آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 119805

Employees receive event management.

Mitarbeiter Empfang Veranstaltungsmanagement .

The Black Campus Service provides services related to construction and management of real estate, their equipment and rental and operation as well as the organization and management of events, including the provision of meeting rooms and marketing. * Reception of guests and participants as well as personal support of events on Campus Heilbronn * Service-oriented coordination of the event sequences

Der Schwarz Campus Service erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bau und Verwaltung von Immobilien, deren Ausstattung und Vermietung und Betrieb sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, einschließlich der Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und die Vermarktung. * Empfang der Gäste und Teilnehmer sowie persönliche Betreuung der Veranstaltungen am Bildungscampus Heilbronn * Serviceorientierte Koordination der Veranstaltungsabläufe

شرکت در شهر Neckarsulm آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 979956

Coordination and Event Management / Management Assistant.

Koordination Veranstaltungsmanagement / Assistenz der Geschäftsführung .

Event Management / Management Assistant. * Experience in event management * participants and speakers Management * Event Logistics (coordination and planning of catering and event technology) * support of events (seminars and conferences) on site * Planning and implementation of fair events * coordination of office management * Study: Media / Communication and Cultural Industries or more years of experience in the events sector

Veranstaltungsmanagements / Assistenz der Geschäftsführung. * Berufserfahrung im Bereich Veranstaltungsmanagement * Teilnehmer- und Referentenmanagement * Veranstaltungslogistik (Abstimmung und Planung von Catering und Eventtechnik) * Betreuung der Veranstaltungen (Seminare und Konferenzen) vor Ort * Planung und Durchführung von Messeveranstaltungen * Koordination des Büromanagements * Studium: Medien/Kommunikation oder Kulturwirtschaft bzw. mehrjährige Erfahrung im Veranstaltungsbereich

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 457504

Employees / in for Technical Building Management (object monitoring) in the culture and event management.

Mitarbeiter/ in für Technisches Gebäudemanagement (Objektüberwachung) im Kultur und Veranstaltungsmanagement .

We are looking for a / n employees / engineers for technical building management (object monitoring) at the Culture and Event Management (m / w / d) for the support of our team at the earliest possible starting date. The culture and event operation Velbert (KVBV) is the owner of several venues in the city districts, where some 300 events are held annually. In addition to cultural events organized (concerts, theater, cabaret, etc.), are held meetings, conventions and exhibitions in the historic town house in Velbert-Langenberg and the bailey at Schloss Hardenberg Velbert-Neviges. Development of Technical Building Management in the gearing of the parent object monitoring duties with respect. Plant engineering, facility management and project management. * A very friendly and heterogeneous team environment consisting of culture, event and technical experts

Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n Mitarbeiter/-in für Technisches Gebäudemanagement (Objektüberwachung) im Kultur- und Veranstaltungsmanagement (m/w/d). Der Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert (KVBV) ist Eigentümer von mehreren Veranstaltungsstätten in den Stadtteilen, hier finden jährlich rund 300 Veranstaltungen statt. Neben Kulturellen Eigenveranstaltungen (Konzerten, Theater, Kabarett etc.), finden Tagungen, Kongresse und Ausstellungen im Historischen Bürgerhaus in Velbert-Langenberg und der Vorburg am Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges statt. Entwicklung des Bereichs Technische Gebäudemanagement in Verzahnung der übergeordneten Aufgaben Objektüberwachung bzgl. der Anlagentechnik, Facility Management und Projektmanagement. * Ein sehr freundliches und heterogenes Teamumfeld bestehend aus Kultur-, Veranstaltungs- und Technikexperten

شرکت در شهر Velbert آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 883334

Team leader staff development and event management.

Teamleiter Personalentwicklung und Veranstaltungsmanagement .

We are looking for the earliest possible date in the IKK Academy in Hagen a team leader staff development and Event Management (w / m / d) * Several years of relevant professional and management experience in human resource development, event management and training * development of future-oriented personnel development tools and implementation of these in contemporary event formats for personnel - and leadership development

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der IKK Akademie in Hagen einen Teamleiter Personalentwicklung und Veranstaltungsmanagement (w/m/d) * Mehrjährige einschlägige Berufs- und Führungserfahrung im Bereich Personalentwicklung, Veranstaltungsmanagement und Training * Weiterentwicklung zukunftsorientierter Personalentwicklungsinstrumente und Umsetzung dieser in zeitgemäßen Veranstaltungsformaten für die Personal- und Führungskräfteentwicklung

شرکت در شهر Hagen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 190502

* Intern in the field of event management.

Praktikant*in im Bereich Veranstaltungsmanagement.

In the areas of facility management and infrastructure services to support our team in event management comprehensively. * Your experiences and ideas you can play an active role in the optimization of event management, carrying out quality checks and evaluations. * Education: Degree in Event Management, Communications, Marketing, Economics or similar - Numerous events, from classic meetings on product launches and exhibitions to multi-day conferences and symposia with several hundred participants will be held at the Research Campus. * Here in the coordination, organization and implementation support of national and international events.

In den Bereichen Facility Management und infrastrukturelle Dienstleistungen unterstützen Sie unser Team im Veranstaltungsmanagement umfassend. * Ihre Erfahrungen und Ideen können Sie bei der Optimierung des Veranstaltungsmanagements, der Durchführung von Qualitätskontrollen und der Auswertungen aktiv einbringen. * Ausbildung: Studium im Bereich Veranstaltungsmanagement, Kommunikationswissenschaften, Marketing, Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar - Zahlreiche Veranstaltungen, von klassischen Meetings über Produktpräsentationen und Ausstellungen bis hin zu mehrtägigen Konferenzen und Symposien mit mehreren hundert Teilnehmern finden am Forschungs-Campus statt. * Dabei unterstützen Sie bei der Koordination, Organisation und Umsetzung nationaler und internationaler Veranstaltungen.

شرکت در شهر Renningen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 833030

Restaurant management and event management.

Restaurantleitung und Veranstaltungsleitung .

Once the event season starts again in the fall, we as Hauscaterer Main Franken halls very active we offer an extensive catering service - As of now we are looking for a dedicated and experienced restaurant and event manager for our house. You already have experience in the areas of personnel management, gathered organizing events and running a restaurant would be realized in a highly mature companies and take a long-term leadership position. * Creation of function sheets for events

Sobald die Veranstaltungssaison im Herbst wieder los geht, sind wir als Hauscaterer der Mainfrankensälen sehr aktiv uns bieten eine umfangreiche Catering Dienstleistung - Ab sofort suchen wir einen engagierten und erfahrenen Restaurant- und Veranstaltungsleiter für unser Haus. Sie haben bereits Erfahrungen in den Bereichen Personalführung, Organisation von Veranstaltungen und Führung eines Restaurant gesammelt, möchten sich in einem stark wachsenen Unternehmen verwirklichen und eine langfristige Führungsposition einnehmen. * Erstellung von Funktionsheets für Veranstaltungen

شرکت در شهر Veitshöchheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 360752

Employees Event Management.

Mitarbeiter Eventmanagement .

Professional experience in event management for Business and Leisure * Sale of events and associated room allocations * care of events and customer events

Berufserfahrung im Bereich Veranstaltungsmanagement für Business und Leisure * Verkauf von Veranstaltungen und dazugehörigen Zimmerkontingenten * Betreuung von Veranstaltungen und Kundenevents

شرکت در شهر Regensburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 372700

Employees Event Management.

Mitarbeiter Eventmanagement .

Your studies focusing Event / Event Management or equivalent education with specific focal point you have successfully completed. * With passion and organizational skills you put events professionally, accompany them and ask the follow-up safely. * You bring your expertise and develop together with your team existing event concepts on. * Also in the production of statistics and graphics and in the revision of presentation documents and marketing materials for events we count on your commitment. * You bring with first relevant practical experience in event management, eg. B. as an intern, as a student or job.

Dein Studium mit Schwerpunkt Event-/Veranstaltungsmanagement bzw. eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechendem Schwerpunkt hast du erfolgreich abgeschlossen. * Mit Leidenschaft und Organisationsgeschick setzt du Veranstaltungen professionell um, begleitest sie und stellst die Nachbereitung sicher. * Du bringst dein Know-how ein und entwickelst gemeinsam mit deinem Team bestehende Veranstaltungskonzepte weiter. * Auch bei der Erstellung von Statistiken und Grafiken sowie bei der Überarbeitung von Präsentationsunterlagen und Marketingmaterialien für Veranstaltungen zählen wir auf dein Engagement. * Du bringst erste relevante praktische Erfahrungen im Bereich Eventmanagement mit, z. B. im Rahmen eines Praktikums, als Werkstudent oder im Job.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 217357

Intern in the sponsorship and event management.

Praktikant im Bereich Sponsoring und Eventmanagement.

Participation in the creative development of sponsorship and communication for different online and offline channels and creation of event concepts * Creation of operational and project plans as well as to belonging Quality Management * Bachelor or Master degree in Sport, Sport Management, Event Management or Marketing

Mitwirkung bei der kreativen Entwicklung von Sponsoring- und Kommunikationsmaßnahmen für unterschiedliche On- und Offline-Kanäle sowie Kreation von Veranstaltungskonzepten * Erstellung von Ablauf- und Projektplänen sowie dazugehöriges Qualitätsmanagement * Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Sport, Sportmanagement, Eventmanagement oder Marketing

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 230685

Trainee Event Management.

Praktikant Eventmanagement.

You collect practical experience in organizing live events and customer events * You are viewing the degree in Business Administration / Media - collect / cultural / event management and want practical experience

Du sammelst praktische Erfahrungen bei der Organisation von Live-Events und Kundenveranstaltungen * Du befindest Dich im Studium im Bereich BWL / Medien -/Kultur-/Eventmanagement und möchtest Praxiserfahrung sammeln

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 234177

Trainee Shopping congresses and event services.

Trainee Einkauf Kongresse und Veranstaltungsdienstleistungen .

One of the main tasks is to purchase international television advertising, events, marketing-related goods and services and service vehicles for over 40 countries. You are responsible with increasing autonomy for the purchase of events and event services. Then apply as a trainee Shopping congresses and event services (m / w / d) and support our team of the Central Purchasing.

Eine der Hauptaufgaben ist, internationale Fernsehwerbung, Veranstaltungen, marketingbezogene Waren und Dienstleistungen sowie Dienstfahrzeuge für über 40 Länder einzukaufen. Sie sind mit zunehmender Eigenständigkeit für den Einkauf von Veranstaltungen und Veranstaltungsdienstleistungen verantwortlich. Dann bewerben Sie sich als Trainee Einkauf Kongresse und Veranstaltungsdienstleistungen (m/w/d) und unterstützen unser Team des Zentralen Einkaufs.

شرکت در شهر Rosenheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 416824

Assistant / assistant for the field of women and gender equality with a focus on marketing and event management.

Assistentin / Assistent für den Bereich Frauen und Gleichstellung mit dem Schwerpunkt Marketing und Eventmanagement.

Marketing and event management * organizing events, seminars and trade shows for the realization of our equality objectives * experience and sound knowledge in the field (online) marketing and / or event management * pleasure in organizing events and communication activities - our applicant management (Application deadline: 10/07/2020) ,

Marketing und Eventmanagement * Organisation von Veranstaltungen, Seminaren und Messen zur Realisierung unserer Gleichstellungsziele * Erfahrung und fundierte Kenntnisse im Bereich (Online-)Marketing und/oder Eventmanagement * Freude an der Organisation von Veranstaltungen und Kommunikationsmaßnahmen - unser Bewerbermanagement (Bewerbungsschluss: 10.07.2020).

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 121323

Senior Project Manager event organization.

Senior Projektmanager Veranstaltungsorganisation .

The non-profit film and media gGmbH (FMF), based in Stuttgart organized high-profile and creative event formats in the Stuttgart region. The biggest event is the annual end of April / early May held International Festival of Animated Film Stuttgart (ITFS), in his capacity of the world's largest animation festival, which is such by its rich program, numerous competitions and interfaces to other disciplines. has become a crowd puller and Must-Go for professionals as games and music, art and science. To strengthen our team in the field organization we are looking for a 17.08.2020 * n * Senior Project Manager in event organization. * Responsibility of the areas Cinema, Projection and event technology, streaming and special buildings incl. The appropriate costing and responsibility

Die gemeinnützige Film- und Medienfestival gGmbH (FMF) mit Sitz in Stuttgart organisiert hochkarätige und kreative Veranstaltungsformate in der Region Stuttgart. Die größte Veranstaltung ist das jährlich Ende April/Anfang Mai stattfindende Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS), seines Zeichens eines der weltweit größten Animationsfestivals, das sich durch sein reichhaltiges Programm, zahlreiche Wettbewerbe und Schnittstellen zu anderen Disziplinen wie z. B. Games und Musik, Kunst und Wissenschaft zum Publikumsmagneten und Must-Go für Professionals entwickelt hat. Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Organisation suchen wir ab 17.08.2020 eine*n Senior Projektmanager*in Veranstaltungsorganisation. * Verantwortung der Bereiche Kino-, Projektions- und Veranstaltungstechnik, Streaming und Sonderbauten inkl. entsprechender Kostenkalkulation und -verantwortung

شرکت در شهر Erfurt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 392311

Speaker for events focus Bundesgartenschau Erfurt 2021st

Referent für Veranstaltungen und Events Schwerpunkt Bundesgartenschau Erfurt 2021.

Erfurt, you are responsible for the planning, organization, implementation and follow-up to the event program of the SMA to the Federal Garden Show 2021. These include, for example, Customer and influencers events in the show gardens or association events. You will also support the team in the organization and implementation of other types of events in Hesse and Thuringia. You are the person converge an event where all the threads and always has an overview. * The independent and creative development of new event formats - including social media. * Selection of appropriate venues and speakers * preparation of detailed flow charts and the participant management invitations and * Event monitoring and control site on the Bundesgartenschau

Von Erfurt aus sind Sie verantwortlich für die Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung des Veranstaltungsprogramms des FGL auf der Bundesgartenschau 2021. Dazu gehören z.B. Kunden- und Influencer-Events in den Schaugärten oder Verbandsveranstaltungen. Außerdem unterstützen Sie das Team bei der Organisation und Durchführung weiterer Veranstaltungsformate in Hessen und Thüringen. Sie sind die Person, bei der alle Fäden einer Veranstaltung zusammenlaufen und die stets den Überblick behält. * Die eigenständige und kreative Entwicklung von neuen Veranstaltungsformaten – auch für social media. * Auswahl geeigneter Veranstaltungsorte und Referenten * Erstellung detaillierter Ablaufpläne und das Einladungs- und Teilnehmermanagement * Veranstaltungsbegleitung und Steuerung vor Ort auf der Bundesgartenschau

شرکت در شهر Hofheim am Taunus آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 661155

Project manager for events and conventions.

Projektmanager für Veranstaltungen und Kongresse .

University or college degree and 2-3 years of professional experience in event / event management for our events we are looking for a full-time employee (m / f / d). * Support and coordination of local events * participants, speakers and Pharma Management * Administrative processing and maintenance of the events and the earliest possible starting date by e-mail (Subject: Project Manager for events).

Universitäts- bzw. Fachhochschulabschluss sowie 2-3 Jahre Berufserfahrungen im Veranstaltungs-/ Eventmanagement Für unsere Veranstaltungen suchen wir ab sofort einen Vollzeit Mitarbeiter (m/w/d). * Betreuung und Koordination von Veranstaltungen vor Ort * Teilnehmer-, Referenten- und Pharmamanagement * Administrative Bearbeitung und Pflege der Veranstaltungen und das nächstmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an (Betreff: Projektmanager für Veranstaltungen).

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 909598

Internship Graphics / Marketing / Event Management.

Praktikum Grafik/Marketing/Eventmanagement.

You're looking for an exciting challenge in graphics, marketing or event management and feel like it, the best and most famous festival in Europe to help shape Startup? * Support in the content management of Bits & Pretzels app, website and in other online media * First experience in event management * Excellent insight into all aspects of event organization, particularly in branding and content production a major event

Du suchst eine spannende Herausforderung im Bereich Grafik, Marketing oder Eventmanagement und hast Lust, das beste und bekannteste Startup Festival Europas mitzugestalten? * Unterstützung im Content Management der Bits & Pretzels App, Website und innerhalb weiterer Online-Medien * Erste Erfahrungen im Bereich Event-Management * Hervorragende Einblicke in alle Bereiche der Veranstaltungsorganisation, insbesondere im Bereich Branding & Content Produktion einer Großveranstaltung

شرکت در شهر Flensburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 666705

Subject line and deputy department head subject area commercial matters, events and catering.

Sachgebietsleitung und stellvertretende Abteilungsleitung Sachgebiet Gewerbeangelegenheiten, Veranstaltungen und Gastro.

In the city of Flensburg in the Department of Population Service, protection and order in the field of "commercial matters, events and Gastro" in the department order management as soon as possible is the location (m / w / d) Subject Business Establishments, events and catering * regulatory as a section line and deputy department head accompanied by events building a case number controlling is provided for the event and restaurant area. * Training and continuing education programs and occupational health management.

Bei der Stadt Flensburg ist im Fachbereich Einwohnerservice, Schutz und Ordnung im Sachgebiet „Gewerbeangelegenheiten, Veranstaltungen und Gastro“ in der Abteilung Ordnungsverwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als Sachgebietsleitung und stellvertretende Abteilungsleitung (m/w/d) Sachgebiet Gewerbeangelegenheiten, Veranstaltungen und Gastro * ordnungsrechtliche Begleitung von Veranstaltungen Der Aufbau eines Fallzahlencontrollings ist für den Veranstaltungs- und Gaststättenbereich vorgesehen. * Fort- und Weiterbildungsangebote sowie betriebliches Gesundheitsmanagement.

شرکت در شهر Herten (Ruhrgebiet) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 107099

Marketing specialist event management.

Marketing Spezialist Eventmanagement.

You have a business education - ideally in event management - successfully - Looking for you as a marketer (m / w / d) Event Management * You verantwortest in the implementation of events all areas of content flow on the framework program, the event technology etc. * You take on sub-projects (eg. as login management) * you take travel activities within the framework of events true * you know this about the first experience in project management in the B2B customer communication and office organization * you enjoy working in a team and experience in managing cross-functional projects * you are loaded with special needs - this especially for larger events Patrick Marzetz | human Resource management

Du hast eine kaufmännische Ausbildung - idealerweise im Veranstaltungsmanagement – erfolgreich abgeschlossen - Wir suchen dich als Marketing Spezialist (m/w/d) Eventmanagement * Du verantwortest bei der Durchführung der Events sämtliche Bereiche vom inhaltlichen Ablauf über das Rahmenprogramm, der Veranstaltungstechnik etc. * Du übernimmst Teilprojekte (z. B. Anmeldemanagement) * Du nimmst Reisetätigkeiten im Rahmen von Veranstaltungen wahr * Du verfügst über erste Erfahrung im Projektmanagement, in der B2B-Kundenkommunikation sowie der Büroorganisation * Du hast Freude an Teamarbeit und Erfahrung im Management von bereichsübergreifenden Projekten * Du bist belastbar bei besonderen Anforderungen – dies insbesondere bei größeren Veranstaltungen Patrick Marzetz | Personalmanagement

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 508629

Intern in Event Management.

Praktikant im Bereich Eventmanagement.

Comprehensive insight into event management and our services

Umfassende Einblicke in das Eventmanagement und unsere Dienstleistungen

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 802329

Trainee communication and event organization.

Trainee Kommunikation und Veranstaltungsorganisation .

Trainee Communications and Event Management (m / w / d) The team communication and event management works closely with the other departments of the Unit Filmförderung together, opening up a broader insight into the entire business scope of this area of ​​MFG. * Participation in the organization and management of events

Trainee Kommunikation und Veranstaltungsmanagement (m/w/d) Das Team Kommunikation und Veranstaltungsmanagement arbeitet eng mit den anderen Fachbereichen der Unit Filmförderung zusammen und eröffnet damit einen erweiterten Einblick in den gesamten Geschäftsumfang dieses Bereichs der MFG. * Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 340783

* Clerk in event services.

Sachbearbeiter*in Veranstaltungsservice.

Our team of event service, room management and media technology, is represented at the Campi Charité Mitte, Virchow Clinic and Benjamin Franklin. * Completed college degree or equivalent vocational qualifications with a commercial focus and many years of professional experience in facility management / event services but also as a modern company with certifications in the medical, clinical and in the management area, the Charité stands out. Faculty / GB Teaching and Learning / Event Services The vacant position of the leadership of the event service is assumed within the Prodekanats for Academic Affairs, Faculty of Medicine Charité. The Event Service is responsible for all centrally managed areas of the division teaching.

Unser Team, bestehend aus Veranstaltungsservice, Raummanagement und Medientechnik, ist an den Campi Charité Mitte, Virchow-Klinikum und Benjamin Franklin vertreten. * Abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder vergleichbare abgeschlossene Berufsausbildung mit kaufmännischem Schwerpunkt und langjähriger Berufserfahrung in den Bereichen Raummanagement / Veranstaltungsservice Aber auch als modernes Unternehmen mit Zertifizierungen im medizinischen, klinischen und im Management-Bereich tritt die Charité hervor. Fakultät / GB Studium und Lehre / Veranstaltungsservice Die zu besetzende Position ist der Leitung des Veranstaltungsservice innerhalb des Prodekanats für Studium und Lehre der Medizinischen Fakultät der Charité unterstellt. Der Veranstaltungsservice betreut alle zentral verwalteten Räume des Geschäftsbereichs Lehre.

شرکت در شهر Rosenheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 556853

Working student / intern for organization / event management.

Werkstudent / Praktikant für Organisation/Eventmanagement.

Participation in opening and closing ceremonies with parents and children on site * Current studies as in economics, languages, education, tourism, sports, event management etc.

Teilnahme an Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung mit Eltern und Kindern vor Ort * Laufendes Studium z.B. in BWL, Sprachen, Pädagogik, Tourismus, Sport, Eventmanagement etc.

شرکت در شهر Nürnberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 500599

Head event FachPack.

Leiter Veranstaltung Fachpack.

we are looking for conceptual and sales development and the planning and execution of the event at the Nürnberg exhibition venue as Senior Manager (m / w / d) in the event team. * Sales planning and control to exhibitors attracting together with the key account management * event conception and strategy together * planning, organizing and running the event * managing and developing the event in cooperation with relevant departments of the NürnbergMesse Group, in particular marketing communication, event technology and trade show services * Technical direction of the venue teams * Several years of experience in the event distribution as well as in the event organization

Für die konzeptionelle und vertriebliche Weiterentwicklung sowie die Planung und Durchführung der Veranstaltung suchen wir Sie am Messestandort Nürnberg als Senior Manager (m/w/d) im Veranstaltungsteam. * Vertriebsplanung und -steuerung zur Ausstellergewinnung zusammen mit dem Key-Account-Management * Veranstaltungskonzeption und -strategie zusammen * Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltung * Steuerung und Weiterentwicklung der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit relevanten Abteilungen der NürnbergMesse Group, insbesondere Marketingkommunikation, Veranstaltungstechnik und Messeservice * Fachliche Leitung des Veranstaltungsteams * Mehrjährige Berufserfahrung im Veranstaltungsvertrieb sowie in der Veranstaltungsorganisation

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir