آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 589222

UX designers.

UX Designer .

Solid professional experience as an UX designer / concept developer and interaction designer We are looking for the Department of software development and platforms a UX Designer (m / w / d) UX standards * control current Wireframing- / prototyping tools and UX / UI methods, , B. XD, Sketch, InVision etc.

Fundierte Berufserfahrung als UX Designer / Konzepter oder Interaction Designer Wir suchen für die Abteilung Softwareentwicklung und Plattformen einen UX-Designer (m/w/d) UX-Standards * Beherrschung aktueller Wireframing-/Prototyping-Tools und UX-/UI-Methoden, z. B. XD, Sketch, InVision o.ä.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 740485

UX Designer Web & App.

UX Designer Web & App.

Now UX Designer (m / w / d) Web & App are in Frankfurt. * (Z. B. UX Design, Digital Media o. Ä.) Degree or equivalent qualification * Sound knowledge in UX and Service Design Methods

Jetzt UX Designer (m/w/d) Web & App am Standort Frankfurt werden. * Studium (z. B. UX Design, Digitale Medien o. Ä.) oder eine vergleichbare Ausbildung * Fundiertes Know-how in UX sowie Service Design Methoden

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 773141

UX designers.

UX Designer .

They also assist developers in our cross-functional teams within the UX designs * You are familiar with the procedures, methods and techniques of UX designs

Zudem begleiten Sie Entwickler in unseren crossfunktionalen Teams im Rahmen des UX-Designs * Sie sind bestens mit den Vorgehensweisen, Methoden und Techniken des UX-Designs vertraut

شرکت در شهر Freiburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 649344

UX designers.

UX Designer .

You're a designer with several years of professional experience and want to take the next step? * Create UX design - in the form of wireframes, prototypes, mockups for our in-house software solutions and customer projects * You Read on! College degree in the field of UX design, interactive design, communication design with interactive / digital focus or a comparable training with relevant professional experience * through your min. 2 years of professional experience in UX design you have IT applications already gained experience in the design of

Du bist Designer mit einigen Jahren Berufserfahrung und möchtest den nächsten Schritt gehen? * Du erstellst UX Designs - in Form von Wireframes, Prototypen, Mockups für unsere hauseigenen Software-Lösungen und Kundenprojekte * Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich UX Design, Interactive Design, Kommunikationsdesign mit interaktiven/digitalem Fokus oder einer vergleichbaren Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung * Durch deine mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich UX Design hast du bereits Erfahrung in der Konzeption von IT-Anwendungen sammeln können

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 998370

UX Designer Merlic.

UX Designer MERLIC .

We want you to assist in the development of the user interface as a UX designer Merlic (m / w / d) * Several years of professional experience as a UX Designer Software

Deshalb suchen wir Sie zur Unterstützung bei der Entwicklung des User-Interfaces als UX-Designer MERLIC (m/w/d) * Mehrjährige Berufserfahrung als UX-Designer für Software

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 859186

UX designers.

UX Designer .

DB Zeitarbeit GmbH * Frankfurt * * temporary workers full-time - as a 100% subsidiary is DB-time work your springboard to Deutsche Bahn.

DB Zeitarbeit GmbH * Frankfurt am Main * Arbeitnehmerüberlassung * Vollzeit - Als 100%ige Tochter ist die DB Zeitarbeit Dein Sprungbrett zur Deutschen Bahn.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 891770

UX designers.

UX Designer .

As (UX) Designer (m / w / d) You always the holistic view of the brand investify - from uniform impression of the cross-channel, CI-compliant performance down to the details.

Als (UX-)Designer (m/w/d) hast Du stets den ganzheitlichen Blick auf die Marke investify – vom einheitlichen Eindruck über den kanalübergreifenden, CI-konformen Auftritt bis hin zu den Details.

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 741586

UX Designer fulfillment.

UX Designer Fulfillment.

We create UX concepts for our fulfillment solutions taking into account the requirements of our warehouse

Wir erstellen UX-Konzepte für unsere Fulfillment Lösungen unter Berücksichtigung der Anforderungen unserer Lager

شرکت در شهر Köln آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 383893

UX designers.

UX Designer .

As UX designers you want to be part of our cross functional mobile development team and responsible for the user experience of our native apps, Including all aspects of branding, design, usability and function. * At least 1+ year (s) of work experience as at UX Designer or in a similar position * You are Involved in the whole product development process of our native Android apps and support the team in UX related questions * You keep an eye on new UX paradigms and market trends and conduct and analyze user research * Last but not least: when it comes to UX related questions you are the first point of contact for all colleagues and the top management * You know how to use InVision or Comparable UX Tools * Nice to have: you already with UX design for mobile apps and front-end development and Unity

As UX Designer you will be part of our cross functional mobile development team and responsible for the User Experience of our native apps, including all aspects of branding, design, usability and function. * At least 1+ year(s) of work experience as an UX Designer or in a similar position * You are involved in the whole product development process of our native Android apps and support the team in UX related questions * You keep an eye on new UX paradigms and market trends and conduct and analyse user research * Last but not least: when it comes to UX related questions you are the first point of contact for all colleagues and the top management * You know how to use InVision or comparable UX tools * Nice to have: you already with UX design for mobile apps and front-end and Unity development

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir