آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 344090

Executive assistant.

Vorstandsassistent .

The Management Board division They act alongside another colleague as valuable. The team of Executive Assistant (m / f / d) participates in many projects to come so very varied activities to you. * Active Board relief by doing the correspondence, coordinating appointments and guiding the company files

Im Vorstandsbereich agieren Sie neben einer weiteren Kollegin als wertvolle . Das Team der Vorstandsassistenten (w/m/d) wirkt in vielen Projekten mit, wodurch sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten auf Sie zukommen. * Aktive Vorstandsentlastung durch das Erledigen der Korrespondenz, Koordinieren von Terminen und das Führen der Gesellschaftsakten

شرکت در شهر Sassenberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 439711

Executive Assistant / Assistant Executive power industry.

Vorstandsassistent / Assistenz Vorstand Energiebranche .

They support the Executive Office line and represent the other board assistant in carrying out general secretarial tasks such as telephone, correspondence and schedule coordination * Organize Board seminars and other internal and external events of the Executive Board (schedule and travel planning, catering) * You do legwork for shopping , human resources and cost control of the Executive Office * in addition, you are responsible IT matters for the Executive Office * you have successfully completed a commercial training and have ideally already have first experience in assistance from supervisors, managers or directors Our Board Office consists of a total of 11 colleagues and colleagues who differ in their responsibilities and our three board members are assigned.

Sie unterstützen die Vorstandsoffice-Leitung und vertreten die anderen Vorstandsassistenten bei der Erledigung allgemeiner Sekretariatsaufgaben wie Telefon, Schriftverkehr und der Terminkoordination * Sie organisieren Vorstandsseminare sowie weitere interne und externe Veranstaltungen des Vorstands (Termin- und Reiseplanung, Bewirtung) * Sie erledigen Zuarbeiten für den Einkauf, das Personalwesen und das Kostencontrolling des Vorstandsoffice * Zusätzlich verantworten Sie die IT-Angelegenheiten für das Vorstandsoffice * Sie haben eine kaufmännische Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügen idealerweise bereits über erste Erfahrung in der Assistenz von Vorgesetzten, Geschäftsführern oder Vorstandsmitgliedern Unser Vorstandsoffice besteht aus insgesamt 11 Kolleginnen und Kollegen, die sich in ihren Zuständigkeiten unterscheiden und unseren 3 Vorstandsmitgliedern zugeordnet sind.

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 231626

Assistance for the Management Board CEO.

Assistenz für den Vorstand CEO .

You plan the coordination of appointments for the Board (CEO) and their substantive preparations and post * You have several years of professional experience in an assistance function for a board or a management board

Sie planen die Koordinierung von Terminen für den Vorstand (CEO) sowie deren inhaltliche Vor- und Nachbereitungen * Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung in einer Assistenzfunktion für einen Vorstand bzw. einer Geschäftsführung

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 657064

Executive Secretary for the entire board area.

Vorstandssekretär für den gesamten Vorstandsbereich.

As a management assistant, Executive Assistant or Secretary of the Board organize the Secretariat and coordinate all appointments and travel planning. We are looking for 01 January 2021 part-time (60%) a merchant for office management, o office administrator. Ä. As Executive Secretary (m / w / d) for the entire board area

Als Geschäftsführungsassistent, Vorstandsassistenz bzw. Sekretär des Vorstandes organisieren Sie das Sekretariat und koordinieren alle Termine sowie die Reiseplanung. Wir suchen zum 01. Januar 2021 in Teilzeit (60%) einen Kaufmann für Büromanagement, Bürokaufmann o. ä. als Vorstandssekretär (m/w/d) für den gesamten Vorstandsbereich

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 524659

Assistance of the Board.

Assistenz des Vorstandes .

If you are interested in the work as an assistant of the board in our organization. In its role as assistant to the CEO, you are responsible for the functional management of the Secretariat as well as the content and in carrying out their management duties.

Wenn Sie an der Tätigkeit als Assistenz des Vorstandes in unserer Organisation interessiert sind, . In der Funktion als Assistenz der Vorstandsvorsitzenden sind Sie verantwortlich für die fachliche Führung des Sekretariats sowie die inhaltliche und bei der Durchführung ihrer Führungsaufgaben.

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 869529

Personal assistant / secretary to our Board.

Persönliche Assistenz / Sekretärin für unseren Vorstand.

We are looking to strengthen our team indefinitely at its Walldorf for when a personal assistant / secretary (m / f / d) to our Board * correspondence, document management and administration of contracts for all matters of our Board * organization, preparation (Concepts / presentations) and follow-up (documentation / logging) events and tasks of the Management Board with your pleasant attitude you care with a high degree of personal responsibility and motivation for a structured organization of the Executive office and make efficient the HSAG, our customers and business partners secure. * Also repetitive tasks that facilitate the everyday life of our Executive Board, are not a problem for you.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams unbefristet am Standort Walldorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Persönliche Assistenz / Sekretärin (w/m/d) für unseren Vorstand * Korrespondenz, Dokumentenmanagement und Verwaltung von Verträgen für sämtliche Angelegenheiten unseres Vorstands * Organisation, Vorbereitung (Konzepte/Präsentationen) und Nachbereitung (Dokumentation/Protokollierung) von Terminen und Aufgaben des Vorstands Mit Ihrem sympathischen Auftreten sorgen Sie mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und -motivation für eine strukturierte Organisation des Vorstandsbüros und stellen eine effiziente der hsag, unseren Kunden und Geschäftspartnern sicher. * Auch repetitive Aufgaben, die den Alltag unseres Vorstands erleichtern, stellen für Sie kein Problem dar.

شرکت در شهر Walldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 713630

Board Secretary.

Vorstandssekretär .

As part of our above-average growth, we are looking to strengthen our team in a full-time Executive Secretary (m / w / d)

Im Zuge unseres überdurchschnittlichen Wachstums suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in Vollzeit einen Vorstandssekretär (m/w/d)

شرکت در شهر Bad Säckingen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 951086

Assistance of the Board.

Assistenz des Vorstandes .

We are looking to support and strengthen our team as an assistant of the board (m / w / d)

Wir suchen zur Unterstützung und Verstärkung unseres Teams eine Assistenz des Vorstandes (m/w/d)

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 175784

Executive Assistant CFO.

Vorstandsassistenz CFO .

Korian Germany AG * Munich * Regular Employment * Full-time - Do you want to help us shape the future of nursing new? KORIAN is the largest provider of services for the elderly in Europe.

Korian Deutschland AG * München * Feste Anstellung * Vollzeit - Wollen Sie mit uns die Zukunft der Pflege neu gestalten? KORIAN ist der größte Anbieter von Dienstleistungen für Senioren in Europa.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 523871

Executive Assistant.

Vorstandsassistenz .

The earliest possible date we are looking for our commercial area board a board assistant (m / f / d) * Organization of the Executive Office and completion of all administrative tasks

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren kaufmännischen Vorstandsbereich eine Vorstandsassistenz (m/w/d) * Organisation des Vorstandsbüros und Erledigung sämtlicher administrativer Aufgaben

شرکت در شهر Darmstadt آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 450336

Secretary / Assistant Divisional Board.

Sekretär/Assistent Bereich Vorstand.

Make better decisions and develop guides and combined provide or converging in the boardroom business evaluate * execution of secretarial support to the Chief Executive Officer such. B. correspondence, date organization, visitor services

Entscheidungsgrundlagen und –hilfen erarbeiten und bereitstellen bzw. die in der Vorstandsetage zusammenlaufenden betriebswirtschaftlichen auswerten * Erledigung von Sekretariatsaufgaben für den Vorstandsvorsitzenden wie z. B. Korrespondenz, Terminorganisation, Besucherbetreuung

شرکت در شهر Lengerich آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 237485

Assistant * of the Board.

Assistent* des Vorstands.

Buren * Regular Employment * Full-time - UNITY is the management consultancy for innovation and digital transformation. We make our customers winners of digitization.

Büren * Feste Anstellung * Vollzeit - UNITY ist die Managementberatung für Innovation und Digitale Transformation. Wir machen unsere Kunden zu Gewinnern der Digitalisierung.

شرکت در شهر Büren آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 337125

Assistant to the Executive Board.

Assistent des Vorstands .

At its headquarters in Remstal my client seeks an organization strong personality as assistant to the Executive Board (m / w / x) * A permanent position as Assistant Executive Officer (m / f / d) Being proactive assistance hold organizational in all your board, but also content matters back free. They coordinate and organize national and international level, the committee work with general meetings and board meetings and also serve the membership in associations etc. For your boards you create presentations, work presentations and formulate speeches.

Am Hauptsitz im Remstal sucht mein Klient eine organisationsstarke Persönlichkeit als Assistent des Vorstands (m/w/x) * Eine unbefristete Position als Assistent des Vorstands (m/w/d) Als proaktive Assistenz halten Sie Ihrem Vorstand in allen organisatorischen, aber auch inhaltlichen Belangen den Rücken frei. Sie koordinieren und organisieren auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene die Gremienarbeit mit Hauptversammlungen und Aufsichtsratssitzungen und betreuen außerdem die Mitgliedschaften in Verbänden etc. Für Ihre Vorstände erstellen Sie Präsentationen, erarbeiten Vorträge und formulieren Reden.

شرکت در شهر Remstal آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 342680

Assistant (in) the Management Board.

Assistent(in) des Vorstands .

Assistance for projects by the Executive Board in the different product areas * completion of applicable correspondence and office organization for the Board

Assistenz bei Projekten des Vorstands in den unterschiedlichen Produktbereichen * Erledigung anfallender Korrespondenz und Büroorganisation für den Vorstand

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 244060

Secretary of the Board.

Sekretär des Vorstandes.

They have several years of professional experience in the Secretariat, ideally in the executive or board area

Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung im Sekretariat, idealerweise im Geschäftsführungs- bzw. Vorstandsbereich

شرکت در شهر Osnabrück آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 967540

Board Secretary.

Vorstandssekretär .

Coordinating the work of the Board Association

Koordinierung der Verbandsarbeit des Vorstands

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 949593

Assistant / Secretary of the Board.

Assistent / Sekretär des Vorstands.

We are looking for the earliest possible date for our central administration in Ostelsheim an assistant / secretary (m / f / d) of the Executive Board

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere zentrale Verwaltung in Ostelsheim einen Assistenten / Sekretär (m/w/d) des Vorstands

شرکت در شهر Ostelsheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 899561

Personal assistance of the Board.

Persönliche Assistenz des Vorstands .

German light rent AG * Oldenburg * Regular Employment * Full-time - CO2 reduction and energy efficiency challenges of our time in the fight against climate change.

Deutsche Lichtmiete AG * Oldenburg * Feste Anstellung * Vollzeit - CO2-Einsparung und Energieeffizienz sind Herausforderungen unserer Zeit im Kampf gegen den Klimawandel.

شرکت در شهر Oldenburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 380571

Communication Manager and assistance of the Board.

Kommunikationsmanager und Assistenz des Vorstandes .

The German Hydrogen and Fuel Cell Association (DWV) is looking for a Communications Manager and Assistant Officer (m / f / d) in the fields of event and communication management, member support and assistance in the office in Berlin.

Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen- Verband (DWV) sucht einen Kommunikationsmanager und Assistenz des Vorstandes (m/w/d) für die Bereiche Veranstaltungs- und Kommunikationsmanagement, Mitgliederbetreuung sowie Unterstützung in der Geschäftsstelle in Berlin.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 505336

Executive Assistant.

Vorstandsassistenz .

As Executive Assistant (m / w / d) They are both interface to all areas within the life insurance and for SV computer science GmbH. For our Life President / IT, we are looking at the Stuttgart site the earliest possible date a Board Assistant (m / w / d) Exciting, challenging and exciting tasks, as well as insights into the work environment and the perspective of the board, opportunity for advancement into middle management and a secure job with an attractive salary and a collegial working environment.

Als Vorstandsassistent (m/w/d) sind Sie Schnittstelle sowohl zu allen Bereichen innerhalb der Lebensversicherung als auch zur SV Informatik GmbH. Für unseren Vorstand Lebensversicherung/IT suchen wir am Standort Stuttgart zum nächstmöglichen Termin eine Vorstandsassistenz (m/w/d) Spannende, herausfordernde und vielseitige Aufgaben, außerdem Einblicke in das Arbeitsumfeld und die Perspektive des Vorstands, Aufstiegsmöglichkeit ins mittlere Management sowie einen sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven Vergütung und einem kollegialen Arbeitsumfeld.

شرکت در شهر Stuttgart آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 625920

Assistance of the Board.

Assistenz des Vorstands .

You have a thorough, multi-year work experience in a CEO or management Secretariat

Sie besitzen fundierte, mehrjährige Berufserfahrung in einem Vorstands- oder Geschäftsführungssekretariat

شرکت در شهر Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 492270

Executive Assistant.

Vorstandsassistenz .

For our association headquarters in Bruchsal, we are looking to strengthen the Executive Secretariat in a group of a board assistant (m / f / d) 75%, and ask them by e-mail in PDF format to the Assistant to the Board, Ms. Ulrike Steinbach,

Für unsere Verbandszentrale in Bruchsal suchen wir zur Verstärkung des Vorstandssekretariats im Zweierteam eine Vorstandsassistenz (m/w/d) 75% und erbitten diese per E-Mail im PDF-Format an die Assistentin des Vorstandes, Frau Ulrike Steinbach,

شرکت در شهر Bruchsal آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 460183

Executive Assistant.

Vorstandsassistenz .

They coordinate business trips and appointments, actively pursue departmental internal workflows, bring proactively and be proactive in the sense of the Board.

Sie koordinieren Dienstreisen und Termine, verfolgen aktiv ressortinterne Arbeitsabläufe, bringen sich proaktiv mit ein und handeln vorausschauend im Sinne des Vorstands.

شرکت در شهر Montabaur آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 512323

Executive Assistant.

Vorstandsassistenz .

For the site Neu-Isenburg near Frankfurt qs we are looking for Executive Assistant *. * Perception of all administrative tasks in the Executive Secretariat of the Chief Operating Officer * Communications and appointment coordination with internal and external contacts of the Executive Board * preparation of reports, presentations, reports and other documents for the Board

Für die am Standort Neu-Isenburg bei Frankfurt a.M. suchen wir Sie als Vorstandsassistenz*. * Wahrnehmung sämtlicher administrativer Aufgaben im Vorstandssekretariat des Chief Operating Officers * Kommunikation und Terminkoordinierung mit internen und externen Ansprechpartnern des Vorstands * Erstellung von Analysen, Präsentationen, Berichten und sonstigen Dokumenten für den Vorstand

شرکت در شهر Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir