آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 392304

Process developer / engineer / welding technician.

Prozessentwickler / Ingenieur / Schweißtechniker .

Very good knowledge concerning experimental designs and materials science Our company has advanced production equipment for tool steels, high speed steels and stainless steel special materials in Austria, Sweden, Brazil and Germany.

Sehr gute Kenntnisse hinsichtlich Versuchsplanungen und Werkstoffwissenschaften Unser Konzern verfügt über hochmoderne Produktionsanlagen für Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle und Edelstahlsonderwerkstoffe in Österreich, Schweden, Brasilien und Deutschland.

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 911278

Professional surface technology / electroplating or Microtechnology (all genders).

Fachkraft Oberflächentechnik/Galvanotechnik oder Mikrotechnologie (all genders).

Degree in chemistry, surface engineering or materials science.

Abgeschlossenes Studium im Bereich Chemie , Oberflächentechnik oder Werkstoffwissenschaften.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 223309

Group leader * in - working group "hybrid method".

Gruppenleiter*in – Arbeitsgruppe "Hybridverfahren".

Completed scientific higher education in the field of Mechanical Engineering, Materials Science or similar field of study related to tender

abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung in der Fachrichtung Maschinenwesen, Werkstoffwissenschaft oder vergleichbare Studienrichtung mit Bezug zur Ausschreibung

شرکت در شهر Dresden آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 692152

Safety chemist materials technology.

Sicherheitschemiker Werkstofftechnik.

Implementation of substitute tests * Create standard operating procedures and hazardous substance directories * Advice regarding development departments. The implementation of the Ordinance on Hazardous Substances

Durchführung von Ersatzstoffprüfungen * Erstellen von Betriebsanweisungen und Gefahrstoffverzeichnissen * Beratung von Entwicklungsfachbereichen bzgl. der Umsetzung der Gefahrstoffverordnung

شرکت در شهر Weissach آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 624933

Research Engineer Wide bandgap power components (iv.).

Forschungsingenieur Wide Bandgap Leistungsbauelemente (iv.).

Education: Above-average university degree (Master / Diplom) in Physics, microsystems technology, electrical engineering, materials science or similar discipline, promotion desirable

Ausbildung: Überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium (Master/Diplom) im Bereich Physik, Mikrosystemtechnik, Elektrotechnik, Werkstoffwissenschaften oder vergleichbare Fachrichtung, Promotion wünschenswert

شرکت در شهر Renningen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 916451

Materials scientists.

Werkstoffwissenschaftler .

Completed studies (FH, Uni, BA) of material science, technique, or a cognate degree program; Promotion beneficial

Abgeschlossenes Studium (FH, Uni, BA) der Werkstoffwissenschaften , -technik oder eines artverwandten Studienganges; Promotion von Vorteil

شرکت در شهر Pforzheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 889747

(Senior) Associate Editor, Materials Science, Nature Communications.

(Senior) Associate Editor, Materials Science, Nature Communications.

Springer Nature AG & Co. KGaA * Berlin * Regular Employment * Full time - Nature Research is a flagship portfolio of journals, products and services Including Nature and the Nature-branded journals, dedicated to serving the ...

Springer Nature AG & Co. KGaA * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Nature Research is a flagship portfolio of journals, products and services including Nature and the Nature-branded journals, dedicated to serving the ...

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 645118

Head of Technology plastic.

Leiter Technologie Kunststoff .

A degree Materials Science plastics or engineering plastics technology * experience in the processing of rubber, silicone or composite materials desirable - We are looking for the earliest possible date for our plastic plants in Wunsiedel (place of work), Kadaň (CZ) and Winterbach a conductor technology plastic (w / m / d )

Abgeschlossenes Studium Werkstoffwissenschaft Kunststoffe oder Maschinenbau Kunststofftechnik * Erfahrungen in der Verarbeitung von Kautschuk, Silikon oder Verbundwerkstoffen wünschenswert - Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Kunststoffwerke in Wunsiedel (Arbeitsort), Kadaň (CZ) und Winterbach einen Leiter Technologie Kunststoff (w/m/d)

شرکت در شهر Wunsiedel آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 466634

Laboratory Director for dry building materials.

Laborleiter für Trockenbaustoffe .

The basis is a study or practical way in the construction area or building materials / material sciences. Laboratory Director for dry construction materials shapes the experience in the laboratory of a building materials manufacturer, ideally dry building materials.

Die Grundlage ist ein Studium oder der praktische Weg im Bereich Bauwesen bzw. Baustoff-/Werkstoffwissenschaften. Laborleiter für Trockenbaustoffe prägt die Berufserfahrung im Labor eines Baustoffherstellers, idealerweise Trockenbaustoffe.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 548136

Industry Manager / product manager metal.

Branchenmanager / Produktmanager Metall .

You have a degree in the field of materials science, engineering or physics (engineering graduate or master) and possibly a corresponding promotion. You have at least five years of professional experience in the metal industry or research, preferably in the range of steel, and were able to build in the mechanical and technological materials testing demonstrably secure knowledge.

Sie haben ein Studium in der Fachrichtung Werkstoffwissenschaft, Maschinenbau oder Physik (Diplom-Ingenieur oder Master) und evtl. eine entsprechende Promotion. * Sie verfügen über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich der Metallindustrie oder -forschung, bevorzugt im Bereich Stahl, und konnten nachweislich sichere Kenntnisse in der mechanisch-technologischen Werkstoffprüfung aufbauen.

شرکت در شهر Ulm آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 457824

Process Support Engineer.

Process Support Engineer .

Master's degree, prefers doctorate in medical engineering, physics, materials science, etc. * Basic knowledge in physics, x-ray technology and materials science

Abgeschlossenes Masterstudium, präferiert Promotion im Bereich Medizintechnik, Physik, Werkstoffwissenschaften o.ä. * Grundlagenwissen im Bereich Physik, Röntgentechnik und Materialwissenschaften

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 643047

Internship materials laboratory.

Praktikum im Bereich Werkstofflabor.

a degree in materials science and / or surface treatment, etc. All this is supported by the special ownership structure and the long-term goal of the Carl-Zeiss-Stiftung: Science and society advance together.

ein Studium der Werkstoffwissenschaften und/oder Oberflächentechnik o.ä. All das wird getragen von der besonderen Eigentümerstruktur und dem langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam voranzubringen.

شرکت در شهر Oberkochen (Baden-Württemberg) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 544039

Head of Patent Department.

Leiter Patentabteilung.

You have a degree in metallurgy, materials science, mechanical engineering, electrical engineering, physics or similar fields of study

Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Metallurgie, Werkstoffwissenschaften, Maschinenbau, Elektrotechnik, Physik oder ähnliche Studienrichtungen

شرکت در شهر Duisburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 884336

Process Engineer [].

Prozessingenieur [].

University degree (Master, Diploma) in the field of materials / material sciences, chemical engineering or similar

Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Diplom) im Bereich Werkstoff-/ Materialwissenschaften, Verfahrenstechnik oder Ähnliches

شرکت در شهر Lederhose آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 965739

Junior development engineer process material interaction.

Junior Entwicklungsingenieur Prozess Material Wechselwirkung.

Materials science, physics or related degree program

Werkstoffwissenschaft, Physik oder verwandter Studiengang

شرکت در شهر Pforzheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 573718

Thesis in the pre-development test data analysis and modeling material.

Abschlussarbeit in der Vorentwicklung Versuchsdatenanalyse und Materialmodellierung.

You are registered student (m / w / d) or equivalent in the field of materials and materials science.

Sie sind immatrikulierter Student (m/w/d) im Bereich Werkstoff- und Materialwissenschaften oder vergleichbar.

شرکت در شهر Heidenheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 955964

Python Software Engineer.

Python Software Engineer .

European XFEL GmbH * Schenefeld near Hamburg * Temporary contract * Full-time - Join the European XFEL - the European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany.

European XFEL GmbH * Schenefeld bei Hamburg * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Join the European XFEL - European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany.

شرکت در شهر Schenefeld bei Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 539981

(Commercial) Offer Manager - Senior Level.

(Commercial) Offer Manager – Senior Level .

In addition, the company develops innovative technologies for saving energy as well as internationally recognized security solutions for the industry in the areas of materials engineering, monitoring and IT. With approximately 3,000 employees, the company operates engineering, designs and delivers technical solutions and components for both new construction projects and for the maintenance and modernization of existing plants and secure the fuel supply.

Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen innovative Technologien zum Speichern von Energie sowie international anerkannte Sicherheitslösungen für die Industrie in den Bereichen Werkstofftechnik, Monitoring und IT. Mit rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibt das Unternehmen Engineering, entwickelt und liefert technische Lösungen und Komponenten sowohl für Neubauprojekte als auch für die Wartung, Instandhaltung und Modernisierung bestehender Anlagen und sichert die Brennstoffversorgung.

شرکت در شهر Erlangen, Karlstein am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 882486

Senior Development Engineer diagnostics.

Senior Entwicklungsingenieur Diagnostik.

• specialty glasses and materials and advanced technologies * degree in science or engineering technical specialization (Bio-Medical Engineering, Microsystems Engineering, Materials Science, plastics, engineering, etc.)

• Spezialglas, Spezialwerkstoffe und Spitzentechnologien * Hochschulabschluss in naturwissenschaftlicher oder ingenieurtechnischer Fachrichtung (Bio-Medical Engineering, Mikrosystemtechnik, Materialwissenschaften, Kunststoff, Ingenieurwissenschaften, o.ä.)

شرکت در شهر Jena آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 825246

PhD student * in the field of computer science, software engineering, bioinformatics, mathematics, physics, Data Engineering or equivalent.

Doktorand*in der Fachrichtung Informatik, Softwareentwicklung, Bioinformatik, Mathematik, Physik, Data Engineering oder vergleichbar.

The focus of our activities in materials science, materials science and chemistry focus is on the technical safety of products and processes.

Im Fokus unserer Tätigkeiten in der Materialwissenschaft, der Werkstofftechnik und der Chemie steht dabei die technische Sicherheit von Produkten und Prozessen.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 674595

Food Chemist / Chemist / Chemical Laboratory experienced professional / CTA.

Lebensmittelchemiker / Chemiker / Berufserfahrener Chemielaborant / CTA .

Of the foods that you eat on the water that you drink, to the medications that you rely on, Eurofins is working with the biggest companies in the world together, to ensure that the products are safe, their ingredients are authentic and the labeling is correct. The company is a leading global provider of analytical services for food, environmental, pharmaceutical and cosmetic products as well as agricultural sciences contract research. In addition, Eurofins is one of the independent world leader in test and laboratory services in the areas of genomics, pharmacology, forensics, CDMO (contract manufacturing and development), materials science and clinical studies to support.

Von den Lebensmitteln, die Sie essen, über das Wasser, das Sie trinken, bis hin zu den Medikamenten, auf die Sie sich verlassen, arbeitet Eurofins mit den größten Unternehmen der Welt zusammen, um zu gewährleisten, dass die gelieferten Produkte sicher sind, ihre Inhaltsstoffe authentisch sind und die Kennzeichnung korrekt ist. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Analytik für Lebensmittel, Umwelt, pharmazeutische und kosmetische Produkte sowie von agrarwissenschaftlichen Auftragsforschungs- . Zusätzlich ist Eurofins einer der unabhängigen Weltmarktführer für Test- und Labordienstleistungen in den Bereichen Genomik, Pharmakologie, Forensik, CDMO (Vertragsherstellung und –entwicklung), Materialwissenschaften und für die Unterstützung klinischer Studien.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 430619

Scientific * r * employees in industrial transformation and recycling.

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in Industrietransformation und Kreislaufwirtschaft.

They have an above-average master's degree in the field of Engineering Sciences (specializing in process engineering, materials engineering, chemistry) or industrial engineering and are interested in the design of and participation in applied research projects in the field of sustainable energy systems with a focus on industrial and environmental services.

Sie verfügen über einen überdurchschnittlichen Master-Abschluss aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften (Fachrichtung Verfahrenstechnik, Werkstofftechnik, Chemie) oder Wirtschaftsingenieurwissenschaften und haben Interesse an der Gestaltung von und der Mitarbeit in anwendungsorientierten Forschungsprojekten im Bereich nachhaltige Energiesysteme mit dem Schwerpunkt Industrie und Kreislaufwirtschaft.

شرکت در شهر Karlsruhe آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 428604

Welding Engineer for the area module crossmember electric vehicles.

Schweißfachingenieur für den Bereich Modulquerträger Elektrofahrzeuge.

Sound knowledge in the field of welding standards and materials science

Fundierte Kenntnisse im Bereich der schweißtechnischen Normen und der Werkstoffkunde

شرکت در شهر Attendorn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir