwaltung in Organisationsentwicklungs- und Change-Management-Fragen - Um weiter auf Wachstumskurs zu bleiben, setzen wir nicht nur auf innovative Angebote, beste Versorgung und gelebte Kundennähe: Wir zählen vor allem auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Anspruch Tag für Tag in die Tat umsetzen. * Sie führen Organisationsprojekte in der AOK Baden-Württemberg durch - AOK Baden-Württemberg * Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 317412

Consultant auditing in banking Assurance (Financial Services).

Consultant Wirtschaftsprüfung im Bereich Banken Assurance (Financial Services).

Ernst & Young accounting firm with our innovative services in audit, tax, transaction and management consultancy for the financial sector, we occupy a prominent position in the industry and assist our clients in the future. In our field of financial services to focus on the issues of the future and support our clients going to be more successful in an ever-changing and fast-paced world. * A degree in economics with a focus on banking management, auditing or accounting * audit and consulting national and international banks and financial services * audit of annual and consolidated financial statements according to HGB, IFRS and US GAAP using our integrated testing method "Global Audit Methodology"

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mit unseren innovativen Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung für den Finanzsektor nehmen wir eine herausragende Position in der Branche ein und begleiten unsere Mandanten in die Zukunft. In unserem Bereich Financial Services fokussieren Sie sich auf die Themen der Zukunft und unterstützen unsere Mandanten dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt weiter erfolgreich zu sein. * Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre, Prüfungs- oder Rechnungswesen * Prüfung und Beratung nationaler und internationaler Banken und Finanzdienstleister * Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP mithilfe unserer integrierten Prüfungsmethode "Global Audit Methodology"

شرکت در شهر Stuttgart, Hannover, Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf oder Frankfurt/Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 318906

Developers hardware / software devices.

Entwickler Hardware / Software Geräte.

Independent development and implementation of software and hardware concepts * Variant and development of embedded software * Creation of software documentation in accordance with the requirements for medical devices * planning and implementation of development-related hardware and software tests * Extensive experience in the field of hardware and software development ideally from medical devices * Very good knowledge of popular programming languages ​​such as C, C ++, and modern methods of software development Erbe Elektromedizin * full-time GmbH * Tuebingen, near Stuttgart * Regular employment - as an owner-managed family company develops, produces and markets surgical technology worldwide. Our future-oriented corporate governance, we are also medical progress and life values ​​such as trust, respect and openness. This is the basis of our success.

Selbstständige Ausarbeitung und Umsetzung von Soft- und Hardwarekonzepten * Varianten- und Weiterentwicklung von Embedded Software * Erstellung von Softwaredokumentationen entsprechend der Anforderungen an Medizinprodukte * Planung und Durchführung von entwicklungsbegleitenden Hard- und Software-Prüfungen * Langjährige Erfahrung im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung idealerweise von Medizinprodukten * Sehr gute Kenntnisse in gängigen Programmiersprachen wie C, C++, und modernen Methoden der Softwareentwicklung Erbe Elektromedizin GmbH * Tübingen bei Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Als inhabergeführtes Familienunternehmen entwickeln, produzieren und vertreiben wir weltweit chirurgische Spitzentechnologie. Durch unsere zukunftsorientierte Unternehmensführung treiben wir den medizinischen Fortschritt voran und leben Werte wie Vertrauen, Respekt und Offenheit. Das ist die Basis unseres Erfolgs.

شرکت در شهر Tübingen bei Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 900081

(Senior) Consultant Management consulting for insurance sales.

(Senior) Consultant Managementberatung für Versicherungsvertrieb.

Management consultancy start-up DNA * Join our project teams and advise our prestigious customers in all phases of the project management consulting with a focus on insurance sales * Collect initial experience in the sales environment and key account management * Experience as a consultant - external or in-house - for insurance companies or in the insurance environment * knowledge of developing strategic sales potential and identify requirements for future-oriented sales issues, among others Belongs in the design of sales organizations and distribution channels management * joy of advisers life and all the trimmings: travel and work at the client site, innovative topics, varied projects and daily fresh towels in hotel rooms and at least some of the subjective feeling of a small part of the world to change

Managementberatung mit Start-up-DNA * Werde Teil unserer Projektteams und berate unsere namhaften Kunden in allen Projektphasen der Managementberatung mit Schwerpunkt Versicherungsvertrieb * Sammle erste Erfahrungen im Sales-Umfeld und Key-Account-Management * Erfahrung als Consultant – extern oder Inhouse – für Versicherungsunternehmen bzw. im Versicherungsumfeld * Kenntnisse zur Entwicklung von strategischen Vertriebspotenzialen und Identifikation von Anforderungen für zukunftsorientierte Vertriebsthemen u.a. in der Gestaltung von Vertriebsorganisationen und im Vertriebswegemanagement * Freude am Beraterleben und an allem, was dazu gehört: Reisen und Arbeiten beim Kunden vor Ort, innovative Themen, abwechslungsreiche Projekte sowie täglich frische Handtücher im Hotelzimmer und zumindest manchmal das subjektive Gefühl einen kleinen Teil der Welt zu verändern

شرکت در شهر bundesweit (München, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 741809

Marketing Generalist B2B / IT consulting (50%).

Marketing Generalist B2B / IT Beratung (50%).

Along with sales and management to develop marketing concepts and implement them. * Using content marketing place our highly specific IT consulting services in the B2B segment. deron Services GmbH * Stuttgart (home office) * * Regular Employment part-time - is deron an independent IT consulting firm based in Stuttgart, Würzburg, Dusseldorf and Switzerland. For 20 years on Identity Management (IAM) specializes deron offers as a leader objective advice, customized software development and superior service. As a spin-off of the Fraunhofer-Gesellschaft deron advises companies like Hansgrohe or Infineon neutral and objective. Your job * Your responsibilities of care ranges from the home page (content extension, search engine optimization, ...) through the design and implementation of new actions to competitive intelligence.

Zusammen mit Vertrieb und Geschäftsleitung erarbeiten Sie Marketingkonzepte und setzen diese um. * Mittels Content Marketing platzieren unsere hochspezifischen IT-Beratungsleistungen im Bereich B2B. deron Services GmbH * Stuttgart (Home-Office) * Feste Anstellung * Teilzeit - deron ist ein unabhängiges IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Stuttgart, Würzburg, Düsseldorf und in der Schweiz. Seit 20 Jahren auf Identity Management (IAM) spezialisiert bietet deron als einer der Marktführer objektive Beratung, individuelle Softwareentwicklung sowie erstklassigen Service. Als Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft berät deron Unternehmen wie Hansgrohe oder Infineon neutral und objektiv. Ihre Aufgabe * Ihre Verantwortung reicht von der Pflege der Homepage (Content-Erweiterung, Suchmaschinen-Optimierung,…) über die Konzeption und Umsetzung neuer Aktionen bis zur Konkurrenzbeobachtung.

شرکت در شهر Stuttgart (Home-Office) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 726069

Executive secretary.

Assistenz der Geschäftsführung .

In its role as Management Assistant you work primarily in teams and are representing the assistance of the Editorial - The MHS Digital GmbH, a company of Southwest German Media Holding (SWMH), looking for applications for a Management Assistant (m / w / d). * Here you entlastest the management in the preparation and evaluation of meetings, creating presentations, as well as administrative tasks and verantwortest schedule coordination * In addition you take own task complexes in the administration, such as invoice processing and lead their own responsibility projects on behalf of the Board by * Ideally some experience in the role of assistant, project manager or in commercial clerical - the MHS digital GmbH, the digital heart is the media holding South.

In der Funktion als Assistenz der Geschäftsführung arbeitest Du überwiegend im Team und vertrittst die Assistenz der Chefredaktion - Die MHS Digital GmbH, ein Unternehmen der Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d). * Dabei entlastest Du die Geschäftsführung bei der Vor- und Nachbereitung von Meetings, der Erstellung von Präsentationen sowie bei administrativen Aufgaben und verantwortest die Terminkoordination * Ergänzend übernimmst Du eigene Aufgabenkomplexe in der Sachbearbeitung, wie zum Beispiel die Rechnungsbearbeitung und führst eigenverantwortlich Projekte im Auftrag der Geschäftsführung durch * Idealerweise erste Erfahrungen in der Funktion als Assistenz, Projektmanager oder in der kaufmännischen Sachbearbeitung - Die MHS Digital GmbH ist das digitale Herzstück der Medienholding Süd.

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 599907

Dr. rer. nat. Physics & vacuum technology.

Dr. rer. nat. Physik & Vakuumtechnologie .

Professional Scientists GmbH - Dr. rer. nat. Physics & Vacuum Technology (m / w / d) * Stuttgart area * Regular Employment * Full-time - professional scientists - is for potential candidates, the focal point for career planning and market research and for companies in the contact with the effort looking for the competitive service providers in research, development and Technology. Optics, surface physics, solid state physics, beam-based optical processing, process development - we are looking for a dedicated staff (m / f / d) who wants to bring his experience with vacuum technology and particle beams with enthusiasm for the processing of optical surfaces for our prestigious clients in the high technology sector. This is a permanent position in a direct placement within 80 kilometers around Stuttgart. Technologically sophisticated: for the company stands.

Professional Scientists GmbH - Dr. rer. nat. Physik & Vakuumtechnologie (m/w/d) * Raum Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - professional scientists - ist für potentielle Kandidaten die Anlaufstelle für Karriereplanung und Marktsondierung und für Unternehmen der Ansprechpartner bei der aufwendigen Suche nach den umkämpften Leistungsträgern in Forschung, Entwicklung und Technologie. Optik, Oberflächenphysik, Festkörperphysik, strahlbasierte Optikbearbeitung, Prozessentwicklung - Für unseren renommierten Kunden aus dem Hochtechnologiesektor suchen wir einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d), der seine Erfahrung mit Vakuumtechnologie und Teilchenstrahlen mit Begeisterung für die Bearbeitung optischer Oberflächen einbringen möchte. Hierbei handelt es sich um eine Festanstellung im Rahmen einer Direktvermittlung im Umkreis von 80 Kilometern um Stuttgart. Technologisch anspruchsvoll: dafür steht das Unternehmen.

شرکت در شهر Raum Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 961209

IT system auditor.

IT Systemprüfer .

we are looking for a * Independent performance of IT system audits in compliance with the professional pronouncements of the IDW * Several years experience in an accounting firm or a consulting firm in the field of IT system audits or IT audits * Stuttgart * Regular Employment for our headquarters in Stuttgart * full time - we are one of the leading medium-sized auditing and tax consulting firms in Germany. Specializing in the needs, interests and needs of SMEs, we offer a customized range of services and values. * Support our auditors teams through data analysis, testing of IT-based business processes and IT-related audit procedures * consulting and project-related revision of IT projects of our clients

Für unseren Hauptsitz in Stuttgart suchen wir ab sofort einen * Selbständige Durchführung von IT-Systemprüfungen unter Beachtung der berufsständischen Verlautbarungen des IDW * Mehrere Jahre Berufserfahrung in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer Beratungsgesellschaft im Bereich der IT-Systemprüfung oder IT-Revision * Stuttgart * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Spezialisiert auf die Anforderungen, Interessen und Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen bieten wir ein individuelles Spektrum an Leistungen und Werten. * Unterstützung unserer Wirtschaftsprüferteams durch Datenanalysen, Prüfung von IT-gestützten Geschäftsprozessen und IT-nahe Prüfungshandlungen * Beratung und projektbegleitende Revision bei IT-Projekten unserer Mandanten

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir