آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 218424

Trainee marketing and communications for the brand Bloomy Days.

Trainee Marketing und Kommunikation für die Marke Bloomy Days.

Limited, career / Trainee To strengthen our team we are looking for you immediately, initially for one year with an option for acquisition, as thanks to your support, our marketing activities run smoothly. * Support for the design and implementation of marketing co-operations * study (business administration, marketing, communication) or equivalent completed training * Initial experience in marketing, communications

Befristeter Vertrag,Berufseinstieg/Trainee Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich ab sofort, zunächst befristet auf 1 Jahr mit Option auf Übernahme, als Dank deiner Unterstützung laufen unsere Marketingmaßnahmen reibungslos. * Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von Marketing-Kooperationen * Studium ( BWL , Marketing , Kommunikation ) oder entsprechende abgeschlossene Ausbildung * Erste Erfahrungen im Bereich Marketing, Kommunikation

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 373082

Trainee Marketing & Sales.

Trainee Marketing & Sales .

Entry level job / trainee Rejoice - 01 October 2020 - on an intensive training program with different, exciting stations at several locations. * 18-month preparation for your career in marketing and sales * responsibility from the beginning in daily business and exciting projects as * Unlimited in marketing, key account management and sales force taking over at the end of your training period * Relevant work experience in sales or marketing, ideally within the FMCG sector * enthusiasm for marketing and sales as well as the food industry

Berufseinstieg/Trainee Freue Dich – zum 01. Oktober 2020 – auf ein intensives Traineeprogramm mit verschiedenen, spannenden Stationen an mehreren Standorten. * 18-monatige Vorbereitung auf Deine Karriere im Marketing und Vertrieb * Verantwortung von Anfang an in Tagesgeschäft und spannenden Projekten z.B. in den Bereichen Marketing, Key Account Management und Vertriebsaußendienst * Unbefristete Übernahme am Ende Deiner Traineezeit * Relevante Praxiserfahrung im Bereich Vertrieb oder Marketing, idealerweise in der FMCG-Branche * Begeisterung für Marketing und Vertrieb sowie die Lebensmittelbranche

شرکت در شهر Fischach, Dissen am Teutoburger Wald, Freising, Wachau آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 679145

Trainee Marketing Controlling.

Trainee Marketing Controlling .

To strengthen our Controlling department we are looking for the next possible date graduates / -Innen as a trainee Marketing Controlling (m / w / d) * career / Trainee

Zur Verstärkung unseres Bereichs Controlling suchen wir zum nächstmöglichen Termin Hochschulabsolventen/-innen als Trainee Marketing-Controlling (m/w/d) * Berufseinstieg/Trainee

شرکت در شهر Offenburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 516866

Trainee Marketing focusing Digtal Media Consulting.

Trainee Marketing mit Schwerpunkt Digtal Mediaberatung .

To strengthen our team we are looking at the Dusseldorf site a Marketing Trainee focusing Digtal Media Consulting (m / w / d) goal of our trainee program is the autonomous customers advice on the Media decision in the full range of digital marketing * Entry level job / trainee * Our intensive trainee program requires independent and swift action and willingness autonomous learning * you have a degree in economics with a focus on marketing or a generalist education in business economics background quickly and with above-average grades completed * Ideally you have already internships in marketing, online media, online media and / or advertising completed

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Düsseldorf einen Trainee Marketing mit Schwerpunkt Digtal Mediaberatung (m/w/d) Ziel unseres Traineeprogramms ist die eigenverantwortliche Kundenberatung hinsichtlich der Mediaentscheidung in der gesamten Bandbreite des Digital Marketings * Berufseinstieg/Trainee * Unsere intensive Trainee-Ausbildung erfordert selbstständiges und schnelles Handeln und die Bereitschaft eigenverantwortlichen Lernens * Du hast ein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing oder ein generalistisches Studium mit wirtschaftlichem Hintergrund zügig und mit überdurchschnittlichem Erfolg absolviert * Idealerweise hast du bereits Praktika in den Bereichen Marketing, Online-Media, Online-Medien und/oder Werbung absolviert

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 969753

Trainee Marketing Analytics incl. Master Distance.

Trainee Marketing Analytics inkl. Master Fernstudium .

Reinforcing our team from now on part-time (30 hours per week) at our site in Hamburg as a trainee Marketing Analytics (m / w / d), and completes the same time a master studies at the IUBH () * Entry level job / trainee The offer extends while of courses such as marketing or business studies about health management and business computer science to business law. * Based on your reporting and analysis you help the marketing team channels and campaigns to further optimize and internal departments such as CRM and marketing but also in coordination with external agencies and support you scale * Together. a. on issues such as Conversionattribution, pricing and customer segmentation * You become the contact for our marketing team for questions related to different data sources

Verstärke unser Team ab sofort in Teilzeit (30 Std./Woche) an unserem Standort in Hamburg als Trainee Marketing Analytics (m/w/d) und absolviere gleichzeitig ein Master-Fernstudium an der IUBH ( ) * Berufseinstieg/Trainee Das Angebot erstreckt sich dabei von Studiengängen wie Marketing oder BWL, über Gesundheitsmanagement und Wirtschaftsinformatik bis hin zu Wirtschaftsrecht. * Anhand deiner Reports und Analysen hilfst du dem Marketing-Team Channels und Kampagnen weiter zu optimieren und skalieren * Gemeinsam mit internen Abteilungen wie CRM und Marketing aber auch in Abstimmung mit externen Agenturen unterstützt Du u. a. bei Themen wie Conversionattribution, Pricing und Kundensegmentierung * Du wirst zum Ansprechpartner für unser Marketing-Team bei Fragen bezüglich unserer verschiedenen Datenquellen

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 654496

Trainee Online Marketing / Junior Online Marketing Manager.

Trainee Online Marketing / Junior Online Marketing Manager .

You will support our performance team in creating and optimizing national / international online marketing campaigns (including SEA, display, social media advertising, e-mail) with the goal of Increasing sales * You would have ideally completed your degree, with a focus on digital media / online marketing or equivalent - so Experienced worth individuals from other backgrounds with little previous knowledge of online marketing but would like to change their Field are welcome

You will support our performance team in creating and optimizing national / international online marketing campaigns (including SEA, display, social media advertising, e-mail) with the goal of increasing sales * You would have ideally completed your degree, with a focus on digital media / online marketing or equivalent - Experienced individuals from other backgrounds with little previous knowledge of online marketing but would like to change their field are also welcome

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 200254

Trainee Online Marketing Manager focusing search engine marketing (iv.) In Jena.

Trainee Online Marketing Manager Schwerpunkt Suchmaschinenmarketing (iv.) in Jena.

Due to our continued growth we are looking to strengthen our team in the center of Jena continues now a Trainee Online Marketing Manager - Focus Search Engine Marketing (m / f / div.) Then apply to our Trainee Online Marketing Manager (m / f / div. ). * Entry level job / trainee, Regular Employment - As one of the leading independent agencies for Search & Social Media Advertising designs, implements and establishes Finnwaa customized solutions in the areas of search engine marketing, social media marketing, mobile marketing and web analytics. Throughout the trainee program of 12 months is available a mentor that gives you professional at regular staff meetings feedback on your and gives personal development.

Aufgrund unseres anhaltenden Wachstums suchen wir zur Verstärkung unseres Teams im Zentrum von Jena weiterhin ab sofort einen Trainee Online Marketing Manager – Schwerpunkt Suchmaschinenmarketing (m/w/div.) Dann bewerben Sie sich auf unseren Trainee Online Marketing Manager (m/w/div.). * Berufseinstieg/Trainee,Feste Anstellung - Als eine der führenden unabhängigen Agenturen für Search & Social Media Advertising konzipiert, realisiert und etabliert Finnwaa maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Suchmaschinenmarketing, Social Media Marketing, Mobile Marketing und Web-Controlling. Während des gesamten Traineeprogramms von 12 Monaten steht Ihnen ein Mentor zur Seite, der Ihnen in regelmäßigen Mitarbeitergesprächen Feedback zu Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung gibt.

شرکت در شهر Jena آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 290329

Trainee Marketing.

Trainee Marketing.

Shape your future with us and reinforce immediately our marketing area for a 24-month trainee program. * Entry level job / trainee support for 3 months our sales and spend another 3 months in the fields of key account management and trade marketing. Your duties will include marketing the required analyzes of sales and competitive situation. * Successfully completed business administration studies with a focus on marketing (preferably Master's degree)

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns und verstärken Sie ab sofort unseren Marketingbereich für ein 24-monatiges Traineeprogramm. * Berufseinstieg/Trainee Sie unterstützen für 3 Monate unseren Außendienst und verbringen weitere 3 Monate in den Bereichen Key Account Management und Trade Marketing. Zu Ihren Aufgaben im Marketing gehören die erforderlichen Analysen der Absatz- und Wettbewerbssituation. * Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit Schwerpunkt Marketing (bevorzugt Masterabschluss)

شرکت در شهر Aachen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir